Личните лекари орязани за консултации с колеги

Личните лекари орязани за консултации с колеги

Личните лекари орязани за консултации с колегиНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в България – НСОПЛБ, се обръща до медиите, държавата и институциите с отворено писмо, във връзка с появилите се данни и дискусия за промяна в броя на направленията за консултации със СИМП-Специализирана извънболнична медицинска помощ е същият.

НСОПЛБ правят извод, че по незнайно какви причини е направено вътрешно преразпределение, което намалява възможността на ОПЛ- Общопрактикуващ лекар (личен лекар) да консултират с колеги от СИМП, а увеличава възможността на колеги от СИМП да консултират със свои колеги също от СИМП.

Сдружението съобщава коректният прочит на данните – общият брой направления Първична извънболнична медицинска помощ-ПИМП плюс СИМП, по данни на НЗОК.

Брой направления за специалист – Бланка МЗ-НЗОК №3, за I-во и II-ро тримесечие на 2017 г., определени на РЗОК, за изпълнители на ПИМП и СИМП са съответно: ПИМП I-во тримесечие1 366 140 и II-ро тримесечие 1 363 485. СИМП I-во тримесечие 246 991 и II-ро тримесечие 249 646.

Броят направления за ПИМП за II-ро тримесечие е с 2655 по-малък, сравнен с I-во тримесечие. Броят направления за СИМП за II-ро тримесечие е с 2655 по-голям, сравнен с I-во тримесечие.

Допълват, че не са против увеличаването на възможността колегите в СИМП да насочват пациенти за консултации, но са против намаляването на възможността ОПЛ да провеждат консултации на пациентите си.

По отношение на пренасочване на средства от един бюджет към друг, тяхната позиция е ясно обявена – Да не се допуска прехвърляне на средства от едно перо в друго.

Ако някъде е необходима обоснована компенсация да се ползва резервът на НЗОК. Същият не трябва да бъде предварително разпределян като „разписан“ бюджет, което е определено погрешна политика и не може да бъде обект на предварително договаряне в процеса на преговори по НРД-Национален рамков договор, както се процедира.

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply