Прессъобщение и покана за пресконференция

Прессъобщение и покана за пресконференция

Прессъобщение и покана за пресконференцияНа 04.04.2017г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ към МОСВ е информирала РЗИ – Хасково за установено несъответствие в качеството на водата по химичен показател „уран“ и „алфа активност“ в някои тръбни кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на част от гр. Хасково съгласно въведените през 2015 година по-строги стойности на химични и радиологични показатели в питейните води.

От страна на РЗИ незабавно е наредено да се извърши извънредно взимане на проби от всички тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване на тези части от града. Пробите са изследвани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Според предварителните резултати, в четири от деветте водовземни съоръжения продължава да се отчита, макар и в по-малка степен, несъответствие по химичен показател уран.

С цел превенция на общественото здраве със заповеди на директора на РЗИ-Хасково от 07.04. и 11.04. съобразно резултатите от направените химически анализи и предварителните резултати от последните проби вода, е разпоредено на ВиК дружеството да бъдат спрени всички тръбни кладенци, показали несъответствие в качеството на подаваната вода. РЗИ изисква и осигуряването на техническа възможност за довеждане на вода от съседни зони на водоснабдяване с качества, отговарящи на нормативните изисквания. На 11.04. управителят на ВиК – Хасково информира директора на Регионалната здравна инспекция, че предписанията са изпълнени и рискове за здравето на хората не съществуват.

От РЗИ – Хасково са взети нови проби за анализ, които да установят ефективността на предприетите мерки. Целта е да се предотвратят евентуални здравни рискове за хората при продължителна употреба на вода с отклонения по химични показатели.

Министерството на здравеопазването провежда срещи с всички отговорни ведомства за координиране на съвместните действия за решаване на проблема и проучване на причините, довели до установените отклонения. МЗ е в контакт и с представителя на Световната здравна организация в България д-р Скендер Сила за експертна оценка по провежданите мерки.

На 12.04.2017 г. от 13.30 ч. в Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция с цел представяне на детайлна информация по случая, взетите мерки и постигнатите резултати.

Източник: http://www.mh.government.bg

Leave a Reply