Иванка Кръстева: Няма да има ощетени пациенти

Иванка Кръстева: Няма да има ощетени пациенти

 Иванка Кръстева: Няма да има ощетени пациентиГ-жо Кръстева, бюджетът на Здравната каса предизвика доста вълнения в парламента. Ще стигнат ли предвидените средства за финансиране на политиките, които е заложило правителството? Може ли да се каже, че този бюджет отразява всички предложения за реформи, които направи кабинетът?

За 2016 година бюджета на НЗОК е завишен със 129 000 000 лв. Досега винаги се е налагало бюджетът на НЗОК да се актуализира. Сегашният екип на Министерството на здравеопазването промени Закона за здравното осигуряване и част от подзаконовата нормативна уредба. С тези промени за първи път НЗОК приключи годината на практика без дефицит. Допълненията и измененията на Наредба № 10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински, както и успешно проведените от НЗОК преговори с Притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на лекарствени продукти позволиха да бъде стопен предивиденият за 2015г дефицит. В резултата на общите усилия до средата на декември 2015 година по сметките на НЗОК постъпиха 43 418 807 лв. от договорените отстъпки от ПРУ на лекарствени продукти по сключените договори с НЗОК за 2015 г. Тази промяна имаше краткосрочен и положителен ефект започнат и финализиран успешно само в рамките на три месеца.
През 2015 година НАП също успя да реализира по-висока събираемост на здравноосигурителните вноски (57 947 504 млн), което също беше много важно за стопяването на този дефицит. Събраемостта на здравоосигурителните вноски е в резултат на комплексна работа чрез направените от министъра на здравеопазването промени в Закона за здравното осигуряване и усилията на НАП като институция. Министерството на финансите направи трансфер към НЗОК за категориите граждани, които се осигуряват от държавата в размер на 10 500 000 лв., а Министерството на здравеопазването изплати на НЗОК сумата от 3 110 000 лв. за ваксини за 2014 година или общо в НЗОК постъпи сумата от 71 557 504 лв.
От всичко това може да се направи напълно обоснован извод, че когато институциите в държавата работят екипно всички препятствия могат да бъдат преодоляни.
Политиките заложени от правителството не засягат само НЗОК като институция, в Министерство на здравеопазването също са предвидени средства за реализиране на голяма част от политиките. Здравеопазването не зависи само от функционирането на НЗОК. В здравеопазването се изискват комплексни усилия от Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите и НАП, както и отговорно отношение на пациенти, лечебни заведения и съсловни организации.
Национална здравноосигурителна каса като договаряща страна по двата рамкови договора е длъжна да отстоява основни принципи, които да предоставят на пациента по-голям обхват от медицински услуги, лекаство лечение и съответно достъп до качествена медицинска помощ. Тези принципи не могат да бъдат реализирани неограничено, те трябва да са в рамките на гласувания от Народно събрание годишен бюджет. В този контекст е и решение № 2 от 22.02.2007 г. по конст. дело № 12 от 2006 г. на Конституционния съд на Република България, което е задължително за всички държавни органи, юридически лица и граждани на основание чл. 14, ал. 6 от Закона за Конституционния съд. Прието е, че правата по чл. 4, чл. 5, т. 5 и 10 от Закона за здравното осигуряване са от категорията универсални социални права, което по необходимост налага държавна намеса. Медицинската помощ, до която осигурените лица има право на свободен достъп при условията на равнопоставеност, не е неограничена и се определя от държавата по вид, обхват и обем. В този смисъл сме длъжни да договорим с БЛС и БЗС само определените по вид, обхват и обем дейности, които се регламентират с подзаконови нормативни актове на министъра на здравеопазването. НЗОК е длъжна да се съобрази и с гласуваните средства от Народното събрание, които имаме право да разходваме за здравноосигурителни плащания в календарната година.
От предстоящите промени в подзаконовата нормативна уредба и подписването на двата Национални рамкови договора ще зависи и индивидуалното договаряне с лечебните заведения.
От съществено значение за бъдещото договаряне има и предстоящото приемане на Национална здрвна карта.

