3.3. Заболявания

Норматив. Личните лекари преглеждат един пациент за 15 минутиВидовете заболявания се дефинират и кодират по правила на Световната здравна организация,като се допълват и осъвременяват с т.н. “ревизии”. Към момента ,макар и в процес на преработка е т.н. “Десета ревизия “. Обозначенията МКБ в медицинската документация / те фигурират в направленията, в История на заболяването- приемна и окончателна диагноза и на много други места/ са на диагностична база ,и от дори само от тях тях може да се направят отделни изводи за лечебния подход и резултат .В този раздел излагаме краткия раздел “Класове болести “ и обширния “Речник на кодовете”. Обръщаме внимание че това е насочваща и обща а не професионална информация .

 Десета ревизия на Международната класификация на болестите

Класове болести

(A00-B99) I клас. Някои инфекциозни и паразитни болести
(C00-D48) II клас. Новообразувания
(D50-D89) III клас. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм
(E00-E90) IV клас. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата
(F00-F99) V клас. Психични и поведенчески разстройства
(G00-G99) VI клас. Болести на нервната система
(H00-H59) VII клас. Болести на окото и придатъците му
(H60-H95) VIII клас. Болести на ухото и мастоидния израстък
(I00-I99) IX клас. Болести на органите на кръвообращението
(J00-J99) X клас. Болести на дихателната система
(K00-K93) XI клас. Болести на храносмилателната система
(L00-L99) XII клас. Болести на кожата и подкожната тъкан
(M00-M99) XIII клас. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан
(N00-N99) XIV клас. Болести на пикочо-половата система
(O00-O99) XV клас. Бременност, раждане и послеродов период
(P00-P96) XVI клас. Някои състояния, възникващи в перинаталния период
(Q00-Q99) XVII клас. Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации
(R00-R99) XVIII клас. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде
(S00-T98) XIX клас. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини
(V01-Y98) XX клас. Външни причини за заболеваемост и смъртност
(Z00-Z99) XXI клас. Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби

 

РЕЧНИК НА КОДОВЕТЕ НА МКБ 10

A00 Холера

A00 Холера

A00.0 Холера, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae

A00.1 Холера, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар eltor

A00.9 Холера, неуточнена
A01 Тиф и паратиф

A01 Тиф и паратиф

A01.0 Коремен тиф

A01.1 Паратиф А

A01.2 Паратиф В

A01.3 Паратиф С

A01.4 Паратиф, неуточнен
A02 Други салмонелозни инфекции

A02 Други салмонелозни инфекции

A02.0 Салмонелозен ентерит

A02.1 Салмонелозна септицемия

A02.2 Локализирана салмонелозна инфекция

A02.8 Друга уточнена салмонелозна инфекция

A02.9 Салмонелозна инфекция, неуточнена
A03 Шигелоза

A03 Шигелоза

A03.0 Шигелоза, предизвикана от Shigella dysenteriae

A03.1 Шигелоза, предизвикана от Shigella flexneri

A03.2 Шигелоза, предизвикана от Shigella boydii

A03.3 Шигелоза, предизвикана от Shigella sonnei

A03.8 Друга шигелоза

A03.9 Шигелоза, неуточнена
A04 Други бактериални чревни инфекции

A04 Други бактериални чревни инфекции

A04.0 Ентеропатогенна инфекция, предизвикана от Escherichia coli

A04.1 Ентеротоксигенна инфекция, предизвикана от Escherichia coli

A04.2 Ентероинвазивна инфекция, предизвикана от Escherichia coli

A04.3 Ентерохеморагична инфекция, предизвикана от Escherichia coli

A04.4 Други чревни инфекции, предизвикани от Escherichia coli

A04.5 Ентерит, предизвикан от Campylobacter

A04.6 Ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica

A04.7 Ентероколит, предизвикан от Clostridium difficile

A04.8 Други уточнени бактериални чревни инфекции

A04.9 Бактериална чревна инфекция, неуточнена
A05 Други бактериални хранителни отравяния

A05 Други бактериални хранителни отравяния

A05.0 Стафилококово хранително отравяне

A05.1 Ботулизъм

A05.2 Хранително отравяне, предизвикано от Clostridium perfringens [Clostridium welchii]

A05.3 Хранително отравяне, предизвикано от Vibrio parahaemolyticus

A05.4 Хранително отравяне, предизвикано от Bacillus cereus

A05.8 Други уточнени бактериални хранителни отравяния

A05.9 Бактериално хранително отравяне, неуточнено
A06 Амебиаза

A06 Амебиаза

A06.0 Остра амебна дизентерия

A06.1 Хронична чревна амебиаза

A06.2 Амебен недизентериен колит

A06.3 Амебом на чревния тракт

A06.4 Амебен абсцес на черния дроб

A06.5 Амебен абсцес на белия дроб (J99.8*)

A06.6 Амебен абсцес на главния мозък (G07*)

A06.7 Кожна амебиаза

A06.8 Амебна инфекция с друга локализация

A06.9 Амебиаза, неуточнена
A07 Други протозойни чревни болести

A07 Други протозойни чревни болести

A07.0 Балантидиаза

A07.1 Жиардиаза [ламблиаза]

A07.2 Криптоспоридиоза

A07.3 Изоспороза

A07.8 Други уточнени протозойни чревни болести

A07.9 Протозойна чревна болест, неуточнена

 

A08 Вирусни и други уточнени чревни инфекции

A08 Вирусни и други уточнени чревни инфекции

A08.0 Ротавирусен ентерит

A08.1 Остра гастроентеропатия, предизвикана от Norwalk вирус

A08.2 Аденовирусен ентерит

A08.3 Други вирусни ентерити

A08.4 Вирусна чревна инфекция, неуточнена

A08.5 Други уточнени чревни инфекции

 

A09 Диария и гастроентерит с предполагаем инфекциозен произход

A15 Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

A15.0 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж

A15.1 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

A15.2 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

A15.3 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи

A15.4 Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично

A15.5 Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

A15.6 Туберкулозен плеврит, потвърден бактериологично и хистологично

A15.7 Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

A15.8 Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично

A15.9 Туберкулоза на дихателни органи с неуточнена локализация, потвърдена бактериологично и хистологично

 

A16 Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично

A16 Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично

A16.0 Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания

A16.1 Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания

A16.2 Туберкулоза на белите дробове без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

A16.3 Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

A16.4 Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

A16.5 Туберкулозен плеврит, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

A16.7 Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

A16.8 Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

A16.9 Туберкулоза на дихателните органи с неуточнена локализация, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

 

A17 Туберкулоза на нервната система

A17 Туберкулоза на нервната система

A17.0 Туберкулозен менингит (G01*)

A17.1 Менингеална туберкулома (G07*)

A17.8 Туберкулоза на нервната система с друга локализация

A17.9 Туберкулоза на нервната система, неуточнена (G99.8*)

 

A18 Туберкулоза на други органи

A18 Туберкулоза на други органи

A18.0 Туберкулоза на костите и ставите

A18.1 Туберкулоза на пикочо-половите органи

A18.2 Туберкулозна периферна лимфоаденопатия

A18.3 Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

A18.4 Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан

A18.5 Туберкулоза на окото

A18.6 Туберкулоза на ухото

A18.7 Туберкулоза на надбъбреците (E35.1*)

A18.8 Туберкулоза на други уточнени органи

 

A19 Милиарна туберкулоза

A19 Милиарна туберкулоза

A19.0 Остра милиарна туберкулоза с една уточнена локализация

A19.1 Остра милиарна туберкулоза с множествена локализация

A19.2 Остра милиарна туберкулоза с неуточнена локализация

A19.8 Други форми на милиарна туберкулоза

A19.9 Милиарна туберкулоза с неуточнена локализация

 

A20 Чума

A20 Чума

A20.0 Бубонна чума

A20.1 Целуларно-кожна чума

A20.2 Белодробна чума

A20.3 Чумен менингит

A20.7 Септична чума

A20.8 Други форми на чума

A20.9 Чума, неуточнена

 

A21 Туларемия

A21 Туларемия

A21.0 Улцеро-жлезна туларемия

A21.1 Очно-жлезна туларемия

A21.2 Белодробна туларемия

A21.3 Гастроинтестинална туларемия

A21.7 Генерализирана туларемия

A21.8 Други форми на туларемия

A21.9 Туларемия, неуточнена

 

A22 Антракс

A22 Антракс

A22.0 Кожна форма на антракс

A22.1 Белодробна форма на антракс

A22.2 Стомашно-чревна форма на антракс

A22.7 Септицемия при антракс

A22.8 Други форми на антракс

A22.9 Антракс, неуточнен

 

A23 Бруцелоза

A23 Бруцелоза

A23.0 Бруцелоза, предизвикана от Brucella melitensis

A23.1 Бруцелоза, предизвикана от Brucella abortus

A23.2 Бруцелоза, предизвикана от Brucella suis

A23.3 Бруцелоза, предизвикана от Brucella canis

A23.8 Други форми на бруцелоза

A23.9 Бруцелоза, неуточнена

A24 Сап и мелиоидоза

 

A24.0 Сап

A24.0 Сап

A24.1 Остра и фулминантна мелиоидоза

A24.2 Подостра и хронична мелиоидоза

A24.3 Друга уточнена мелиоидоза

A24.4 Мелиоидоза, неуточнена

 

A25 Треска при ухапване от плъх

A25 Треска при ухапване от плъх

A25.0 Спирилоза

A25.1 Стрептобацилоза

A25.9 Треска при ухапване от плъх, неуточнена

 

A26 Еризипелоид

A26 Еризипелоид

A26.0 Кожен еризипелоид

A26.7 Септицемия, предизвикана от Erysipelothrix

A26.8 Други форми на еризипелоид

A26.9 Еризипелоид, неуточнен

 

A27 Лептоспироза

A27 Лептоспироза

A27.0 Лептоспироза иктеро-хеморагична

A27.8 Други форми на лептоспироза

A27.9 Лептоспироза, неуточнена

 

A28 Други бактериални зоонози, некласифицирани другаде

A28 Други бактериални зоонози, некласифицирани другаде

A28.0 Пастьорелоза

A28.1 Треска от одраскване от котка

A28.2 Екстраинтестинална иерсиниоза

A28.8 Други уточнени бактериални зоонози, некласифицирани другаде

A28.9 Бактериални зоонози, неуточнени

 

A30 Проказа [болест на Hansen]

A30 Проказа [болест на Hansen]

A30.0 Недиференцирана проказа

A30.1 Туберкулоидна проказа

A30.2 Гранична туберкулоидна проказа

A30.3 Гранична проказа

A30.4 Гранична лепроматозна проказа

A30.5 Лепроматозна проказа

A30.8 Други форми на проказа

A30.9 Проказа, неуточнена

 

A31 Инфекции, предизвикани от други микобактерии

A31 Инфекции, предизвикани от други микобактерии

A31.0 Белодробна инфекция, предизвикана от Mycobacterium

A31.1 Кожна инфекция, предизвикана от Mycobacterium

A31.8 Други инфекции, предизвикани от Mycobacterium

A31.9 Инфекция, предизвикана от Mycobacterium, неуточнена

 

A32 Листериоза

A32 Листериоза

A32.0 Кожна листериоза

A32.1 Листериозен менингит и менингоенцефалит

A32.7 Листериозна септицемия

A32.8 Други форми на листериоза

A32.9 Листериоза, неуточнена

 

A33 Тетанус на новородено

A33 Тетанус на новородено

 

A34 Акушерски тетанус

A34 Акушерски тетанус

 

A35 Други форми на тетанус

A35 Други форми на тетанус

 

A36 Дифтерия

A36 Дифтерия

A36.0 Дифтерия на фаринкса

A36.1 Назофарингеална дифтерия

A36.2 Ларингеална дифтерия

A36.3 Дифтерия на кожата

A36.8 Друга дифтерия

A36.9 Дифтерия, неуточнена

 

A37 Коклюш

A37 Коклюш

A37.0 Коклюш, предизвикан от Bordetella pertussis

A37.1 Коклюш, предизвикан от Bordetella parapertussis

A37.8 Коклюш, предизвикан от друга уточнена Bordetella

A37.9 Коклюш, неуточнен

 

A38 Скарлатина

A38 Скарлатина

 

A39 Менингококова инфекция

A39 Менингококова инфекция

A39.0 Менингококов менингит (G01*)

A39.1 Синдром на Weterhouse-Friderichsen (E35.1*)

A39.2 Остра менингококцемия

A39.3 Хронична менингококцемия

A39.4 Менингококцемия, неуточнена

A39.5 Менингококова болест на сърцето

A39.8 Други менингококови инфекции

A39.9 Менингококова инфекция, неуточнена

 

A40 Стрептококова септицемия

A40 Стрептококова септицемия

A40.0 Септицемия, предизвикана от стрептокок група А

A40.1 Септицемия, предизвикана от стрептокок група В

A40.2 Септицемия, предизвикана от стрептокок група D

A40.3 Септицемия, предизвикана от Streptococcus pneumoniae

A40.8 Други стрептококови септицемии

A40.9 Стрептококова септицемия, неуточнена

 

A41 Друга септицемия

A41 Друга септицемия

A41.0 Септицемия, предизвикана от Staphyloccocus aureus

A41.1 Септицемия, предизвикана от други уточнени стафилококи

A41.2 Септицемия, предизвикана от неуточнен вид стафилокок

A41.3 Септицемия, предизвикана от Haemophilus influenzae

A41.4 Септицемия, предизвикана от анаероби

A41.5 Септицемия, предизвикана от други грамотрицателни микроорганизми

A41.8 Друга уточнена септицемия

A41.9 Септицемия, неуточнена

 

A42 Актиномикоза

A42 Актиномикоза

A42.0 Белодробна актиномикоза

A42.1 Абдоминална актиномикоза

A42.2 Цервикофациална актиномикоза

A42.7 Актиномикозна септицемия

A42.8 Друга актиномикоза

A42.9 Актиномикоза, неуточнена

 

A43 Нокардиоза

A43 Нокардиоза

A43.0 Белодробна нокардиоза

A43.1 Нокардиоза на кожата

A43.8 Други форми на нокардиоза

A43.9 Нокардиоза, неуточнена

 

A44 Бартонелоза

A44 Бартонелоза

A44.0 Системна бартонелоза

A44.1 Кожна и кожнолигавична бартонелоза

A44.8 Други форми на бартонелоза

A44.9 Бартонелоза, неуточнена

 

A46 Еризипел

A46 Еризипел

 

A48 Други бактериални болести, некласифицирани другаде

A48 Други бактериални болести, некласифицирани другаде

A48.0 Газова гангрена

A48.1 Болест на легионерите

A48.2 Болест на легионерите без пневмония [треска Pontiac]

A48.3 Токсичен шоков синдром

A48.4 Бразилска пурпурна треска

A48.8 Други уточнени бактериални болести

 

A49 Бактериална инфекция с неуточнена локализация

A49 Бактериална инфекция с неуточнена локализация

A49.0 Стафилококова инфекция, неуточнена

A49.1 Стрептококова инфекция, неуточнена

A49.2 Инфекция, предизвикана от Haemophilus influenzae, неуточнена

A49.3 Инфекция, предизвикана от микоплазма, неуточнена

A49.8 Други бактериални инфекции с неуточнена локализация

A49.9 Бактериална инфекция, неуточнена

 

A50 Вроден сифилис

A50 Вроден сифилис

A50.0 Ранен вроден сифилис със симптоми

A50.1 Ранен вроден латентен сифилис

A50.2 Ранен вроден сифилис, неуточнен

A50.3 Късно вродено сифилитично увреждане на очите

A50.4 Късен вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

A50.5 Други форми на късен вроден сифилис със симптоми

A50.6 Късен латентен вроден сифилис

A50.7 Късен вроден сифилис, неуточнен

A50.9 Вроден сифилис, неуточнен

 

A51 Ранен сифилис

A51 Ранен сифилис

A51.0 Първичен сифилис на половите органи

A51.1 Първичен сифилис на ануса

A51.2 Първичен сифилис с други локализации

A51.3 Вторичен сифилис на кожата и лигавиците

A51.4 Други форми на вторичен сифилис

A51.5 Ранен латентен сифилис

A51.9 Ранен сифилис, неуточнен

 

A52 Късен сифилис

A52 Късен сифилис

A52.0 Сифилис на сърдечно-съдовата система

A52.1 Невросифилис със симптоми

A52.2 Асимптоматичен невросифилис

A52.3 Невросифилис, неуточнен

A52.7 Други симптоми на късен сифилис

A52.8 Късен латентен сифилис

A52.9 Късен сифилис, неуточнен

 

A53 Други и неуточнени форми на сифилис

A53 Други и неуточнени форми на сифилис

A53.0 Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

A53.9 Сифилис, неуточнен

 

A54 Гонококова инфекция

A54 Гонококова инфекция

A54.0 Гонококова инфекция на долните отдели на пикочо-половия тракт без абсцедиране на периуретрални или придатъчни жлези

A54.1 Гонококова инфекция на долните отдели на пикочо-половия тракт с абсцедиране на периуретрални и придатъчни жлези

A54.2 Гонококов пелвеоперитонит и други гонококови инфекции на пикочо-половия тракт

A54.3 Гонококова инфекция на окото

A54.4 Гонококова инфекция на костно-мускулната система

A54.5 Гонококов фарингит

A54.6 Гонококова инфекция на ануса и ректума

A54.8 Други гонококови инфекции

A54.9 Гонококова инфекция, неуточнена

 

A55 Хламидиен лимфогранулом (венеричен)

A55 Хламидиен лимфогранулом (венеричен)

 

A56 Други хламидийни болести, предавани по полов път

A56 Други хламидийни болести, предавани по полов път

A56.0 Хламидийни инфекции на долните отдели на пикочо-половия тракт

A56.1 Хламидийни инфекции на органите в малкия таз и други пикочо-полови органи

A56.2 Хламидийна инфекция на пикочо-половия тракт, неуточнена

A56.3 Хламидийна инфекция на ануса и ректума

A56.4 Хламидиен фарингит

A56.8 Хламидийни инфекции, предавани по полов път с друга локализация

 

A57 Шанкроид

A57 Шанкроид

 

A58 Гранулом, ингвинален

A58 Гранулом, ингвинален

 

A59 Трихомониаза

A59 Трихомониаза

A59.0 Урогенитална трихомониаза

A59.8 Трихомониаза с други локализации

A59.9 Трихомониаза, неуточнена

A60 Аногенитална херпес-вирусна [herpes simplex] инфекция

A60.0 Херпес-вирусни инфекции на половите органи и пикочо-половия тракт

A60.1 Херпес-вирусни инфекции на перианалната кожа и ректума

A60.9 Аногенитална херпес-вирусна инфекция, неуточнена

 

A63 Други болести, предавани предимно по полов път, некласифицирани другаде

A63 Други болести, предавани предимно по полов път, некласифицирани другаде

A63.0 Аногенитални (венерични) брадавици

A63.8 Други уточнени болести, предавани предимно по полов път

 

A64 Болести, предавани предимно по полов път, неуточнени

A64 Болести, предавани предимно по полов път, неуточнени

 

A65 Невенеричен сифилис

A65 Невенеричен сифилис

 

A66 Фрамбезия

A66 Фрамбезия

A66.0 Първични поражения при фрамбезия

A66.1 Множествени папиломи и мокреща краб-фрамбезия

A66.2 Други ранни кожни поражения при фрамбезия

A66.3 Фрамбезийна хиперкератоза

A66.4 Фрамбезийни гуми и язви

A66.5 Гангоза

A66.6 Увреждания на костите и ставите при фрамбезия

A66.7 Други симптоми при фрамбезия

A66.8 Латентна фрамбезия

A66.9 Фрамбезия, неуточнена

 

A67 Пинта [карате]

A67 Пинта [карате]

A67.0 Първични поражения при пинта

A67.1 Междинни поражения при пинта

A67.2 Късни поражения при пинта

A67.3 Смесени поражения при пинта

A67.9 Пинта, неуточнена

 

A68 Възвратни трески

A68 Възвратни трески

A68.0 Въшкова възвратна треска

A68.1 Кърлежова възвратна треска

A68.9 Възвратна треска, неуточнена

 

A69 Други инфекции, предизвикани от спирохети

A69 Други инфекции, предизвикани от спирохети

A69.0 Некротизиращ язвен стоматит

A69.1 Други инфекции на Vincent

A69.2 Лаймска болест

A69.8 Други уточнени спирохетозни инфекции

A69.9 Спирохетозна инфекция, неуточнена

 

A70 Инфекция, предизвикана от Chlamydia psittaci

A70 Инфекция, предизвикана от Chlamydia psittaci

 

A71 Трахома

A71 Трахома

A71.0 Начален стадий на трахома

A71.1 Активен стадий на трахома

A71.9 Трахома, неуточнена

 

A74 Други болести, предизвикани от хламидии

A74 Други болести, предизвикани от хламидии

A74.0 Хламидиен конюнктивит (Н13.1*)

A74.8 Други хламидийни болести

A74.9 Хламидийна инфекция, неуточнена

 

A75 Петнист тиф

A75 Петнист тиф

A75.0 Епидемичен въшков петнист тиф, предизвикан от Rickettsia prowazekii

A75.1 Рецидивиращ тиф [болест на Brill]

A75.2 Тиф, предизвикан от Rickettsia typhi

A75.3 Тиф, предизвикан от Rickettsia tsutsugamushi

A75.9 Петнист тиф, неуточнен

 

A77 Петниста треска [кърлежови рикетсиози]

A77 Петниста треска [кърлежови рикетсиози]

A77.0 Петниста треска, предизвикана от Rickettsia rickettsii

A77.1 Петниста треска, предизвикана от Rickettsia conorii

A77.2 Петниста треска, предизвикана от Rickettsia siberica

A77.3 Петниста треска, предизвикана от Rickettsia australis

A77.8 Други петнисти трески

A77.9 Петниста треска, неуточнена

 

A78 Ку-треска

A78 Ку-треска

 

A79 Други рикетсиози

A79 Други рикетсиози

A79.0 Окопна треска

A79.1 Вариолоподобна рикетсиоза, предизвикана от Rickettsia akari

A79.8 Други уточнени рикетсиози

A79.9 Рикетсиоза, неуточнена

 

A80 Остър полиомиелит

A80 Остър полиомиелит

A80.0 Остър паралитичен полиомиелит, свързан с ваксина

A80.1 Остър паралитичен полиомиелит, предизвикан от внесен див вирус

A80.2 Остър паралитичен полиомиелит, предизвикан от див природен вирус

A80.3 Остър паралитичен полиомиелит, друг и неуточнен

A80.4 Остър непаралитичен полиомиелит

A80.9 Остър полиомиелит, неуточнен

 

A81 Атипични вирусни инфекции на централната нервна система

A81 Атипични вирусни инфекции на централната нервна система

A81.0 Болест на Creutzfeldt-Jakob

A81.1 Подостър склерозиращ паненцефалит

A81.2 Прогресираща многоогнищна левкоенцефалопатия

A81.8 Други атипични вирусни инфекции на централната нервна система

A81.9 Атипична вирусна инфекция на централната нервна система, неуточнена

 

A82 Бяс

A82 Бяс

A82.0 Горски бяс

A82.1 Градски бяс

A82.9 Бяс, неуточнен

 

A83 Вирусен енцефалит, предаван от комари

A83 Вирусен енцефалит, предаван от комари

A83.0 Японски енцефалит

A83.1 Западен конски енцефалит

A83.2 Източен конски енцефалит

A83.3 Енцефалит St Louis

A83.4 Австралийски енцефалит

A83.5 Калифорнийски енцефалит

A83.6 Болест, предизвикана от Rocio-вирус

A83.8 Други вирусни енцефалити, предавани от комари

A83.9 Вирусен енцефалит, предаван от комари, неуточнен

 

A84 Вирусен енцефалит, предаван от кърлежи

A84 Вирусен енцефалит, предаван от кърлежи

A84.0 Далекоизточен кърлежов енцефалит [руски пролетно-летен енцефалит]

A84.1 Централноевропейски кърлежов енцефалит

A84.8 Други кърлежови вирусни енцефалити

A84.9 Кърлежов вирусен енцефалит, неуточнен

 

A85 Други вирусни енцефалити, некласифицирани другаде

A85 Други вирусни енцефалити, некласифицирани другаде

A85.0 Ентеровирусен енцефалит (G05.1*)

A85.1 Аденовирусен енцефалит (G05.1*)

A85.2 Вирусен енцефалит, предаван от членестоноги, неуточнен

A85.8 Други уточнени вирусни енцефалити

 

A86 Вирусен енцефалит, неуточнен

A86 Вирусен енцефалит, неуточнен

 

A87 Вирусен менингит

A87 Вирусен менингит

A87.0 Ентеровирусен менингит (G02.0*)

A87.1 Аденовирусен менингит (G02.0*)

A87.2 Лимфоцитарен хориоменингит

A87.8 Друг вирусен менингит

A87.9 Вирусен менингит, неуточнен

 

A88 Други вирусни инфекции на централната нервна система, некласифицирани другаде

A88 Други вирусни инфекции на централната нервна система, некласифицирани другаде

A88.0 Ентеровирусна екзантематозна треска [Бостънски екзантем]

A88.1 Епидемично вертиго

A88.8 Други уточнени вирусни инфекции на централната нервна система

 

A89 Вирусна инфекция на централната нервна система, неуточнена

A89 Вирусна инфекция на централната нервна система, неуточнена

 

A90 Денга [класическа треска денга]

A90 Денга [класическа треска денга]

 

A91 Хеморагична треска, предизвикана от dengue-вирус

A91 Хеморагична треска, предизвикана от dengue-вирус

 

A92 Други вирусни трески, предавани от комари

A92 Други вирусни трески, предавани от комари

A92.0 Болест, предизвикана от Chikungunya-вирус

A92.1 Треска O’nyong-nyong

A92.2 Венецуелска конска треска

A92.3 Западно-Нилска треска

A92.4 Рифт-Вали треска [на долината Рифт]

A92.8 Друга уточнена вирусна треска, предавана от комари

A92.9 Вирусна треска, предавана от комари, неуточнена

 

A93 Други вирусни трески, предавани от членестоноги, некласифицирани другаде

A93 Други вирусни трески, предавани от членестоноги, некласифицирани другаде

A93.0 Болест, предизвикана от Оропуш-вирус

A93.1 Москитова треска

A93.2 Колорадска кърлежова треска

A93.8 Други уточнени вирусни трески, предавани от членестоноги

 

A94 Вирусна треска, предавана от членестоноги, неуточнена

A94 Вирусна треска, предавана от членестоноги, неуточнена

 

A95 Жълта треска

A95 Жълта треска

A95.0 Горска жълта треска

A95.1 Градска жълта треска

A95.9 Жълта треска, неуточнена

 

A96 Аренавирусна хеморагична треска

A96 Аренавирусна хеморагична треска

A96.0 Хеморагична треска Junin

A96.1 Хеморагична треска Machupo

A96.2 Треска Lassa

A96.8 Други аренавирусни хеморагични трески

A96.9 Аренавирусна хеморагична треска, неуточнена

 

A98 Други вирусни хеморагични трески, некласифицирани другаде

A98 Други вирусни хеморагични трески, некласифицирани другаде

A98.0 Кримска хеморагична треска (предизвикана от Конго-вирус)

A98.1 Хеморагична треска Omsk

A98.2 Горска болест Kyasanur

A98.3 Вирусна болест Marburg

A98.4 Хеморагична треска Ebola

A98.5 Хеморагична треска с бъбречен синдром

A98.8 Други уточнени вирусни хеморагични трески

 

A99 Вирусна хеморагична треска, неуточнена

A99 Вирусна хеморагична треска, неуточнена

 

B00 Херпес-вирусни [herpes simplex] инфекции

B00 Херпес-вирусни [herpes simplex] инфекции

B00.0 Херпесна екзема

B00.1 Херпес-вирусен везикуларен дерматит

B00.2 Херпес-вирусен гингивостоматит и фаринготонзилит

B00.3 Херпес-вирусен менингит (G02.0*)

B00.4 Херпес-вирусен енцефалит (G05.1*)

B00.5 Херпес-вирусна болест на очите

B00.7 Дисеминирана херпес-вирусна болест

B00.8 Други форми на херпес-вирусна инфекция

B00.9 Херпес-вирусна инфекция, неуточнена

 

B01 Лещенка [varicella]

B01 Лещенка [varicella]

B01.0 Варицела с менингит (G02.0*)

B01.1 Варицела с енцефалит (G05.1*)

B01.2 Варицела с пневмония (J17.1*)

B01.8 Варицела с други усложнения

B01.9 Варицела без усложнения

 

B02 Херпес зостер [herpes zoster]

B02 Херпес зостер [herpes zoster]

B02.0 Херпес зостер с енцефалит (G05.1*)

B02.1 Херпес зостер с менингит (G02.0*)

B02.2 Херпес зостер с други усложнения на нервната система

B02.3 Херпес зостер с очни усложнения

B02.7 Дисеминирана херпес зостер инфекция

B02.8 Херпес зостер с други усложнения

B02.9 Херпес зостер без усложнения

 

B03 Вариола1

B03 Вариола1

 

B04 Инфекции, предизвикани от вируса на маймунската вариола

B04 Инфекции, предизвикани от вируса на маймунската вариола

 

B05 Брусница

B05 Брусница

B05.0 Брусница, усложнена с енцефалит (G05.1*)

B05.1 Брусница, усложнена с менингит (G02.0*)

B05.2 Брусница, усложнена с пневмония (J17.1*)

B05.3 Брусница, усложнена със среден отит (H67.1*)

B05.4 Брусница с интестинални усложнения

B05.8 Брусница с други усложнения

B05.9 Брусница без усложнения

 

B06 Рубеола [немска брусница]

B06 Рубеола [немска брусница]

B06.0 Рубеола с неврологични усложнения

B06.8 Рубеола с други усложнения

B06.9 Рубеола без усложнения

 

B08 Други вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците, некласифицирани другаде

B08 Други вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците, некласифицирани другаде

B08.0 Други ортопоксвирусни инфекции

B08.1 Контагиозен молускус

B08.2 Внезапна екзантема (шеста болест)

B08.3 Инфекциозен еритем (пета болест)

B08.4 Ентеровирусен везикуларен стоматит с екзантема

B08.5 Ентеровирусен везикуларен фарингит

B08.8 Други уточнени вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждане на кожата и лигавиците

 

B09 Вирусна инфекция, характеризираща се с увреждане на кожата и лигавиците, неуточнена

B09 Вирусна инфекция, характеризираща се с увреждане на кожата и лигавиците, неуточнена

 

B15 Остър хепатит А

B15 Остър хепатит А

B15.0 Хепатит А с хепатална кома

B15.9 Хепатит А без хепатална кома

B16 Остър хепатит В

B16.0 Остър хепатит В с делта-агент (коинфекция) с хепатална кома

B16.1 Остър хепатит В с делта-агент (коинфекция) без хепатална кома

B16.2 Остър хепатит В без делта-агент с хепатална кома

B16.9 Остър хепатит В без делта агент и без хепатална кома

 

B17 Други остри вирусни хепатити

B17 Други остри вирусни хепатити

B17.0 Остра делта-(супер)инфекция при хепатит В носителство

B17.1 Остър хепатит С

B17.2 Остър хепатит Е

B17.8 Други уточнени остри вирусни хепатити

 

B18 Хроничен вирусен хепатит

B18 Хроничен вирусен хепатит

B18.0 Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент

B18.1 Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

B18.2 Хроничен вирусен хепатит С

B18.8 Друг хроничен вирусен хепатит

B18.9 Хроничен вирусен хепатит, неуточнен

 

B19 Вирусен хепатит, неуточнен

B19 Вирусен хепатит, неуточнен

B19.0 Неуточнен вирусен хепатит с хепатална кома

B19.9 Неуточнен вирусен хепатит без хепатална кома

 

B20 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като инфекциозни и паразитни болести

B20 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като инфекциозни и паразитни болести

B20.0 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на микобактериална инфекция

B20.1 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на други бактериални инфекции

B20.2 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на цитомегал-вирусно заболяване

B20.3 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на други вирусни инфекции

B20.4 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на кандидоза

B20.5 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на други микози

B20.6 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на пневмония, предизвикана от Pneumocystis carinii

B20.7 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на множествени инфекции

B20.8 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на други инфекциозни и паразитни болести

B20.9 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на неуточнени инфекциозни и паразитни болести

 

B21 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като злокачествени новообразувания

B21 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като злокачествени новообразувания

B21.0 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на Kaposi-сарком

B21.1 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на Burkitt-лимфом

B21.2 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на други нехочкинови лимфоми

B21.3 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

B21.7 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на множествени злокачествени новообразувания

B21.8 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на други злокачествени новообразувания

B21.9 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на неуточнени злокачествени новообразувания

 

B22 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като други уточнени болести

B22 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като други уточнени болести

B22.0 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на енцефалопатия

B22.1 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на лимфен интерстициален пневмонит

B22.2 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на синдром на изтощение

B22.7 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на множествени заболявания, класифицирани другаде

 

B23 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като други състояния

B23 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като други състояния

B23.0 Остър HIV-инфекциозен синдром

B23.1 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на (персистираща) генерализирана лимфаденопатия

B23.2 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на хематологични и имунологични нарушения, некласифицирани другаде

B23.8 Болест, предизвикана от HIV, с прояви на други уточнени състояния

 

B24 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнена

B24 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнена

 

B25 Цитомегалвирусна болест

B25 Цитомегалвирусна болест

B25.0 Цитомегалвирусна пневмония (J17.1*)

B25.1 Цитомегалвирусен хепатит (K77.0*)

B25.2 Цитомегалвирусен панкреатит (K87.1*)

B25.8 Други цитомегалвирусни болести

B25.9 Цитомегалвирусна болест, неуточнена

 

B26 Епидемичен паротит

B26 Епидемичен паротит

B26.0 Паротитен орхит (N51.1*)

B26.1 Паротитен менингит (G02.0*)

B26.2 Паротитен енцефалит (G05.1*)

B26.3 Паротитен панкреатит (K87.1*)

B26.8 Епидемичен паротит с други усложнения

B26.9 Епидемичен паротит, неусложнен

 

B27 Инфекциозна мононуклеоза

B27 Инфекциозна мононуклеоза

B27.0 Гама-херпес-вирусна мононуклеоза

B27.1 Цитомегалвирусна мононуклеоза

B27.8 Друга инфекциозна мононуклеоза

B27.9 Инфекциозна мононуклеоза, неуточнена

 

B30 Вирусен конюнктивит

B30 Вирусен конюнктивит

B30.0 Кератоконюнктивит, предизвикан от аденовирус (H19.2*)

B30.1 Конюнктивит, предизвикан от аденовирус (H13.1*)

B30.2 Вирусен фарингоконюнктивит

B30.3 Остър епидемичен хеморагичен конюнктивит (ентеровирусен) (H13.1*)

B30.8 Друг вирусен конюнктивит (H13.1*)

B30.9 Вирусен конюнктивит, неуточнен

 

B33 Други вирусни болести, некласифицирани другаде

B33 Други вирусни болести, некласифицирани другаде

B33.0 Епидемична миалгия

B33.1 Ross River болест

B33.2 Вирусен кардит

B33.3 Ретровирусни инфекции, некласифицирани другаде

B33.8 Други уточнени вирусни болести

 

B34 Вирусна инфекция с неуточнена локализация

B34 Вирусна инфекция с неуточнена локализация

B34.0 Аденовирусна инфекция, неуточнена

B34.1 Ентеровирусна инфекция, неуточнена

B34.2 Коронавирусна инфекция, неуточнена

B34.3 Парвовирусна инфекция, неуточнена

B34.4 Паповавирусна инфекция, неуточнена

B34.8 Други вирусни инфекции с неуточнена локализация

B34.9 Вирусна инфекция, неуточнена

 

B35 Дерматофития

B35 Дерматофития

B35.0 Микоза на брадата и главата

B35.1 Микоза на ноктите

B35.2 Микоза на ръцете

B35.3 Микоза на стъпалото

B35.4 Микоза на тялото

B35.5 Имбрикативна микоза

B35.6 Ингвинална епидермофития

B35.8 Други дерматофитии

B35.9 Дерматофития, неуточнена

 

B36 Други повърхностни микози

B36 Други повърхностни микози

B36.0 Разноцветен лишей

B36.1 Черна микоза

B36.2 Бяла пиедра

B36.3 Черна пиедра

B36.8 Други уточнени повърхностни микози

B36.9 Повърхностна микоза, неуточнена

 

B37 Кандидоза

B37 Кандидоза

B37.0 Кандидозен стоматит

B37.1 Белодробна кандидоза

B37.2 Кандидоза на кожата и ноктите

B37.3 Кандидоза на вулвата и вагината (N77.1*)

B37.4 Кандидоза с други урогенитални локализации

B37.5 Кандидозен менингит (G02.1*)

B37.6 Кандидозен ендокардит (I39.8*)

B37.7 Кандидозна септицемия

B37.8 Кандидоза с други локализации

B37.9 Кандидоза, неуточнена

 

B38 Кокцидиоидомикоза

B38 Кокцидиоидомикоза

B38.0 Остра белодробна кокцидиоидомикоза

B38.1 Хронична белодробна кокцидиоидомикоза

B38.2 Белодробна кокцидиоидомикоза, неуточнена

B38.3 Кожна кокцидиоидомикоза

B38.4 Кокцидиоидомикозен менингит (G02.1*)

B38.7 Дисеминирана кокцидиоидомикоза

B38.8 Други видове кокцидиоидомикоза

B38.9 Кокцидиоидомикоза, неуточнена

 

B39 Хистоплазмоза

B39 Хистоплазмоза

B39.0 Остра белодробна инфекция, предизвикана от Histoplasma capsulatum

B39.1 Хронична белодробна инфекция, предизвикана от Histoplasma capsulatum

B39.2 Белодробна хистоплазмоза, неуточнена

B39.3 Дисеминирана хистоплазмоза

B39.4 Хистоплазмоза капсулати, неуточнена

B39.5 Инфекция, предизвикана от Histoplasma duboisii

B39.9 Хистоплазмоза, неуточнена

 

B40 Бластомикоза

B40 Бластомикоза

B40.0 Остра белодробна бластомикоза

B40.1 Хронична белодробна бластомикоза

B40.2 Белодробна бластомикоза, неуточнена

B40.3 Кожна бластомикоза

B40.7 Дисеминирана бластомикоза

B40.8 Други видове бластомикоза

B40.9 Бластомикоза, неуточнена

 

B41 Паракокцидиоидомикоза

B41 Паракокцидиоидомикоза

B41.0 Белодробна паракокцидиоидомикоза

B41.7 Дисеминирана паракокцидиоидомикоза

B41.8 Други видове паракокцидиоидомикоза

B41.9 Паракокцидиоидомикоза, неуточнена

 

B42 Споротрихоза

B42 Споротрихоза

B42.0 Белодробна споротрихоза (J99.8*)

B42.1 Лимфокожна споротрихоза

B42.7 Дисеминирана споротрихоза

B42.8 Други видове споротрихоза

B42.9 Споротрихоза, неуточнена

 

B43 Хромомикоза и феомикотичен абсцес

B43 Хромомикоза и феомикотичен абсцес

B43.0 Кожна хромомикоза

B43.1 Феомикотичен мозъчен абсцес

B43.2 Подкожен феомикотичен абсцес и киста

B43.8 Други видове хромомикоза

B43.9 Хромомикоза, неуточнена

 

B44 Аспергилоза

B44 Аспергилоза

B44.0 Инвазивна белодробна аспергилоза

B44.1 Други видове белодробна аспергилоза

B44.2 Тонзиларна аспергилоза

B44.7 Дисеминирана аспергилоза

B44.8 Други видове аспергилоза

B44.9 Аспергилоза, неуточнена

 

B45 Криптококоза

B45 Криптококоза

B45.0 Белодробна криптококоза

B45.1 Церебрална криптококоза

B45.2 Кожна криптококоза

B45.3 Костна криптококоза

B45.7 Дисеминирана криптококоза

B45.8 Други видове криптококоза

B45.9 Криптококоза, неуточнена

 

B46 Зигомикоза

B46 Зигомикоза

B46.0 Белодробна мукормикоза

B46.1 Риноцеребрална мукормикоза

B46.2 Гастроинтестинална мукормикоза

B46.3 Кожна мукормикоза

B46.4 Дисеминирана мукормикоза

B46.5 Мукормикоза, неуточнена

B46.8 Други зигомикози

B46.9 Зигомикоза, неуточнена

 

B47 Мицетом

B47 Мицетом

B47.0 Еумицетом

B47.1 Актиномицетом

B47.9 Мицетом, неуточнен

 

B48 Други микози, некласифицирани другаде

B48 Други микози, некласифицирани другаде

B48.0 Лобомикоза

B48.1 Риноспоридиоза

B48.2 Алешериоза

B48.3 Геотрихоза

B48.4 Пеницилоза

B48.7 Опортюнистични микози

B48.8 Други уточнени микози

 

B49 Микоза, неуточнена

B49 Микоза, неуточнена

B50 Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum

B50.0 Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum с церебрални усложнения

B50.8 Други форми на тежко протичаща или усложнена малария, предизвикана от Plasmodium falciparum

B50.9 Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum, неуточнена

 

B51 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

B51 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

B51.0 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката

B51.8 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения

B51.9 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения

 

B52 Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе

B52 Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе

B52.0 Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе с нефропатия

B52.8 Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други усложнения

B52.9 Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без усложнения

 

B53 Други видове паразитологично потвърдена малария

B53 Други видове паразитологично потвърдена малария

B53.0 Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

B53.1 Малария, предизвикана от маймунски плазмодии

B53.8 Други паразитологично потвърдени маларии, некласифицирани другаде

 

B54 Малария, неуточнена

B54 Малария, неуточнена

 

B55 Лайшманиоза

B55 Лайшманиоза

B55.0 Висцерална лайшманиоза

B55.1 Кожна лайшманиоза

B55.2 Кожно-лигавична лайшманиоза

B55.9 Лайшманиоза, неуточнена

 

B56 Африканска трипанозомоза

B56 Африканска трипанозомоза

B56.0 Гамбийска трипанозомоза

B56.1 Родезийска трипанозомоза

B56.9 Африканска трипанозомоза, неуточнена

 

B57 Болест на Chagas

B57 Болест на Chagas

B57.0 Остра форма на болестта на Chagas с увреждане на сърцето (I41.2*, I98.1*)

B57.1 Остра форма на болестта на Chagas без увреждане на сърцето

B57.2 Болест на Chagas (хронична) с увреждане на сърцето (I41.2*, I98.1*)

B57.3 Болест на Chagas (хронична) с увреждане на храносмилателната система

B57.4 Болест на Chagas (хронична) с увреждане на нервната система

B57.5 Болест на Chagas (хронична) с увреждане на други органи

 

B58 Токсоплазмоза

B58 Токсоплазмоза

B58.0 Токсоплазмозна окулопатия

B58.1 Токсоплазмозен хепатит (K77.0*)

B58.2 Токсоплазмозен менингоенцефалит (G05.2*)

B58.3 Белодробна токсоплазмоза (J17.3*)

B58.8 Токсоплазмоза с увреждане на други органи

B58.9 Токсоплазмоза, неуточнена

 

B59 Пневмоцистоза

B59 Пневмоцистоза

 

B60 Други протозойни болести, некласифицирани другаде

B60 Други протозойни болести, некласифицирани другаде

B60.0 Бабезиоза

B60.1 Акантамебиаза

B60.2 Неглериаза

B60.8 Други уточнени протозойни болести

 

B64 Протозойна болест, неуточнена

B64 Протозойна болест, неуточнена

 

B65 Шистозомиаза [билхарциоза]

B65 Шистозомиаза [билхарциоза

B65.0 Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma haematobium [уринарна шистозомиаза]

B65.1 Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni [чревна шистозомиаза]

B65.2 Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma japonicum [азиатска шистозомиаза]

B65.3 Церкариален дерматит

B65.8 Други шистозомиази

B65.9 Шистозомиаза, неуточнена

 

B66 Други трематодози

B66 Други трематодози

B66.0 Описторхоза

B66.1 Клонорхоза

B66.2 Дикроцелиоза

B66.3 Фасциолоза

B66.4 Парагонимиоза

B66.5 Фасциолопсиаза

B66.8 Инвазии, предизвикани от други хелминти

B66.9 Инвазия с хелминти, неуточнена

 

B67 Ехинококоза

B67 Ехинококоза

B67.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

B67.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.2 Инвазия на костите, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3 Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.4 Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена

B67.5 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis

B67.6 Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus multilocularis

B67.7 Инвазия, предизвикана от Echinococcus multilocularis, неуточнена

B67.8 Ехинококоза на черния дроб, неуточнена

B67.9 Ехинококоза, друга и неуточнена

 

B68 Тениоза

B68 Тениоза

B68.0 Инвазия, предизвикана от Taenia solium

B68.1 Инвазия, предизвикана от Taenia saginata

B68.9 Тениоза, неуточнена

 

B69 Цистицеркоза

B69 Цистицеркоза

B69.0 Цистицеркоза на централната нервна система

B69.1 Цистицеркоза на окото

B69.8 Цистицеркоза с други локализации

B69.9 Цистицеркоза, неуточнена

 

B70 Дифилоботриоза и спарганоза

B70 Дифилоботриоза и спарганоза

B70.0 Дифилоботриоза

B70.1 Спарганоза

 

B71 Други инвазии, предизвикани от цестоди

B71 Други инвазии, предизвикани от цестоди

B71.0 Хименолепидоза

B71.1 Дипилидиоза

B71.8 Инвазия с други уточнени цестоди

B71.9 Инвазия с цестоди, неуточнена

 

B72 Дракункулоза

B72 Дракункулоза

 

B73 Онхоцеркоза

B73 Онхоцеркоза

 

B74 Филариоза

B74 Филариоза

B74.0 Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti

B74.1 Филариоза, предизвикана от Brugia malayi

B74.2 Филариоза, предизвикана от Brugia timori

B74.3 Лоаоза

B74.4 Мансонелоза

B74.8 Други видове филариоза

B74.9 Филариоза, неуточнена

 

B75 Трихинелоза

B75 Трихинелоза

 

B76 Анкилостомидоза

B76 Анкилостомидоза

B76.0 Анкилостомидоза

B76.1 Некаторидоза

B76.8 Други анкилостомидози

B76.9 Анкилостомидоза, неуточнена

 

B77 Аскаридоза

B77 Аскаридоза

B77.0 Аскаридоза с чревни усложнения

B77.8 Аскаридоза с други усложнения

B77.9 Аскаридоза, неуточнена

 

B78 Стронгилоидоза

B78 Стронгилоидоза

B78.0 Чревна стронгилоидоза

B78.1 Кожна стронгилоидоза

B78.7 Дисеминирана стронгилоидоза

B78.9 Стронгилоидоза, неуточнена

 

B79 Трихуриоза

B79 Трихуриоза

 

B80 Ентеробиоза

B80 Ентеробиоза

B81 Други чревни хелминтози, некласифицирани другаде

B81.0 Анизакиоза

B81.1 Чревна капилариоза

B81.2 Трихостронгилоидоза

B81.3 Чревна ангиостронгилоидоза

B81.4 Чревни хелминтози със смесена етиология

B81.8 Други уточнени чревни хелминтози

 

B82 Чревна паразитоза, неуточнена

B82 Чревна паразитоза, неуточнена

B82.0 Чревна хелминтоза, неуточнена

B82.9 Чревна паразитоза, неуточнена

 

B83 Други хелминтози

B83 Други хелминтози

B83.0 Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинките на хелминтите [висцерална Larva migrans]

B83.1 Гнатостомиоза

B83.2 Ангиостронгилоидозa, предизвикана от Parastrongylus cantonensis

B83.3 Сингамиоза

B83.4 Вътрешна хирудиниоза (В88.3)

B83.8 Други уточнени хелминтози

B83.9 Хелминтоза, неуточнена

 

B85 Педикулоза и фтириоза

B85 Педикулоза и фтириоза

B85.0 Педикулоза, предизвикана от Pediculus humanus capitis

B85.1 Педикулоза, предизвикана от Pediculus humanus corporis

B85.2 Педикулоза, неуточнена

B85.3 Фтириоза

B85.4 Смесена педикулоза и фтириоза

 

B86 Краста

B86 Краста

 

B87 Миаза

B87 Миаза

B87.0 Кожна миаза

B87.1 Ранева миаза

B87.2 Очна миаза

B87.3 Назофарингеална миаза

B87.4 Ушна миаза

B87.8 Миаза с друга локализация

B87.9 Миаза, неуточнена

 

B88 Други инфестации

B88 Други инфестации

B88.0 Друга акаридоза

B88.1 Тунгиоза [инфестация с тропическа пясъчна бълха]

B88.2 Други инфестации с членестоноги

B88.3 Външна хирудиниоза

B88.8 Други уточнени инфестации

B88.9 Инфестация, неуточнена

 

B89 Паразитна болест, неуточнена

B89 Паразитна болест, неуточнена

 

B90 Последици от туберкулоза

B90 Последици от туберкулоза

B90.0 Късни последици от туберкулоза на централната нервна система

B90.1 Късни последици от туберкулоза на пикочо-половите органи

B90.2 Късни последици от туберкулоза на костите и ставите

B90.8 Късни последици от туберкулоза на други уточнени органи

B90.9 Късни последици от туберкулоза на дихателните органи и неуточнена туберкулоза

 

B91 Последици от полиомиелит

B91 Последици от полиомиелит

 

B92 Последици от лепра

B92 Последици от лепра

 

B94 Последици от други и неуточнени инфекциозни и паразитни болести

B94 Последици от други и неуточнени инфекциозни и паразитни болести

B94.0 Късни последици от трахома

B94.1 Късни последици от вирусен енцефалит

B94.2 Късни последици от вирусен хепатит

B94.8 Късни последици от други уточнени инфекциозни и паразитни болести

B94.9 Късни последици от неуточнени инфекциозни и паразитни болести

 

B95 Стрептококи и стафилококи като причина за болести, класифицирани другаде

B95 Стрептококи и стафилококи като причина за болести, класифицирани другаде

B95.0 Стрептококи група А като причина за болести, класифицирани другаде

B95.1 Стрептококи група В като причина за болести, класифицирани другаде

B95.2 Стрептококи група D като причина за болести, класифицирани другаде

B95.3 Streptococcus pneumoniaе като причина за болести, класифицирани другаде

B95.4 Други стрептококи като причина за болести, класифицирани другаде

B95.5 Неуточнени стрептококи като причина за болести, класифицирани другаде

B95.6 Staphylococcus aureus като причина за болести, класифицирани другаде

B95.7 Други стафилококи като причина за болести, класифицирани другаде

B95.8 Неуточнени стафилококи като причина за болести, класифицирани другаде

 

B96 Други бактериални агенти като причина за болести, класифицирани другаде

B96 Други бактериални агенти като причина за болести, класифицирани другаде

B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] като причина за болести, класифицирани другаде

B96.1 Klebsiella pneumoniaе [K. pneumoniaе] като причина за болести, класифицирани другаде

B96.2 Escherichia coli [E. coli] като причина за болести, класифицирани другаде

B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae] като причина за болести, класифицирани другаде

B96.4 Proteus (mirabilis)(morganii) като причина за болести, класифицирани другаде

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) като причина за болести, класифицирани другаде

B96.6 Bacillus fragilis [B. fragilis] като причина за болести, класифицирани другаде

B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens] като причина за болести, класифицирани другаде

B96.8 Други уточнени бактериални агенти като причина за болести, класифицирани другаде

 

B97 Вирусни агенти като причина за болести, класифицирани другаде

B97 Вирусни агенти като причина за болести, класифицирани другаде

B97.0 Аденовирус като причина за болести, класифицирани другаде

B97.1 Ентеровирус като причина за болести, класифицирани другаде

B97.2 Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде

B97.3 Ретровирус като причина за болести, класифицирани другаде

B97.4 Респираторно-синцитиален вирус като причина за болести, класифицирани другаде

B97.5 Реовирус като причина за болести, класифицирани другаде

B97.6 Парвовирус като причина за болести, класифицирани другаде

B97.7 Папиломавирус като причина за болести, класифицирани другаде

B97.8 Други вирусни агенти като причина за болести, класифицирани другаде

 

B99 Други и неуточнени инфекциозни болести

B99 Други и неуточнени инфекциозни болести

 

C00 Злокачествено новообразувание на устната

C00 Злокачествено новообразувание на устната

C00.0 Външна повърхност на горната устна

C00.1 Външна повърхност на долната устна

C00.2 Външна устна, неуточнена

C00.3 Горна устна, вътрешна повърхност

C00.4 Долна устна, вътрешна повърхност

C00.5 Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

C00.6 Комисура на устните

C00.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните

C00.9 Устна, неуточнена част

 

C01 Злокачествено новообразувание на основата на езика

C01 Злокачествено новообразувание на основата на езика

 

C02 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на езика

C02 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на езика

C02.0 Горна повърхност на езика

C02.1 Странични ръбове на езика

C02.2 Долна повърхност на езика

C02.3 Предните две-трети на езика, неуточнена част

C02.4 Езикова сливица

C02.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

C02.9 Език, неуточнена част

 

C03 Злокачествено новообразувание на венците

C03 Злокачествено новообразувание на венците

C03.0 Горен венец

C03.1 Долен венец

C03.9 Венец, неуточнен

 

C04 Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина

C04 Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина

C04.0 Предна част на пода на устната кухина

C04.1 Странична част на пода на устната кухина

C04.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина

C04.9 Под на устната кухина, неуточнена част

 

C05 Злокачествено новообразувание на небцето

C05 Злокачествено новообразувание на небцето

C05.0 Твърдо небце

C05.1 Меко небце

C05.2 Увула (мъжец)

C05.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на небцето

C05.9 Небце, неуточнено

 

C06 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

C06 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

C06.0 Лигавица на бузите

C06.1 Предверие на устната кухина

C06.2 Ретромоларна област

C06.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

C06.9 Устна кухина, неуточнена част

 

C07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

C07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

 

C08 Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени жлези

C08 Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени жлези

C08.0 Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

C08.1 Подезична жлеза (сублингвална)

C08.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

C08.9 Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

 

C09 Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)

C09 Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)

C09.0 Тонзиларна ямка

C09.1 Тонзиларна дъга (предна) (задна)

C09.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

C09.9 Тонзила, неуточнена

 

C10 Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)

C10 Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)

C10.0 Валекула

C10.1 Предна повърхност на епиглотиса

C10.2 Странична стена на орофаринкса

C10.3 Задна стена на орофаринкса

C10.4 Бранхиална цепка

C10.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

C10.9 Орофаринкс, неуточнен

 

C11 Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)

C11 Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)

C11.0 Горна стена на назофаринкса

C11.1 Задна стена на назофаринкса

C11.2 Странична стена на назофаринкса

C11.3 Предна стена на назофаринкса

C11.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса

C11.9 Назофаринкс, неуточнен

 

C12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус

C12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус

 

C13 Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

C13 Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

C13.0 Посткрикоидна област

C13.1 Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса

C13.2 Задна стена на хипофаринкса

C13.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса

C13.9 Хипофаринкс, неуточнен

 

C14 Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

C14 Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

C14.0 Фаринкс, неуточнен

C14.2 Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

C14.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

 

C15 Злокачествено новообразувание на хранопровода

C15 Злокачествено новообразувание на хранопровода

C15.0 Шийната част на хранопровода

C15.1 Гръдната част на хранопровода

C15.2 Коремната част на хранопровода

C15.3 Горната трета на хранопровода

C15.4 Средната трета на хранопровода

C15.5 Долната трета на хранопровода

C15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

C15.9 Хранопровод, неуточнена част

 

C16 Злокачествено новообразувание на стомаха

C16 Злокачествено новообразувание на стомаха

C16.0 Кардиа

C16.1 Дъно на стомаха

C16.2 Тяло на стомаха

C16.3 Антрум на пилора

C16.4 Пилор

C16.5 Малка кривина на стомаха, неуточнена част

C16.6 Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

C16.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

C16.9 Стомах, неуточнена локализация

 

C17 Злокачествено новообразувание на тънките черва

C17 Злокачествено новообразувание на тънките черва

C17.0 Дванадесетопръстник (дуоденум)

C17.1 Иеюнум

C17.2 Илеум

C17.3 Дивертикул на Meckel

C17.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва

C17.9 Тънки черва, неуточнена част

 

C18 Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)

C18 Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)

C18.0 Цекум

C18.1 Апендикс

C18.2 Колон асценденс

C18.3 Флексура хепатика

C18.4 Колон трансверзум

C18.5 Флексура лиеналис

C18.6 Колон десценденс

C18.7 Колон сигмоидеум

C18.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво

C18.9 Дебело черво, неуточнена част

 

C19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

C19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

 

C20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

C20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

 

C21 Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал

C21 Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал

C21.0 Анус, неуточнена локализация

C21.1 Анален канал

C21.2 Клоакогенна зона

C21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал

 

C22 Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища

C22 Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища

C22.0 Карцином на черния дроб, първичен

C22.1 Карцином на интрахепаталните жлъчни пътища

C22.2 Хепатобластом

C22.3 Ангиосарком на черния дроб

C22.4 Други саркоми на черния дроб

C22.7 Други уточнени карциноми на черния дроб

C22.9 Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено

 

C23 Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

C23 Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

 

C24 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на жлъчните пътища

C24 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на жлъчните пътища

C24.0 Екстрахепатални жлъчни канали

C24.1 Ампула на Vater

C24.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища

C24.9 Злокачествено новообразувание на жлъчните пътища, неуточнено

 

C25 Злокачествено новообразувание на панкреаса

C25 Злокачествено новообразувание на панкреаса

C25.0 Глава на панкреаса

C25.1 Тяло на панкреаса

C25.2 Опашка на панкреаса

C25.3 Панкреатичен канал

C25.4 Ендокринна част на панкреаса

C25.7 Други части на панкреаса

C25.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса

C25.9 Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено

 

C26 Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация

C26 Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация

C26.0 Чревен тракт, неуточнена част

C26.1 Далак

C26.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система

C26.9 Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

 

C30 Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо

C30 Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо

C30.0 Носна кухина

C30.1 Средно ухо

 

C31 Злокачествено новообразувание на синусите

C31 Злокачествено новообразувание на синусите

C31.0 Максиларен синус

C31.1 Етмоидален синус

C31.2 Фронтален синус

C31.3 Сфеноидален синус

C31.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите

C31.9 Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено

 

