КЗК не вижда основания за спиране на е-търга за лекарства

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли искането за спиране на електронния търг за покупка на лекарства за болниците за следващите две години. Жалбата срещу поръчката беше внесена от един от големите дистрибутори на лекарства “Медекс“, след като възражения срещу търга представиха всички фармацевтични фирми и дистрибутори. КЗК обаче счита искането за спиране на процедурата за неоснователно.
“На първо място, следва да се посочи, че жалбоподателят, който претендира пред КЗК налагане на временна мярка “спиране на процедурата”, носи тежестта да обоснове и докаже наличието на факти и обстоятелства, изискващи спиране на процедурата като отклонение от общото правило, че жалба срещу решение за откриване на процедурата не спира изпълнението. В настоящия случай жалбоподателят не е изложил конкретни мотиви, даващи основание за преценка, че интересите на страните и по-специално тези на жалбоподателя, ще бъдат увредени по необратим начин, който би могъл да бъде възпрепятстван чрез налагането на обезпечителната мярка“, посочва антимонополният орган.
“Към настоящия момент КЗК не може да се произнесе по безспорен и категоричен начин дали има извършени нарушения, които водят до опорочаване на решението за откриване на процедурата, тъй като по този начин ще се стигне до предрешаване на спора по същество. По тази причина не може да се направи обосновано заключение доколко и в каква степен довършването на процедурата ще накърни интересите на жалбоподателя или на обществото като цяло“, казва още комисията. Според КЗК от спирането на процедурата ще настъпят значително по-големи вреди за засегнатите страни – възложител и обществото като цяло, които превишават ползата от нейното налагане, поради което искането на жалбоподателя за налагане на временна мярка следва да се остави без уважение. Определението на Комисията се обжалва пред Върховния административен съд. Ако ВАС го потвърди, то е-търгът за лекарства би трябвало да бъде подновен. Това обаче ще се решава най-вероятно от служебния кабинет и не е ясно дали търгът ще бъде подновен.
Търгът за 1.2 млрд. лева цели да осигури лекарства за близо 150 болници за следващите две години, като срещу големите количества бъдат договорени възможно най-изгодни цени.

Източник: https://www.actualno.com/healthy/kzk-ne-vijda-osnovanija-za-spirane-na-e-tyrga-za-lekarstva-news_588618.html

Leave a Reply