Правна помощ – продажбата на лекарства по интернет в България

Правна помощ - продажбата на лекарства по интернет в България

Правна помощ - продажбата на лекарства по интернет в България Продажбата на лекарства по интернет в България е разрешена при няколко условия :

  1. Става въпрос само за лекарства, които се отпускат без рецепта /без изрично лекарско предписание /, но имат разрешение за употреба. Пълният списък на тези лекарства може да се открие на сайта на Изпълнителна агенция по лекарствата, раздел “Лекарства без рецепта “
  2. Продажба на лекарства по Интернет могат да се продават само от аптека или дрогерия, получили разрешение . Списък на лицата, предлагащи лекарствени продукти за продажба по интернет, както и адресите на техните интернет страници може да се открие на интернет страницата на ИАЛ, раздел “Регистри на търговци “ /към момента те са 35 /.Пак там има и информация относно целта на общото лого , както и обща информация относно рисковете и лекарствената безопасност.
  3. Аптеките и дрогериите съответно трябва да имат интернет страница, на която да са качени : трите имена на ръководителя на аптеката или дрогерията; номенклатура и цена на предлаганите лекарствени продукти; стойността на транспортните разходи, невключени в цената ;начина на плащане, доставка и изпълнение на договора; правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които лекарственият продукт може да не бъде приет; Информацията трябва да бъде предоставена по ясен и разбираем начин, да подчертава търговския характер на предложението и да бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика

4 . Аптеките и дрогериите публикуват на интернет страницата, чрез която извършват търговия на лекарствени продукти без лекарско предписание, общо лого, разпознаваемо за целия Европейския съюз.

  1. При продажба чрез Интернет, се сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите . Доставянето на лекарствените продукти трябва да е до 24 часа от постъпването на заявката , а ако това не може да стане поради това, че аптеката не разполага с поръчаните лекарствени продукти, заявителят трябва да бъде уведомен.
  2. Заявките и потвържденията за отпускане по интернет на лекарствени продукти без лекарско предписание се съхраняват на хартиен носител в аптеката или дрогерията за срок 5 години. Отговорност за цялостната организация и контрола на търговията по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание в съответния обект носи ръководителят на аптеката или дрогерията.
  3. Контролът по изпълнение на тези изисквания се осъществява от министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, членовете на комисиите по етика и качество към регионалните фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз, директорите на регионалните здравни инспекции и инспектори при регионалните здравни инспекции. Глобите са сериозни; още по сериозни са, ако някой продава лекарства по Интернет без въобще да е регистриран, без да е аптекар или ако продава по Интернет лекарства, които са с рецепти.

Регламентът е в ЗЛПХМ, Наредби № 28 и 29 на Министъра на здравеопазването.
19.01.2016                                       Асен Георгиев

Leave a Reply