СЪДЕБНАТА СИСТЕМА VS. ОТКЛОНЕНИЯТА ПО ЗДРАВНИТЕ РЕФОРМИ

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевПри липса на чуваемост и несъобразяване от страна на управляващите и при липса на активни протести от страна на засегнатите, като възможно въздействие остава потенциалът на съдебните институции. В системата на здравеопазването са много и органите и засегнатите , което определя   голямо разнообразие на съдебните дела и решения. Значението им е предимно подценявано, а медийната интерпретация недостатъчна, а в някои случаи и неадекватна , доколкото е на ниво отразяваща, а не въздействуваща журналистика.

– Поначало се постарая да опиша съдебният отпор оказван в момента , предстоящият и много примери от миналото- както по отношение регламента, така и по практиките и последиците. Конституционният съд постанови решение по КД № 6/2015 г и чл. 45 ал. 2, включително Наредба № 11/ 2015 г. на МЗ , вече не съществуват. Предстои обаче разглеждането на Конституционно дело № 9 / 2015 г. – ЗЛЗ чл. 34а –за редукция на съществуващите лечебни заведения в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, въз основа който пък с ПМС 45/2016 бе приета Наредбата за критериите за избор и на чл. 37а по ограничението за включване на нови лечебни заведения , отново с оглед приетата Национална здравна карта.

По отношение регламента , далеч по-голяма активност от опозиционните депутати обаче имат различните сдружения в здравеопазването, болници и медицински специалисти. И забележете : прокурори от Върховна административна прокуратура, които обаче не внасят в съда жалби, а протести.Подзаконовите нормативни и псевдонормативни актове, които се разглеждат във Върховния административен съд са по стотици дела , но ще дам като примери малка част :

І. В МОМЕНТА :

 1. Във Върховния административен съд е образувано и се очаква от 17.02. , Решение по законосъобразността на методиката за изработване, съответно по законността въобще на приетата вчера от МС , Национална здравна карта.

Във Върховният административен съд са дела на БПФ и по :

 1. Ограниченията по доплащането на лекарства- т.н. “ценови коридор “ по Наредбата на МС за Позитивния списък- насрочено е за 11.05.2016 г.
 2.  Критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства- Наредба № 7/2015 г.на МЗ.Делото е насрочено за 20.04.2016 г.
 1. Нивото на реимбурсиране на лекарствата за домашно лечение, заплащани от НЗОК, определено в Наредбата на МС за Позитивния списък-насрочено за 07.04.2016 г.
 2. Протоколите за отпускане на т.н. скъпоструващи лекарства” , всеки от който трябва да се одобри в Централно управление на НЗОК, според НРД 2015 и според Позитивния лекарствен списък качен на сайта на Съвета по цени и реимбурсиране.
 3. Методиките на Министерския съвет за остойностяване и заплащане на медицинската помощ, приета с ПМС 57/2015 г..насрочено за 25.05.2016 г.
 4. Наредбата на МЗ № 8/2015. за селективните критерии за признаване националната представеност на пациентските организации, издадена от министъра след като ВАС му отмени предишната такава Наредба 48/2010 г.-насрочено за 06.04.2016 г.

8. Изискванията на НЗОК за отпускане на лекарства , оспорени от пациентските организации БСБББ-АС и АПРА , насрочено за 26.04.2016 г.

 1. Медицинския стандарт по спешна медицина, приет с Наредба 12 на МЗ, оспорен от няколко сдружения – насрочено за 20.04.2016 г.

ІІ. НЕИЗБЕЖНО ПРЕДСТОЯЩИ

 1. Постановлението на МС, с което в Наредбата за правото на достъп до лечение, се включи на 22 март 2016 г. , прословутата “Електронна идентификация “ или другояче казано, пръстовите отпечатъци.
 2. Наредба № 10 /2010 г. по промените, отлагащи плащането на иновативни лекарства за онкологични заболявания.
 3. Наредба № 49/2010 г с измененията от 22.03.2016 относно задължителните брой легла за прием по спешни състояния, дейността по т.н. “комплексно лечение “ и др.
 4. Предстоящата за публикуване в Държавен вестник, Наредба за пакет здравни дейности.. , заменяща чрез разменен словоред, отпадналата Наредба № 11.
 5. Предстоящото за публикуване, Решение на Министерския съвет за приемане на Национална здравна карта.
 6. Утвърдените през последните няколко месеца, Медицински стандарти.
 7. Предстоящото публикуване на Решение на Надзорния съвет на НЗОК , заместващо липсата на НРД 2016 г.
 8. Публикуваните в Държавен вестник на 22.03.2016 т. от НЗОК , Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти за домашно лечение, относно т.н. “доплащане “ и   ограниченията по брой изпълнявани рецепти.

ІІІ. ПОКАЗАТЕЛНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ДЕЙСТВИЕ

 1. РЕШЕНИЕ № 13623 /12.10.2008 петчленен състав по искане на БЛС и ЦЗПЗ срещу решение на УС на НЗОК от 27 декември 2007 , заместващо неподписания и през 2007 г. НРД .Съдът обяви това решение за нищожно, тъй като УС на НЗОК не може да се позовава на несъществуващи разпоредби, които все още не са част от приложимото действащо право. Всъщност това решение се основаваше на измененията в ЗЗО, които бяха публикувани в Държавен вестник на 28 декември и влизаха в сила на 01. януари и независимо че в тях бе записано, че влизат в сила от първи декември , съдът прие че към 27 декември УС на НЗОК не е бил оправомощен от закона. Ситуацията е сходна със сегашната, в която Надзорния съвет е качил на сайта на НЗОК проект за решение / даже там е описан като проект на договор / с многоточия с място за текстове от бъдеща Наредба за пакет дейности, която пък ще трябва да чака нова алинея 2 на чл. 45 от ЗЗО на мястото на отменената.
 2. РЕШЕНИЕ № 4052 / 25.03.2010 Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г по

Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за определяне на условията и реда за сключване на договори – при очаквано превишаване на бюджета се предприемат действия по подписване на анекс. В случай че между страните не се постигне съгласие, УС на НЗОК взема решение за коригиране на цените и обемите на клиничните пътеки

А в решението едностранно бе въведено изискване към изпълнителите на болнична помощ, които ако не подпишат допълнително споразумение,  подлежат на санкциониране. Затова бе и отменено.

 1. РЕШЕНИЕ № 14935 / 08.12.2009 Обн. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г по оспорено от „Екофарм“ , Решение на УС на НЗОК за договаряне на отстъпки при идентично както сега, отсъствие на сключен НРД за 2008 г., и се прилагат определените от УС на НЗОК условия по ЗЗО относно обема, цените и методиката за заплащане на медицинската помощ . Съдът определи , че това е приложен, но необнародван нормативен административен акт, който вследствие това е нищожен.

 