C32 Злокачествено новообразувание на ларинкса

C32 Злокачествено новообразувание на ларинкса

C32.0 Глотис

C32.1 Супраглотис

C32.2 Субглотис

C32.3 Ларингеален хрущял

C32.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса

C32.9 Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено

 

C33 Злокачествено новообразувание на трахеята

C33 Злокачествено новообразувание на трахеята

 

C34 Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб

C34 Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб

C34.0 Главни бронхи

C34.1 Горен лоб, бронх или бял дроб

C34.2 Среден лоб, бронх или бял дроб

C34.3 Долен лоб, бронх или бял дроб

C34.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб

C34.9 Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

 

C37 Злокачествено новообразувание на тимуса

C37 Злокачествено новообразувание на тимуса

 

C38 Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата

C38 Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата

C38.0 Сърце

C38.1 Преден медиастинум

C38.2 Заден медиастинум

C38.3 Медиастинум, неуточнена част

C38.4 Плевра

C38.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата

 

C39 Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на дихателните органи и гръдния кош

C39 Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на дихателните органи и гръдния кош

C39.0 Горни дихателни пътища, неуточнена част

C39.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош

C39.9 Неточно определени локализации на дихателната система

 

C40 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците

C40 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците

C40.0 Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

C40.1 Къси кости на горен крайник

C40.2 Дълги кости на долен крайник

C40.3 Къси кости на долен крайник

C40.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците

C40.9 Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация

 

C41 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени локализации

C41 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени локализации

C41.0 Кости на черепа и лицето

C41.1 Долна челюст (мандибула)

C41.2 Гръбначен стълб

C41.3 Ребра, гръдна кост и ключица

C41.4 Кости на таза, сакрума и опашката

C41.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

C41.9 Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено

 

C43 Злокачествен меланом на кожата

C43 Злокачествен меланом на кожата

C43.0 Злокачествен меланом на устната

C43.1 Злокачествен меланом на клепача, включително ъгъла на клепачната цепка

C43.2 Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал

C43.3 Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето

C43.4 Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията

C43.5 Злокачествен меланом на тялото

C43.6 Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс

C43.7 Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област

C43.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата

C43.9 Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

 

C44 Други злокачествени новообразувания на кожата

C44 Други злокачествени новообразувания на кожата

C44.0 Кожа на устните

C44.1 Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

C44.2 Кожа на ухото и външния слухов канал

C44.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето

C44.4 Кожа на окосмената част на главата и шията

C44.5 Кожа на тялото

C44.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

C44.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

C44.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата

C44.9 Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена локализация

 

C45 Мезотелиом

C45 Мезотелиом

C45.0 Мезотелиом на плеврата

C45.1 Мезотелиом на перитонеума

C45.2 Мезотелиом на перикарда

C45.7 Мезотелиом с други локализации

C45.9 Мезотелиом, неуточнен

 

C46 Сарком на Kaposi

C46 Сарком на Kaposi

C46.0 Сарком на Kaposi на кожата

C46.1 Сарком на Kaposi на меките тъкани

C46.2 Сарком на Kaposi на небцето (палатум)

C46.3 Сарком на Kaposi на лимфните възли

C46.7 Сарком на Kaposi с други локализации

C46.8 Сарком на Kaposi на множество органи

C46.9 Сарком на Kaposi, с неуточнена локализация

 

C47 Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна система

C47 Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна система

C47.0 Периферни нерви на главата, лицето и шията

C47.1 Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс

C47.2 Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област

C47.3 Периферни нерви на торакса

C47.4 Периферни нерви на корема

C47.5 Периферни нерви на таза

C47.6 Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено

C47.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и вегетативната нервна система

C47.9 Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация

 

C48 Злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

C48 Злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

C48.0 Ретроперитонеум

C48.1 Уточнена част на перитонеума

C48.2 Перитонеум, неуточнена част

C48.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума

 

C49 Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани

C49 Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани C49.0 Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

C49.1 Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

C49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

C49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

C49.4 Съединителна и меки тъкани на корема

C49.5 Съединителна и меки тъкани на таза

C49.6 Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

C49.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

C49.9 Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация

 

C50 Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

C50 Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

C50.0 Мамила и ареола

C50.1 Централна част на млечната жлеза

C50.2 Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

C50.3 Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

C50.4 Горен външен квадрант на млечната жлеза

C50.5 Долен външен квадрант на млечната жлеза

C50.6 Аксиларно удължение на млечната жлеза

C50.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

C50.9 Млечна жлеза, неуточнена част

 

C51 Злокачествено новообразувание на вулвата

C51 Злокачествено новообразувание на вулвата

C51.0 Голяма срамна устна (лабия)

C51.1 Малка срамна устна

C51.2 Клитор

C51.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата

C51.9 Вулва, неуточнена част

 

C52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)

C52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)

 

C53 Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс)

C53 Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс)

C53.0 Ендоцервикс

C53.1 Екзоцервикс

C53.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката

C53.9 Шийка на матката, неуточнена част

 

C54 Злокачествено новообразувание на тялото на матката

C54 Злокачествено новообразувание на тялото на матката

C54.0 Истмус на матката

C54.1 Ендометриум

C54.2 Миометриум

C54.3 Дъно (фундус) на матката

C54.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката

C54.9 Тяло на матката, с неуточнена локализация

 

C55 Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

C55 Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

 

C56 Злокачествено новообразувание на яйчника

C56 Злокачествено новообразувание на яйчника

 

C57 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи

C57 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи

C57.0 Фалопиева тръба

C57.1 Широка връзка

C57.2 Кръгла връзка

C57.3 Параметриум

C57.4 Придатъци на матката, неуточнени

C57.7 Други уточнени части на женски полови органи

C57.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи

C57.9 Женски полови органи, с неуточнена локализация

 

C58 Злокачествено новообразувание на плацентата

C58 Злокачествено новообразувание на плацентата

 

C60 Злокачествено новообразувание на пениса

C60 Злокачествено новообразувание на пениса

C60.0 Препуциум

C60.1 Гланс пенис

C60.2 Тяло на пениса

C60.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса

C60.9 Пенис, с неуточнена локализация

 

C61 Злокачествено новообразувание на простатата

C61 Злокачествено новообразувание на простатата

 

C62 Злокачествено новообразувание на тестиса

C62 Злокачествено новообразувание на тестиса

C62.0 Недесцендирал тестис

C62.1 Десцендирал тестис

C62.9 Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

 

C63 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови органи

C63 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови органи

C63.0 Епидидим

C63.1 Семенна връв

C63.2 Скротум

C63.7 Други уточнени части на мъжките полови органи

C63.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

C63.9 Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

 

C64 Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

C64 Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

 

C65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

C65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

 

C66 Злокачествено новообразувание на уретера

C66 Злокачествено новообразувание на уретера

 

C67 Злокачествено новообразувание на пикочния мехур

C67 Злокачествено новообразувание на пикочния мехур

C67.0 Триъгълник на пикочния мехур

C67.1 Купол на пикочния мехур

C67.2 Латерална стена на пикочния мехур

C67.3 Предна стена на пикочния мехур

C67.4 Задна стена на пикочния мехур

C67.5 Шийка на пикочния мехур

C67.6 Отвор на уретера (орифициум)

C67.7 Урахус

C67.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур

C67.9 Пикочен мехур, с неуточнена локализация

 

C68 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи

C68 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи

C68.0 Уретра

C68.1 Парауретрални жлези

C68.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

C68.9 Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

 

C69 Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

C69 Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

C69.0 Конюнктива

C69.1 Роговица

C69.2 Ретина

C69.3 Хориоидея

C69.4 Цилиарно тяло

C69.5 Слъзна жлеза и канали

C69.6 Орбита

C69.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци

C69.9 Око, неуточнена част

 

C70 Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менинги)

C70 Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менинги)

C70.0 Церебрални менинги

C70.1 Спинални менинги

C70.9 Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

 

C71 Злокачествено новообразувание на главния мозък

C71 Злокачествено новообразувание на главния мозък

C71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

C71.1 Фронтален лоб

C71.2 Темпорален лоб

C71.3 Париетален лоб

C71.4 Окципитален лоб

C71.5 Мозъчно стомахче

C71.6 Малък мозък

C71.7 Мозъчен ствол

C71.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък

C71.9 Главен мозък, с неуточнена локализация

 

C72 Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната нервна система

C72 Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната нервна система

C72.0 Гръбначен мозък

C72.1 Конска опашка (кауда еквина)

C72.2 Обонятелен нерв (олфакторен)

C72.3 Зрителен нерв

C72.4 Слухов нерв

C72.5 Други и неуточнени черепномозъчни нерви

C72.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система

C72.9 Централна нервна система, неуточнена част

 

C73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

C73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

 

C74 Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

C74 Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

C74.0 Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

C74.1 Медула на надбъбречната жлеза

C74.9 Надбъбречна жлеза, неуточнена част

 

C75 Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

C75 Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

C75.0 Паращитовидна жлеза

C75.1 Хипофиза

C75.2 Краниофарингеален канал

C75.3 Епифизна (пинеална) жлеза

C75.4 Каротидни телца

C75.5 Аортно телце и други параганглии

C75.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

C75.9 Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

 

C76 Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации

C76 Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации

C76.0 Глава, лице и шия

C76.1 Гръден кош

C76.2 Корем

C76.3 Таз

C76.4 Горен крайник

C76.5 Долен крайник

C76.7 Други неточно определени локализации

C76.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации с други и неточно определени локализации

 

C77 Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли

C77 Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли

C77.0 Лимфни възли на глава, лице и шия

C77.1 Интраторакални лимфни възли

C77.2 Интраабдоминални лимфни възли

C77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

C77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

C77.5 Лимфни възли на таза

C77.8 Лимфни възли с множествени локализации

C77.9 Лимфни възли, с неуточнена локализация

 

C78 Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната системи

C78 Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната системи

C78.0 Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб

C78.1 Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума

C78.2 Вторично злокачествено новообразувание на плеврата

C78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи

C78.4 Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва

C78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума

C78.6 Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

C78.7 Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб

C78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

 

C79 Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

C79 Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

C79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче

C79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи

C79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата

C79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки

C79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система

C79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък

C79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник

C79.7 Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

C79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации

 

C80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

C80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

 

C81 Болест на Hodgkin

C81 Болест на Hodgkin

C81.0 Лимфоцитно преобладаване

C81.1 Нодуларна склероза

C81.2 Смесен целуларитет

C81.3 Лимфоцитно изчерпване

C81.7 Друга болест на Hodgkin

C81.9 Болест на Hodgkin, неуточнена

 

C82 Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом

C82 Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом

C82.0 Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен

C82.1 Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

C82.2 Едроклетъчен, фоликуларен

C82.7 Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

C82.9 Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

 

C83 Дифузен нехочкинов лимфом

C83 Дифузен нехочкинов лимфом

C83.0 Дребноклетъчен (дифузен)

C83.1 Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

C83.2 Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

C83.3 Едроклетъчен (дифузен)

C83.4 Имунобластен (дифузен)

C83.5 Лимфобластен (дифузен)

C83.6 Недиференциран (дифузен)

C83.7 Тумор на Burkitt

C83.8 Други видове дифузен нехочкинов лимфом

C83.9 Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

 

C84 Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми

C84 Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми

C84.0 Mycosis fungoides

C84.1 Болест на Sezary

C84.2 Т-зонов лимфом

C84.3 Лимфоепителоиден лимфом

C84.4 Периферен Т-клетъчен лимфом

C84.5 Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

 

C85 Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом

C85 Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом

C85.0 Лимфосарком

C85.1 В-клетъчен лимфом, неуточнен

C85.7 Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

C85.9 Нехочкинов лимфом, неуточнен

 

C88 Злокачествени имунопролиферативни болести

C88 Злокачествени имунопролиферативни болести

C88.0 Макроглобулинемия на Waldenstrom

C88.1 Болест на алфа-тежките вериги

C88.2 Болест на гама-тежките вериги

C88.3 Имунопролиферативна болест на тънките черва

C88.7 Други злокачествени имунопролиферативни болести

C88.9 Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

 

C90 Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

C90 Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

C90.0 Множествен миелом

C90.1 Плазмоклетъчна левкемия

C90.2 Плазмоцитом, екстрамедуларен

 

C91 Лимфоидна левкемия

C91 Лимфоидна левкемия

C91.0 Остра лимфобластна левкемия

C91.1 Хронична лимфоцитна левкемия

C91.2 Подостра лимфоцитна левкемия

C91.3 Пролимфоцитна левкемия

C91.4 Косматоклетъчна левкемия

C91.5 Т-клетъчна левкемия при възрастни

C91.7 Друга лимфоидна левкемия

C91.9 Лимфоидна левкемия, неуточнена

 

C92 Миелоидна левкемия

C92 Миелоидна левкемия

C92.0 Остра миелоидна левкемия

C92.1 Хронична миелоидна левкемия

C92.2 Подостра миелоидна левкемия

C92.3 Миелоиден сарком

C92.4 Остра промиелоцитна левкемия

C92.5 Остра миеломоноцитна левкемия

C92.7 Друга миелоидна левкемия

C92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена

 

C93 Моноцитна левкемия

C93 Моноцитна левкемия

C93.0 Остра моноцитна левкемия

C93.1 Хронична моноцитна левкемия

C93.2 Подостра моноцитна левкемия

C93.7 Друга моноцитна левкемия

C93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена

 

C94 Други левкемии с уточнен клетъчен вид

C94 Други левкемии с уточнен клетъчен вид

C94.0 Остра еритремия и еритролевкемия

C94.1 Хронична еритремия

C94.2 Остра мегакариобластна левкемия

C94.3 Мастоклетъчна левкемия

C94.4 Остра панмиелоза

C94.5 Остра миелофиброза

C94.7 Друга уточнена левкемия

 

C95 Левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95 Левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.0 Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.1 Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.2 Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.7 Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.9 Левкемия, неуточнена

 

C96 Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

C96 Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

C96.0 Болест на Letterer-Siwe

C96.1 Злокачествена хистиоцитоза

C96.2 Злокачествен мастоклетъчен тумор

C96.3 Истински хистиоцитен лимфом

C96.7 Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

C96.9 Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

 

C97 Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации

C97 Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации

 

D00 Карцином in situ на устната кухина, хранопровода и стомаха

D00 Карцином in situ на устната кухина, хранопровода и стомаха

D00.0 Устни, устна кухина и фаринкс

D00.1 Хранопровод

D00.2 Стомах

 

D01 Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи

D01 Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи

D01.0 Колон

D01.1 Ректосигмоидална област

D01.2 Ректум

D01.3 Анус и анален канал

D01.4 Други и неуточнени части на червата

D01.5 Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D01.7 Други уточнени храносмилателни органи

D01.9 Храносмилателен орган, неуточнен

 

D02 Карцином in situ на средното ухо и дихателната система

D02 Карцином in situ на средното ухо и дихателната система

D02.0 Ларинкс

D02.1 Трахея

D02.2 Бронх и бял дроб

D02.3 Други части на дихателната система

D02.4 Дихателна система, неуточнена част

 

D03 Меланом in situ

D03 Меланом in situ

D03.0 Меланом in situ на устни

D03.1 Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му

D03.2 Меланом in situ на ухо и външен слухов канал

D03.3 Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето

D03.4 Меланом in situ на окосмената част на главата и шията

D03.5 Меланом in situ на тялото

D03.6 Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс

D03.7 Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област

D03.8 Меланом in situ с други локализации

D03.9 Меланом in situ, неуточнен

 

D04 Карцином in situ на кожата

D04 Карцином in situ на кожата

D04.0 Кожа на устни

D04.1 Кожа на клепач, включително ръбовете му

D04.2 Кожа на ухото и външния слухов канал

D04.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето

D04.4 Кожа на окосмената част на главата и шията

D04.5 Кожа на тялото

D04.6 Кожа на горен крайник, включително раменния пояс

D04.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D04.8 Кожа с други локализации

D04.9 Кожа, с неуточнена локализация

 

D05 Карцином in situ на млечната жлеза

D05 Карцином in situ на млечната жлеза

D05.0 Лобуларен карцином in situ

D05.1 Интрадуктален карцином in situ

D05.7 Друг карцином in situ на млечната жлеза

D05.9 Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен

 

D06 Карцином in situ на шийката на матката

D06 Карцином in situ на шийката на матката

D06.0 Ендоцервикс

D06.1 Екзоцервикс

D06.7 Други части на шийката на матката

D06.9 Шийка на матката, неуточнена част

 

D07 Карцином in situ на други и неуточнени полови органи

D07 Карцином in situ на други и неуточнени полови органи

D07.0 Ендометриум

D07.1 Вулва

D07.2 Влагалище

D07.3 Други и неуточнени женски полови органи

D07.4 Пенис

D07.5 Простата

D07.6 Други и неуточнени мъжки полови органи

 

D09 Карцином in situ с други и неуточнени локализации

D09 Карцином in situ с други и неуточнени локализации

D09.0 Пикочен мехур

D09.1 Други и неуточнени пикочни органи

D09.2 Око

D09.3 Щитовидна и други ендокринни жлези

D09.7 Карцином in situ с други уточнени локализации

D09.9 Карцином in situ, с неуточнена локализация

 

D10 Доброкачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса

D10 Доброкачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса

D10.0 Устни

D10.1 Език

D10.2 Под на устната кухина

D10.3 Други и неуточнени части на устната кухина

D10.4 Сливица (тонзила)

D10.5 Други части на орофаринкса

D10.6 Назофаринкс

D10.7 Хипофаринкс

D10.9 Фаринкс, неуточнен

 

D11 Доброкачествено новообразувание на големите слюнчени жлези

D11 Доброкачествено новообразувание на големите слюнчени жлези

D11.0 Паротидна жлеза

D11.7 Други големи слюнчени жлези

D11.9 Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

 

D12 Доброкачествено новообразувание на колона, ректума, ануса и аналния канал

D12 Доброкачествено новообразувание на колона, ректума, ануса и аналния канал

D12.0 Цекум

D12.1 Апендикс

D12.2 Възходяща част (асценденс) на колона

D12.3 Напречна част (трансверзум) на колона

D12.4 Низходяща част (десценденс) на колона

D12.5 Сигмоидална част на колона

D12.6 Колон, неуточнена част

D12.7 Ректосигмоидална област

D12.8 Ректум

D12.9 Анус и анален канал

 

D13 Доброкачествено новообразувание на други и неточно определени части на храносмилателната система

D13 Доброкачествено новообразувание на други и неточно определени части на храносмилателната система

D13.0 Хранопровод

D13.1 Стомах

D13.2 Дванадесетопръстник (дуоденум)

D13.3 Други и неуточнени части на тънките черва

D13.4 Черен дроб

D13.5 Екстрахепатални жлъчни пътища

D13.6 Панкреас

D13.7 Ендокринна част на панкреаса

D13.9 Неточно определени локализации на храносмилателната система

 

D14 Доброкачествено новообразувание на средното ухо и дихателната система

D14 Доброкачествено новообразувание на средното ухо и дихателната система

D14.0 Средно ухо, носна кухина и синуси

D14.1 Ларинкс

D14.2 Трахея

D14.3 Бронхи и бял дроб

D14.4 Дихателна система, с неуточнена локализация

 

D15 Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени органи в гръдния кош

D15 Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени органи в гръдния кош

D15.0 Тимус

D15.1 Сърце

D15.2 Медиастинум

D15.7 Други уточнени органи в гръдния кош

D15.9 Орган в гръдния кош, неуточнен

 