Променихте ли правилата на контрол през 2015 година?
През 2015 г. беше положен огромен труд, за да се променят генерално правилата за контрол и управление на парите на здравноосигурените граждани. Това усилие е свързано с проблемите, за които говорихме досега. Изразходването на парите в НЗОК по не достатъчно ефективен и разумен начин, накара огромно мнозинство от българските граждани да загубят доверие в системата. Когато пое ресора, министър Москов заяви, че една от основните задачи които си поставя е да върне доверието на хората в системата. Ние в НЗОК също полагаме сериозни усилия в тази посока. Нашата отговорност от една страна е да не допускаме да бъдат неефективно разходвани парите на здравноосигурените граждани, а от друга да купуваме възможно най-доброто качество медицинска услуга за пациентите.
В последното тримесечие на 2015 г договори и получи по сметките си от ПРУ сума в размер на 43 418 807 лв. под формата на отстъпка.
Договорихме отстъпка в размер на 10 % от оборота за лекаствените продукти попадащи в обхвата на Наредба № 10 от 24 март 2009г.
Сключихме договори за много нови лекарствени продукти, които ще бъдат заплащани през 2016 година.
В същия период НЗОК успя да включи нови групи медицински изделия в Списъка с медицински изделия, които се заплащат от НЗОК по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Новите групи медицински изделия са:
Медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа
Саморазгъващи се периферни стентове
Медицински изделия за ротаблация
Устройства за затваряне на артериален канал
Устройства за запушване на абнормални съдови комуникации
Речеви процесор
Медицински изделия за емболизация, прилагани в неврохирургията
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали
Постоянен венозен порт
През 2015 година работихме в синхрон с Парламентарната Здравна Комисия.
С Български зъболекарски съюз (БЗС) успяхме да договорим трета дейност, която да бъде заплащана от НЗОК от септември 2016 година. Това също е безспорен успех, който отново е в полза на здравноосигурените пациенти имащи нужда от дентална помощ. Тук отново екипната работа показа своя резултат, защото БЗС проявиха съпричастност и професионално отношение към пациента и институцията НЗОК.
На следващо място и в резултат на многократните срещи провеждани между Български лекарски съюз (БЛС) и НЗОК на последният Надзорен съвет на НЗОК бяха актуализирани бюджетите на почти всички лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Това решение също се реализира чрез отговорното отношение към обстоятелствата изтъкнати от БЛС и общата екипна експертна работа.
И не на последно място по важност не мога да не отбележа и съдействието от страна на Български фармацевтичен съюз (БФС) при преодоляването на предварителното и изкуствено нагнетеното напрежение между НЗОК и договорните партньори – аптеки.
Тук благодарение на отговорното отношение на ПРУ успяхме да реализираме предвиденото в Наредба № 10 от 24 март 2009г., като възстановените на НЗОК средства (43 418 807 лв.) покриха недостига на средства за заплащане на два отчетни периода за аптеки, дължими до края на 2015 година.

Лимитирането на обеми по лечебни заведения предизвика доста критики. Ще има ли ощетени пациенти и болници от подобен подход? 
Чрез разделянето на пакета на основен и допълнителен няма да има ощетени пациенти или лечебни заведения. Предстоящото договаряне с лечебните заведения ще бъде съобразено с потребностите от медицинска помощ в съответствие с Националната здравна карта. Реформите в сектора не предполагат риск за лекарите, както и за останалия персонал в лечебните заведения. Ние искаме лекарите да са спокойни и да вършат работата си съвестно и отговорно, а пациентите да са здрави и удовлетворени от лечението си! Отговорното и коректно отношение на всеки от нас е гаранция за спокойствие в системата.

Разграничителният критерий между основен и допълнителен пакет е единствено обективното болестно състояние на всеки пациент, независимо от неговото заболяване и съобразно необходимото време за лечението му. Именно състоянието на пациентите се явява критерият за условно разделяне на пакета. Всеки здравноосигурен пациент, на който е необходимо да бъде оказана медицинска помощ, предоставяна чрез системата на задължителното здравно осигуряване, би могъл да „попадне“ в единия или в другия пакет в зависимост от неговото състояние по повод на заболяването или заболяванията му. Пакетът, разделяйки се на основен и допълнителен, разграничава дейностите за лечение на здравноосигурените лица в зависимост от тяхното болестно състояние, но по никакъв начин не разграничава самите лица. Всички здравноосигурени лица са потенциални пациенти и са равнопоставени в достъпа си до медицинска помощ.
Всички предвидени дейности изброени във вторият Ви въпрос са предвидени в разходните параграфи на Закона за бюджета на НЗОК за 2016 година. Заедно със съсловните организации БЛС и БЗС ни предстои много работа през следващите два месеца и съм сигурна, че ще подпишем Национални рамкови договори, които няма да допускат субективно отношение спрямо лечебни заведения, както и няма да предпоставят недостиг на медицинска помощ.

Резервът на касата как ще се използва?
Съгласно § 11. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБНЗОК за 2016 година Надзорният съвет на НЗОК ще взема решения за разпределяне на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ за здравноосигурителни плащания след приемане на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2016 г. и Национален рамков договор за денталните дейности за 2016 г. или на решението по чл. 54, ал. 9 от 3акона за здравното осигуряване, като първото решение за разпределяне на част от средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 се взема не по-рано от 31 март 2016 г. В този смисъл и предвид факта, че към момента сме в преговори с БЛС и БЗС не мога да си позволя да предвиждам евентуални бъдещи решения на Надзорния съвет на НЗОК.

Има ли опасност в края на 2016 година да се наложи пак да се актуализиране на бюджета на НЗОК?
Към момента по предварителни разчети не се предвижда актуализация на бюджета на НЗОК за 2016 година. Предстоят ни още два месеца в които да финализираме преговорите по двата Национални рамкови договора, да договорим цените на медицинските услуги и още много работа след което ще можем да дадем конкретен отговор на въпроса Ви.

Източник:http://komentator.bg/ivanka-krasteva-nyama-da-ima-oshteteni-patsienti/

Leave a Reply