По темата “закриване на болници и отделения“

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевПо темата “закриване на болници и отделения“, свързана с това, което различни хора по различни начини определят като “реформа “, съществува доста голямо объркване не само за гражданите, но и за лекарите, директорите на болници и някои анализатори.Объркването е предимно от това, кое откъде произтича, кое какво значение има, и разбира се, едновременната преценка на всички условия и изисквания.Ще се опитам в няколко отделни публикации да внеса яснота, защото темата е обширна .

Започвам с това, че през тези дни на много изказвания , например най се впечатлих от обсъжданията за закриване на онкологични болници /КОЦ/ Срещнах цитиране на някакви несъществуващи по имена наредби, подозрения в Националната здравна карта или в публикуваното за обсъждане на сайта на МЗ, изменение на Медицински стандарт по медицинска онкология. Създаде се представа за нова измислица на Министър Москов, но същност всичко започна отдавна :                                                                                                         – Първо, през м. юни 2015 г. депутатите гласуваха предложеното от МС нещо ново в Закона за здравното осигуряване , чл. 45 ал 2 /ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г.)” Медицинската помощ ..се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването. “

– След това през септември 2015 депутатите приеха нов текст в чл. 59 от ЗЗО ал.14 ( ДВ, бр. 72 от 18.09. 2015 г/., За заболявания, за които в основния пакет по чл. 45, ал. 2 е предвидено осигуряване на комплексно лечение (осигуряване на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение), директорът на РЗОК сключва договори само с лечебни заведения или техни обединения, които са осигурили комплексното лечение на тези заболявания” като записаха, че това влиза в сила от 01.01.2016 г. – За да измисли какъв да е този основен и допълнителен пакет Министър Москов взе Решение № РД-11-359 от 19.08.2015 г. за „Избор на изпълнител за предоставяне на правен анализ и нормативно регламентиране на здравни дейности, закупувани от НЗОК“. Покани Адвокатско съдружие „ЪРНСТ и ЯНГ“да изготвят “ правен анализ, необходим за разработвания от Министерството на здравеопазването проект на наредба за определяне на основния и допълнителния пакети медицинска помощ, издавана на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване” и за целта сключи с тях договор за 208 330 BGN без ДДС.

– През м. ноември министърът   вече организира качването на готовото изделие “основен и допълнителен пакет “ и в два последователни броя на “Държавен вестник “ /98/15.12 и 99/16/12/ публикува Наредба № 11/09.12.2015 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК”,  издадена на основание чл. 45 ал. 2 от ЗЗО. В нея е предвидено да влезе в сила на 01 април 2016 г.

– В същата тази Наредба 11, министърът определи в чл. 4, че “за заболяванията съгласно приложение № 12 се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение/ “. Съответно в Приложение № 12 бяха записани онкологични, онкохематологични заболявания и муковисцидоза.

Подробно е описано, какво значи “ комплексно” :Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“, „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“, „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения“, „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори“, „Брахитерапия с ниски активности“, „Конвенционална телегаматерапия“, „Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници“, „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, „Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, „Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания“, „Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности“ и „Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания“) “

– И ТАКА : Москов може да си обещава и се кълне колкото иска, че няма да бъдат закривани онкологични болници и отделения, но в промотираната от него Национална здравна карта, с половинчасов прочит може да се види, колко и кои лечебни заведения в България, могат да извършат втората половина от описаните в приложението процедури . Над 20 от съществуващите в момента нямат оборудване / а част от тези които имат оборудване по ОПРР пък нямат специалисти, но това е друга тема /. Съответно когато през април подадат заявление до съответния Директор на РЗОК/ СЗОК, те не могат да представят доказателства за такъв капацитет . Съответният директор на РЗОК , дори и да иска не може да си затвори очите, защото този пък чл. 59 ал. 14 от ЗЗО му ЗАБРАНЯВА да сключва такъв договор.

