Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, април 4, 2020
Вие сте тук: Home » Публикации » НЕЛК и ТЕЛК да се обединяват в едно
  • Последвайте ни:!

НЕЛК и ТЕЛК да се обединяват в едно 

НЕЛК и ТЕЛК да се обединят в едно

Реформа е нужна, но тя не бива да бъде на гърба ни, категорични са хората с увреждания

Реформа в ТЕЛК ще е сред приоритетите на новия социален министър Бисер Петков. В каква посока трябва да е тя, има ли нужда от нея, публикуваме отвореното писмо на 20 организации на хора с увреждания у нас.

В последните месеци активно се разпространяват данни, които противоречат, както на европейската, така и на българската статистика, в това число и на данните на НОИ. Навсякъде по света хората с увреждания представляват най-бедната група от населението. Същевременно у нас коалиционните партньори афишират, че ще се вземе от инвалидните пенсии, за да се увеличат най-ниските пенсии. Стигна се и до там да се обсъжда в публичното пространство, че ще се спират инвалидни пенсии, защото „половината били фалшиви“ и ще се дават за увеличение на най-ниските пенсии на останалите пенсионери.

Това води до два тежки обществени проблема. Първо – изкуствено противопоставяне на хората с увреждания, които получават инвалидни пенсии и хората, които получават пенсии за осигурителен стаж и възраст. Второ – обществото се настройва срещу хората с увреждания.

Налице е остър дефицит на средствата в НОИ, който едва ли ще се реши със спиране на част от инвалидните пенсии.

Според публикацията Статистически бюлетин пенсии към 31.12.2016 г. на интернет страницата на НОИ, хората с увреждания у нас, получаващи инвалидни пенсии са 507 569. Какво стои зад тази цифра? Получаващи пенсии за общо заболяване – 455 124+2 652 военноинвалидни пенсии+ 49 793 инвалидни пенсии, за хора, които нямат трудов стаж.

Същевременно отстъстват данни колко са хората с увреждане с между 50 и 71% загубена работоспобност, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. По наша оценка това са приблизително 120 000 човека. Така наречената втора пенсия всъщност е добавка за инвалидност към основната пенсия, изразяваща се в размер на между 31 и 35 лв. месечно. Такава „втора пенсия“ получават 337 776. Следващата година броят на получаващите я ще намалее, защото според заложените нормативни промени тези, които нямат пожизнен ТЕЛК, а са със срочна медицинска експертиза за между 1 и 3 години, няма да я получават. Работещата мярка в тази посока е създаването на механизъм за индивидуална оценка и подкрепа за всеки човек с удостоверено трайно увреждане.

Невидимите за статистиката хора с увреждания са всички, които предпочитат да не се явяват пред ТЕЛК и да не получават документ за частично загубена работоспособност поради опасения за по-трудно намиране на работа и стигми от страна на работодателите.

Посочените цифри не обхващат и лицата до 16-годишна възраст, които имат доказани увреждания. В момента цялото обществено внимание е фокусирано върху пенсиите на хората с увреждания, които реално са в такива размери, че дори и с работещи близки остават под екзистенц минимума. Изнасянето на неверни или подвеждащи данни в публичното пространство е недопустимо. Спестява се разликата между броя на хората с увреждания, които получават пенсия и броя на инвалидните пенсии.

На 27.04.2017 г. Европейската комисия стартира социален пакет, в който се предлага напредък в социалните политика на Европейския съюз.

Тези наши искания са в правомощията на Министерския съвет и тяхното изпълнение или неизпълнение красноречиво ще докаже отношението на правителството към гражданите с увреждания в България.

Непоколебима е нашата готовност да предприемем съответните законови протестни действия в цялата страна, ако отново не бъде зачетена нашата аргументирана гражданска позиция.

