Полезно! Право на инвалидна пенсия при общо заболяване

Полезно! Право на инвалидна пенсия при общо заболяване

Полезно! Право на инвалидна пенсия при общо заболяванеКакво ми се случва?

В живота се случва поради някакво сериозно заболяване да получа увреждане, което пречи на нормалния ми начин на живот и намалява моята работоспособност. В този случай аз имам право на помощ от държавата под форма на инвалидна пенсия поради общо заболяване.

Кога имам право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?

1. ако напълно или частино съм загубил своята работоспособност завинаги или за дълъг период от време като намалената ми работоспособност трябва да бъде 50% или над това.

2. да имам осигурителен стаж.

В зависимост от моята възраст към момента на подаване на документите за отпускане на тази пенсия се определя и колко осигурителен стаж трябва да имам. Ако съм на възраст:

  • до 20 години, сляп по рождение или ослепял преди постъпване на работа – няма ограничение за продължителност на осигурителния стаж;

  • до 25 години – една година осигурителен стаж;

  • до 30 години – три години осигурителен стаж;

  • над 30 години – пет години осигурителен стаж.

Този стаж трябва да е придобит до датата на инвалидизирането, а ако съм сляп по рождение или ослепял преди постъпване на работата стажът трябва да е придобит до датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия.

Ако съм инвалид по рождение или инвалид с придобита инвалидност до постъпване на работа, аз придобивам право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година осигурителен стаж без значение от възрастта ми.

Кога се поражда моето право на инвалидна пенсия?

Правото ми на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а ако съм сляп по рождение или ослепял  преди постъпване на работа – от датата на заявлението ми с което кандидатствам, за да ми бъде отпусната пенсия. Аз трябва да подам заявлението в 6 месечен срок от датата на инвалидизирането. Ако пропусна този срок и подам заявлението след срока, моето право на инвалидна пенсия възниква от датата на подаване на заявлението, а не от датата на инвалидизиране.

Пример:

1 януари 2014 – дата на която съм инвалидизиран

след 7 месеца подавам заявление за инвалидна пенсия т.е 1 юли 2014

=> ако съм одобрен, получавам пенсия считано от 1 юли, а не със задна дата от 1 януари както би следвало, ако бях спазил срока т.е аз не получавам плащания за 7 месеца, които бих получил, ако бях спазил срока.

За какъв срок ще получавам инвалидна пенсия?

Пенсия за инвалидност, когато съм навършил възрастта за пенсия за осигурителен стаж и възраст се отпуска пожизнено. В противен случай има срок, който се определя от ТЕЛК и се вписва в решението им.

Необходими документи за отпускане на инвалидна пенсия поради общо заболяване:

  • заявление по образец УП-1;

  • всички документи доказващи трудов/осигурителен стаж (трудова книжка, УП-30; УП-3: Удостоверение за осигурителен/трудов стаж; УП-13 – удостоверение за трудов/осигурителен стаж; УП-14: удостоверение за трудов/осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор; осигурителна книжка; удостоверения от държавни архиви; ВОК);

  • документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 01.01.1997 г. като тези 3 последвоателни години са по мой избор, както и за целия период от 01.01.1997 г. до датата на пенсиониране (УП-2: удостоверение за осигурителен доход, УП-15: удостоверение за осигурителен доход, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и други)

  • копие на експертно решение (ЕР) на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), за което е изтекъл 14-дневният срок за обжалване, или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), заедно с наличната медицинска документация, която се намира в мен и въз основа на която съм освидетелстван;

Ако постоянният ми адрес е в друга държава, с която България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, аз трябва да представя медицинска документация от тази държава.

Къде представям документите за получаване на инвалидна пенсия?

Заявлението и останалите документи се подават в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

Кой може да подаде документите за получаване на инвалидна пенсия?

Аз мога да го подам лично, чрез мой законен представител, чрез последния ми осигурител, чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице. Ако съм дете, което е настанено извън семейството ми при близки или роднини, приемно семейство и т.н, то някой от тях може да подаде заявлението и останалите документи.

Не отговарям на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване. Какви други помощи мога да получа от държавата?

Ако не отговарям на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване аз мога да получа социална пенсия за инвалидност: Трябва да съм навършил 16 години и да имам трайно намалена работоспособност от 71 процента или повече. За този вид пенсия няма други изисквания, на които трябва да отговарям.

Ако нямам нужния осигурителен стаж, но съм инвалид поради общо заболяване, то аз имам право на социална помощ.

Пълномощно за получаване на пенсия – на тази страница.

Актуализира Людмил Иванов

Източник: https://pravatami.bg/

1 COMMENT

  1. Здравейте внук ми има стаж 1м.15 дни и бе на 19 г.яви се на ТЕЛК и му дадоха 71% инвалидност но не взеха пред вид стажа бил след инвалидизиране предстои отново да се яви на 1.10.2021 г. на нов ТЕЛК стажа от една година трябва ли да бъде последователен или разпокъсан до 1.10.2021 г. и как трябва да процедираме за да получи лична пенсия по общо заболяване. Благодаря.

Leave a Reply