МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ и нормативния хаос 2017 | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, януари 27, 2023
Вие сте тук: Home » Актуални теми » МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ и нормативния хаос 2017
  • Последвайте ни:!

МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ и нормативния хаос 2017 

Асен ГеоргиевМедицинските стандарти касаят дейността на всички лечебни заведения в РБ,  независимо дали имат договор със НЗОК. Определят съществуването на регистрация и разрешение за осъществяване на лечебна дейност /ЗЛЗ чл. 45-48 / и нивото на компетентност на отделенията по специалности,  което пък определя в последните години възможностите за сключване на договор с РЗОК.

Най-разпространената представа за тях е че съдържат изисквания за специалисти и оборудване,  което за по-малките болници означава ограничение и се разбира като начин на сегрегация. В доста случаи това е така,  но преценката дали са прекомерни може да се направи само като се изследват не количествените а качествените параметри- това са изискванията за познания и умения на медицинския персонал съпоставени с диагнозите,  заболяванията  и вида на определените в съответния стандарт “контингент пациенти “.

– Така или иначе има такива нормативни правила,  които напоследък са обаче в изключителна динамика и до голяма степен е трудно да се определи кои от тях са действуващи. Това пък е от обжалването им пред Върховния административен съд и дори новия министър се оплака в пленарна зала по време на парламентарния контрол на 02.06.2017 че по тази причина вече няма стандарти дори по неговите специалности. Дали е така ?

СЪСТОЯНИЕ : 4 нови момента през последните 6-7 месеца по 18 стандарта :

– Общото разбиране е че ВАС е отменил стандартите / в разговорния език “паднали са “ /. Но от правна гледна точка ,  решенията са  отменили не непосредствено самия стандарт,  а Наредбата за приемането му като цяло . В нея обаче  освен утвърждаването му,  има и други текстове,  които също се отменят   / т.н. преходни разпоредби /,  което за момента избягва от погледа и на жалбоподателите и на ВАС. От най-голямо значение там са тези,  с които се отменя предишен стандарт,  или се правят нормативни промени в друга област.  Последиците :  отмяната изцяло на една такава наредба,  отменя и   отмяната на  предишната наредба. Тоест от публикуването в ДВ на решението за отмяна,  се възстановява действието на предишния стандарт. В момента в такова състояние са 6 медицински стандарта отменени с решения на ВАС,  публикувани в Държавен вестник в последните месеци :

  1. СПЕШНА МЕДИЦИНА / Д.В.бр. 24/21.03.2017/ – Отменена е Наредба № 12 /2015 г., публикувана в Д.В. бр. 4 /2016 г.в която обаче § 5. се отменя Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“(ДВ, бр. 68 от 2010 г.).
  2. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА“ / ДВ бр.35/02.05.2017 / Отменена е Наредба № 27 / 2010 г  “ Обн. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2010г включително в която § 3. се отменя  Наредба № 22 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“ (ДВ,  бр. 76 от 2004 г.)
  3. УРОЛОГИЯ / ДВ бр. 27 / 31.03.2017 г / Отменена е Наредба №4 / 2013 г публикувана в Д.В. бр. 2 /2014 г. включително в която 1.се отменя Наредба № 26 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“ (обн., ДВ, бр. 56 от 2010г..“

 4. АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ   /ДВ бр. 40 от 19.05.2017/ Отменена е  НАРЕДБА № 10/2010 г. ДВ,  бр. 24 от 26.03.2010 г включително в която § 2.  се  отменя Наредба № 11 от 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“ (ДВ,  бр. 37 от 2005 г.).

  1.  ХИРУРГИЯ / ДВ, бр. 40 от 19.05.2017 г./ Отменена е НАРЕДБА № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия,  неврохирургия,  гръдна хирургия,  кардиохирургия,  съдова хирургия,  детска хирургия и лицево-челюстна хирургия ДВ,  бр. 11 от 10.02.2015 г включително в която 5 се отменя Наредба № 20 от 2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия …. (ДВ,  бр. 53 от 2010 г.).
  2. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ Отменена е Наредба № 19 / 22 декември 2014 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология „( Обн.,  ДВ,  бр.106 от 23.12. 2014 г.). включително в която  § 4. се отменя  Наредба № 12 от 2014 г.   (ДВ,  бр. 66 от 2014 г.)Р.№ 2499/ 28.02.2017 адм. дело № 14584/2016

– Освен това, Министерство на здравеопазването следи развитието на делата и приема нови наредби за утвърждаване на стандарти,  защото е ясно че обжалваните ще бъдат отменени.  И така скоростно в края на 2016 бяха приети 6 нови – по Ревматология,  Педиатрия,  УНГ,  Гръдна хирургия,  Патология,    Ортопедия и травматология – съответно :

   7. Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „РЕВМАТОЛОГИЯ”  / вместо вече отменения  от ВАС /

  8. Наредба № 5 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ “

  9. Наредба № 12 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ „.,  ДВ,  бр. 99 от 13.12.2016 г., която отменя Наредба № 18 от 2002 г.

