Отблязваме Световния ден по безопасност и здраве при работа

Отблязваме Световния ден по безопасност и здраве при работа
Източник: iStock
Отблязваме Световния ден по безопасност и здраве при работа
Източник: iStock

„Оптимизиране на събирането и използването на данни по безопасност и здраве при работа“ е темата, която Международната организация на труда е определила за отбелязването на 28 април – Световния ден по безопасност и здраве при работа, през 2017 г., съобщават от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

През 2016 г. контролните органи на ИА ГИТ са извършили над 48 000 проверки в 39 300 предприятия с почти 1.57 млн. наети в тях. Установени са над 212 000 нарушения, от които свързаните с осигуряването на здраве и безопасност при работа са били 99 700 бр., а тези по трудовите правоотношения – възникването, изпълнението и прекратяването им, по заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските – 112 000 бр.

За отстраняването на всяко нарушение са предприети принудителни административни мерки. Издадените задължителни за изпълнение предписания са почти 204 000. Над 500 са актовете за спиране на машини, обекти, работни места и за въвеждане на специален режим при невъзможност за спиране, когато животът и здравето на работещите е бил пряко застрашен.

Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9200 бр., а сумата на влезлите в сила наказателни постановления – 9.65 млн. лв. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 2830.

Всяко установено и отстранено след намесата на инспекторите по труда нарушение може да се приеме като евентуално предотвратяване на трудова злополука, в което се изразява превантивният ефект от контролната дейност на Агенцията. През последните 20 години резултатите от тази дейност показват подобряване условията на труд чрез подобряване качеството на оценката на риска, въвеждането на нови технологии, инвестиции в колективни средства за защита, осигуряване на лични предпазни средства.

У нас в дългосрочен период се отчита намаляване броя на трудовите злополуки. През 2016 г. инцидентите на работното място са били общо 2257, от които 71 – с фатален изход, според оперативните данни на НОИ, където те се регистрират. За сравнение броят им през 2015 г. е бил 2384, от които смъртни – 85. „Резултатите от разследванията на трудовите злополуки могат да помогнат с посочването на пропуските в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и по този начин да се избягва повторението на подобни инциденти“, отбелязват от МОТ.

Още преди определяне на темата на Световния ден по безопасност и здраве при работа през 2017 г., ИА ГИТ стартира проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Една от основните дейности по проекта е свързана с изготвянето на методика за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол именно чрез събиране и анализиране на различни данни, свързани с условията на труд в българските предприятия.

Това са информация за трудовите злополуки, от декларацията за условията на труд, която работодателите са задължени да подават ежегодно, данните от контролната дейност, отразени в информационната система на Агенцията.

Като крайна цел е предвидено създаване на риск регистър на обектите на контрол, на базата на методиката, което ще насочи контролната дейност на Инспекцията приоритетно към най-рисковите предприятия.

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply