Все ще има неточности в Наредбата за достъпа до медицинска помощ

Все ще има неточности в Наредбата за достъпа до медицинска помощ

Все ще има неточности в Наредбата за достъпа до медицинска помощОт 01.04.2016 г. влязоха в сила изменения в Наредбата за достъпа до медицинска помощ, които въвеждат критерии за платен избор на сестра и санитар.

До този момент документът регламентираше само избор на лекар и/или екип, за които съществува горен лимит на заплащане от 500лв за един специалист и 900лв за екип.

Наредбата не задава определена рамка на заплащането за избор на и медицинска сестра или санитар. Освен това, не е формулирано и колко пациенти могат да изберат определена сестра или един санитар и как ще се прави подбор, в случай че всички пациенти изберат едно и също лице от персонала.

Не се споменава и дали може пациент да избере повее от една сестра или санитар. Не е регламентирано, дали, ако избраната сестра или санитар няма възможност да предостави исканите грижи в посочения период, ще се съставя листа на чакащите за сестра и санитар, пациенти.

Относно лекарите е въведено ограничение, че изборът може да бъде само за определена интервенция, но не и за цялостния престой т.е. пациентът може да направи повече от един избор на лекар/екип, в рамките на един болничен престой.

Например болен с няколко придружаващи заболявания може да направи избор на лекар за лечението на всяко едно от тях по време на престоя си. За избора на сестра и санитар не са въведени такива ограничения.

Остава без регламент и хипотезата, ако един пациент е направил платен избор на санитар, но в стаята му има и други пациенти, дали избрания санитар ще чисти цялата болнична стая или само около леглото на избралия го пациент.

Източник:

Leave a Reply