  10. Наредба № 10/04.11.2016г. за утвърждаване на медицински стандарт „УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ “  ДВ,  бр. 94 от 25.11.2016 год. която отменя Наредба № 35 от 08.07.2009г / тричленния състав на ВАС я бе отменил по адм. дело № 4334/2016,  но петчленния състав поради отмяната й от МЗ, с Определение №13055/02.12.2016 –обезсили решението и прекрати делото /

11. Наредба № 7 от 3 ноември 2016 г за утвърждаване на медицински стандарт „ПЕДИАТРИЯ „. ДВ бр. 90,  от  15.11.2016 г. и отменя Наредба № 3 от 7.02.2014 г.  и публикуването изпревари с 2 дни  публикуването на Решение № 8810  от 14 юли 2016 г. на ВАС  ДВ бр. 91 от 18.11.2016 г. Така новия стандарт от ноември 2016 ., действува заедно с този от 2010 г.  в Наредба № 19 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“ (обн.,  ДВ,  бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп.,  бр. 92 от 2010 г.), чиято отмяна включително беше отменена от ВАС

12. Наредба № 9 / 2016 г.. за утвърждаване на медицински стандарт „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ “ / ДВ бр. 94/2016/ с която се отменя Наредба № 21 от 2004 г. “ (обн.,  ДВ,  бр. 75 от 2004 г.   С Определение от 15 февруари 2017 г.по административно дело № 979 от 2017 г, публикувано в ДВ бр.42/26.05.2017 е спряно  действието  й .Така образуваното срещу предишната Наредба 21 дело бе прекратено от ВАС на 12 декември, защото тази наредба вече е отменена ,  а след това друг състав на ВАС пък спря действието на новата наредба,  включително в частта за отмяната на предишната.

Последните две ситуации  формират правни предизвикателства, при което най-добре е съответните органи да приемат че важи само новия стандарт по педиатрия и стария по ортопедия и травматология.

–  При целия нормативен хаос към момента имаме липсващи само 3 медицински стандарта –по Гастроентерология  по Неврохирургия и  по Кардиология. Това е от отмяната на :

13.Наредба № 25/29.06.2010г ДВ,  бр. 56 от 23.07.2010 г.за утвърждаване на медицински стандарт по „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ “./Решение от 24.03.2017 г. по адм.д.№ 14436/16,  ВАС /,

14. Наредба № 37 от 20.08.2010 г. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010 г за утвърждаване на медицински стандарт „НЕВРОХИРУРГИЯ” /  Р. № 6950/ 05.06.2017 по адм. дело № 2963/2017

15.Наредба № 2 / 2010 г  Обн. ДВ. бр.11от 9 Февруари 2010г., за утвърждаване на медицински стандарт “КАРДИОЛОГИЯ”.

– Засега под въпрос остават,  но може да се приеме за сигурно че до края на 2017 година ще бъдат отменени по същия начин окончателно от ВАС и стандартите по Онкология Кардиохирургия и Ендокринология.

16.Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на Медицинския стандарт „МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ ” (обн.,  ДВ,  бр. 60 от 2010 г.;   и бр. 37 от 2016 г.). ВАС  адм.д. № 4681/16. Всъщност това е делото с най-голямо значение за здравеопазването,  защото с тази наредба се предефинира и блокира Националния раков регистър.

17 .Наредба № 3/25.01.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „КАРДИОХИРУРГИЯ “- адм.д. №3024/17,  ВАС , за решаване от 18.05.17  .

  18. Наредба № 6 /10.02.2005 г,  ДВ,  бр. 56 от 23.07.2010 г за утвърждаване на медицински стандарт „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ  и болести по обмяната“,  адм.д.№3628/2017   ВАС , за решаване от 18.05.17

НАБЛЮДЕНИЯ :   Отмяната на медицинските стандарти пред ВАС стана хоби на две организации,  тъй като се оказа лесно – при издаването им не могат да се спазят изискванията на ЗНА за пълнота на мотивите. ВАС също тръгна по линията на най-малкото съпротивление,  и в тази сфера изостави практиката си да изследва значението на липса на мотиви в отделните части във връзка съз законосъобразността и да не отменя нормативен акт изцяло / нищожността поради липса на компетентност или непубликуване в Държавен вестник не е отмяна а прогласяване /.

Тази съвместна практика  поставя  въпросите за целта на това занимание и последиците от инициираното обжалване.

Защо някой иска  да се отменя цялата наредба а не само частите които съдържат ограничения. Така те остават извън преценката на съдебния контрол и издаваните нови наредби са си същите,  само че в МЗ им измислят мотиви защото  ВАС това е казал. Ако ВАС отмени конкретно нещо- напр. че лечебното заведение трябва да има 6 специалисти,   в случай че в новата наредба се напише същото,  при обжалването й съдът ще спре действието й а впоследствие ще я отмени. Тоест,  демонстрираната  административна безцеремонност би имала съществено ограничение.

Отмяната на цялата наредба,  което води до липса на стандарт въобще,  създава не  толкова проблем на РЗИ, РЗОК и ЛЗ,  а на пациентите. Както е известно,  нормативните правила за лечение в РБ са изключително оскъдни и със стандартите все пак се запълва някаква празнина. А тя е в некомпетентността за лечение,  по себенадценяването на специалистите или пренебрегването на рисковете по правата на пациентите. Своевременност,  достатъчност и качество на медицинската помощ и достъп до последните постижения на медицината нормативно да се ограничат в рамките на индивидуалните умения на ситуационния специалист /например  дерматолог да даде всичко от себе си като ръководи раждане  или като лекува диабетна кетоацидоза вместо да препрати пациентите където трябва / .

Целта на стандартите би трябвало да е създаването на  условия и ограничения за спазването на Хипократовата клетва. Отмяната и актуализирането им би трябвало да има същата цел.

 

19.06.2017                                   Асен Георгиев

 

Добавете коментар