Правата на … Пациента

Правата на .....пациента

Правата на .....пациентаПРАВАТА НА …..ПАЦИЕНТА е тема, по която има вече немалко уеб и реални платформи, компетентности и активности.

Бих искал с опита си от 12 години в тази област, да внеса яснота и повече представа, както за обикновения човек, така и за тези, които въобще се сблъскват с този проблем.

Всяка тема трябва да се разглежда минимум в три аспекта : регламент, структури и взаимодействия. Когато става въпрос за права, се добавят и още две- от какъв тип са, и има ли условия за реализацията им- отговорник по задълженията и какви са условията за реализацията им и за нарушаването им /вкл.средства /.

Пациент по дефиниция в Закона за здравето е “всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ”. Тя не включва, хората които просто се нуждаят от медицинска помощ и дори не включва болните като цяло.Като елементарен пример ще дам, че човек, получил инфаркт на улицата, не е “пациент “ , поне докато при него не дойде лекар или преди да постъпи в медицински център.

Така разделяме правата на всеки човек в три категории :Права на гражданина; Права на болният;  Права на пациента.

Гражданите имат право на здравословна околна среда ; на условия на труд и почивка;на профилактични изследвания; репродуктивно здраве и безрисково майчинство; на предпазване от заболявания.

Гражданите със заболявания имат правата на избор на лекар и лечебно заведение;на диагностициране; на лечение;на палиативни грижи ;на медицинска експертиза , на трудоустрояване и закрила; на социална закрила; на медицинска и социална рехабилитация; на подпомагане и преференциални условия.

Пациентите имат специфични права , които са изброени в Закона за здравето /чл. 84-96/от гледна точка лечение, като съществено е разграничаването от гледна точка заплащане на лечението по Закона за здравното осигуряване / разликата между правата при лечение и осигурителните права /.

Разделянето е необходимо не само от гледна точка познаване, но и за определяне носителя на насрещните задължения , контролът по спазването им и поведение при нарушаването им.Отбелязвам специално, че отделният човек може да е само в една, в две или едновременно в трите категории-те не се изключват една друга.

Извън познатите ни права на пациента, съществуват и редица други, които са общи или в зависимост от социално положение и наличие на увреждане:

– Правото на равнопоставеност по Закона за защита срещу дискриминация, правото на достъп до обществена информация /по ЗДОИ /, правото на защита на личните данни /по ЗЗЛД /;правото да се изискват проверки и контрол.

– Правна помощ по реда на Закона за правната помощ.

– Социално подпомагане /помощи, услуги, добавки и др. –общо над 20/ по Закона за интеграция на хората с увреждания , данъчни облекчения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица / Чл. 18/; Право на социална пенсия за инвалидност/ КСО Чл. 90а/.

– По Кодекса на труда- Чл. 314. – 317 и чл. 325 ал. 1 заемане на   работни места, преместване, закрила при уволнение.

– Право на възстановяване на разходи, право на обезщетение, вкл застрахователно обезщетение, когато са налице основанията за това. Това са права на всеки засегнат.

Наблюденията ми са, че най-малкия проблем е непознаването на правата.По –тежък е този, от кого и по какъв начин да се претендира спазването им, а още по-тежък е :какво да правим, когато ни кажат “махни ми се от главата с твоите права”.

Въпросите, свързани с правата   са засегнати във всички основни Теми на сайта, и на тях е посветена цялата страница “Правна помощ “. Информацията в тези страници е предназначена не само за тези, които не познават правата си или чиито права са нарушени, но и с цел установяване и предотвратяване на нарушаването.

02.12.2015 г. Асен Георгиев

Leave a Reply