 1. РЕШЕНИЕ № 4148 ОТ 30.03.2009 Г. ВАС 5 чл   БФС и „Плантафарм“ ЕООД Указание за работа с лекарствен списък на НЗОК – РД16-3/10.01.2008 г., -приложения „пределна цена”. “ ВСъдът отмени приложенията, на осномание че на НЗОК е признато правото да договаря (по определен ред), цените на лекарствените продукти, като ги заплаща изцяло, или частично, но не и да налага такива едностранно”.
 1. РЕШЕНИЕ № 1784 / 06.02.2012 Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012г. по искане на фармацевт от Благоевград ВАС обяви нищожност на Решение № РД-УС-04-12 от 17.01.2005 г. на УС на НЗОК въвеждащо 8 % отстъпка от пределната цена на лекарствените продукти, заплащана частично от НЗОК. На основата на това решение, впоследствие по три различни дела, фармацевти от Дупница осъдиха НЗОК да им плати над 100 000 лв.пропуснати ползи.
 1. РЕШЕНИЕ № 9471/29.06.2012 г. по искане на СБАЛ по Кардиология , ВАС отменя Медицински стандарт по кардиология , Наредба 2 / 2010 г. в частта правило 8/ 200 / максимален дневен и месечен брой манипулации /. На тази база към момента на първа инстанция Министерството на здравеопазването е осъдено от кардиологичните болници във Варна, Ямбол, Велико Търново и София, над 1 млн лева, които би следвало да им бъдат заплатени от НЗОК. Част от делата в момента са спрени във ВАС до произнасяне на тълкувателно решение по въпроса за обезщетяване за вреди през периода до отмяната на нормативен акт.
 2. РЕШЕНИЕ № 3777 / 15.03.2012  по искане от ФБПФ за отмяна на заповеди на министъра на здравеопазването с които бяха   назначени комисии по чл. 29 ал. 3 от ЗЛЗ за изготвяне на областни здравни карти. Съдът , на базата на това , че тогавашния министър /Анна –Мария Борисова /, си е назначила членове на комисии по собствено усмотрение и без участие на пациентските организации, отмени решенията по областните здравни карти, което пък остави без покритие и съдържание, приетата през 2010 г. Национална здравна карта.
 1. РЕШЕНИЕ № 15323/ 22. 11.2011 по искане на ЦЗПЗ и 19 общински и частни болници , относно Наредба № 49 от 18.10.2010 г.на МЗ по изискването (за получаване на разрешение за дейност) за минимален брой легла – 30 за специализирана болница (с едно отделение) и 60 за многопрофилна болница (с две и повече отделения), Върховният съд отмени тези ограничения с мотивите, че това ограничава възможността за дейност на много болници от които незаконосъбразно се изискват необходими не само допълнителни финансови средства, но и сгради, както и технически и човешки ресурси , което ще доведе до закриването на болници , особено в по-малките населени места.
 2. .РЕШЕНИЕ № 4173/22.03.2012 г.на ВАС 5 чл. състав по искане на ЦЗПЗ за отмяна на Наредба № 34 в частта за ограничаване предписването на лекарствата за лечение на онкологични заболявания, в рамките на бюджета на МЗ. С Определение по същото дело беше разрешен и друг основен проблем- кой може да оспорва нормативните актове / т.н. “правен интерес “/, по който въпрос дотогава, вследствие тясно тълкуване бяха прекратявани десетки дела.
 1. РЕШЕНИЕ № 12652 / 23.10 . 2014 г. Обн. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015г. БПФ и НПО Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК на министъра на здравеопазването не са предоставени правомощия да се произнася по начина на заплащане на нови лекарствени продукти и въобще не е предвидено участие на министъра на здравеопазването в дейността на НЗОК по начина на изразходване на средствата на бюджета на НЗОК. При това положение обжалваната част от изменението на наредбата е постановена при липса на компетентност, поради което следва да бъде обявена за нищожна.
 1. РЕШЕНИЕ № 214 / 09.01.2014 г по искане на „Витафарм Ихтиман “- нищожност на акт на НЗОК „Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти “ постановява, че това е подзаконов нормативен акт , който не е обнародван в Държавен вестник, което означава, че е нищожен.По това дело НЗОК бе осъдена да заплати 20 000 лв адвокатски хонорар.

ПРОКУРАТУРАТА

РЕШЕНИЕ № 16747 / 14.12.2013 г. Наредба № 49 от 18.10.2010 г.на МЗ протест на прокурор във Върховна административна прокуратура Приложение : „Наясно съм, че следва да заплатя всички извършени медицински действия/процедури/изследвания и други в случай, че с напускането си създавам пречка за заплащане от страна на Националната здравноосигурителна каса

министъра на здравеопазването извън пределите на предоставената му от закона компетентност, което налага обявяването на нейната нищожност. Това е по прословутото “заключване на пациентите “ до изтичането на минимума дни по клинична пътека.

РЕШЕНИЕ № 3000/ 17.03.2016 г по изискването, добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания да се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги, в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина въведено с разпоредбата на чл. 28, ал. 1 ППЗИХУ .По искането на прокурора и организацията НАДД, съдът постанови че текстът от ППЗИХУ противоречи на чл. 42, ал. 2, т. 4 ЗИХУ и въвежда ограничение на права, нерегламентирано от закона

Въвеждането на ограничения – ТОВА Е ОБЩОТО МЕЖДУ ВСИЧКИ нормативни актове отменяни от съда, независимо дали имат и други пороци.

25.03.2016   Асен Георгиев

1 COMMENT

 1. Има ли начини, към тези дела и ние пациентите – самостоятелно, а не като НПО, да се присъединим. Много от тях касаят всеки нормален човек, изпаднал в положение на пациент.

Leave a Reply