НОВИТЕ МОМЕНТИ : РЕХАБИЛИТАЦИЯТА

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевРешението на Надзорния съвет на НЗОК от 31 март бе съпроводено в различните му части от пояснения и интерпретации, които по-скоро породиха въпроси, отколкото да дадат отговори. Една от най-обсъжданите теми бе ше тази за медицинската рехабилитацията, по която може да се прочете следното:

  1. Няма такива нови три клинични пътеки по Приложение № 11 , както се споменава, включително и на сайта на НЗОК.По Решението на Надзорния съвет има общо 9 клинични пътеки /с номера от 257 до 265/, а по НРД 2015 Приложение № 16 също са 9 /с номера от 236 до 244/. Разликата е, че има нова КП 257 с наименование “Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние” със скромните обем 7 и цена 100 лв., а в КП 264 са обединени 238 и 239 от НРД 2015 /рехабилитация след лечение на инфаркт и сърдечни операции /.Това, че са включени нови диагнози, не означава нови клинични пътеки.А добавените три нови пътеки “за продължително лечение и “, са всъщност други-№ 254, 255 и 256.
  2. Новите моменти в медицинската рехабилитация са няколко и ще ги илюстрирам с развитието по най-популярната и засягаща най-много хора, КП 265 “ Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат” :

ДОБЪР момент е увеличаването на обемите / заплащането за брой преминали болни/ от 30 858 по КП 244 от НРД 2015 и Наредба 40/, на 56 608 предвидени по сегашната КП 265. Тази част от Решението има основание, защото през миналата година чл.59в от ЗЗО според който цените и обемите се определяха с Постановление на Министерския съвет , бе отменен и това представлява промяна в законодателството, с която НРД 2015 да бъде допълнен с такава част.

ЛОШ момент е изискването по КП 265 т. 1.2., че “ Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Физикална терапия и рехабилитация“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”/ минимум двама лекари със специалност и 6 000 процедури годишно и т.н./. По КП 244 от НРД 2015 , т.е., досега изискването беше за І ниво / един лекар и 2 000 процедури годишно /. Тази част от решението на Надзорния съвет е лишена от основание , защото липсват законодателни промени, които да налагат изменение на тази част от НРД 2015.

ЗЗО Чл.45 (9) ”..когато промени в действащото законодателство налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД изисквания по чл. 55, ал. 2, те се определят с решение на надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.”

  1. Стари моменти- история :

По първото ПМС № 304/2010 г. бяха определени 38 131 случая х 300 лв

На 10 януари 2013 г. бе прието ПМС № 5 за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от   ЗЗО, като бяха предвидени вече 60 285 случая х 330 лв. и с него предишното ПМС 304/2010 г. бе отменено . Какво се случи по ирония :Новото ПМС бе обжалвано пред ВАС от Българския лекарски съюз и бе отменено по причината, че проектът не бе публикуван на сайта на МС. Ефектът обаче беше, че с това Решение № 7357 от 30 май 2013 г. по адм. дело № 2445 от 2013 г. на ВАС , публикувано в ДВ, бр. 3 от 10 януари 2014 г бе възстановено действието на ПМС от 2010 г. и в резултат за 2014 и 2015 г. действуваха по-малки цени и обеми. По това дело въобще не е стоял въпросът, дали новото постановление е по-лошо или по добро от старото, но в лошият резултат за пациентите в тази част бе предвидим.

  1. Извън решението на Надзорния съвет, има нов момент и в социалния аспект на рехабилитацията който засяга всички с над 90 % увреждане, а те не са никак малко.Това е възможността по Закона за интеграция на хората с увреждания, за подпомагане на рехабилитацията от Агенция за социално подпомагане. На сайта на АСП поначало е качена значителна като обем и качество полезна информация, но не е отразено нещо ново.

В Държавен вестник бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.са публикувани решенията на Върховния административен съд /Решение № 10749 от 15.10.2015г. за отмяната на текстовете в Правилника за приложение на ЗИХУ, според които правото на добавка за балнеолечение и за рехабилитационни услуги,  е налице само ако процедурите са извършени в лечебни заведения, отговарящи на медицинския стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“. Текстът на чл. 28 ал.1 вече гласи Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги. Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги се представя в едномесечен срок от крайната дата на ползването им в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес”.

– Така с отпадането на това ограничение, може да се иска от Агенция за социално подпомагане, изплащането на такава добавка, независимо в какво лечебно заведение или санаториум са провеждани такива процедури.Освен това решение на ВАС, определящо че за тези хора това не е медицинска а социална рехабилитация, има и други по които е признато правото на такава рехабилитация, дори ако тя е осъществена и в хотел , който прелага такива опции.

12.04.2016 г.   Асен Георгиев

 

 

Leave a Reply