Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |неделя, април 5, 2020
Вие сте тук: Home » Моите права » Правата на хора с увреждания
 • Последвайте ни:!

Правата на хора с увреждания 

Нови обещания към хората с уврежданияПрез 2006 година ООН приема Конвенция за правата на хората с увреждания. Конвенцията е ратифицирана от Европейския парламент в края на 2012 година, а България е страна по нея от 26 януари 2012. Но за какво всъщност “говори” Конвенцията? Кои са най-важните моменти от нея?

На първо място трябва да се отбележи мисията на Конвенцията, която е преди всичко да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на всички човешки права и основни свободи от страна на всички хора с увреждане и да подпомага за зачитането на  човешкото им достойнство. Хора с увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която, при взаимодействие с различни пречки, би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите.

** Хора с увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която, при взаимодействие с различни пречки, би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. **

Освен това Конвенцията цели една промяна в нагласите и подходите спрямо лицата с увреждания. Те не се разглеждат като “обект” на благотворителност, лечение и социална закрила, а като субекти с права, които са способни за предявяване на тези права и вземане на решения за живота си, въз основа на своето свободно и осъзнато съгласие, както и да бъдат активни членове на обществото. Конвенцията дава всеобщо признание на достойнството на хората с увреждания.

 • Трудностите на хората с увреждания всъщност са резултат от взаимодействието между едно затворено общество и отделните индивиди. Лице, което използва инвалидна количка, среща пречки при намирането на работа поради това, че градската среда не е достатъчно достъпна за него.  По същия начин може да се разгледа и случаят, когато даден човек не успява да изпълнява ежедневните си задачи, защото страда от остро късогледство, а не носи очила.

Конвенцията е оформена на базата на основните принципи и съответно кореспондиращите им права и задължения.

 • Основен принцип тук е пълноценното и ефективно участие и включване в обществото на хората с увреждания. Същевременно осигуряването на това включване е и сред най-важните задължения за държавите, страни по Конвенцията. Те са длъжни да предприемат всички законодателни, административни и други мерки, за да стане възможно прилагането на гарантираните права от Конвенцията (като например участие в политическия и културния живот, почивка, спорт и други);
 • Друг фундаментален принцип в сферата на човешките права, действащ с пълна сила и тук, е забраната за дискриминация (пряка и непряка). За осъществяването на този принцип на практика важни са разумните улеснения, направени в полза на лицата с увреждания. Разумни улеснения са всякакви необходими и подходящи модификации и приспособления, необременяващи излишно или непропорционално околните, когато такива са необходими за всеки конкретен случай, за да се осигури на даден индивид с увреждания пълноценно и равнопоставено с околните възползване от и упражняване на всички негови човешки права и основни свободи;
 • Не бива да се пропуска и принципът на достъпност. Той е средство за прилагане на всички останали принципи, залегнати в Конвенцията. На хората с увреждания трябва да бъде предоставен равен достъп до правосъдие, образование, здравеопазване, рехабилитация, самостоятелен живот и включване в общността, свобода на и изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация, работа и заетост, подходящ жизнен стандарт и социална закрила, участие в политическия и обществен живот, участие в културния живот, спорт, почивка и свободно време.

Всички тези принципи, права и задължения действат наред с останалите установени човешки права и основни свободи, залегнати във редица международни споразумение и национални законодателства.

NB! В процеса на реализирането на всичко онова изброено по-горе задължително трябва да бъдат включени представители нахората с увреждания за постигане на максимални резултати. Това означава, че те представително трябва да се включват при провеждането на каквито и да е инициативи и кампании, свързани с правата и ежедневието на хората с увреждания. Както в тяхното организиране, така и в осъществяването им.

Но какво означават всички тези принципи за мен като човек с увреждане? Какви права имам, когато прогласените принципи просто не се спазват, нито пък задълженията, поети от държавата с ратифицирането на въпросната конвенция? Как мога да постъпя като родител на дете с увреждане при явна липса на достъп до образование, работа, отдих и спорт?

 • Въпреки че у нас съществува Закон за интеграция на хората с увреждания, Конвенцията има по-голяма тежест, тъй като е всепризнат международен акт. Така че при търсене на правата ми, винаги мога да се позова на нея. Пълният й текст мога да открия на сайта на Агенцията за хората с увреждания.
 • При наличие на каквито и да е противоречия с текстовете на Конвенцията, на първо място трябва да се обърна към Дирекция Социално подпомагане, като се обърна към конкретното звено в моята в община.
 • Ако от там ми откажат съдействие или помощ, това трябва да се случи задължително мотивирано. Мога да обжалвам обаче отказът им пред Регионалната дирекция Социално подпомагане по административен ред в 14-дневен срок.
 • Бих могъл да се опитам да потърся правата си и пред Агенцията за хората с увреждания или пред Министерството на труда и социалната политика, ако предишните ми действия са останали без резултат, а правата ми действително да нарушени.
 • Ако молбите ми останат незабелязани/неудолетворени от общинските и държавните органи, мога да се обърна към здравния отдел на Европейската комисия или директно към Комитета за правата на хората с увреждания.

Актуализирал: Виолина Григорова.

Източник:https://pravatami.bg/993

One Response to Правата на хора с увреждания

 1. pocket maplestory hack for android

  Mr. unknown (why not Mr. Sagan?)Personally I dont think that Israel wants to share the West Bank with no single other, that what is happening now. No matter how would they say of renewing the “peace” process, the zionist project of settlement is going ahead regardless of what the Americans say of renewing the “hope” while actually aiming at helping Israel to normalize with the Arab countries, specially the wealthy ones !!Sami, the bedouin.

   

Добавете коментар