D16 Доброкачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли

D16 Доброкачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли

D16.0 Скапула и дълги кости на горен крайник

D16.1 Къси кости на горен крайник

D16.2 Дълги кости на долен крайник

D16.3 Къси кости на долен крайник

D16.4 Кости на черепа и лицето

D16.5 Кост на долна челюст

D16.6 Гръбначен стълб

D16.7 Ребра, гръдна кост и ключица

D16.8 Кости на таза, сакрума и опашката

D16.9 Кост и ставен хрущял, неуточнени

 

D17 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан

D17 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан

D17.0 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на главата, лицето и шията

D17.1 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на тялото

D17.2 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на крайниците

D17.3 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан с други и неуточнени локализации

D17.4 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния кош

D17.5 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи

D17.6 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв

D17.7 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации

D17.9 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан, с неуточнена локализация

 

D18 Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация

D18 Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация

D18.0 Хемангиом с каквато и да е локализация

D18.1 Лимфангиом с каквато и да е локализация

 

D19 Доброкачествено новообразувание на мезотелиалната тъкан

D19 Доброкачествено новообразувание на мезотелиалната тъкан

D19.0 Мезотелиална тъкан на плеврата

D19.1 Мезотелиална тъкан на перитонеума

D19.7 Мезотелиална тъкан с други локализации

D19.9 Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация

 

D20 Доброкачествено новообразувание на меката тъкан на ретроперитонеума и перитонеума

D20 Доброкачествено новообразувание на меката тъкан на ретроперитонеума и перитонеума

D20.0 Ретроперитонеум

D20.1 Перитонеум

 

D21 Други доброкачествени новообразувания на съединителната и други меки тъкани

D21 Други доброкачествени новообразувания на съединителната и други меки тъкани

D21.0 Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията

D21.1 Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D21.2 Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

D21.3 Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош

D21.4 Съединителна и други меки тъкани на корема

D21.5 Съединителна и други меки тъкани на таза

D21.6 Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част

D21.9 Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация

 

D22 Меланоцитен невус

D22 Меланоцитен невус

D22.0 Меланоцитен невус на устните

D22.1 Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D22.2 Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал

D22.3 Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето

D22.4 Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията

D22.5 Меланоцитен невус на тялото

D22.6 Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D22.7 Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област

D22.9 Меланоцитен невус, неуточнен

 

D23 Други доброкачествени новообразувания на кожата

D23 Други доброкачествени новообразувания на кожата

D23.0 Кожа на устните

D23.1 Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D23.2 Кожа на ухото и външния слухов канал

D23.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето

D23.4 Кожа на окосмената част на главата и шията

D23.5 Кожа на тялото

D23.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D23.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D23.9 Кожа, с неуточнена локализация

 

D24 Доброкачествено ноовообразувание на млечната жлеза

D24 Доброкачествено ноовообразувание на млечната жлеза

 

D25 Лейомиом на матката

D25 Лейомиом на матката

D25.0 Субмукозен лейомиом на матката

D25.1 Интрамурален лейомиом на матката

D25.2 Субсерозен лейомиом на матката

D25.9 Лейомиом на матката, неуточнен

 

D26 Други доброкачествени новообразувания на матката

D26 Други доброкачествени новообразувания на матката

D26.0 Шийка на матката

D26.1 Тяло на матката

D26.7 Други части на матката

D26.9 Матка, неуточнена част

 

D27 Доброкачествено новообразувание на яйчника

D27 Доброкачествено новообразувание на яйчника

 

D28 Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи

D28 Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи

D28.0 Вулва

D28.1 Влагалище

D28.2 Маточни тръби и връзки

D28.7 Други уточнени женски полови органи

D28.9 Женски полови органи, с неуточнена локализация

 

D29 Доброкачествено новообразувание на мъжките полови органи

D29 Доброкачествено новообразувание на мъжките полови органи

D29.0 Пенис

D29.1 Простата

D29.2 Тестис

D29.3 Епидидим

D29.4 Скротум

D29.7 Други мъжки полови органи

D29.9 Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

 

D30 Доброкачествено новообразувание на пикочните органи

D30 Доброкачествено новообразувание на пикочните органи

D30.0 Бъбрек

D30.1 Бъбречно легенче

D30.2 Уретер

D30.3 Пикочен мехур

D30.4 Уретра

D30.7 Други пикочни органи

D30.9 Пикочни органи, с неуточнена локализация

 

D31 Доброкачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

D31 Доброкачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

D31.0 Конюнктива

D31.1 Роговица

D31.2 Ретина

D31.3 Хориоидея

D31.4 Цилиарно тяло

D31.5 Слъзна жлеза и канали

D31.6 Орбита, неуточнена част

D31.9 Око, неуточнена част

 

D32 Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)

D32 Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)

D32.0 Обвивки на главния мозък

D32.1 Обвивки на гръбначния мозък

D32.9 Мозъчни обвивки, неуточнени

 

D33 Доброкачествено новообразувание на главния мозък и други части на централната нервна система

D33 Доброкачествено новообразувание на главния мозък и други части на централната нервна система

D33.0 Главен мозък, супратенториум

D33.1 Главен мозък, инфратенториум

D33.2 Главен мозък, неуточнена част

D33.3 Черепномозъчни нерви

D33.4 Гръбначен мозък

D33.7 Други уточнени части на централната нервна система

D33.9 Централна нервна система, с неуточнена локализация

 

D34 Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза

D34 Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза

 

D35 Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези

D35 Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези

D35.0 Надбъбречна жлеза

D35.1 Паращитовидна жлеза

D35.2 Хипофиза

D35.3 Краниофарингеален канал

D35.4 Епифизна (пинеална) жлеза

D35.5 Каротидно телце

D35.6 Аортно телце и други параганглии

D35.7 Други уточнени ендокринни жлези

D35.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D35.9 Ендокринна жлеза, неуточнена

 

D36 Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации

D36 Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации

D36.0 Лимфни възли

D36.1 Периферни нерви и вегетативна нервна система

D36.7 Други уточнени локализации

D36.9 Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация

 

D37 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на устната кухина и храносмилателните органи

D37 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на устната кухина и храносмилателните органи

D37.0 Устна, устна кухина и фаринкс

D37.1 Стомах

D37.2 Тънки черва

D37.3 Апендикс

D37.4 Колон

D37.5 Ректум

D37.6 Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D37.7 Други храносмилателни органи

D37.9 Храносмилателни органи, неуточнени

 

D38 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на средното ухо, дихателната система и органите в гръдния кош

D38 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на средното ухо, дихателната система и органите в гръдния кош

D38.0 Ларинкс

D38.1 Трахея, бронхи и бял дроб

D38.2 Плевра

D38.3 Медиастинум

D38.4 Тимус

D38.5 Други дихателни органи

D38.6 Дихателни органи, неуточнени

 

D39 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на женските полови органи

D39 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на женските полови органи

D39.0 Матка

D39.1 Яйчник

D39.2 Плацента

D39.7 Други женски полови органи

D39.9 Женски полови органи, неуточнени

 

D40 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на мъжките полови органи

D40 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на мъжките полови органи

D40.0 Простата

D40.1 Тестис

D40.7 Други мъжки полови органи

D40.9 Мъжки полови органи, неуточнени

 

D41 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на пикочните органи

D41 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на пикочните органи

D41.0 Бъбрек

D41.1 Бъбречно легенче

D41.2 Уретер

D41.3 Уретра

D41.4 Пикочен мехур

D41.7 Други пикочни органи

D41.9 Пикочни органи, неуточнени

 

D42 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на мозъчните обвивки

D42 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на мозъчните обвивки

D42.0 Менинги на главния мозък

D42.1 Менинги на гръбначния мозък

D42.9 Менинги, неуточнени

 

D43 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на главния мозък и централната нервна система

D43 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на главния мозък и централната нервна система

D43.0 Главен мозък, супратенториум

D43.1 Главен мозък, инфратенториум

D43.2 Главен мозък, неуточнена част

D43.3 Черепномозъчни нерви

D43.4 Гръбначен мозък

D43.7 Други уточнени части на централната нервна система

D43.9 Централна нервна система, неуточнена част

 

D44 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на ендокринните жлези

D44 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на ендокринните жлези

D44.0 Щитовидна жлеза

D44.1 Надбъбречна жлеза

D44.2 Паращитовидна жлеза

D44.3 Хипофиза

D44.4 Краниофарингеален канал

D44.5 Епифизна (пинеална) жлеза

D44.6 Каротидно телце

D44.7 Аортно телце и други параганглии

D44.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D44.9 Ендокринна жлеза, неуточнена

 

D45 Полицитемия вера

D45 Полицитемия вера

 

D46 Миелодиспластични синдроми

D46 Миелодиспластични синдроми

D46.0 Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така

D46.1 Рефрактерна анемия със сидеробласти

D46.2 Рефрактерна анемия с повишен брой бласти

D46.3 Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация

D46.4 Рефрактерна анемия, неуточнена

D46.7 Други миелодиспластични синдроми

D46.9 Миелодиспластичен синдром, неуточнен

 

D47 Други новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

D47 Други новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

D47.0 Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер

D47.1 Хронична миелопролиферативна болест

D47.2 Моноклонална гамопатия

D47.3 Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия

D47.7 Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

D47.9 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

 

D48 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер с други и неуточнени локализации

D48 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер с други и неуточнени локализации

D48.0 Кости и ставни хрущяли

D48.1 Съединителна и други меки тъкани

D48.2 Периферни нерви и вегетативна нервна система

D48.3 Ретроперитонеум

D48.4 Перитонеум

D48.5 Кожа

D48.6 Млечна жлеза

D48.7 Други уточнени локализации

D48.9 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено

 

D50 Желязонедоимъчна анемия

D50 Желязонедоимъчна анемия

D50.0 Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)

D50.1 Сидеропенична дисфагия

D50.8 Други желязонедоимъчни анемии

D50.9 Желязонедоимъчна анемия, неуточнена

 

D51 Витамин B12-недоимъчна анемия

D51 Витамин B12-недоимъчна анемия

D51.0 Витамин B12-недоимъчна анемия, причинена от недоимък на вътрешен фактор

D51.1 Витамин B12-недоимъчна анемия, причинена от избирателно нарушаване на усвояването на витамин B12 при хранене

D51.2 Дефицит на транскобаламин II

D51.3 Други витамин B12-недоимъчни анемии, свързани с храненето

D51.8 Други витамин B12-недоимъчни анемии

D51.9 Витамин B12-недоимъчна анемия, неуточнена

 

D52 Фолиевонедоимъчна анемия

D52 Фолиевонедоимъчна анемия

D52.0 Фолиевонедоимъчна анемия, свързана с храненето

D52.1 Фолиевонедоимъчна анемия, причинена от медикаменти

D52.8 Други фолиевонедоимъчни анемии

D52.9 Фолиевонедоимъчна анемия, неуточнена

 

D53 Други анемии, свързани с храненето

D53 Други анемии, свързани с храненето

D53.0 Анемия, причинена от белтъчен недоимък

D53.1 Други мегалобластни анемии, некласифицирани другаде

D53.2 Анемия при скорбут

D53.8 Други уточнени анемии, свързани с храненето

D53.9 Анемия, свързана с храненето, неуточнена

 

D55 Анемия, дължаща се на ензимни нарушения

D55 Анемия, дължаща се на ензимни нарушения

D55.0 Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа [G6PD]

D55.1 Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона

D55.2 Анемия, дължаща се на нарушения на ензимите на гликолизата

D55.3 Анемия, дължаща се на нарушения в метаболизма на нуклеотидите

D55.8 Други анемии, дължащи се на ензимни нарушения

D55.9 Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена

 

D56 Таласемия

D56 Таласемия

D56.0 Алфа таласемия

D56.1 Бета таласемия

D56.2 Делта-бета таласемия

D56.3 Носителство на признака на таласемия

D56.4 Наследствено персистиране на фетален хемоглобин [HPFH]

D56.8 Други таласемии

D56.9 Таласемия, неуточнена

 

D57 Сърповидно-клетъчни нарушения

D57 Сърповидно-клетъчни нарушения

D57.0 Сърповидно-клетъчна анемия с криза

D57.1 Сърповидно-клетъчна анемия без криза

D57.2 Двойни хетерозиготни сърповидно-клетъчни нарушения

D57.3 Носителство на признака на сърповидни клетки

D57.8 Други сърповидно-клетъчни нарушения

 

D58 Други наследствени хемолитични анемии

D58 Други наследствени хемолитични анемии

D58.0 Наследствена сфероцитоза

D58.1 Наследствена елиптоцитоза

D58.2 Други хемоглобинопатии

D58.8 Други уточнени наследствени хемолитични анемии

D58.9 Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

 

D59 Придобита хемолитична анемия

D59 Придобита хемолитична анемия

D59.0 Медикаментозна автоимунна хемолитична анемия

D59.1 Други автоимунни хемолитични анемии

D59.2 Медикаментозна неавтоимунна хемолитична анемия

D59.3 Хемолитично-уремичен синдром

D59.4 Други неавтоимунни хемолитични анемии

D59.5 Пароксизмална нощна хемоглобинурия [синдром на Marchiafava-Micheli]

D59.6 Хемоглобинурия, дължаща се на хемолиза от други външни причини

D59.8 Други придобити хемолитични анемии

D59.9 Придобита хемолитична анемия, неуточнена

 

D60 Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите [еритробластопения]

D60 Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите [еритробластопения]

D60.0 Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

D60.1 Преходна придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

D60.8 Други придобити (чисти) аплазии на еритроцитите

D60.9 Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена

 

D61 Други апластични анемии

D61 Други апластични анемии

D61.0 Конституционална апластична анемия

D61.1 Медикаментозно предизвикана апластична анемия

D61.2 Апластична анемия, предизвикана от други външни агенти

D61.3 Идиопатична апластична анемия

D61.8 Други уточнени апластични анемии

D61.9 Апластична анемия, неуточнена

 

D62 Остра постхеморагична анемия

D62 Остра постхеморагична анемия

 

D63* Анемия при хронични болести, класифицирани другаде

D63* Анемия при хронични болести, класифицирани другаде

D63.0 Анемия при новообразувания (C00-D48ї)

D63.8 Анемия при други хронични заболявания, класифицирани другаде

 

D64 Други анемии

D64 Други анемии

D64.0 Наследствена сидеробластна анемия

D64.1 Вторична сидеробластна анемия, дължаща се на друго заболяване

D64.2 Вторична сидеробластна анемия, предизвикана от лекарствени средства или токсини

D64.3 Други сидеробластни анемии

D64.4 Конгенитална дизеритропоетична анемия

D64.8 Други уточнени анемии

D64.9 Анемия, неуточнена

 

D65 Дисеминирано вътресъдово съсирване

D65 Дисеминирано вътресъдово съсирване

 

D66 Вроден дефицит на фактор VIII

D66 Вроден дефицит на фактор VIII

 

D67 Вроден дефицит на фактор IX

D67 Вроден дефицит на фактор IX

 

D68 Други нарушения на кръвосъсирването

; D68 Други нарушения на кръвосъсирването

D68.0 Болест на von Willebrand

D68.1 Вроден дефицит на фактор XI

D68.2 Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

D68.3 Хеморагични нарушения, дължащи се на циркулиращи антикоагуланти

D68.4 Придобит дефицит на факторите на кръвосъсирването

D68.8 Други уточнени нарушения на кръвосъсирването

D68.9 Нарушение на кръвосъсирването, неуточнено

 

D69 Пурпура и други хеморагични състояния

D69 Пурпура и други хеморагични състояния

D69.0 Алергична пурпура

D69.1 Качествени дефекти на тромбоцитите

D69.2 Друга нетромбоцитопенична пурпура

D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

D69.4 Други първични тромбоцитопении

D69.5 Вторична тромбоцитопения

D69.6 Тромбоцитопения, неуточнена

D69.8 Други уточнени хеморагични състояния

D69.9 Хеморагично състояние, неуточнено

 

D70 Агранулоцитоза

D70 Агранулоцитоза

 

D71 Функционални нарушения на полиморфно-ядрените неутрофили

D71 Функционални нарушения на полиморфно-ядрените неутрофили

 

D72 Други нарушения на белите кръвни клетки

D72 Други нарушения на белите кръвни клетки

D72.0 Генетични аномалии на левкоцитите

D72.1 Еозинофилия

D72.8 Други уточнени нарушения на белите кръвни клетки

D72.9 Нарушение на белите кръвни клетки, неуточнено

 

D73 Болест на далака

D73 Болест на далака

D73.0 Хипоспленизъм

D73.1 Хиперспленизъм

D73.2 Хронична застойна спленомегалия

D73.3 Абсцес на далака

D73.4 Киста на далака

D73.5 Инфаркт на далака

D73.8 Други болести на далака

D73.9 Болест на далака, неуточнена

 

D74 Метхемоглобинемия

D74 Метхемоглобинемия

D74.0 Вродена метхемоглобинемия

D74.8 Други метхемоглобинемии

D74.9 Метхемоглобинемия, неуточнена

 

D75 Други болести на кръвта и кръвотворните органи

D75 Други болести на кръвта и кръвотворните органи

D75.0 Фамилна еритроцитоза

D75.1 Вторична полицитемия

D75.2 Есенциална тромбоцитоза

D75.8 Други уточнени болести на кръвта и кръвотворните органи

D75.9 Болест на кръвта и кръвотворните органи, неуточнена

 

D76 Отделни болести, протичащи с включване на лимфоретикулната тъкан и ретикулохистиоцитарната система

D76 Отделни болести, протичащи с включване на лимфоретикулната тъкан и ретикулохистиоцитарната система

D76.0 Хистиоцитоза от клетки на Langerhans, некласифицирана другаде

D76.1 Хемофагоцитна лимфохистиоцитоза

D76.2 Хемофагоцитен синдром при инфекция

D76.3 Други хистиоцитозни синдроми

D77* Други нарушения на кръвта и кръвотворните органи при болести, класифицирани другаде

 

D80 Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

D80 Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

D80.0 Наследствена хипогамаглобулинемия

D80.1 Нефамилна хипогамаглобулинемия

D80.2 Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA]

D80.3 Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]

D80.4 Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]

D80.5 Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]

D80.6 Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия

D80.7 Преходна хипогамаглобулинемия при деца

D80.8 Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела

D80.9 Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен

 

D81 Комбинирани имунодефицитни състояния

D81 Комбинирани имунодефицитни състояния

D81.0 Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза

D81.1 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки

D81.2 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-клетки

D81.3 Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA]

D81.4 Синдром на Nezelof

D81.5 Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP]

D81.6 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I

D81.7 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II

D81.8 Други комбинирани имунодефицити

D81.9 Комбиниран имунодефицит, неуточнен

 

D82 Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти

D82 Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти

D82.0 Синдром на Wiskott-Aldrich

D82.1 Синдром на Di George

D82.2 Имунодефицит с къси крайници

D82.3 Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr

D82.4 Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]

D82.8 Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти

D82.9 Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

 

D83 Обикновен променлив имунодефицит

D83 Обикновен променлив имунодефицит

D83.0 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на B-клетките

D83.1 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните T-клетки

D83.2 Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки

D83.8 Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

D83.9 Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

 

D84 Други имунодефицити

D84 Други имунодефицити

D84.0 Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите

D84.1 Дефекти в системата на комплемента

D84.8 Други уточнени имунодефицити

D84.9 Имунодефицит, неуточнен

 

D86 Саркоидоза

D86 Саркоидоза

D86.0 Саркоидоза на белите дробове

D86.1 Саркоидоза на лимфните възли

D86.2 Саркоидоза на белите дробове със саркоидоза на лимфните възли

D86.3 Саркоидоза на кожата

D86.8 Саркоидоза с други комбинирани локализации

D86.9 Саркоидоза, неуточнена

 

