Дългосрочният прием на инхалаторни кортикостероиди при пациенти с ХОББ е свързан с риск за пневмония

http://medicalnews.bg/2016/08/14/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA/
Man about to use asthma inhaler
http://medicalnews.bg/2016/08/14/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA/
Man about to use asthma inhaler

Дългосрочният прием на инхалаторни кортикостероиди (ИКС) при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) е свързан с риск за пневмония, като рискът варира между 1 и 10 на 100. Не съществува значима разлика по отношение на риска между различните представители на този клас медикаменти, е заключението на ЕМА (1).

Инхалаторните кортикостероиди (beclomethasone,budesonide, flunisolide, fluticasone propionate), самостоятелно или в комбинация с други медикаменти (като дългодействащи бета2-агонисти – LABA), се прилагат широко за лечение на ХОББ.

Регулаторният орган прецени, че ползата от инхалаторните кортикостероиди при ХОББ продължава да надхвърля рисковете, и не трябва да има промяна в начина на предписването им.

Лекуващите лекари трябва да проследяват пациентите за риск за пневмония при приложението им, като се има предвид, че клиничните симптоми на пневмонията могат да се припокрият с тези на екзацербация на основното заболяване.

Решението на ЕМА е базирано на обзор на публикувани рандомизирани контролирани проучвания и на няколко мета-анализи. Към момента липсват директни изследвания за риска за пневмония при инхалаторните кортикостероиди, като основната информация е от индиректни сравнения.

Лекарствените инструкции на всички инхалаторни кортикостероиди ще бъдат актуализирани за да отразят риска за пневмония при приложението им.

Използван източник:

1. EMA completes review of inhaled corticosteroids for chronic obstructive pulmonary diseasehttp://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2016/04/WC500205577.pdf

Източник:http://medicalnews.bg/2016/08/14/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA/

Leave a Reply