ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ И НОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

Асен Георгиев

Асен Георгиев ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ И НОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

Инвалидната пенсия е изглежда таргет на двамата нови министри / финансовия и социалния / като обект на преразпределение на публични разходи. Другите възможни социални несправедливости определящи увеличение на разходи или намаление на приходи вследствие медицинска експертиза / болничните листове ; данъчните облекчения касаещи централния и местните бюджети ; социалните облекчения и подпомагания / за момента изглежда стоят настрана. И така,да разгледаме пенсиите за инвалидност за да видим какво ли имат предвид и да направим съпоставка с другите ефекти от решенията на ТЕЛК. :

І. ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ  се определя на лица с 50 и над 50 на сто ,като размерът й се определя от средномесечния осигурителен доход.НО:

 1. Не може да се каже че в това отношение има хаос. Експертизата на трайната неработоспособност по отношение отпускането на пенсии е една от най-контролираните административно дейности. –

– Първо имаме възможността решенията на ТЕЛК да се обжалват от кой ли не пред НЕЛК . В случаите когато се отменят техни решения с мотив за необосновано висок процент на трайна неработоспособност съществува немалка парична санкция за органа на експертизата, издал отмененото решение. В този аспект по отношение на решенията на ТЕЛК се наблюдава тенденция за определяне на несъответстващо по-ниски проценти степен на дефицит , с което ТЕЛК елиминират риска от парична санкция , независимо че се нарушават правата на пациентите  за  оценка на трайната неработоспособност/вид и степен на увреждане

-Второ , ТЕЛК не са специализирани по заболявания / само за три е предвидено да има поне един специалист / и се състоят от членове с каква и да е специалност.Правят преценка само на представената им медицинска документация и са ограничени от това какво е отразил насочващия в медицинската документация.

– Трето, в специализираните състави на НЕЛК задължително участвува медицински специалист,представител на НОИ. За отпускане на пенсии има и друга медицинска комисия  – в НОИ  /КСО чл. 98 и НАРЕДБА за пенсиите чл. 10в /,като ако има някой от членовете несъгласен , решението на ТЕЛК  или на НЕЛК ще  бъде обжалвано и от  тази комисия / съответно пред НЕЛК или пред административния съд /.

 1. За периода , когато решението в което е определено над 50% е обжалвано и не е влязло в сила , се изплаща минимална социална пенсия, която не може да се получава заедно с друга пенсия. Ако това решение бъде отменено или процентът бъде променен и стане под 50, дори  изплатената на такова основание пенсия подлежи на възстановяване.
 2. Самата Наредба за медицинската експертиза поставя ограничения по завишаване процента неработоспособност , особено отчетлива при съчетание на заболявания.
 3. Срокът на трайно намалената работоспособност поначало е пожизнен само за възрастни / за 2017 това е мъже- 64 години 38,4 м. стаж ; жени – 61 години 35 г. и 4 месеца стаж/. Предвиденото пожизнено освидетелствуване за “ дефинитивни състояния “ при които не се очаква излекуване в практиката се допуска изключително рядко / все едно се очакват чудодейни лекове /.

Сроковете са от една до три години почти за всички заболявания. Това означава,че ако някой започне да раздава подаръци за завишаване процент неработоспособност заради такава пенсия,не само трябва да мине по цялата верига,но трябва да го прави  редовно.

 1. Пенсията за инвалидност се отпуска и при ограниченията за дублиране на пенсии по КСО чл. 101. (1) Не могат да се получават едновременно :

–  лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване

– лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване

– от 1.01.2016 г социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия с друг вид пенсия, включително пенсия, отпусната в друга държава

–  При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите

ІІ.  ИЗВЪН ПЕНСИИТЕ :

Нека сега да видим какво е положението извън пенсиите – ако някой реши да инвестира в решение на ТЕЛК за определяне над 50 %, но не кандидатствува за инвалидна пенсия . За такъв случаи трябва да се има предвид,че :

 1. Такива решения почти никой не ги оспорва и няма оторизиран контрольор;
 2. Дори да се намери външен активист, оспорването не спира изпълнението им / чл. 112 ал. 9 от ЗЗ /.

При такова решение, извън наличието или не на пенсия определянето на проценти над 50 на сто  дава следните възможности  :

 1. Данъчните облекчения :

– По Закона за данъците върху доходите на физическите лица  Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.При авансово облагане на доходите   месечната данъчна основа се намалява с 660 лв- тоест можем да приемем че около 800 лв годишно няма да постъпят в бюджета вследствие решение на ТЕЛК

 – Годишните данъци по Закона за местните данъци и такси   – за всяка община конкретният им размер се определя с наредба и не са съвсем еднакви / ще дадем пример със София /

За недвижими имоти са  в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на са в различни размери в различните общини, но по правило са до 2% от данъчната оценка.За основно жилище /чл. 25 ал. 2 /   на  лице с трайно намалена работоспособност от 50 до 100 на сто  данъкът се дължи със 75 на сто намаление. Т. е при оценка 100 000 данъкът няма да е 200 лв а само 50  лв  / или 150 лв / по-малко. 

За леки автомобили /чл. 58 /  собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW – те са освободени от данък .Размерът на данъка за леки автомобили се определя от съответния общински съвет определя с наредба.  За различните общини данъка е различен, но по правило е малко под 2 лв за 1 kW.В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициенти.Така напр. 5-14 г. автомобил е с коефициент 1,5 и при средна мощност 115  kW   годишния данък би бил 3 лв за 1 kW или 330 лв годишно  за един автомобил като липсва изискване той да е единствен.             –  За патентния данък/ по чл. 61м/ Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък / физическите лица, включително едноличните търговци,/  с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност,  ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто / с уговорката, ако извършват дейността лично /.С патентен данък поначало се облагат занаяти и услуги и може да изглежда нещо дребно, ако не се погледне сбора на дейностите и сумите по приложенията . Независимо,че в различните общини ставките са различни, едно организирано лице с решение на ТЕЛК над 50 % може теоретически да бъде освободено с данък в размер на хиляди лв . По долу поместваме списък на част от такива дейности.

 1. Разходите /съответно приходите / по Закона за интеграция на хората с увреждания- за трайните увреждания над 50 % по правото на :
  • финансова подкрепа по чл. 41а
  • месечна добавка за социална интеграция по чл. 42
  • целеви помощи по чл. 44
  • стипендии и други облекчения по чл. 47
  • жилища от общинския жилищен фон по чл. 48.
 2. Да добавим и още три възможности,без да сме изчерпателни. – Подпомагане с месечни помощи, по Закона за социално подпомагане без задължението на лицата с над 50 % да се включват в програми за заетост.

– По чл. 10в от Закона за пътищата ,за леки автомобили  с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто / или родителите на дете с такова увреждане /,– за тях не се дължи  заплащане на винетна такса.

– Безплатния паркинг за автомобили и то не собственост, а превозващи хора с трайни увреждания по НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община ; безплатния градски транспорт; предимство за прием в детските градини и т.н. / има ги и в други общини /.

В действителност не може да се каже,доколко всички хора с трайни увреждания / това означава над 50 % / реализират всички тези възможности.Със сигурност ги реализират много хора без действителни увреждания ,които могат и да направят преценка за нищожния размер на инвалидната пенсия и да не рискуват заради нея да поставят под въпрос другите опции които им се предлагат.

07.05.2017                                          Асен Георгиев

НАРЕДБА за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет : извадка от раздел патентен данък .

Места за настаняване –  250лв на стая .

Заведения за хранене – 20-98 лв  за място /стол / .

Търговия на дребно   за 1 кв. м нетна търговска площ- 20 лв

Платени паркинги – данъкът се определя за 1 брой място – до 200 лв .

Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали – 2 500 лв

Машинописни и/или копирни услуги – 500 –600 лв на устройство

Козметични услуги, поставяне на татуировки – 900лв

Автомивки, ремонт, регулиране и балансиране на гуми – 1 200 лв

Авторемонтни  услуги – 1 900лв

Поддържане и ремонт на битова техника – 950лв .

Отдаване на видеокасети или записи   под наем- 3250лв .

Компаньонки и компаньони –  6 500 лв

Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти – 5 600 лв

Масажистки и масажисти 1 680

Посреднически/брокерски / услуги   за  недвижими имоти – 3 500 лв

Заложни къщи 28-30 000 лв

Ремонт на компютри, компютърна и   електронна   техника  1300лв

Фитнес центрове и спортни зали-  5 лв на кв.м. плюс  800 лв на уред  /

Обучение на водачи на моторни превозни средства-  950 лв на автомобил

Санитарни възли, наети под аренда – 420 лв

Leave a Reply