D89 Други нарушения с включване на имунния механизъм, некласифицирани другаде

D89 Други нарушения с включване на имунния механизъм, некласифицирани другаде

D89.0 Поликлонална хипергамаглобулинемия

D89.1 Криоглобулинемия

D89.2 Хипергамаглобулинемия, неуточнена

D89.8 Други уточнени нарушения, включващи имунния механизъм, некласифицирани другаде

D89.9 Нарушение, включващо имунния механизъм, неуточнено

 

E00 Синдром на вроден йоден недоимък

E00 Синдром на вроден йоден недоимък

E00.0 Вроден йод-недоимъчен синдром, неврологичен тип

E00.1 Вроден йод-недоимъчен синдром, микседемен тип

E00.2 Вроден йод-недоимъчен синдром, смесен тип

E00.9 Вроден йод-недоимъчен синдром, неуточнен

 

E01 Болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък, и сродни състояния

E01 Болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък, и сродни състояния

E01.0 Дифузна (ендемична) гуша, свързана с йоден недоимък

E01.1 Полинодозна (ендемична) гуша, свързана с йоден недоимък

E01.2 Гуша (ендемична), свързана с йоден недоимък, неуточнена

E01.8 Други болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък и сродни състояния

 

E02 Субклиничен хипотиреоидизъм, причинен от йоден недоимък

E02 Субклиничен хипотиреоидизъм, причинен от йоден недоимък

 

E03 Други видове хипотиреоидизъм

E03 Други видове хипотиреоидизъм

E03.0 Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

E03.1 Вроден хипотиреоидизъм без гуша

E03.2 Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни вещества

E03.3 Постинфекциозен хипотиреоидизъм

E03.4 Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)

E03.5 Микседемна кома

E03.8 Други уточнени видове хипотиреоидизъм

E03.9 Хипотиреоидизъм, неуточнен

 

E04 Други видове нетоксична гуша

E04 Други видове нетоксична гуша

E04.0 Нетоксична дифузна гуша

E04.1 Нетоксичен единичен възел на щитовидната жлеза

E04.2 Нетоксична полинодозна гуша

E04.8 Други уточнени видове нетоксична гуша

E04.9 Нетоксична гуша, неуточнена

 

E05 Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]

E05 Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]

E05.0 Тиреотоксикоза с дифузна гуша

E05.1 Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел

E05.2 Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

E05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

E05.4 Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана (factitia)

E05.5 Тиреотоксична криза или кома

E05.8 Други видове тиреотоксикоза

E05.9 Тиреотоксикоза, неуточнена

 

E06 Тиреоидит

E06 Тиреоидит

E06.0 Остър тиреоидит

E06.1 Подостър тиреоидит

E06.2 Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза

E06.3 Автоимунен тиреоидит

E06.4 Медикаментозен тиреоидит

E06.5 Други хронични тиреоидити

E06.9 Тиреоидит, неуточнен

 

E07 Други болести на щитовидната жлеза

E07 Други болести на щитовидната жлеза

E07.0 Хиперсекреция на калцитонин

E07.1 Дисхормонална гуша

E07.8 Други уточнени болести на щитовидната жлеза

E07.9 Болест на щитовидната жлеза, неуточнена

 

E10 Инсулинозависим захарен диабет

E10 Инсулинозависим захарен диабет

 

E11 Неинсулинозависим захарен диабет

E11 Неинсулинозависим захарен диабет

 

E12 Захарен диабет, свързан с недоимъчно хранене

E12 Захарен диабет, свързан с недоимъчно хранене

 

E13 Други уточнени видове захарен диабет

E13 Други уточнени видове захарен диабет

 

E14 Захарен диабет, неуточнен

E14 Захарен диабет, неуточнен

 

E15 Недиабетна хипогликемична кома

E15 Недиабетна хипогликемична кома

 

E16 Други разстройства на ендокринната секреция на панкреаса

E16 Други разстройства на ендокринната секреция на панкреаса

E16.0 Медикаментозна хипогликемия без кома

E16.1 Други хипогликемии

E16.2 Хипогликемия, неуточнена

E16.3 Повишена секреция на глюкагон

E16.4 Анормална секреция на гастрина

E16.8 Други уточнени разстройства на ендокринната секреция на панкреаса

E16.9 Разстройство на ендокринната секреция на панкреаса, неуточнено

 

E20 Хипопаратиреоидизъм

E20 Хипопаратиреоидизъм

E20.0 Идеопатичен хипопаратиреоидизъм

E20.1 Псевдохипопаратиреоидизъм

E20.8 Други форми на хипопаратиреоидизъм

E20.9 Хипопаратиреоидизъм, неуточнен

 

E21 Хиперпаратиреоидизъм и други разстройства на паращитовидните жлези

E21 Хиперпаратиреоидизъм и други разстройства на паращитовидните жлези

E21.0 Първичен хиперпаратиреоидизъм

E21.1 Вторичен хиперпаратиреоидизъм, некласифициран другаде

E21.2 Други форми на хиперпаратиреоидизъм

E21.3 Хиперпаратиреоидизъм, неуточнен

E21.4 Други уточнени разстройства на паращитовидните жлези

E21.5 Разстройство на паращитовидните жлези, неуточнено

 

E22 Хиперфункция на хипофизата

E22 Хиперфункция на хипофизата

E22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

E22.1 Хиперпролактинемия

E22.2 Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон

E22.8 Други хиперфункции на хипофизата

E22.9 Хиперфункция на хипофизата, неуточнена

 

E23 Хипофункция и други разстройства на хипофизата

E23 Хипофункция и други разстройства на хипофизата

E23.0 Хипопитуитаризъм

E23.1 Медикаментозен хипопитуитаризъм

E23.2 Безвкусен диабет

E23.3 Хипоталамична дисфункция, некласифицирана другаде

E23.6 Други болести на хипофизата

E23.7 Болест на хипофизата, неуточнена

 

E24 Синдром на Cushing

E24 Синдром на Cushing

E24.0 Синдром на Cushing с хипофизарен произход

E24.1 Синдром на Nelson

E24.2 Медикаментозно предизвикан синдром на Cushing

E24.3 Ектопичен ACTH синдром

E24.4 Индуциран от алкохол псевдо-Cushing синдром

E24.8 Други състояния с Cushing синдром

E24.9 Синдром на Cushing, неуточнен

 

E25 Адреногенитални разстройства

E25 Адреногенитални разстройства

E25.0 Вродени адреногенитални разстройства, свързани с ензимен дефицит

E25.8 Други адреногенитални разстройства

E25.9 Адреногенитално разстройство, неуточнено

 

E26 Хипералдостеронизъм

E26 Хипералдостеронизъм

E26.0 Първичен хипералдостеронизъм

E26.1 Вторичен хипералдостеронизъм

E26.8 Други форми на хипералдостеронизъм

E26.9 Хипералдостеронизъм, неуточнен

 

E27 Други разстройства на надбъбречните жлези

E27 Други разстройства на надбъбречните жлези

E27.0 Други видове хиперсекреция на кората на надбъбреците

E27.1 Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

E27.2 Адисонова криза

E27.3 Медикаментозно обусловена адренокортикална недостатъчност

E27.4 Други видове и неуточнена адренокортикална недостатъчност

E27.5 Адреномедуларна хиперфункция

E27.8 Други уточнени нарушения на надбъбреците

E27.9 Болест на надбъбреците, неуточнена

E72.9 Разстройство на обмяната на аминокиселините, неуточнено

 

E28 Дисфункция на яйчниците

E28 Дисфункция на яйчниците

E28.0 Хиперестрогения

E28.1 Хиперандрогения

E28.2 Синдром на поликистоза на яйчниците

E28.3 Първична яйчникова недостатъчност

E28.8 Други овариални дисфункции

E28.9 Овариална дисфункция, неуточнена

 

E29 Дисфункция на тестисите

E29 Дисфункция на тестисите

E29.0 Тестикуларна хиперфункция

E29.1 Тестикуларна хипофункция

E29.8 Други тестикуларни дисфункции

E29.9 Тестикуларна дисфункция, неуточнена

 

E30 Нарушения в пубертета, некласифицирани другаде

E30 Нарушения в пубертета, некласифицирани другаде

E30.0 Закъснял пубертет

E30.1 Преждевременен пубертет

E30.8 Други нарушения на пубертета

E30.9 Нарушение в пубертета, неуточнено

 

E31 Полигландуларна дисфункция

E31 Полигландуларна дисфункция

E31.0 Автоимунна полигландуларна недостатъчност

E31.1 Полигландуларна хиперфункция

E31.8 Другa полигландуларнa дисфункция

E31.9 Полигландуларна дисфункция, неуточнена

 

E32 Болести на тимуса

E32 Болести на тимуса

E32.0 Персистираща хиперплазия на тимуса

E32.1 Абсцес на тимуса

E32.8 Други болести на тимуса

E32.9 Болест на тимуса, неуточнена

 

E34 Други ендокринни разстройства

E34 Други ендокринни разстройства

E34.0 Карциноиден синдром

E34.1 Други състояния на хиперсекреция на чревни хормони

E34.2 Ектопична хормонална секреция, некласифицирана другаде

E34.3 Нанизъм, некласифициран другаде

E34.4 Конституционално висок ръст

E34.5 Синдром на андрогенна резистентност

E34.8 Други уточнени ендокринни разстройства

E34.9 Ендокринно разстройство, неуточнено

 

E35* Разстройства на ендокринните жлези при болести, класифицирани другаде

E35* Разстройства на ендокринните жлези при болести, класифицирани другаде

E35.0 Разстройства на щитовидната жлеза при болести, класифицирани другаде

E35.1 Разстройства на надбъбреците при болести, класифицирани другаде

E35.8 Разстройства на други ендокринни жлези при болести, класифицирани другаде

 

E40 Квашиоркор

E40 Квашиоркор

 

E41 Алиментарен маразъм

E41 Алиментарен маразъм

 

E42 Квашиоркор при маразъм

E42 Квашиоркор при маразъм

 

E43 Тежко белтъчно-калорийно недохранване, неуточнено

E43 Тежко белтъчно-калорийно недохранване, неуточнено

 

E44 Белтъчно-калорийно недохранване от умерена и лека степен

E44 Белтъчно-калорийно недохранване от умерена и лека степен

E44.0 Умерено белтъчно-калорийно недохранване

E44.1 Леко белтъчно-калорийно недохранване

 

E45 Изоставане в развитието, дължащо се на белтъчно-калорийно недохранване

E45 Изоставане в развитието, дължащо се на белтъчно-калорийно недохранване

 

E46 Белтъчно-калорийно недохранване, неуточнено

E46 Белтъчно-калорийно недохранване, неуточнено

 

E50 Недоимък на витамин A

E50 Недоимък на витамин A

E50.0 Недоимък на витамин A с ксероза на конюнктивата

E50.1 Недоимък на витамин A с петно на Bitot и ксероза на конюнктивата

E50.2 Недоимък на витамин А с ксероза на корнеята

E50.3 Недоимък на витамин A с улцерация и ксероза на корнеята

E50.4 Недоимък на витамин A с кератомалация

E50.5 Недоимък на витамин A с нощна слепота

E50.6 Недоимък на витамин A с ксерофталмични цикатрикси на корнеята

E50.7 Други очни прояви при недоимък на витамин A

E50.8 Други прояви на недоимък на витамин A

E50.9 Недоимък на витамин A, неуточнен

 

E51 Недоимък на тиамин

E51 Недоимък на тиамин

E51.1 Бери-бери

E51.2 Енцефалопатия на Wernicke

E51.8 Други прояви на недоимък на тиамин

E51.9 Недоимък на тиамин, неуточнен

 

E52 Недоимък на ниацин [пелагра]

E52 Недоимък на ниацин [пелагра]

 

E53 Недоимък на други витамини от групата B

E53 Недоимък на други витамини от групата B

E53.0 Недоимък на рибофлавин

E53.1 Недоимък на пиридоксин

E53.8 Недоимък на други уточнени витамини от група B

E53.9 Недоимък на витамини от група B, неуточнен

 

E54 Недоимък на аскорбинова киселина

E54 Недоимък на аскорбинова киселина

E55 Недоимък на витамин D

E55.0 Рахит, активен

E55.9 Недоимък на витамин D, неуточнен

 

E56 Недоимък на други витамини

E56 Недоимък на други витамини

E56.0 Недоимък на витамин E

E56.1 Недоимък на витамин K

E56.8 Недоимък на други витамини

E56.9 Витаминен недоимък, неуточнен

 

E58 Недоимък на калций в храната

E58 Недоимък на калций в храната

 

E59 Недоимък на селен в храната

E59 Недоимък на селен в храната

 

E60 Недоимък на цинк в храната

E60 Недоимък на цинк в храната

 

E61 Недоимък на други хранителни елементи

E61 Недоимък на други хранителни елементи

E61.0 Недоимък на мед

E61.1 Недоимък на желязо

E61.2 Недоимък на магнезий

E61.3 Недоимък на манган

E61.4 Недоимък на хром

E61.5 Недоимък на молибден

E61.6 Недоимък на ванадий

E61.7 Недоимък на много елементи в храната

E61.8 Недоимък на други, уточнени елементи в храната

E61.9 Недоимък на елементи в храната, неуточнен

 

E63 Други видове недоимък в храната

E63 Други видове недоимък в храната

E63.0 Недоимък на есенциални мастни киселини [EFA]

E63.1 Дисбаланс на хранителните съставки

E63.8 Друг, уточнен хранителен недоимък

E63.9 Хранителен недоимък, неуточнен

 

E64 Последици от недохранване и друг хранителен недоимък

E64 Последици от недохранване и друг хранителен недоимък

E64.0 Последици от белтъчно-калорийно недохранване

E64.1 Последици от недоимък на витамин A

E64.2 Последици от недоимък на витамин C

E64.3 Последици от рахит

E64.8 Последици от недоимък на други витамини

E64.9 Последици от недоимък на хранителни вещества, неуточнени

 

E65 Локализирано затлъстяване

E65 Локализирано затлъстяване

 

E66 Затлъстяване

E66 Затлъстяване

E66.0 Затлъстяване, дължащо се на излишък от калории

E66.1 Медикаментозно предизвикано затлъстяване

E66.2 Екстремно затлъстяване с алвеоларна хиповентилация

E66.8 Други форми на затлъстяване

E66.9 Затлъстяване, неуточнено

 

E67 Други видове прехранване

E67 Други видове прехранване

E67.0 Хипервитаминоза A

E67.1 Хиперкаротинемия

E67.2 Синдром на мегадози витамин B6

E67.3 Хипервитаминоза D

E67.8 Други уточнени форми на прехранване

 

E68 Последици от прехранване

E68 Последици от прехранване

 

E70 Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини

E70 Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини

E70.0 Класическа фенилкетонурия

E70.1 Други видове хиперфенилаланинемии

E70.2 Разстройства на обмяната на тирозина

E70.3 Албинизъм

E70.8 Други разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини

E70.9 Разстройство на обмяната на ароматните аминокиселини, неуточнено

 

E71 Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на мастните киселини

E71 Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на мастните киселини

E71.0 Болест на „урина като кленов сироп“

E71.1 Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига

E71.2 Разстройство на обмяната на аминокиселините с разклонена верига, неуточнено

E71.3 Разстройство на обмяната на мастните киселини

 

E72 Други разстройства на обмяната на аминокиселините

E72 Други разстройства на обмяната на аминокиселините

E72.0 Разстройства на транспортирането на аминокиселини

E72.1 Разстройства на обмяната на сяра-съдържащите аминокиселини

E72.2 Разстройства в метаболитния цикъл на уреята

E72.3 Разстройства на обмяната на лизина и хидроксилизина

E72.4 Разстройства на обмяната на орнитина

E72.5 Разстройства на обмяната на глицина

E72.8 Други уточнени разстройства на обмяната на аминокиселините

 

E73 Непоносимост към лактоза

E73 Непоносимост към лактоза

E73.0 Вроден недоимък на лактаза

E73.1 Вторичен недоимък на лактаза

E73.8 Други видове непоносимост към лактоза

E73.9 Непоносимост към лактоза, неуточнена

 

E74 Други разстройства на обмяната на въглехидратите

E74 Други разстройства на обмяната на въглехидратите

E74.0 Болест на натрупването на гликоген

E74.1 Разстройства на обмяната на фруктозата

E74.2 Разстройства на обмяната на галактозата

E74.3 Други разстройства на чревната резорбция на въглехидратите

E74.4 Разстройства на обмяната на пирувата и глюконеогенезата

E74.8 Други уточнени разстройства на обмяната на въглехидратите

E74.9 Разстройство на обмяната на въглехидратите, неуточнено

 

E75 Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите

E75 Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите

E75.0 Ганглиозидоза GM2

E75.1 Други ганглиозидози

E75.2 Други сфинголипидози

E75.3 Сфинголипидоза, неуточнена

E75.4 Липофусциноза на невроните

E75.5 Други разстройства на натрупването на липиди

E75.6 Разстройство на липидното натрупване, неуточнено

 

E76 Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните

E76 Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните

E76.0 Мукополизахаридоза, тип I

E76.1 Мукополизахаридоза, тип II

E76.2 Други мукополизахаридози

E76.3 Мукополизахаридоза, неуточнена

E76.8 Други разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните

E76.9 Разстройство на обмяната на глюкозаминогликаните, неуточнено

 

E77 Разстройства на обмяната на глюкопротеините

E77 Разстройства на обмяната на глюкопротеините

E77.0 Дефекти в посттранслационната модификация на лизозомните ензими

E77.1 Дефекти в разграждането на глюкопротеините

E77.8 Други разстройства на обмяната на глюкопротеините

E77.9 Разстройство на обмяната на глюкопротеините, неуточнено

 

E78 Разстройства на обмяната на липопротеините и други липидемии

E78 Разстройства на обмяната на липопротеините и други липидемии

E78.0 Чиста хиперхолестеролемия

E78.1 Чиста хиперглицеридемия

E78.2 Смесена хиперлипидемия

E78.3 Хиперхиломикронемия

E78.4 Други хиперлипидемии

E78.5 Хиперлипидемия, неуточнена

E78.6 Недоимък на липопротеини

E78.8 Други разстройства на обмяната на липопротеините

E78.9 Разстройство на обмяната на липопротеините, неуточнено

 

E79 Разстройства на обмяната на пурина и пиримидина

E79 Разстройства на обмяната на пурина и пиримидина

E79.0 Хиперурикемия без признаци на възпалителен артрит и подагрозни възли

E79.1 Синдром на Lesch-Nyhan

E79.8 Други разстройства на обмяната на пурина и пиримидина

E79.9 Разстройство на обмяната на пурина и пиримидина, неуточнено

 

E80 Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

E80 Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

E80.0 Наследствена еритропоетична порфирия

E80.1 Порфирия кутанеа тарда

E80.2 Други порфирии

E80.3 Дефекти на каталазата и пероксидазата

E80.4 Синдром на Gilbert

E80.5 Синдром на Crigler-Najjar

E80.6 Други разстройства на обмяната на билирубина

E80.7 Разстройство на обмяната на билирубина, неуточнено

 

E83 Разстройства на минералната обмяна

E83 Разстройства на минералната обмяна

E83.0 Разстройства на обмяната на медта

E83.1 Разстройства на обмяната на желязото

E83.2 Разстройства на обмяната на цинка

E83.3 Разстройства на обмяната на фосфора

E83.4 Разстройства на обмяната на магнезия

E83.5 Разстройства на обмяната на калция

E83.8 Други разстройства на минералната обмяна

E83.9 Разстройство на минералната обмяна, неуточнено

 