Прилагаме 13 неотложни мерки в социалната политика, свързана с хората с увреждания, за които настояваме:
1. Оптимизиране на медицинската експертиза като подкрепяме предложението да се премине към преструктуриране на органите на медицинската експертиза – в единна административна структура, подчинена на МЗ, включваща НЕЛК, ТЕЛК, РКМЕ. Това ще доведе до ефективен контрол върху цялостната дейност на медицинската експертиза.
2. Да стартира изградената електронна информационна система на медицинската експертиза, като НЕЛК започне да предоставя информация на Агенцията за хората с увреждания, с което да се създаде необходимото условие за прозрачност и контрол върху експертизата от всички заинтересовани институции.
3. Да се изключат бъдещи действия от страна на Правителството, които могат да доведат до социално напрежение и са стъпка назад от завоювани в годините позиции, относно социалната политика за хората със специфични възможности, като например лишаване от инвалидна пенсия на работещите с увреждания. Съгласни сме, че е необходима реформа в законодателството, касаещо оптимизиране на системата на медицинската експертиза и предприемане на мерки за оптимизиране на нейните структури. Тази реформа обаче не бива да бъде на гърба на хората с увреждания.
4. Да се разработи компенсаторен механизъм, за да се получават отнетите 25% социална пенсия от хората с трайни увреждания под формата на месечна социална помощ за лице с трайно увреждане.
5. Размерът на елементите, формиращи интеграционната добавка по Закона за интеграция на хората с увреждания да се определят като процент от минималната работна заплата за страната.
6. Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, съобразно действителната им стойност.
7. Да се включат в списъка на помощните средства, медицински изделия и приспособления за хора с увреждания към ППЗИХУ нови позиции, отговарящи на съвременните технологии и производство и нови заболявания.
8. Да се осигури държавна и социално-икономическа защита на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, в това число да се актуализира Списъка по ЗОП с номенклатурите, които присъстваха преди драстичното редуциране на съществуващия списък.
9. Да се решат проблемните сфери за ефективно участие на национално представителните организации на и за хора с увреждания като законен социален партньор на правителството в социалната политика в сферата на хората с увреждания.
10. Да се създадат условия, гарантиращи достъпно образование на всички лица и деца с увреждане.
11. Да се гарантира достъпната архитектурна среда.
12. Да се предприемат активни действия да се спрат атаките от страна на коалиционни партньори срещу хората с увреждания като се преустанови противопоставянето на тази група спрямо пенсионерите с най-ниски пенсии.
13. Да се излезе с официални актуални данни на НОИ пред българската общественост за броя на хората с увреждания, броя на получаващите инвалидни пенсии и др.данни.
С уважение,
Заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и Председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия

Веска Събева

Председател на Съюз на инвалидите в България

Красимир Коцев

Председател на Съюза на слепите в България

Васил Долапчиев

Председател на Съюза на глухите в България

Николай Нинов

Председател на Българска асоциация „Диабет“

Красимир Кънев

Председател на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Любка Александрова

Председател на Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите

Петър Велчев

Председател на Център за Психологически изследвания

Д-р Диана Инджова, Ph.D.

Председател на Асоциация на родители на деца с нарушено зрение

Лазар Живанкин

Председател на Асоциация на родители на деца с нарушен слух

Мария Кръстева

Председател на Българска асоциация за невро-мускулни заболявания

Виолета Антонова

Председател на Българска асоциация на рекреация, интеграция и спорт

Павел Савов

Председател на Национално сдружение на работодателите на хора с увреждания

Маринела Ангелова

Председател на Национална асоциация на сляпо глухите в България

Димитър Парапанов

Председател на Национална организация „Малки български хора“

Светослав Чернев

Председател на Националния съюз на трудово производителните кооперации

Стилиян Балосопулов

Управител на сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“

Стефан Данчев

Председател на Национален алианс за социална отговорност

Георги Георгиев

Председател на Национална потребителска кооперация на слепите в България

Михаил Кърлин

Председател на Национална Асоциация на хората с придобити увреждания

Златомир Стоянов

Източник: https://clinica.bg/

Добавете коментар