Няма причина ТЕЛК да спира работа

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевТЕЛК и НЕЛК си имат  и Наредба и Правилник за дейността / ПУОРОМЕ/. Но при многото медийни интерпретации  може да са чели, чули и разбрали какво ли не  и като се знае колко е лесно за администрацията да скръсти ръце , се налагат  малко пояснения :
– Не е отменена Наредбата , а само три ограничения в нея – ограничения и за ТЕЛК и за освидетелствуваните . На 19 май  в Д.В. бяха публикувани и влязоха в сила решенията на Върховния административен съд по Наредба за медицинска експертиза . Най-важното там бе в частта че решенията по трайната неработоспособност / увреждане трябва да са  „за срок от една до 3 години” . Според съдиите това “превратно ограничава продължителността на срока на инвалидизиране , предвиден с чл. 101а, ал. 1 от Закона за здравето и не дава обоснована и адекватна правна регламентация, съответна на обществения интерес”.Същата логика е развита и по Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената   работоспособност  в частта при хирургични заболявания на женски полови органи    и по  Приложение 2 – ограниченията за максимума при кумулиране на проценти за няколко заболявания .  В останалата си част НМЕ си е действуваща , независимо дали става въпрос за освидетелствуване на нови хора или за т.н. “преосвидетелствуване “. Решенията на ВАС въобще пък не касаят частта издаване на болнични листа.

ВСЕ ПАК ,КАКВО СТАВА СЕГА ?  Вече липсва ограничението “срок от 1  до 3 години “ по   чл. 69, ал. 1 от НМЕ , но едва ли някой си мисли че тези дни  ТЕЛК ще почнат да издават решения със срок 2 месеца  или 10 години .Освен това, тези ограничения може да са отпаднали, но това е временно   и на новия министър не му се налага да измисля спешни ходове.  Служебния предишен министър възприе тактиката на предшествениците си която имаше пик при Москов. Когато се очертае , че ВАС ще отмени някоя наредба, на сайта на МЗ се качва друга, пак същата , само че с друг номер и дата. И така решението на ВАС не я засяга , пък който иска , да  обжалва новата . При Москов имаше три такива случая. И сега проектът на нова Наредба за медицинска експертиза който е на сайта на МЗ от 5 април е абсолютно копипейс на старата , само че към него вече има мотиви.  В тях без притеснение се изтъква , че “Причините, които налагат приемането на нова наредба за медицинската  експертиза са свързани със съдебното оспорване на действащата наредба “. Нова наредба  още не е приета от Министерския съвет и публикуването й в Държавен вестник не можа  да изпревари  това на решенията на ВАС /.РЕШЕНИЕ № 5901/ 11.05.2017г и  РЕШЕНИЕ № 12773/ 24.11.2016 /.

-И ТАКА   тази ситуация е повод за преценка както на поведението на управляващите , така и на инструмента “ обжалване на нормативен акт “.

– Повечето от тези,които се явяват на ТЕЛК знаят,че  най-съществения проблем при тези срокове е  не самото освидетелствуване и преосвидетелствуване , а забавянето на процедурите. В решението на ВАС е записано “ Служебно известни са случаи, в които забавянето на ТЕЛК/НЕЛК лишава нуждаещите се лица от възможността да се явят за следващото освидетелстване след изтичане на две- или тригодишния срок поради неприключили производства пред НЕЛК или пред съда по обжалване на издадени експертни решения  ” .Според старата и проектът на новата НМЕ  / на хартия/ , няма период в който човекът да е останал без решение,защото срокът на инвалидизация тече от подаване на заявление за освидетелствуване. Действително решенията на ТЕЛК действуват със задна дата , но това има ефект само по отношение инвалидните пенсии и  то ако решението на ТЕЛК влезе в сила преди да е изтекъл определения в него срок. Ако вече е изтекъл, от тази дата до новото освидетелствуване ,няма пенсия освен ако човекът не  си инициира освидетелствуване , без да слуша че не може.

По всички други предвидени облекчения подпомагания и закрила , забавянето на решенията и тези срокове определят пропускане .

– Тези проблеми в проекта за нова наредба остават и не са обмисляни. В доклада на министъра за срока на решението за степента на трайно намалената работоспособност само  е записано “Горната граница е 3 години, тъй като това е оптимален срок, в който състоянието на осигуреният може да претърпи развитие”. Дава се и пример със страни от ЕС. По отношение нивото – степента на дефицит  при няколко заболявания е записано само,че това не е сбор а “ формула “ / всъщност няма никаква формула а само горна граница и примери.

КОЛКО СА ЗАСЕГНАТИТЕ : В оценката към проекта за наредба е записано,че “  по данни на Националната експертна лекарска комисия към  момент общият брой на освидетелстваните лица е 460 000, като за 2015 г. са освидетелствани 225 000 лица “. Не пише  дали това е хубаво или е лошо но явно има някакво объркване или второто число  включва и издаването на всички   болнични листа. Всъщност публичната информация за освидетелствуваните за трайна неработоспособност/ увреждане , фигурира  на сайта на новата по замисъл структура Национален център по обществено здраве и анализи . За 2015 г. те са  общо 70 765души /от тях  5014 под 16 години и 65 751 възрастни / . Статистиката там показва две сравнително нови  тенденции : 1. Намаляване за година на общия брой с 4 648  /за 2014 г. те са общо 75 413/ ; 2. Намаляване на процентите  – намаляване на освидетелствуваните  с над 50 % с 5 175 души и  увеличение на тези под 50% с 527 . Най –показателната тенденция е при  освидетелствуваните с над 90 %. За 2013 г. са 16 554; за 2014 са 15 903 и за 2015-  14 834.  Такова намаляване с 10 % ,както и тези тенденции въобще не биха могли да се обяснят по друг начин, освен с многозначителния перфиден израз “ редуциране “, използуван при административното комуникиране.

 КАТО ОБОБЩЕНИЕ  : Нищо не се е променило и на практика скоро няма да се промени в това отношение – поне по инициатива на управлението . Информацията от МЗ , че се чака становище по проекта за наредба   не е сериозно- срокът за становища беше  до 5 май. Така или иначе в момента действуващата наредба не съдържа срокове както е предвидено в Закона за здравето и скоро ще бъде приета и публикувана новата. Дали ще останат старите или Министерския съвет ще гласува нещо различно от проекта по въпроса “оптималност “предстои да видим.

Дали може да се очаква това решение на ВАС да се остави без достатъчно прочит от страна на управлението? Замазването на проблема чрез написване на мотиви да пренебрегне същественото : наредбата е без мотиви като цяло, но са отменени не всички обжалвани текстове а само тези,които според съда са и незаконосъобразни.  МЗ и МС като вземат предвид че решенията на ТЕЛК може да се обжалват от НОИ и частта “срокове “ и са под контрол , могат да допуснат и  по-дълги срокове което е нормално за някои състояния. Могат и да предвидят че в случаите когато решението на ТЕЛК или НЕЛК се обжалват, определения срок се удължава до окончателното произнасяне.                                         За нормализирането  обаче освен съд е необходима и политическа воля.

23.05.2017                                 Асен Георгиев

Leave a Reply