E84 Кистозна фиброза

E84 Кистозна фиброза

E84.0 Кистозна фиброза с белодробни прояви

E84.1 Кистозна фиброза с чревни прояви

E84.8 Кистозна фиброза с други прояви

E84.9 Кистозна фиброза, неуточнена

 

E85 Амилоидоза

E85 Амилоидоза

E85.0 Наследствена фамилна амилоидоза без невропатия

E85.1 Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

E85.2 Наследствена фамилна амилоидоза, неуточнена

E85.3 Вторична системна амилоидоза

E85.4 Ограничена амилоидоза

E85.8 Други форми на амилоидоза

E85.9 Амилоидоза, неуточнена

 

E86 Намаляване обема на течностите

E86 Намаляване обема на течностите

 

E87 Други разстройства във водно-електролитния и алкално-киселинния баланс

E87 Други разстройства във водно-електролитния и алкално-киселинния баланс

E87.0 Хиперосмоларитет и хипернатриемия

E87.1 Хипоосмоларитет и хипонатриемия

E87.2 Ацидоза

E87.3 Алкалоза

E87.4 Смесено разстройство на алкално-киселинното равновесие

E87.5 Хиперкалиемия

E87.6 Хипокалиемия

E87.7 Хиперволемия

E87.8 Други разстройства във водно-солевото равновесие, некласифицирани другаде

 

E88 Други разстройства на обмяната на веществата

E88 Други разстройства на обмяната на веществата

E88.0 Разстройства на обмяната на плазмените белтъци, некласифицирани другаде

E88.1 Липодистрофия, некласифицирана другаде

E88.2 Липоматоза, некласифицирана другаде

E88.8 Други уточнени разстройства на обмяната на веществата

E88.9 Разстройство на обмяната на веществата, неуточнено

 

E89 Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде

E89 Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде

E89.0 Следпроцедурен хипотиреоидизъм

E89.1 Следпроцедурна хипоинсулинемия

E89.2 Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм

E89.3 Следпроцедурен хипопитуитаризъм

E89.4 Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците

E89.5 Следпроцедурна тестикуларна хипофункция

E89.6 Следпроцедурна адренокортикална(-медуларна) хипофункция

E89.8 Други ендокринни и метаболитни разстройства след медицински процедури

E89.9 Ендокринно и метаболитно разстройство след медицински процедури, неуточнено

 

E90* Разстройства на храненето и на обмяната на веществата при болести, класифицирани другаде

E90* Разстройства на храненето и на обмяната на веществата при болести, класифицирани другаде

 

F00* Деменция при болестта на Alzheimer (G30.-ї)

F00* Деменция при болестта на Alzheimer (G30.-ї)

F00.0 Деменция при болестта на Alzheimer с ранно начало (G30.0ї)

F00.1 Деменция при болестта на Alzheimer с късно начало (G30.1ї)

F00.2 Деменция при болестта на Alzheimer, атипична или от смесен тип (G30.8ї)

F00.9 Деменция при болестта на Alzheimer, неуточнена (G30.9ї)

 

F01 Съдова деменция

F01 Съдова деменция

F01.0 Съдова деменция с остро начало

F01.1 Мултиинфарктна деменция

F01.2 Подкорова съдова деменция

F01.3 Смесена корова и подкорова съдова деменция

F01.8 Друга съдова деменция

F01.9 Съдова деменция, неуточнена

 

F02* Деменция при други болести, класифицирани другаде

F02* Деменция при други болести, класифицирани другаде

F02.0 Деменция при болестта на Pick (G31.0ї)

F02.1 Деменция при болестта на Creutzfeldt-Jacob (A81.0ї)

F02.2 Деменция при болестта на Huntington (G10ї)

F02.3 Деменция при болестта на Parkinson (G20ї)

F02.4 Деменция при болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV] (B22.0ї)

F02.8 Деменция при други уточнени болести, класифицирани другаде

 

F03 Деменция, неуточнена

F03 Деменция, неуточнена

 

F04 Органичен амнестичен синдром, непредизвикан от алкохол и други психоактивни вещества

F04 Органичен амнестичен синдром, непредизвикан от алкохол и други психоактивни вещества

 

F05 Делир, непредизвикан от алкохол и други психоактивни вещества

F05 Делир, непредизвикан от алкохол и други психоактивни вещества

F05.0 Делир не на фона на деменция, описан така

F05.1 Делир на фона на деменция

F05.8 Делир, друг

F05.9 Делир, неуточнен

 

F06 Други психични разстройства, дължащи се на увреждане и дисфункция на главния мозък или на соматична болест

F06 Други психични разстройства, дължащи се на увреждане и дисфункция на главния мозък или на соматична болест

F06.0 Органична халюциноза

F06.1 Органично кататонно разстройство

F06.2 Органично налудно [шизофреноподобно] разстройство

F06.3 Органични разстройства на настроението [афективни разстройства]

F06.4 Органично тревожно разстройство

F06.5 Органично дисоциативно разстройство

F06.6 Органично емоционално лабилно [астенично] разстройство

F06.7 Леко разстройство на познавателните способности

F06.8 Други уточнени психични разстройства, дължащи се на увреждане и дисфункция на главния мозък или на соматично заболяване

F06.9 Психично разстройство, дължащо се на увреждане и дисфункция на главния мозък или на соматично заболяване, неуточнено

 

F07 Разстройства на личността и поведението, дължащи се на болест, увреждане и дисфункция на главния мозък

F07 Разстройства на личността и поведението, дължащи се на болест, увреждане и дисфункция на главния мозък

F07.0 Органично разстройство на личността

F07.1 Постенцефалитен синдром

F07.2 Постконтузионен синдром

F07.8 Други органични разстройства на личността и поведението, дължащи се на болест, увреждане и дисфункция на главния мозък

F07.9 Органично разстройство на личността и поведението, дължащо се на болест, увреждане и дисфункция на главния мозък, неуточнено

 

F09 Органично или симптоматично психично разстройство, неуточнено

F09 Органично или симптоматично психично разстройство, неуточнено

 

F10.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол

F10.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол

 

F11.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди

F11.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди

 

F12.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на канабиноиди

F12.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на канабиноиди

 

F13.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на седативни или сънотворни средства

F13.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на седативни или сънотворни средства

 

F14.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на кокаин

F14.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на кокаин

 

F15.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на други стимуланти (включително кофеин)

F15.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на други стимуланти (включително кофеин)

 

F16.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на халюциногени

F16.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на халюциногени

 

F17.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на тютюн

F17.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на тютюн

 

F18.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на летливи разтворители

F18.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на летливи разтворители

 

F19.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на комбинирана употреба или употреба на други психоактивни вещества

F19.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на комбинирана употреба или употреба на други психоактивни вещества

 

F20 Шизофрения

F20 Шизофрения

F20.0 Параноидна шизофрения

F20.1 Хебефренна шизофрения

F20.2 Кататонна шизофрения

F20.3 Недиференцирана шизофрения

F20.4 Постшизофренна депресия

F20.5 Резидуална шизофрения

F20.6 Обикновена шизофрения

F20.8 Друга шизофрения

F20.9 Шизофрения, неуточнена

 

F21 Шизотипно разстройство

F21 Шизотипно разстройство

 

F22 Персистиращи налудни разстройства

F22 Персистиращи налудни разстройства

F22.0 Налудно разстройство

F22.8 Други персистиращи налудни разстройства

F22.9 Персистиращо налудно разстройство, неуточнено

 

F23 Остри и преходни психотични разстройства

F23 Остри и преходни психотични разстройства

F23.0 Остро полиморфно психотично разстройство без шизофренни симптоми

F23.1 Остро полиморфно психотично разстройство с шизофренни симптоми

F23.2 Остро шизофреноформно психотично разстройство

F23.3 Други остри предимно налудни психотични разстройства

F23.8 Други остри и преходни психотични разстройства

F23.9 Остро и преходно психотично разстройство, неуточнено

 

F24 Индуцирано налудно разстройство

F24 Индуцирано налудно разстройство

 

F25 Шизоафективни разстройства

F25 Шизоафективни разстройства

F25.0 Шизоафективно разстройство, маниен тип

F25.1 Шизоафективно разстройство, депресивен тип

F25.2 Шизоафективно разстройство, смесен тип

F25.8 Други шизоафективни разстройства

F25.9 Шизоафективно разстройство, неуточнено

 

F28 Други неорганични психотични разстройства

F28 Други неорганични психотични разстройства

 

F29 Неорганична психоза, неуточнена

F29 Неорганична психоза, неуточнена

 

F30 Маниен епизод

F30 Маниен епизод

F30.0 Хипомания

F30.1 Мания без психотични симптоми

F30.2 Мания с психотични симптоми

F30.8 Други манийни епизоди

F30.9 Маниен епизод, неуточнен

 

F31 Биполярно афективно разстройство

F31 Биполярно афективно разстройство

F31.0 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипоманиен

F31.1 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен без психотични симптоми

F31.2 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен с психотични симптоми

F31.3 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – умерена или лека депресия

F31.4 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия без психотични симптоми

F31.5 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия с психотични симптоми

F31.6 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – смесен

F31.7 Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

F31.8 Други биполярни афективни разстройства

F31.9 Биполярно афективно разстройство, неуточнено

 

F32 Депресивен епизод

F32 Депресивен епизод

F32.0 Лек депресивен епизод

F32.1 Умерено тежък депресивен епизод

F32.2 Тежък депресивен епизод без психотични симптоми

F32.3 Тежък депресивен епизод с психотични симптоми

F32.8 Други депресивни епизоди

F32.9 Депресивен епизод, неуточнен

 

F33 Рецидивиращо депресивно разстройство

F33 Рецидивиращо депресивно разстройство

F33.0 Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек

F33.1 Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък

F33.2 Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми

F33.3 Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични симптоми

F33.4 Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

F33.8 Други рецидивиращи депресивни разстройства

F33.9 Рецидивиращо депресивно разстройство, неуточнено

 

F34 Персистиращи разстройства на настроението [афективни разстройства]

F34 Персистиращи разстройства на настроението [афективни разстройства]

F34.0 Циклотимия

F34.1 Дистимия

F34.8 Други персистиращи разстройства на настроението [афективни разстройства]

F34.9 Персистиращо разстройство на настроението [афективно разстройство], неуточнено

 

F38 Други разстройства на настроението [афективни разстройства]

F38 Други разстройства на настроението [афективни разстройства]

F38.0 Други разстройства на настроението [афективни разстройства] с единични епизоди

F38.1 Други рецидивиращи разстройства на настроението [афективни разстройства]

F38.8 Други уточнени разстройства на настроението [афективни разстройства]

 

F39 Разстройство на настроението [афективно разстройство], неуточнено

F39 Разстройство на настроението [афективно разстройство], неуточнено

 

F40 Фобийни тревожни разстройства

F40 Фобийни тревожни разстройства

F40.0 Агорафобия

F40.1 Социални фобии

F40.2 Специфични (изолирани) фобии

F40.8 Други фобийни тревожни разстройства

F40.9 Фобийно тревожно разстройство, неуточнено

 

F41 Други тревожни разстройства

F41 Други тревожни разстройства

F41.0 Паническо разстройство [епизодична пароксизмална тревожност]

F41.1 Генерализирана тревожност

F41.2 Смесено тревожно-депресивно разстройство

F41.3 Други смесени тревожни разстройства

F41.8 Други уточнени тревожни разстройства

F41.9 Тревожно разстройство, неуточнено

 

F42 Обсесивно-компулсивно разстройство

F42 Обсесивно-компулсивно разстройство

F42.0 С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания

F42.1 С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали]

F42.2 Смесени натрапливи мисли и действия

F42.8 Други обсесивно-компулсивни разстройства

F42.9 Обсесивно-компулсивно разстройство, неуточнено

 

F43 Реакция на тежък стрес и разстройства в адаптацията

F43 Реакция на тежък стрес и разстройства в адаптацията

F43.0 Остра стресова реакция

F43.1 Посттравматично стресово разстройство

F43.2 Разстройство в адаптацията

F43.8 Други реакции на тежък стрес

F43.9 Реакция на тежък стрес, неуточнена

 

F44 Дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44 Дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.0 Дисоциативна амнезия

F44.1 Дисоциативна фуга

F44.2 Дисоциативен ступор

F44.3 Транс или състояния на обладаност

F44.4 Дисоциативни разстройства на моториката

F44.5 Дисоциативни гърчове

F44.6 Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност

F44.7 Смесени дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.8 Други дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.9 Дисоциативно [конверсионно] разстройство, неуточнено

 

F45 Соматоформни разстройства

F45 Соматоформни разстройства

F45.0 Психосоматично разстройство

F45.1 Недиференцирано соматоформно разстройство

F45.2 Хипохондрично разстройство

F45.3 Соматоформна вегетативна дисфункция

F45.4 Персистиращо соматоформно болково разстройство

F45.8 Други соматоформни разстройства

F45.9 Соматоформно разстройство, неуточнено

 

F48 Други невротични разстройства

F48 Други невротични разстройства

F48.0 Неврастения

F48.1 Синдром на деперсонализация-дереализация

F48.8 Други уточнени невротични разстройства

F48.9 Невротично разстройство, неуточнено

 

F50 Разстройства на храненето

F50 Разстройства на храненето

F50.0 Нервна анорексия

F50.1 Атипична нервна анорексия

F50.2 Нервна булимия

F50.3 Атипична нервна булимия

F50.4 Преяждане, свързано с други психологични нарушения

F50.5 Повръщане, свързано с други психологични нарушения

F50.8 Други разстройства на храненето

F50.9 Разстройство на храненето, неуточнено

 

F51 Неорганични разстройства на съня

F51 Неорганични разстройства на съня

F51.0 Неорганично безсъние

F51.1 Неорганична сънливост [хиперсомния]

F51.2 Неорганично разстройство на ритъма сън-бодърстване

F51.3 Сомнамбулизъм [ходене насън]

F51.4 Нощни страхове

F51.5 Кошмари

F51.8 Други неорганични разстройства на съня

F51.9 Неорганично разстройство на съня, неуточнено

 

F52 Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване

F52 Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване

F52.0 Липса или загуба на желание за полово общуване

F52.1 Отвращение към полово сношение и липса на сексуално удоволствие

F52.2 Недостатъчност на гениталната реакция

F52.3 Оргазмена дисфункция

F52.4 Преждевременна еякулация

F52.5 Неорганичен вагинизъм

F52.6 Неорганична диспареуния

F52.7 Прекомерно силно полово влечение

F52.8 Друга сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване

F52.9 Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване, неуточнена

 

F53 Психични и поведенчески разстройства, свързани с послеродовия период, некласифицирани другаде

F53 Психични и поведенчески разстройства, свързани с послеродовия период, некласифицирани другаде

F53.0 Леки психични и поведенчески разстройства, свързани с послеродовия период, некласифицирани другаде

F53.1 Тежки психични и поведенчески разстройства, свързани с послеродовия период, некласифицирани другаде

F53.8 Други психични и поведенчески разстройства, свързани с послеродовия период, некласифицирани другаде

F53.9 Послеродово психично разстройство, неуточнено

 

F54 Психологични или поведенчески фактори, свързани с разстройства или болести, класифицирани другаде

F54 Психологични или поведенчески фактори, свързани с разстройства или болести, класифицирани другаде

 

F55 Злоупотреба с вещества, непредизвикващи зависимост

F55 Злоупотреба с вещества, непредизвикващи зависимост

 

F59 Поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и соматични фактори, неуточнени

F59 Поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и соматични фактори, неуточнени

 

F60 Специфични разстройства на личността

F60 Специфични разстройства на личността

F60.0 Параноидно разстройство на личността

F60.1 Шизоидно разстройство на личността

F60.2 Диссоциално разстройство на личността

F60.3 Емоционално нестабилна личност

F60.4 Хистерично разстройство на личността

F60.5 Ананкастно разстройство на личността

F60.6 Тревожна [избягваща контакти] личност

F60.7 Зависима личност

F60.8 Други специфични разстройства на личността

F60.9 Разстройство на личността, неуточнено

 

F61 Смесени и други разстройства на личността

F61 Смесени и други разстройства на личността

 

F62 Трайни промени на личността, недължащи се на мозъчно увреждане или заболяване

F62 Трайни промени на личността, недължащи се на мозъчно увреждане или заболяване

F62.0 Трайна промяна на личността след преживяване на катастрофа

F62.1 Трайна промяна на личността след прекарано психично заболяване

F62.8 Други трайни промени на личността

F62.9 Трайна промяна на личността, неуточнена

 

F63 Разстройства на навиците и влеченията

F63 Разстройства на навиците и влеченията

F63.0 Патологично влечение към хазарт

F63.1 Патологично влечение към подпалване [пиромания]

F63.2 Патологично влечение към крадене [клептомания]

F63.3 Трихотиломания

F63.8 Други разстройства на навиците и влеченията

F63.9 Разстройство на навиците и влеченията, неуточнено

 

F64 Разстройства на половия идентитет

F64 Разстройства на половия идентитет

F64.0 Транссексуалност

F64.1 Двуролев трансвестизъм

F64.2 Разстройство на половия идентитет в детска възраст

F64.8 Друго разстройство на половия идентитет

F64.9 Разстройство на половия идентитет, неуточнено

 

F65 Разстройства на сексуалното влечение

F65 Разстройства на сексуалното влечение

F65.0 Фетишизъм

F65.1 Фетишистки трансвестизъм

F65.2 Ексхибиционизъм

F65.3 Воайорство

F65.4 Педофилия

F65.5 Садомазохизъм

F65.6 Множествени разстройства на сексуалното влечение

F65.8 Други разстройства на сексуалното влечение

F65.9 Разстройство на сексуалното влечение, неуточнено

 

F66 Психологични и поведенчески разстройства, свързани със сексуалното развитие и насоченост

F66 Психологични и поведенчески разстройства, свързани със сексуалното развитие и насоченост

F66.0 Разстройство на сексуалното съзряване

F66.1 Дистонна на Аз-а сексуална насоченост

F66.2 Разстройство на сексуалните взаимоотношения

F66.8 Други разстройства на психосексуалното развитие

F66.9 Разстройство на психосексуалното развитие, неуточнено

 

F68 Други разстройства на личността и поведението в зряла възраст

F68 Други разстройства на личността и поведението в зряла възраст

F68.0 Преувеличаване на соматични симптоми по психологични причини

F68.1 Умишлено предизвикване или симулиране на симптоми или недъзи, било то соматични или психологични [мнимо разстройство]

F68.8 Други уточнени разстройства на личността и поведението в зряла възраст

 

F69 Разстройство на личността и поведението в зряла възраст, неуточнено

F69 Разстройство на личността и поведението в зряла възраст, неуточнено

 

F70 Лека умствена изостаналост

F70 Лека умствена изостаналост

 

F71 Умерена умствена изостаналост

F71 Умерена умствена изостаналост

 

F72 Тежка умствена изостаналост

F72 Тежка умствена изостаналост

 

F73 Дълбока умствена изостаналост

F73 Дълбока умствена изостаналост

 

F78 Друга умствена изостаналост

F78 Друга умствена изостаналост

 

F79 Умствена изостаналост, неуточнена

F79 Умствена изостаналост, неуточнена

 

F80 Специфични разстройства в развитието на речта и езика

F80 Специфични разстройства в развитието на речта и езика

F80.0 Специфично разстройство на артикулацията

F80.1 Разстройство на експресивната реч

F80.2 Разстройство на рецептивната реч

F80.3 Придобита афазия с епилепсия [синдром на Landau-Kleffner]

F80.8 Други разстройства в развитието на речта и езика

F80.9 Разстройство в развитието на речта и езика, неуточнено

 

