Част от новите терапии на второ „сито“ за ефекта

Част от новите терапии на второ „сито“ за ефекта

Част от новите терапии на второ „сито“ за ефектаНа допълнителна проверка за ефекта от прилагането си ще бъдат подлагани част от новите медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък, където попадат лекарствата, частично или изцяло покривани от НЗОК. Промяната е залегнала в наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, а дали системата е готова за нея обсъдиха на форум представители на фармацевтичната индустрия, НЗОК и различни професионални организации в сектора.

Към момента всички терапии, включени в списъка на касата, преминават през т. нар. оценка на здравните технологии, която е задължителна и се провежда през три години. Със заложените промени част от тях ще преминават през допълнително „сито“, което да проследи ефекта им. То ще е задължително за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование. Последващото проследяване ще засегне и терапии, за които не са представени доказателства за терапевтична ефективност, както и такива, при които съотношението разход-резултат също не е достатъчно оптимално.

На практика в обсега на допълнителната проверка ще попаднат малка група нови медикаменти, прилагани основно при редки и онкологични заболявания, както и например мозъчна склероза, с които се лекуват и ограничен брой пациенти, стана ясно от думите на председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране проф. д-р Николай Данчев.

„За тези продукти в реална среда, в лечебни заведения, ще се събират данни от употребата им в реалната практика, които ще бъдат обобщавани, предавани към Националния център по обществено здраве и анализи и впоследствие използвани от Националния съвет по цени и реимбурсиране с оглед решението, свързано с поддържането на реумбурсния им статус“, обясни директорът на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) Деян Денев. Идеята на новия механизъм е към тази оценка да се добави допълнителен набор от данни от реалната практика, свързани с резултатите от конкретното лечение, изтъкна той, като обаче посочи, че пред него стоят много въпроси.

Един от тях е свързан с това къде ще се проследява ефектът от новите терапии. Според разписаното в наредбата това са университетските болници и тези, в които има структури по профила на конкретното заболяване. „Това ще се решава в широка колаборация между различните институции, които най-добре знаят къде са най-добрите специалисти по даденото заболяване“, заяви по въпроса проф. Данчев. Той беше категоричен, че не се касае за допълнително клинично проучване на новите терапии. В тази връзка проф. Данчев повдигна въпроса, свързан с подбора на експертите и отбеляза, че той трябва да става така, че да не се стига до конфликт на интереси и до повтаряне на данните. „Колко време ще продължи това проследяване, зависи от лекарствения продукт“, посочи още проф. Данчев, като изтъкна, че това може да продължи и три месеца, и година.

Отворен остана въпросът с финансирането на допълнителното проследяване. Според подуправителя на НЗОК д-р Димитър Петров разходите би следвало да се поемат от притежателите на разрешение на употреба. Той не изключи и възможността те да са за сметка на касата, но тогава според него би следвало фирмите да предоставят допълнителни отстъпки в цените.

От думите му стана още ясно, че въпреки че подобен механизъм до момента се прилага само в Чехия и Италия, на практика самата оценка за здравните технологии в повечето европейски държави е далеч по-затегната, отколкото у нас, поради което и някои от медикаментите, реимбусирани в България, не биха били изобщо заплащани с публични средства там.

По време на дискусията стана още ясно, че към момента на тази допълнителна оценка би трябвало да се подложат четири терапии, или под 10% от всички нови лекарства, които кандидатстват за включване в ПЛС. За тях комисията по оценка на здравните технологии е издала положително становище, но при определени условия.

Участниците във форума повдигаха и въпроси, свързани с готовността за събиране и анализиране на данните, както и нуждата от специален софтуер, който да обедини данните.

Стана още ясно, че в процес на разработка в глобален мащаб са близо 2000 молекули, предназначени за лечение на ракови заболявания. Сред революционно новите технологии, които съществено ще подобрят терапевтичните резултати в борбата с рака, са например терапията с Т-клетки (CAR-T терапия), при която учените използват собствената имунна система на организма, модифицирайки генно имунните клетки, за да могат да разпознават и унищожават туморни клетки; комбинираната онкологична терапия и други.

Източник: http://www.zdrave.net

Leave a Reply