Какво трябва да знаят здравноосигурените хора, когато са пациенти

Какво трябва да знаят здравноосигурените хора, когато са пациенти

Какво трябва да знаят здравноосигурените хора, когато са пациентиД-р Ваня Калайджиева, д.м. – началник отдел в дирекция “Одит на договорните партньори”, НЗОК

ЗДРАВНА РЕФОРМА

Кои са основните цели на здравната реформа?
– По-високо качество на медицинското обслужване;
– По-голяма ефективност – достигане на високи стандарти при разумни разходи;
– Рационално използване на наличните финансови, материални и кадрови ресурси;
– Достигане на равенство в достъпа до медицински услуги;
– Удовлетвореност и взаимно доверие за пациентите и медицинските специалисти.

Какво представлява задължителното здравно осигуряване?
Здравното осигуряване е регламентирано в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължителното здравно осигуряване е система от социална здравна защита на населението, гарантираща пакет от здравни услуги, и се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и нейните териториални подразделения – Районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител (лекар и стоматолог), сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

Какво представлява качествената медицинска помощ?
Предвид разбирането на Световната здравна организация за качествена медицинска помощ, би могло да се каже, че това е предоставяне на всеки пациент на:
– достатъчно видове диагностични и терапевтични дейности
– които да осигурят най-добър резултат по отношение на здравето
– съобразно актуалното състояние на медицинската наука
– при добра цена на същия резултат
– при минимален риск за пациента
– при най-голямо удовлетворение на пациента
– при хуманно отношение към него.
Това означава, че качествена е тази медицинска услуга, която удовлетворява:
– пациентите,
– лекарите и
– финансовата институция (НЗОК).

Кои са основните права на задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ)?
– Да имат достъп до и да получават медицинска помощ, регламентирана в ЗЗО и Националния рамков договор (НРД) в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
– Да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ, сключил договор с РЗОК, на територията на цялата страна.
– Да получават информация за обема и вида на медицинската помощ, която ще получат.
– Да приемат или да отказват лечение.
– Да търсят и получат второ мнение от друг лекар от същото лечебно заведение за лечебно-диагностичната дейност във връзка със заболяването им.
– Да получават спешна помощ там, където попаднат.
– Да получат необходимото обезболяване според правилата за добра медицинска практика.
– Да бъдат информирани за името, длъжността и специалността на всяко лице, участващо в процеса на диагностика и лечение.
– Да приемат или отказват посетители, ако са настанени в лечебно заведение за болнична помощ.
– Да получи медицинска помощ при оказване на необходимо уважение и зачитане на достойнството на личността.
– Да получава медицинска помощ при условие на поверителност (изключение на някои предвидени от закона случаи).
– Да получават информация от РЗОК за изпълнителите на медицинска помощ и аптеките, сключили договори с РЗОК.
– Да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители.
– Да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на закона и на договора.

Какви са задълженията на задължително здравноосигурените хора?
– Да заплащат здравноосигурителните си вноски.
– Да изпълняват предписанията на лекуващите ги лекари или стоматолози.
– Да представят на лекаря или стоматолога при посещение здравноосигурителната си книжка.
– Да спазват вътрешния ред на лечебното заведение, в което се лекуват.
– Да уважават човешкото и професионално достойнство на лекуващите ги лекари и стоматолози.
– За не увреждат умишлено собственото си или на други хора здраве.

Какво представлява Националният рамков договор и как той защитава правата на пациентите?
Националният рамков договор (НРД) е договор между НЗОК, като представител на ЗЗОЛ и Българския лекарски съюз (БЛС) и Съюза на стоматолозите в България (ССБ), като представители на медицинските съсловия в България. Договорът се приподписва от министъра на здравеопазването. НРД регламентира правата и задълженията на изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ при оказване на медицинска и стоматологична помощ. В НРД се договарят организационни и финансови взаимоотношения между договорните партньори. НРД е гарант за осигуряване на предвидените в Закона вид, обем и качество на медицински и стоматологични услуги за осигурените хора.
Представителите на НЗОК и на съсловните организации на лекарите и на стоматолозите всяка година изработват нов НРД.

Какви видове медицинска и стоматологична помощ заплаща НЗОК?
– първична извънболнична медицинска помощ;
– специализирана извънболнична медицинска помощ, вкл. високоспециализирани медицински дейности и високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
– извънболнична стоматологична помощ, вкл. първична и специализирана;
– болнична помощ.
НЗОК не заплаща зъботехническа помощ и транспортни услуги по медицински показания.

Кой контролира дейността на лекарите (изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ), сключили договор с РЗОК?
Според Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор непосредственият контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ по изпълнението на поетите договорни задължения и оказването на качествена помощ, спазване на правилата за добра медицинска и стоматологична практика, се осъществява от лекари-контрольори и финансови инспектори от РЗОК. Контролна дейност се извършва и от експерти на НЗОК.

Могат ли задължително здравноосигурените хора да подават жалби при неудовлетвореност от предоставената медицинска или стоматологична помощ?
Това е едно от основните права на здравноосигурените. Те могат за подават жалби в съответната РЗОК. Жалбата се обработва (проверява), като за резултатите от това лицето се уведомява писменно. 
Освен това, гражданите могат да ползват открития телефон за директна връзка с НЗОК 0800-14-800 с достъп от цялата страна.

Как може да се ползва националния безплатен телефон за здравноосигурителна информация? 
От 2 януари 2003г. действа национален здравно-информационен център с единен за страната безплатен телефон 0800-14-800. Този център е създаден от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие.

Целта на центъра е предоставяне на своевременна и актуална информация за всички, които имат необходимост от ориентиране и разяснения при здравноосигурителен проблем, за здравеопазната система, за изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ. Разчита се, че чрез центъра ще се подобри връзката с потребителите на здравни услуги и ще се отговори на потребностите на обществото от повече информация.

За нуждите на здравно-информационният център са разкрити – гореща безплатна телефонна линия и интернет-страница.

Горещият телефон е 0800-14-800 с достъп от цялата страна на цената на един телефонен импулс. Разходите по реалната стойност на разговорите се поемат от НЗОК. На този телефон експертите на центъра отговарят всеки работен ден от 9.00 до 19.00 часа на всички въпроси на гражданите, свързани с правата им на пациенти – услугите и лекарствата, които НЗОК заплаща, заплащането на потребителската такса, на спешната помощ, къде и как да подадат оплакване, кой отговаря за проверките на лекарите и други.

Адресът на интернет-страницата на здравно-информационния център е www.zdrave-bg.info. Там се намира основна информация за системата на здравеопазване, пълна база данни за всички изпълнители на медицинска и стоматологична помощ, работещи по договор с НЗОК и друга необходима информация.

За on-line консултации може да се ползва интернет-страницата на НЗОК – www.nhif.bg.

Какво представлява здравната книжка и кой я издава?
Здравната книжка е документ, удостоверяващ здравноосигурителната принадлежност на хората. Тя се предоставя на лекаря при всяко ползване на медицински услуги. При ползване на стоматологични услуги, стоматологът вписва в нея извършените процедури. Книжката се издава от семейния лекар (Той се нарича още “Общопрактикуващ лекар – ОПЛ”). Книжката остава валидна, независимо от евентуална смяна на личния лекар от страна на здравноосигурения човек. Ако той не е имал здравна книжка при презаписването си при нов ОПЛ, книжка се получава от новия лекар.
В случай на необходимост от нова здравна книжка (при загуба, кражба, унищожаване и др.) ЗЗОЛ подава молба до РЗОК. РЗОК издава нова книжка, за която се заплаща 0.59 лв.

Какви медицински документи се съхраняват у пациентите?
Пациентите съхраняват здравната книжка, рецептурна книжка (ако за заболяванията им е предвидена такава), екземпляр от амбулаторните листи за проведени прегледи от личния лекар, лична амбулаторна карта (ЛАК), протокол за предписване на лекарства.

Потребителска такса
Какво представлява потребителската такса?

Това е сума, която се заплаща от ЗЗОЛ на лекар, стоматолог или на здравно заведение за оказаната медицинска помощ:
– за всяко посещение при лекаря или стоматолога – по 1 на сто от минималната работна заплата, установена за страната;
– за всеки ден болнично лечение – по 2 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не повече от 10 дни годишно.

Промените в Закона за здравното осигуряване, влезли в сила от 1 януари 2003г., регламентират, че потребителската такса се заплаща само за действително оказана медицинска помощ.

Заплаща ли се потребителска такса в клинична лаборатория?
В лабораторията се заплаща потребителска такса или цена за вземане на биологичен материал. Тази цена не може да бъде по-висока от 2 лв. За едно посещение в медико-диагностична лаборатория се заплаща само веднъж, независимо от броя на изследванията. Тази цена е различна от потребителската такса, определена в ЗЗО. В случай, че ЗЗОЛ заплаща цена за вземане на биологичен материал, лечебното заведение не може да изисква от него да заплаща и потребителска такса. От заплащане за вземане на биологичен материал са освободени децата, настанени в социални домове, както и възрастните, настанени в домове за социални грижи.

Кои граждани са освободени от потребителска такса?
От заплащане на сумите за потребителска такса са освободени:
– лица със заболявания, определени по списък към НРД (информация може да се получи в РЗОК, личния лекар, ДКЦ, интернет-страницата на НЗОК www.nhif.bg);
– бременни;
– малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; 
– военнослужещи на наборна военна служба; 
– пострадали при или по повод отбраната на страната;
– ветерани от войните, военноинвалиди; 
– задържани под стража или лишени от свобода; 
– социално слаби, получаващи помощи по Правилника за социално подпомагане; 
– лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи; 
– медицински специалисти.

Лекарят, стоматологът или здравното заведение издават на пациентите документ за заплатените суми – касова бележка или квитанция.

Често хората се интересуват дали пенсионерите и студентите заплащат потребителска каса. Да, те заплащат, освен ако не попадат в група на освободените от такса граждани.

Къде се изисква подписа на пациента?
– При семейния лекар или при специалиста – в амбулаторния лист, след извършване на преглед, в направлението за медико-диагностична дейност;
– При стоматолога – в амбулаторния лист;
– В болницата – информирано съгласие за лечение, за прилагане на упойка;
– В аптеката – при отпускане на лекарства.

Задължително ли е ЗЗОЛ да приеме предложеното му лечение?
Лекарят или стоматологът определят лечение след обстоен преглед, консултации и изследвания. Те предоставят необходимата информация на ЗЗОЛ в разбираем за него вид и достатъчна по обем. Информираното съгласие или несъгласие се удостоверява с подпис на пациента (декларация). Ако пациентът е недееспособен, се изисква информирано съгласие от негов родител, настойник или попечител. Медицинската информация, представена от медицинските лица включва:
– диагноза и прогноза на състоянието;
– описание на лечението и възможните резултати;
– възможните рискове;
– вероятности за успех и рискове при алтернативно лечение;
– стойност на лечението, заплащана от НЗОК.

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Към кого може да се обърне пациентът при спешни случаи?
– Личен лекар – той е длъжен да оказва спешна медицинска помощ на всеки пациент, независимо от регистрацията и местоживеенето му, в случай, че пациентът се обърне към него до идването на екип на спешна помощ;
– Лечебно заведение и центрове за спешна медицинска помощ 
– Лечебни заведения, оповестени в графика на личния лекар (личният лекар е длъжен да организира 24 часово оказване на медицинска помощ за пациентите от своята пациентска листа).

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Какво е необходимо, за да се направи постоянен избор на личен лекар?
Здравноосигуреният човек, който желае да направи постоянен избор, представя на общопрактикуващия лекар:
– попълнена регистрационна форма за първоначален избор.
Този избор може да се направи по всяко време. Регистрационната форма се получава от РЗОК.

Кога и как се променя избора на личен лекар от ЗЗОЛ?
Когато здравноосигурените хора не са доволни от своя личен лекар, те имат възможността да променят избора си два пъти годишно – в срок от 1 до 31 декември и от 1 до 30 юни. ЗЗОЛ представя на новоизбрания лекар:
– Здравноосигурителна книжка или трети екземпляр от формуляр за първоначален избор (в случай, че няма здравноосигурителна книжка);
– Регистрационна форма за постоянен избор на семеен лекар.
Регистрационната форма за постоянен избор на семеен лекар може да се закупи в Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК) на ул. „Енос“ 12-14 /кв.“Стрелбище“/, или в районните офиси на СЗОК: 
– ДКЦ XX – ул. „Стефан Тошев“ 15-17; 
– ДКЦ XXV – бул. „Св. Преображение“ 20; 
– ДКЦ XVIII – ул. „Емануил Васкидович“ 51; 
– ДКЦ XII – ул. „Кореняк“ 17; 
– ДКЦ VIII – ул. „Христо Силянов“ 77.
За гр. София тези форми се продават и в 15-ти ДКЦ (ж.к. „Дианабад“); 22-ри ДКЦ (зад хотел „Плиска“) и 29-ти ДКЦ (ж.к. „Мотописта“).

Формата се закупува срещу 10 стотинки. В нея се вписват данните от досегашния лекар, на новоизбрания лекар и на здравноосигуреното лице. Данните на досегашния лекар могат да бъдат взети от личната здравноосигурителна книжка или от синия екземпляр от формата за първоначален избор на семеен лекар. Новоизбраният лекар попълва своето име и другите данни. За смяната не се изисква хората да се отписват от листата на досегашния си личен лекар. Ангажимент на РЗОК е да отпише лицето от листа на досегашния му лекар и да го включи в листа на новия. За да облекчат избора си, хората могат да получат информация за общопрактикуващите лекари от районните здравноосигурителни каси. РЗОК предоставят списък с имената, адресите, телефоните, специалностите на общопрактикуващите лекари, сключили договор с тях.

