Лекарства, заплащани от НЗОК

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевНа 27 юни 2015 г. бяха публикувани в Държавен вестник бр. 48, изменения в чл. 45 от Закона за здравното осигуряване, касаещи задължително предоставяне на отстъпки от цените на лекарствата.

Тези изменения могат да доведат до намаляване на разходите на НЗОК или намаляване разходите на пациентите за доплащане,но могат да доведат и до оттегляне /липса /на лекарствени продукти в аптеките, а и в болниците.

Това е така,защото от една страна никой търговец на лекарства не може да бъде задължен да ги продава на загуба, а от друга страна в РБ няма орган,който непосредствено да отговаря за баланса между бюджетен натиск и т.н. стопанска непоносимост. Последиците от досегашни такива дисбаланси може да се открият в Приложенията към Позитивния лекарствен списък, фигуриращи на сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти .Тези лекарства,които са отбелязани в червенцвят ,или въобще не присъствуват на пазара в РБ , или вече са в регистъра на лекарства по лекарско предписание,с пределни цени-тоест не се заплащат от НЗОК.

Цените на тези лекарства се определят в съответствие с най-ниските цени на производител в страните от ЕС / така наречените референтни страни /, като България също е референтна страна.Така от една страна цените у нас са близки до тези в ЕС,тоест високи за нашия джоб, а от друга-ако са по ниски, притежателят на разрешение за употреба трябва да ги осигури на същата цена и за другите страни. Ако сме търговски неатрактивна страна, той би имал интерес да си оттегли лекарството от нашата страна,за да си запази цените в другите.

Начините,у нас цените да са по-ниски,без това да фигурира на официалния ни сайт с референтни цени са : да се договорят с НЗОК отстъпки; да се договорят други ,да ги наречем “бонуси “ в полза на НЗОК; да се направи комбинация между отстъпки и бонуси.

Отстъпки бяха нормативно предвидени и досега,но договарянето им не беше задължително и резултатите бяха за НЗОК ,незадоволителни.

ПРЕДСТОЯЩО : Лекарствени продукти за които не са договорени отстъпки , няма да бъдат включени или ще бъдат изключени от Позитивния лекарствен списък до края на м. януари 2016 г. ,тоест няма да бъдат заплащани от НЗОК/съпоставяне на чл. 262 ал. 10 от ЗЛПХМ , чл. 45 ал.21 от ЗЗО,пар. 42 от ПЗР на ЗИДЗЗО, Д.В. бр. 48/2015 г./

Въпросът е , как може да се разбере за кои лекарства са договорени отстъпки и за кои не, и кога НСЦРЛП ги е изключил от позитивния лекарствен списък.

Информация по процедурата по договаряне на отстъпки по реда на Наредбата е публикувана на интенет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, линк „Лекарства”, подлинк „За партньорите на НЗОК”.

Информация относно статутът на отделните лекарствени продукти,може да се намери на сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране, Приложения : Приложение № 1 е списък лекарствени продукти за домашно лечение, Приложение № 2 е списък лекарствени продукти за болнично лечение и Приложение № 3-за тези,осигурявани от Министерство на здравеопазването

Договарянето на отстъпки ще намали и досегашното доплащане от страна на пациентите. Стига тяхното лекарство да остане в списъка на НЗОК

01.12.2015 г.   Асен Георгиев

Leave a Reply