Продължаващото обучение става задължение на лекарите по закон

Продължаващото обучение става задължение на лекарите по закон

Продължаващото обучение става задължение на лекарите по законАкредитационният съвет на Българския лекарски съюз се нарежда сред органите на национално равнище на съсловната организация. Функциите на съвета включват осъществяване на контрол и методическо ръководство на продължаващото медицинско обучение, разработване на критерии за оценка при акредитацията на лечебните заведения, в които се провежда продължаващо медицинско обучение, приемане на единна кредитна система за оценка на формите на продължаващото медицинско обучение, както и определяне на задължителната годишна норма за натрупване на кредитни точки от проведеното обучение. Акредитационният съвет също така ще дава становища по проекти на нормативни актове в областта на продължаващото медицинско обучение и продължаващото професионално развитие на лекарите.

Всичко това се залага в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, с промени, публикувани на сайта на МЗ.

Промените включват и текст, според който в задълженията на членовете на лекарския съюз влиза повишаването на професионалната им квалификация чрез формите на продължаващото медицинско обучение.

При неспазване на задълженията пък лекарите ще търпят санкции.

Всичко гореизброено важи и за лекарите по дентална медицина, които вместо Акредитационен съвет имат Комисия по акредитация и квалификация.

В закона влиза и текст, според който правилата за добра медицинска практика по медицинските специалности се изготвят от бордовете по специалности към БЛС и се приемат от Събора на БЛС.

„Развитието на медицинската наука и технологии поставят високи изисквания към квалификацията на лекарите, съответно лекарите по дентална медицина. Това налага непрекъснатото овладяване на нови диагностични и терапевтични методи, което е основна причина за предложения проект“, се казва в мотивите към предложените промени. „Сигурността и безопасността на пациентите е в пряка зависимост от квалификацията на медицинските специалисти. Качеството на медицинската дейност е от ключово значение за гарантиране на високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората и за доверието в системата. Това е водещата причина за предлаганото изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина“, допълват от МЗ и отбелязват: „В Програмата на правителството са предвидени конкретни мерки за подкрепа на системата на продължаващото обучение в системата на здравеопазването и разработване на нов модел на заплащане на труда на работещите в системата на здравеопазване, обвързани с квалификацията и постигнатите резултати.“

Според ведомството, резултатът от въведените промени ще се изрази в повишено качество на предоставяните медицински дейности.

От там отбелязват още, че промените са предложени от Българския лекарски съюз.

Leave a Reply