Как може да се получи медицинска помощ, ако хората са временно пребиваващи от един до пет месеца извън здравния си район, в който имат постоянен избор на личен лекар?
Те правят временен избор, като закупуват и представят на лекаря регистрационна форма за временен избор. Пациентът заплаща единствено потребителска такса.

Как може да се получи медицинска помощ, ако хората са временно пребиваващи за срок от един месец извън здравния си район, в който имат постоянен избор на личен лекар?
Пацентът може да получи медицинска помощ срещу представяне на здравноосигурителна книжка. Заплаща се само потребителска такса.

Какво представлява профилактичния преглед? Какви последици има при неявяване на профилактичен преглед?
Профилактичният преглед се извършва периодично (веднъж годишно) и включва преглед на жизнено важните функции на организма, съчетан с подходящи изследвания. Личният лекар уведомява хората от своята листа за деня и часа на осъществяването на прегледа. За неявяване на профилактични прегледи, регламентирани в НРД, осигуреният губи осигурителни права за срок един месец.
Когато личният лекар няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на деца от 0 до 2г. по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.
Профилактичният преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст включва: анамнеза, общ статус, белодробен статус с оценка на външно дишане, сърдечен статус, коремен статус (ректално туше по показания), гинекологичен статус, обективна оценка на хемодинамичните показатели (пулс, артериално налягане), клинично изследване на млечни жлези, на опорно-двигателния апарат, на париферни вени, палпация на достъпни регионални лимфни възли, електрокардиограма, изследване на урина (белтък и глюкоза). ОПЛ извършва изследване на кръвна захар с глюкомер по показания.

Какви са задълженията на ЗЗОЛ относно провеждане на задължителни имунизации?
Всички задължително здравноосигурени хора подлежат на имунизации съобразно изискванията на Наредба № 2 от 27.04.2000 г. на Министерство на здравеопазването (Държавен вестник, бр. 38, 2000 г.). В имунизационния календар на Република България се включват следните имунизации и реимунизации: срещу туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, епидемичен паротит, рубеола и вирусен хепатит тип В. 
Биопродуктите, необходими за имунизации, включени в имунизационния календар, имунизациите срещу бяс, кримска хеморагична треска и коремен тиф и при възникване на епидемични неблагополучия, се закупуват от Министерство на здравеопазването и се прилагат безплатно на подлежащите контингенти.
Семейните лекари имат ангажимента да уведомят всички подлежащи за вида и датата на поредната профилактична имунизация или реимунизация. Задължение на всички здравноосигурени е да се отзоват своевременно и да бъдат имунизирани в посочения от лекаря им ден и час. Хората могат да получат интересуващата ги информация по въпросите на имунопрофилактиката от своя личен лекар. 
В някои случаи, при наличие на медицински противопоказания, хората могат да бъдат освободени от своя лекар от имунизация. Отлагане от имунизации се допуска за не повече от една година. Освобождаването по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от една година, се извършва с решение на районна специализирана комисия.

Кои са изследванията и консултациите, за които семейният лекар трябва да насочи бременната?
По програмата „Майчино здравеопазване“ на НЗОК, при нормално протичаща бременност, семейният лекар трябва да насочи бременната към следните основни изследвания и консултации: изследвания на кръвната картина с определяне на кръвна група, кръвна захар, Rh-фактор и Васерман; изследване на урина, при нужда и бактериологично; изследване за СПИН (при съгласие на бременната) и Австралийски антиген; едно ехографско изследване; консултация със стоматолог. Всяка от тези дейности се извършва в определени срокове и периодичност. Бременните жени са освободени от потребителска такса, когато посещават личния си лекар, лекар – специалист или стоматолог. При всяко посещение в лабораторията те заплащат или потребителска такса, или не повече от 2 лв. за изследванията, които ще им бъдат направени.

Как се осъществява диспансеризацията на хронично болния от личния лекар и от специалист?
Диспансерното наблюдение е метод за активно динамично наблюдение и въздействие върху здравното състояние на бременните и на лица с определени заболявания. Диспансеризацията включва лечение, рехабилитация и медико-социална адаптация. Особено внимание се обръща на профилактичните прегледи за оценка на физическото и психичното развитие и здравословното състояние на децата. По отношение на бременните са определени прегледи, изследвания и консултации, които се включват в диспансерното наблюдение и които трябва стриктно да се съблюдават. От голямо значение е сътрудничеството, което оказва бременната жена.
При откриване на заболявания, които се нуждаят от уточняване от специалист, личният лекар издава медицинско направление за консултация от специалист по профила на заболяването. Броят на последващите вторични прегледи зависи от заболяването и необходимите за него контролни прегледи.

Задължен ли е личният лекар да издава направление за консултация?
Личният лекар преценява състоянието на пациента и ако се налага консултация, той насочва ЗЗОЛ с талон-направление към съответния специалист. Всеки ОПЛ разполага с брой направления, отпуснати му от РЗОК, съобразно броя пациенти в листа му, възрастта и заболяванията им. В случай, че отпуснатите му направления се окажат недостатъчни, семейният лекар може обосновано да поиска нови направления от РЗОК.

Може ли пациентът да бъде посетен в дома си от личния лекар. Заплаща ли се потребителска такса? Заплаща ли се прегледа?
Да, в графика на личния лекар са оповестени часове за домашни посещения – не по-малко от 2 часа дневно. Заплаща се потребителска такса, освен в случаите, споменати по-горе. Прегледът не се заплаща от пациента.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Какви медицински услуги може да получи здравноосигурения пациент от специалист за извънболнична медицинска помощ?
Пациентът може да потърси помощ при специалист по линия на НЗОК с Направление за консултация, издадено от личния лекар. В някои случаи специалистът може да насочи за изясняване на случая към друг специалист. Пациентът има право на избор на специалист, сключил договор с РЗОК, на територията на цялата страна. Ако пациентът се затруднява с избора на специалист, личният лекар може да го подпомогне.
Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да повика специалист за консултация в дома на пациента. Заплащането на такъв преглед е от НЗОК, с изключение на потребителската такса.

Колко дни е валидността на направление за консултация?
Валидността е до 30 календарни дни от издаването на направлението. Ако поради някаква причина прегледът не е осъществен в този срок, а е наложително да се извърши, ОПЛ издава ново направление.

Колко прегледа могат да извършат специалистите с едно издадено направление от семейния лекар?
Освен първоначалния (първичен) преглед, по преценка на лекаря – специалист, пациента може да бъде извикан на толкова вторични прегледи, колкото състоянието му изисква.

Може ли, ако едно направление за консултация е използвано при един специалист, да се отиде на последващ контролен преглед при друг специалист като вторичен преглед?
Не. Ако поради някаква причина (отсъствие на лекаря, неудовлетвореност на пациента и др.) пациентът желае да продължи лечението си при друг лекар, е необходимо да му бъде издадено ново направление.

Къде могат да се извършват предписаните медико-лабораторни изследвания?
Във всички медико-диагностични лаборатории в региона на София, сключили договор със СЗОК. 

Къде може да се намери информация за това кои лаборатории са сключили договор с РЗОК?
– При личния лекар
– В най-близкото ДКЦ
– В РЗОК
– В интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg и на съответната РЗОК.

Кои са медико-диагностичните изследвания, които се заплащат от НЗОК?
НЗОК заплаща широка гама от изследвания – на практика това са всички необходими за своевременна диагностика изследвания. Те могат да се причислят към следните основни групи:
– клинико-лабораторни;
– микробиологични;
– паразитологични;
– вирусологични;
– патоанатомични – цитологични и хистобиопсични;
– рентгенологични;
– имунологични;
– нуклеарна медицина;
– високоспециализирани медико-диагностични изследвания – за тях направление се получава само от специалист.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И КОНСУМАТИВИ ПО ЛИНИЯ НА НЗОК

Кои лекарства се заплащат от НЗОК напълно или частично?
Министърът на здравеопазването определя с Наредба списък на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично. НЗОК определя нивото на заплащането им. Стремежът е да бъдат удовлетворени възможно най-много групи болни при ограничени финансови ресурси.

Колко дни е валидността на издадена рецепта?
Срокът на валидност на рецепта за лекарствени средства или консумативи, които са напълно или частично заплатени от НЗОК, е 30 календарни дни.
Здравноосигуреното лице може да посещава лекуващия си лекар еднократно в месеца за предписване на месечната терапия. Препоръчително е здравноосигуреното лице и лекарят да уточнят дата за посещение в месеца за предписване на лекарства в удобно за тях време. На уточнената дата лекарят предписва на хронично болния лекарства в количества, достатъчни до следващото месечно посещение.

При какви случаи за получаване на лекарства и консумативи, напълно или частично заплатени от НЗОК, на пациента се издава “Рецептурна книжка на хронично болния”? Кой я издава?

Рецептурната книжка на хронично болния се издава на хронично болни осигурени лица, чието заболяване е включено в списък в НРД. Рецептурната книжка се закупува от ЗЗОЛ от аптека, сключила договор с РЗОК. Предоставя се за попълване на личния лекар и се заверява в съответната РЗОК по местоживеене. При всяко предписване на лекарства, рецептурната книжка се представя на лекаря. 
В случай на нов избор на семеен лекар на територията на същата РЗОК, в рецептурната книжка се вписват само данните на новоизбрания лекар. Не се извършва повторна заверка в РЗОК.
В случай на промяна на местоживеенето (постоянно или временно), издадената рецептурна книжка се презаверява в новото РЗОК.
В случай на необходимост от нова рецептурна книжка (при загуба, кражба, унищожаване и др.) ЗЗОЛ незабавно уведомява РЗОК, за да бъде заличена книжката от регистъра на хронично болните в РЗОК. След това новата книжка се получава по реда, описан по-горе.

Какви количества лекарства може да получи пациентът от семейния лекар, от специалиста или стоматолога?
Могат да се предпишат лекарства в следните количества:
– за лечение на остри състояния – за не повече от 10 дни;
– за лечение на хронични заболявания – за не повече от 30 дни, освен в случаите, когато липсва подходяща опаковка.

Kаква е процедурата за отпускане на лекарства по специален режим?
Някои определени лекарства се отпускат по специален режим и се предписват на протокол. Лекуващите лекари информират пациента за това. За включване в програмите за такива лекарства, здравноосигуреният представя в РЗОК по местоживеене следните документи:
– молба в свободен текст до директора на РЗОК,
– актуална епикриза и/или етапна епикриза от болница или диспансер,
– експертно становище, издадено от комисията по профила на заболяването, назначила терапията със съответния лекарствен продукт,
– приложени изследвания,
– оригинален протокол за тези лекарства,
– декларация за платени здравноосигурителни вноски,
– декларация за съгласие с изискванията за лечение по програмата.
Тези документи се разглеждат от специално създадени за това комисии в НЗОК и РЗОК. Комисиите вземат решение за предложеното лечение. Протоколите важат 6 месеца.
В случай на промяна на местоживеенето (постоянно или временно), издадените протоколи се презаверяват в новото РЗОК.

Може ли да се промени предписаното лечение преди изтичане на 6м. срок на валидност на протокол?
Да, при промяна в състоянието и необходимост от промяна в дозировката, се издава нов протокол, като старият се анулира.

Какъв е реда за изписване на лекарствени средства по протокол от група IC.
По протоколи І С се изписват лекарства, заплащани от НЗОК, за хронични заболявания – диабет (инсулин), паркинсонова болест, епилепсия, психични заболявания, лечебни храни при обменни нарушения. Протоколите І С се издават от специалист по профила на заболяването. 

За заверяване на протокол І С хроничноболните трябва да представят в РЗОК следните документи: 
– протокол от лекаря-специалист по профила на заболяването (оригинал), 
– оригинала на стария протокол (по който са отпуснати лекарства за предходните 6 месеца, ако се отнася за подновяване), 
– рецептурна книжка и 
– документ за самоличност (лична карта).
При невъзможност пациентът лично да представи документите, това може да направи негов близък. В този случай приносителят трябва да носи личната карта на пациента, за когото е издаден протоколът.
За да могат хроничноболните да получат навреме своите лекарства, добре е общопрактикуващите лекари, които изписват лекарствата по тези издадени протоколи, да напомнят на своите пациенти за изтичането на срока на протоколите, когато издават последната им месечна рецепта. 
Срокът на валидност на протоколите І С е 6 месеца от датата на тяхната заверка в РЗОК. 
Представянето и получаването на документите се извършва не само в централната сграда на СЗОК (ул. “Енос”, 12-14), но и в петте общински офиса. Те се намират в 20-ти, 25-ти, 18-ти, 12-и и 8-ми ДКЦ (бивши поликлиники). 

Къде може пациентът да получи предписаните лекарства?
Във всички аптеки, сключили договор с РЗОК.
При получаване на лекарствата пациентът представя:
– рецептата – два екземпляра,
– протокол – оригинал (ако е предвиден за заболяването) и копие от него (Аптеката съхранява копието на протокола за отчетност и контрол),
– рецептурна книжка (ако за заболяването му е предвидена такава),
– документ за самоличност.
Някои лекарства се отпускат само в определени аптеки – напр. предписани по специален режим, инсулини, антиепилептични и др.

