Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, януари 19, 2022
Вие сте тук: Home » Актуални теми » Новите моменти в социалната сфера
 • Последвайте ни:!

Новите моменти в социалната сфера 

Асен ГеоргиевНовите моменти за 2017 г. в социалната сфера се определиха чрез практикуваният от парламента подход, законодателни промени да се правят при приемане на ежегодните бюджетни закони. Трансформациите,касаещи пенсии,подпомагане и други права   са съществени и ще бъдат предмет на няколко последователни публикации за отделните социални сфери. За момента представяме обща картина на посоката на измененията и приетите финансови параметри,почти всички от които са в сила от 01.01.2017:

 1. Със Закона за държавния бюджет се измениха Закона за интеграция на хората с увреждания,Закона за семейни помощи за деца и Закона за предучилищното и училищното образование . В него са записани и параметрите :

ЗДБ 2017

“ Чл. 61. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 400 лв.

(2) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:

 1. за семейство с едно дете – 37 лв.;
 2. за семейство с две деца – 85 лв.;
 3. за семейство с три деца – 130 лв.;
 4. за семейство с четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

(3) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.

(4) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1.

(5) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 150 лв.

(6) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:

 1. за първо дете – 250 лв.;
 2. за второ дете – 600 лв.;
 3. за трето дете – 300 лв.;
 4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

(7) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 100 лв.

(8) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал.6, т. 1.

(9) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 100 лв.

(10) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 1200 лв. за всяко дете.

(11) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 2880 лв.

(12) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:

 1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
 2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
 3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

(13) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:

 1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
 2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
 3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

Чл. 64. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс , за 2017 г. е 80 лв.

 1. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се приеха изменения в Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда / по отпуските и майчинството /.  В него са записани и параметрите :

ЗБДОО 2017

Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:

 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
 2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 460 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;

г) над 7500 лв. – 600 лв.;

 1. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;
 2. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:

 1. от 1 януари до 30 юни – 161,38 лв.;
 2. от 1 юли до 31 декември – 165,25 лв.

Чл. 11. Определя се процент по чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – 1,126 на сто.

Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2017 г.-7,20 лв.

Чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. – 340 лв.

Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване  при смърт на осигурено лице за 2017 г. – 540 лв.”

 1. В работата на ТЕЛК и НЕЛК няма директни изменения,независимо че още на 01 януари 2016 г депутатите задължиха в срок до 30 април 2016 г. министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика да представят за обществено обсъждане концепция за усъвършенстване на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността и изменения в нормативната уредба на пенсиите за инвалидност.

Решенията на ТЕЛК обаче при новите изменения ще рефлектират по различен начин в областта на пенсиите и социалната сфера на хората с увреждания.

 

08.01.2017                         Асен Георгиев

Добавете коментар