Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“Настоящата концепция е създадена на база извършените анализи, обобщените констатации за установените слаби места и предложените от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ мерки и комплексни решения за предотвратяване на възможността за създаване на корупционни практики, изложени в докладите на тема “ Модел на решение в областта на обществените поръчки“ и „Анализ на лекарствената политика в Република България“.

Обобщавайки изводите и мерките от двата проекта, ЦППКОП извърши и допълнителни анализи като анализ на правната уредба в действащото българско законодателство в сектор „Здравеопазване“, финансово- икономически анализ, анализи на случаи от публикации в медиите и на случаите, посочени в одитните доклади на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ в сектора, извърши преглед, обзор и анализ на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент /ЕП/ и на Съвета от 26.02.2014г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18, чието транспониране в българското законодателство в момента е в ход , сравнителен анализ спрямо „добри практики“ (best practices) в рамките на Европейския съюз/ Великобритания, Дания, Гърция, Кипър /, обзор на възлагането в сектора в Норвегия, Словения, Швеция, Канада, Румъния и др., извърши проверка за активно и пасивно позлатяване (Gold-plating), с цел опростяване на правните предписания в ЗОП, ППЗОП и предложения за промени в релевантните закони в сектор „Здравеопазване“, съобразно направените предложения за Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектора.

Главният и най- важен извод е, че предложените от нас мерки за превенция на корупцията чрез реализиране на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ с електронна платформа за възлагане, са в пълно съответствие и унисон с изискванията на европейското законодателство- Директива 2014/24/ЕС и основните принципи и норми на ЗОП и ППЗОП. Мерките са съобразени и с целите и мерките на приетата вече Програма на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.), т.6 /Законодателни промени в сферата на обществените поръчки/, Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г., приета с РМС № 498 от 11.07.2014г. и Концепцията за по- добро здравеопазване.

Leave a Reply