Какви са условията, необходимите документи и реда за получаване на глюкомер и тест-ленти за самоконтрол за диабетици?
Всички задължително здравноосигурени хора, които имат поставена диагноза Захарна болест (инсулинозависима) – МКБ-250.1, имат право да получават глюкомер и тест-ленти. Те могат да получат:
– глюкомер – 1 бр. за срок от 5 години, 
– тест-ленти за глюкомер: 
* при конвенционално лечение с инсулин
* при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години
* за бременни 

Ако здравноосигурените хора имат поставена диагноза – Захарна болест (неинсулинзависима) – МКБ – 250.0, те могат да получават тест-ленти за визуално определяне нивото на кръвната захар, тест-ленти за захар в урината и тест-ленти за ацетон в урината:
– тест-ленти за визуален контрол на нивото на кръвната захар 
– тест-ленти за захар в урината 
– тест-ленти за ацетон в урината
Ако пациентите кандидатстват за пръв път за получаване на глюкомер и тест-ленти, те трябва да представят в Районата здравноосигурителна каса по местоживеене следните документи:
– протокол от Лекарска консултативна комисия (ЛКК) с участието на ендокринолог или завеждащ вътрешно отделение;
– „Рецептурна книжка на хронично болния“, издадена от общопрактикуващия лекар.

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Кой може да насочи пациента за лечение в лечебно заведение за болнична помощ?
– личният лекар или стоматологът, към когото се е обърнал пациента;
– лекуващият го специалист;
– лечебно заведение за болнична помощ;
– самостоятелно решение на пациента (В последния случай хоспитализирането се извършва след преглед, при който се установява необходимостта от постъпване в болницата).

Има ли райониране при хоспитализация?
Ако заболяването е включено в списъка на клиничните пътеки, за които болницата е сключила договор с РЗОК, пациентът може да бъде насочен с Направление за хоспитализация към всяко лечебно заведение за болнична помощ на територията на страната.

Кои лечебни заведения за болнична помощ в София работят по клинични пътеки, за които са сключили договор със СЗОК?
Информация за това може да се намери:
– в СЗОК,
– на интернет-страницата на НЗОК (www.nhif.bg).

Какво е “клинична пътека”? Заболявания по кои клинични пътеки се заплащат от НЗОК?
Клиничната пътека е система от изисквания и указания за това какво да бъде диагностичното и терапевтично поведение на медицинските специалисти, когато се грижат и лекуват пациент с определено заболяване. Една от най-важните цели при въвеждането на тези пътеки е да се осигури най-доброто възможно качество за пациентите, като се съблюдават правилата за добра медицинска практика според съвременните достижения на медицинската наука. Списъкът на клиничните пътеки може да се види в съответната РЗОК, в интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, както и в други интернет-страници, свързани със здравеопазването.

При хоспитализиране по клинична пътека трябва ли пациентът да заплаща част от лечението си?
При хоспитализиране по клинична пътека, пациентът заплаща само т.нар. “потребителска такса”, освен ако не попада в групите, освободени от такса. Не е допустимо пациентът да закупува лекарства, консумативи и др. за своя сметка.

С какъв документ пациентът постъпва за лечение в лечебно заведение за болнична помощ?
При хоспитализация пациентът постъпва с т.нар. Направление за хоспитализация (бл. № 7 МЗ-НЗОК) и резултати от необходимите предхоспитализационни изследвания. За да бъде включен за лечение по клинична пътека, пациентът трябва да отговаря на определени показания за прием по съответното заболяване.

Какво трябва да знае пациентът при постъпване в болница?
С полученото Направление за хоспитализация болният отива в диагностично-консултативния блок (ДКБ) на лечебното заведение. Там специалистът определя ден и час за приема му и отбелязва това в Направлението. При приема на пациента и неговите близки се разяснява предлаганата медицинска помощ и очакваните разходи по това за сметка на пациента (потребителската такса).
По време на престоя си здравноосигуреният подписва т.нар. информирано съгласие, с което се удостоверява, че са му известни основните характеристики на заболяването, протичането му, евентуалните рискове, свързани с диагностиката и лечението. Освен това при хирургично болни се подписва бланка за съгласие за използване на анестезия (упойка).
Възможно е пациентът да бъде приканен да попълни анкета, с която да изрази своето отношение към провежданото лечение, поведението на медицинския персонал към него, хигиенно-битовите условия в болницата, храната и др.
Пациентът може да бъде посетен от личния си лекар, своите роднини и близки, а ако не желае – той има право да откаже посещения.
След приключване на диагностично-лечебния процес, пациентът се изписва, като получава първи екземпляр от специално изготвена за него епикриза. Вторият екземпляр от епикризата се изпраща на неговия личен лекар. Епикризата е много важен документ, който трябва да се съхранява внимателно. Той съдържа цялостна информация за протичане на заболяването и приложените методи за диагностика и лечение. В нея се дават и препоръки за по-нататъшното поведение на пациента след изписването му.
От значение е хората да знаят, че след изписване от болницата, те могат да бъдат извикани при необходимост на контролни прегледи. Два от прегледите се заплащат от НЗОК.

ИЗВЪНБОЛНИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ

Необходимо ли е избиране на личен стоматолог от ЗЗОЛ?
ЗЗОЛ имат право на свободен избор на стоматолог, имащ договор с НЗОК на територията на Република България, като местожителството не ограничава този избор. При посещение при стоматолог, ЗЗОЛ предоставя здравната си книжка за вписване на извършените дейности по зъболечението по договора с НЗОК. Вписват се и данните на стоматолога.
Този обем услуги може да се получи при всеки стоматолог. Когато лекуващият стоматолог прецени, той може да изпрати пациента с талон-направление за преглед при специалист.

Какви стоматологични услуги съдържа пакета за деца?
Децата до 18 годишна възраст имат право на един обстоен преглед със снемане на зъбен статус и до четири от следните лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб:
– пломба с амалгама или химиополимер,
– вадене на временен зъб с анестезия,
– вадене на постоянен зъб с анестезия,
– лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб,
– лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Какви стоматологични услуги съдържа пакета за възрастни?
Здравноосигурените лица над 18 годишна възраст имат право на един обстоен преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности:
– пломба с амалгама или химиополимер,
– екстракция на зъб с анестезия.

Задължително ли е всички дейности, заплатени напълно или частично от НЗОК, да се извършват от един и същи стоматолог?
Не, пациентът може свободно да избира общопрактикуващ стоматолог за всяка от договорените дейности за срока на действие на НРД.

Какво се заплаща от хората при стоматолога?
Освен доплащането до пълните договорени стойности на дейностите, договорени за извънболничната стоматологична помощ, пациентът може да заплати:
– когато лечението продължи след получаване на пълния обем полагаеми дейности;
– когато за нуждите на лечението му се налагат дейности, невключени в договорения с НЗОК пакет;
– когато пациентът предпочете методики, средства или материали, невключени в договорения с НЗОК пакет.

ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

Кой извършва експертизата на работоспособността на здравноосигурените лица?
Експертизата на работоспособността се извършва по условия и по ред, определени в Наредбата за експертиза на работоспособността (ДВ, бр.61 от 2000г.). Експертизата на временната неработоспособност се осъществява от:
– Семеен лекар или специалист от извънболничната помощ;
– Лекарските консултативни комисии (ЛКК);
– Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК);
– Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Експертизата на трайната работоспособност се осъществява от:
– Териториалните експертни лекарски комисии;
– Националната експертна лекарска комисия.

До колко дни болничен лист може да получи пациентът от лекуващия го лекар или стоматолог?
Пациентът може да получи до 10 дни непрекъснато, независимо дали болничния лист се разрешава от един или повече лекари, но за не повече от 60 дни с прекъсване в една календарна година.

Как се издава болничен лист за гледане на болен член на семейството?
Болничен лист за гледане на болен член на семейството в дома се издава еднолично от лекуващия лекар или стоматолог за непрекъснат срок от 10 дни, независимо дали се отнася за едно или различни заболявания. Когато става въпрос за повече от 10 дни, болничният лист се издава от ЛКК за максимален срок 30 непрекъснати дни в рамките на 6 месеца. След шестия месец това става след решение на ТЕЛК. Болничен лист може да бъде издаден и от лечебни заведения, в които се извършва лечението и наблюдението на болния.

Кой насочва пациента към ЛКК?
Общопрактикуващият лекар или специалистът представят пациента пред ЛКК с необходимата медицинска документация, екземпляр на амбулаторния лист и лична амбулаторна карта (ЛАК).

Какъв е реда за явяване пред ТЕЛК?
Семейният лекар и лекуващият лекар-специалист от лечебно заведение за специалзирана извънболнична медицинска помощ насочват лицето към ЛКК. За да бъде подготвен за ЛКК, здравноосигуреният трябва да бъде насочен за прегледи към специалисти от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, сключил договор с НЗОК. Използва се “Талон за ЛКК”. ЛКК има ангажимент да оформи документацията на пациента и да я представи за експертиза пред ТЕЛК.

Забележка: Представените разяснения са в съответствие с нормативните документи, действащи към приключване на печатното издание на медицински справочник ‘Къде да отидем, когато сме болни“ – 2004 г.

Източник:http://www.medicbg.com/bg/action_what_story.php?id=1

Leave a Reply