ИНФОРМАТИВНО : това не може да се преодолее със сключване на договори между различни лечебни заведения /едно от изискванията за сключване на договор със РЗОК е наличие на трудов договор със специалист /. Пример :за да се изпълнят изискванията за комплексност , всяко лечебно заведение трябва да има минимум трима ядрени физици със специалност и стаж по Медицински стандарт “Лъчетерапия “/мисля, че в РБ няма общо дори 20 такива/.

ИНФОРМАТИВНО : повечето от прерязаните лентички на високотехнологични центрове в последната година, са за диагностично а не за лечебно оборудване .

ИНФОРМАТИВНО :дори да тръгнат да се сливат лечебните заведения или да си правят консорциуми , отново не може да се изпълнят изискванията, защото пък Националната здравна карта не допуска в това отношение, смесване на области .Всъщност тук въобще не става въпрос за подбор на лечебни заведения , когато капацитетът им в една област е по-висок от необходимостта според другия хит-Националната здравна карта по другия закон ЗЛЗ. Но това пък , че в НЗК има описана необходимост от онкологични лечебни заведения по области, а в Наредба № 11 са пренебрегнати всякакви области и се определя невъзможно преселение на пациенти, които дори не могат да се поберат в оставащите след отсяване болници , и двете идеи да се промотират едновременно , изисква голямо медийно умение.

……………………………………………………………………

– КАК И КОЙ ГИ ЗАБЪРКА ТАКИВА :

Последователността на действията във времето изключват случайността, защото всички описани приети проекти се изготвят от Министерство на здравеопазването Но ако за депутатите- и тези от Комисия по здравеопазването / слушали предложителя Москов / , или тези в пленарна зала / слушали вносителя Министерски съвет / , може да се допусне разконцентрация и недостатъчно анализи, това е недопустимо за отговарящият за националната здравна политика, Министерски съвет

КАКВО МОЖЕ И СЕ ПРАВИ :

– Депутатите от опозицията / а опозицията у нас винаги е по-права, по-честна и по –отговорна , макар и на ротационен принцип/, внесоха в Конституционния съд, искане за отмяна на чл. 45 ал 2 от ЗЗО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ на Конституционния съд 29 септември 2015 г. конституционно дело № 6/2015 г., докладвано от съдията Стефка Стоева. “Оспорената разпоредба препраща същностна и важна материя, от която зависят животът и здравето на всички здравноосигурени лица,  се регулира с подзаконов нормативен акт от министъра на здравеопазването вместо да се уреди със закон, с което се накърнява фундаменталният принцип на правна сигурност и правна стабилност.

Според групата народни представители, отправили искането, оспорената разпоредба противоречи и на чл. 6 от Конституцията, защото различните пакети на медицинската помощ (основен и допълнителен) противоконституционно разделят достъпа до медицинска помощ и това е забранена дискриминация”.

– До момента няма решение по това дело, по което ако КС приеме противоконституционност, следва да се отмени и самата Наредба № 11 , при което пък чл. 59 ал. 14 от ЗЗО ще остане кух текст / без приложимост /.

– Самата Наредба № 11 би трябвало отделно също да се оспори пред Върховния административен съд и то в най скоро време.

– Разбира се, самият Министър Москов може да даде заден ход , и да отложи влизането в сила и действието на чл. 4 или Приложение 12 за по нататък, и да вдигне малко имиджа си. Стига да се разберат с ресорния зам.министър Бойко Пенков.Или поне премиерът да му каже “Хайде стига толкова “.

АЗ ЛИЧНО НЕ БИХ КАЗАЛ ЧЕ ПРИТЕСНЕНИЯТА И ПРОТЕСТИТЕ СА ИЗЛИШНИ

13 януари 2015             Асен Георгиев

1 COMMENT

  1. Нали Министерският съвет внася законопроектите?Може Москов да не е виновен,да е послушал някого!Или е обратното него да са го послушали?!

Leave a Reply