Нови наредби, издадени от Министерството на здравеопазването

Нови наредби, издадени от Министерството на здравеопазването

Нови наредби, издадени от Министерството на здравеопазванетоПрез месец ноември Министерството на здравеопазването е приело и обнародвало няколко нови наредби, които са важни за професионалистите, работещи в здравеопазването:

1.НАРЕДБА № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията – с нея се уреждат профилактичните прегледи, скрийнига, диспансеризацията, информацията, която се предоставя на пациентите във връзка с тези дейности и медицинската документация, която се създава.

2.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с която се правят изменения в  приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“, в приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“.

Създават се нови Амбулаторни процедури:  амбулаторна процедура № 40 „Амбулаторно наблюдение и лечение при идиопатична белодробна фиброза“; амбулаторна процедура № 39 „Амбулаторно лечение на гноен хидраденит“; амбулаторна процедура № 41 „Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза“;  амбулаторна процедура № 42 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии“;

В приложение № 8 към чл. 1, ал. 1 „Клинични процедури“, в клинична процедура № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“, в т. 1.2 в края се добавя „(в условията на спешност до осигуряване на специализиран транспорт; дейността може да се осъществява на второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“). Правят се изменения и в приложение № 9 към чл. 1, ал. 1 „Клинични пътеки“ (КП № 36, 28, 43, 45, 69, 71, 117, 133 и други).

Създава се нова КП № 199а „Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания“, № 217а Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става“; № 217б „Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници“;

3.Приема се НАРЕДБА № 6 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“.

4.Приема се и НАРЕДБА № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“;

5.Нова е НАРЕДБА № 10 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“;

6.Приета е и напълно новата НАРЕДБА № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения;

7.Съвместно с МТСП е приета и НАРЕДБА № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета;

Източник:http://medicalnews.bg/blog/2016/12/01/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/

Leave a Reply