F81 Специфични разстройства в развитието на училищните умения

F81 Специфични разстройства в развитието на училищните умения

F81.0 Специфично разстройство на четенето

F81.1 Специфично разстройство на правописа

F81.2 Специфично разстройство на аритметичните умения

F81.3 Смесено разстройство на училищните умения

F81.8 Други разстройства в развитието на училищните умения

F81.9 Разстройство в развитието на училищните умения, неуточнено

 

F82 Специфични разстройства в развитието на двигателната функция

F82 Специфични разстройства в развитието на двигателната функция

 

F83 Смесени специфични разстройства в психологичното развитие

F83 Смесени специфични разстройства в психологичното развитие

 

F84 Генерализирани разстройства в развитието

F84 Генерализирани разстройства в развитието

F84.0 Детски аутизъм

F84.1 Атипичен аутизъм

F84.2 Синдром на Rett

F84.3 Друго дезинтегративно разстройство в детството

F84.4 Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения

F84.5 Синдром на Asperger

F84.8 Други генерализирани разстройства в развитието

F84.9 Генерализирано разстройство в развитието, неуточнено

 

F88 Други разстройства в психологичното развитие

F88 Други разстройства в психологичното развитие

 

F89 Разстройство в психологичното развитие, неуточнено

F89 Разстройство в психологичното развитие, неуточнено

 

F90 Хиперкинетични разстройства

F90 Хиперкинетични разстройства

F90.0 Нарушение на активността и вниманието

F90.1 Хиперкинетично разстройство на поведението

F90.8 Други хиперкинетични разстройства

F90.9 Хиперкинетично разстройство, неуточнено

 

F91 Разстройства в поведението

F91 Разстройства в поведението

F91.0 Разстройство в поведението, ограничено в семейна обстановка

F91.1 Несоциализирано разстройство в поведението

F91.2 Социализирано разстройство в поведението

F91.3 Разстройство с противопоставяне и предизвикателство

F91.8 Други разстройства в поведението

F91.9 Разстройство в поведението, неуточнено

 

F92 Смесени разстройства в поведението и емоциите

F92 Смесени разстройства в поведението и емоциите

F92.0 Депресивно разстройство в поведението

F92.8 Други смесени разстройства в поведението и емоциите

F92.9 Смесено разстройство в поведението и емоциите, неуточнено

 

F93 Емоционални разстройства с начало, типично за детството

F93 Емоционални разстройства с начало, типично за детството

F93.0 Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла

F93.1 Фобийно-тревожно разстройство в детството

F93.2 Разстройство със социална тревожност в детството

F93.3 Разстройство със съперничество между сиблинги (братя и сестри)

F93.8 Други емоционални разстройства в детството

F93.9 Емоционално разстройство в детството, неуточнено

 

F94 Разстройства на социалното функциониране с начало, типично за детството и юношеството

F94 Разстройства на социалното функциониране с начало, типично за детството и юношеството

F94.0 Елективен мутизъм

F94.1 Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип

F94.2 Разстройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип

F94.8 Други разстройства на социалното функциониране в детството

F94.9 Разстройство на социалното функциониране в детството, неуточнено

 

F95 Тикови разстройства

F95 Тикови разстройства

F95.0 Преходни тикови разстройства

F95.1 Хронични двигателни или гласови тикови разстройства

F95.2 Комбинирани гласови и множествени двигателни тикове [синдром на Tourette]

F95.8 Други тикови разстройства

F95.9 Тиково разстройство, неуточнено

 

F98 Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

F98 Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

F98.0 Неорганична енуреза

F98.1 Неорганична енкопреза

F98.2 Разстройство на храненето в кърмаческа и детска възраст

F98.3 Пика в кърмаческа и детска възраст

F98.4 Разстройства със стереотипни движения

F98.5 Заекване

F98.6 Бърза реч

F98.8 Други уточнени поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

F98.9 Поведенческо и емоционално разстройство с начало, типично за детството и юношеството, неуточнено

 

F99 Психично разстройство без допълнителни уточнения

F99 Психично разстройство без допълнителни уточнения

 

G00 Бактериален менингит, некласифициран другаде

G00 Бактериален менингит, некласифициран другаде

G00.0 Хемофилен менингит

G00.1 Пневмококов менингит

G00.2 Стрептококов менингит

G00.3 Стафиликоков менингит

G00.8 Менингит, предизвикан от други бактерии

G00.9 Бактериален менингит, неуточнен

 

G01* Менингит при бактериални болести, класифицирани другаде

G01* Менингит при бактериални болести, класифицирани другаде

 

G02* Менингит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

G02* Менингит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

G02.0 Менингит при вирусни болести, класифицирани другаде

G02.1 Менингит при микози

G02.8 Менингит при други уточнени инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

 

G03 Менингит, дължащ се на други и неуточнени причини

G03 Менингит, дължащ се на други и неуточнени причини

G03.0 Непиогенен менингит

G03.1 Хроничен менингит

G03.2 Доброкачествен рецидивиращ менингит [Mollaret]

G03.8 Менингит, предизивикан от други уточнени причинители

G03.9 Менингит, неуточнен

 

G04 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит

G04 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит

G04.0 Остър дисеминиран енцефалит

G04.1 Тропическа спастична параплегия

G04.2 Бактериален менингоенцефалит и менингомиелит, некласифицирани другаде

G04.8 Други енцефалити, миелити и енцефаломиелити

G04.9 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит, неуточнен

 

G05* Енцефалит, миелит и енцефаломиелит при болести, класифицирани другаде

G05* Енцефалит, миелит и енцефаломиелит при болести, класифицирани другаде

G05.0 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит при бактериални болести, класифицирани другаде

G05.1 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит при вирусни болести, класифицирани другаде

G05.2 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

G05.8 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит при болести, класифицирани другаде

 

G06 Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом

G06 Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом

G06.0 Вътречерепен абсцес и гранулом

G06.1 Вътрегръбначен абсцес и гранулом

G06.2 Екстрадурален и субдурален абсцес, неуточнен

 

G07* Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом при болести, класифицирани другаде

G07* Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом при болести, класифицирани другаде

 

G08 Вътречерепен и вътрегръбначен флебит и тромбофлебит

G08 Вътречерепен и вътрегръбначен флебит и тромбофлебит

 

G09 Последици от възпалителни болести на централната нервна система

G09 Последици от възпалителни болести на централната нервна система

 

G10 Болест на Huntington

G10 Болест на Huntington

 

G11 Наследствена атаксия

G11 Наследствена атаксия

G11.0 Вродена непрогресираща атаксия

G11.1 Ранна малкомозъчна атаксия

G11.2 Късна малкомозъчна атаксия

G11.3 Малкомозъчна атаксия с нарушение във възстановяването на ДНК

G11.4 Наследствена спастична параплегия

G11.8 Друга наследствена атаксия

G11.9 Наследствена атаксия, неуточнена

 

G12 Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G12 Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G12.0 Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig-Hoffman]

G12.1 Други наследствени спинални мускулни атрофии

G12.2 Болест на двигателния неврон

G12.8 Други спинални мускулни атрофии и сродни синдроми

G12.9 Спинална мускулна атрофия, неуточнена

 

G13* Системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система, при болести, класифицирани другаде

G13* Системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система, при болести, класифицирани другаде

G13.0 Паранеопластична невромиопатия и невропатия

G13.1 Други системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система, при новообразувания

G13.2 Системна атрофия при микседем, засягаща предимно централната нервна система (Е00.1ї, Е03.-ї)

G13.8 Системна атрофия, засягаща предимно централната нервна система, при болести, класифицирани другаде

 

G20 Болест на Parkinson

G20 Болест на Parkinson

 

G21 Вторичен паркинсонизъм

G21 Вторичен паркинсонизъм

G21.0 Злокачествен невролептичен синдром

G21.1 Други форми на вторичен паркинсонизъм, предизвикан от лекарствени средства

G21.2 Вторичен паркинсонизъм, предизвикан от други външни фактори

G21.3 Постенцефалитен паркинсонизъм

G21.8 Други форми на вторичен паркинсонизъм

G21.9 Вторичен паркинсонизъм, неуточнен

 

G22* Паркинсонизъм при болести, класифицирани другаде

G22* Паркинсонизъм при болести, класифицирани другаде

 

G23 Други дегенеративни болести на базалните ганглии

G23 Други дегенеративни болести на базалните ганглии

G23.0 Болест на Hallervorden-Spatz

G23.1 Прогресираща надядрена офталмоплегия [Steele-Richardson-Olszewski]

G23.2 Стриатонигрална дегенерация

G23.8 Други уточнени дегенеративни болести на базалните ганглии

G23.9 Дегенеративна болест на базалните ганглии, неуточнена

 

G24 Дистония

G24 Дистония

G24.0 Дистония, предизвикана от лекарствени средства

G24.1 Идиопатична фамилна дистония

G24.2 Идиопатична нефамилна дистония

G24.3 Спастична крива шия

G24.4 Идиопатична орофациална дистония

G24.5 Блефароспазъм

G24.8 Други дистонии

G24.9 Дистония, неуточнена

 

G25 Други екстрапирамидни и двигателни нарушения

G25 Други екстрапирамидни и двигателни нарушения

G25.0 Есенциален тремор

G25.1 Тремор, предизвикан от лекарствени средства

G25.2 Други уточнени форми на тремор

G25.3 Миоклонус

G25.4 Хорея, предизвикана от лекарствени средства

G25.5 Други видове хорея

G25.6 Тикове, предизвикани от лекарствени средства и други тикове с органичен произход

G25.8 Други уточнени екстрапирамидни и двигателни нарушения

G25.9 Екстрапирамидно и двигателно нарушение, неуточнено

 

G26* Екстрапирамидни и други двигателни нарушения при болести, класифицирани другаде

G26* Екстрапирамидни и други двигателни нарушения при болести, класифицирани другаде

 

G30 Болест на Алцхаймер

G30 Болест на Алцхаймер

G30.0 Ранна болест на Алцхаймер

G30.1 Късна болест на Алцхаймер

G30.8 Други форми на болестта на Алцхаймер

G30.9 Болест на Алцхаймер, неуточнена

 

G31 Други дегенеративни болести на нервната система, некласифицирани другаде

G31 Други дегенеративни болести на нервната система, некласифицирани другаде

G31.0 Ограничена атрофия на главния мозък

G31.1 Сенилна дегенерация на главния мозък, некласифицирана другаде

G31.2 Дегенерация на нервната система, предизвикана от алкохол

G31.8 Други уточнени дегенеративни болести на нервната система

G31.9 Дегенеретивна болест на нервната система, неуточнена

 

G32* Други дегенеративни нарушения на нервната система при болести, класифицирани другаде

G32* Други дегенеративни нарушения на нервната система при болести, класифицирани другаде

G32.0 Подостра комбинирана дегенерация на гръбначния мозък при болести, класифицирани другаде

G32.8 Други уточнени дегенеративни нарушения на нервната система при болести, класифицирани другаде

 

G35 Множествена склероза

G35 Множествена склероза

 

G36 Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация

G36 Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация

G36.0 Оптиконевромиелит [болест на Devic]

G36.1 Остър и подостър хеморагичен левкоенцефалит [болест на Hurst]

G36.8 Друга уточнена форма на остра дисеминирана демиелинизация

G36.9 Остра дисеминирана демиелинизация, неуточнена

 

G37 Други демиелинизиращи болести на централната нервна система

G37 Други демиелинизиращи болести на централната нервна система

G37.0 Дифузна склероза

G37.1 Централна демиелинизация на corpus callosum

G37.2 Централна понтинна миелинолиза

G37.3 Остър трансверзален миелит при демиелинизираща болест на централната нервна система

G37.4 Подостър некротизиращ миелит

G37.5 Концентрична склероза [Balo]

G37.8 Други уточнени демиелинизиращи болести на централната нервна система

G37.9 Демиелинизираща болест на централната нервна система, неуточнена

 

G40 Епилепсия

G40 Епилепсия

G40.0 Локализирана (фокална) (парциална) идиопатична епилепсия и епилептични синдроми с тонично-клонични припадъци с фокално начало

G40.1 Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с обикновени парциални припадъци

G40.2 Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с комплексни парциални конвулсивни припадъци

G40.3 Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични синдроми

G40.4 Други видове генерализирана епилепсия и епилептични синдроми

G40.5 Специални епилептични синдроми

G40.6 Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени

G40.7 Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени

G40.8 Други уточнени форми на епилепсия

G40.9 Епилепсия, неуточнена

 

G41 Епилептичен статус

G41 Епилептичен статус

G41.0 Епилептичен статус grand mal (конвулсивни припадъци)

G41.1 Епилептичен статус petit mal (малки припадъци)

G41.2 Комплексен парциален епилептичен статус

G41.8 Друг уточнен епилептичен статус

G41.9 Епилептичен статус, неуточнен

 

G43 Мигрена

G43 Мигрена

G43.0 Мигрена без аура [обикновена мигрена]

G43.1 Мигрена с аура [класическа мигрена]

G43.2 Мигренен статус

G43.3 Усложнена мигрена

G43.8 Друга мигрена

G43.9 Мигрена, неуточнена

 

G44 Други синдроми на главоболие

G44 Други синдроми на главоболие

G44.0 Кластърно главоболие

G44.1 Съдово главоболие, некласифицирано другаде

G44.2 Главоболие от тензионен тип

G44.3 Хронично посттравматично главоболие

G44.4 Главоболие, свързано с прием на лекарствени средства, некласифицирано другаде

G44.8 Други уточнени синдроми на главоболие

 

G45 Преходни церебрални исхемични пристъпи [атаки] и сродни синдроми

G45 Преходни церебрални исхемични пристъпи [атаки] и сродни синдроми

G45.0 Синдром на вертебробазиларната артериална система

G45.1 Синдром на каротидната артерия (хемисферен)

G45.2 Множествени и двустранни синдроми на церебралните артерии

G45.3 Преходна слепота

G45.4 Транзиторна глобална амнезия

G45.8 Други преходни церебрални исхемични атаки и свързани с тях синдроми

G45.9 Преходна церебрална исхемична атака, неуточнена

 

G46* Мозъчносъдови синдроми при цереброваскуларни болести (I60-I67ї)

G46* Мозъчносъдови синдроми при цереброваскуларни болести (I60-I67ї)

G46.0 Синдром на средната мозъчна артерия (I66.0ї)

G46.1 Синдром на предната мозъчна артерия (I66.1ї)

G46.2 Синдром на задната мозъчна артерия (I66.2ї)

G46.3 Синдром при инсулт в мозъчния ствол (I60-I67ї)

G46.4 Синдром на малкомозъчен инсулт (I60-I67ї)

G46.5 Чисто двигателен лакунарен синдром (I60-I67ї)

G46.6 Чисто сетивен лакунарен синдром (I60-I67ї)

G46.7 Други лакунарни синдроми (I60-I67ї)

G46.8 Други съдови синдроми на главния мозък при цереброваскуларни болести (I60-I67ї)

 

G47 Нарушения на съня

G47 Нарушения на съня

G47.0 Нарушение в заспиването и продължителността на съня [безсъние]

G47.1 Повишена сънливост [хиперсомния]

G47.2 Нарушение в цикличността на съня и бодърстването

G47.3 Апнея по време на сън

G47.4 Нарколепсия и катаплексия

G47.8 Други нарушения на съня

G47.9 Нарушениe на съня, неуточнено

 

G50 Увреждания на троичния нерв

G50 Увреждания на троичния нерв

G50.0 Невралгия на троичния нерв

G50.1 Атипична лицева болка

G50.8 Други увреждания на троичния нерв

G50.9 Увреждане на троичния нерв, неуточнено

 

G51 Увреждания на лицевия нерв

G51 Увреждания на лицевия нерв

G51.0 Парализа на Bell

G51.1 Възпаление на ganglion geniculi

G51.2 Синдром на Melkersson

G51.3 Клоничен хемифациален спазъм

G51.4 Лицева миоцимия

G51.8 Други увреждания на лицевия нерв

G51.9 Увреждане на лицевия нерв, неуточнено

 

G52 Увреждания на други черепномозъчни нерви

G52 Увреждания на други черепномозъчни нерви

G52.0 Увреждания на обонятелния нерв

G52.1 Увреждания на n. glossopharingeus

G52.2 Увреждания на n. vagus

G52.3 Увреждания на подезичния нерв

G52.7 Множествени увреждания на черепномозъчните нерви

G52.8 Увреждания на други уточнени черепномозъчни нерви

G52.9 Увреждане на черепномозъчните нерви, неуточнено

 

G53* Увреждания на черепномозъчни нерви при болести, класифицирани другаде

G53* Увреждания на черепномозъчни нерви при болести, класифицирани другаде

G53.0 Невралгия след herpes zoster (В02.2ї)

G53.1 Множествени увреждания на черепномозъчни нерви при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде (А00-В99ї)

G53.2 Множествени увреждания на черепномозъчни нерви при саркоидоза (D86.8ї)

G53.3 Множествени увреждания на черепномозъчни нерви при новообразувания (С00-D48ї)

G53.8 Други увреждания на черепномозъчни нерви при болести, класифицирани другаде

 

G54 Увреждания на нервни коренчета и плексуси

G54 Увреждания на нервни коренчета и плексуси

G54.0 Увреждания на брахиалния плексус

G54.1 Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2 Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде

G54.3 Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде

G54.4 Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде

G54.5 Невралгична амиотрофия

G54.6 Фантомен синдром на крайник с болка

G54.7 Фантомен синдром на крайник без болка

G54.8 Други увреждания на нервни коренчета и плексуси

G54.9 Увреждане на нервни коренчета и плексуси, неуточнено

 

G55* Притискане на нервни коренчета и плексуси при болести, класифицирани другаде

G55* Притискане на нервни коренчета и плексуси при болести, класифицирани другаде

G55.0 Притискане на нервни коренчета и плексуси при новообразувания (С00-D48ї)

G55.1 Притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешленните дискове (М50-М51ї)

G55.2 Притискане на нервни коренчета и плексуси при спондилоза (М47.-ї)

G55.3 Притискане на нервни коренчета и плексуси при други дорзопатии (М45-М46ї, М48.-ї, М53-М54ї)

G55.8 Притискане на нервни коренчета и плексуси при болести, класифицирани другаде

 

G56 Мононевропатии на горен крайник

G56 Мононевропатии на горен крайник

G56.0 Синдром на карпалния канал

G56.1 Други увреждания на медианния нерв

G56.2 Увреждане на лакътния нерв

G56.3 Увреждане на лъчевия нерв

G56.4 Каузалгия

G56.8 Други мононевропатии на горен крайник

G56.9 Мононевропатия на горен крайник, неуточнена

 

G57 Мононевропатии на долен крайник

G57 Мононевропатии на долен крайник

G57.0 Увреждане на седалищния нерв

G57.1 Парестетична мералгия

G57.2 Увреждане на бедрения нерв

G57.3 Увреждане на n. fibularis

G57.4 Увреждане на n. tibialis

G57.5 Синдром на тарзалния канал

G57.6 Увреждане на n. plantaris

G57.8 Други мононевралгии на долен крайник

G57.9 Мононевропатия на долен крайник, неуточнена

 

G58 Други мононевропатии

G58 Други мононевропатии

G58.0 Междуребрена невропатия

G58.7 Множествен мононеврит

G58.8 Други уточнени мононевропатии

G58.9 Мононевропатия, неуточнена

G59* Мононевропатия при болести, класифицирани другаде

G59.0 Диабетна мононевропатия (Е10-Е14ї с общ четвърти знак .4)

G59.8 Други мононевропатии при болести, класифицирани другаде

 

G60 Наследствена и идиопатична невропатия

G60 Наследствена и идиопатична невропатия

G60.0 Наследствена моторна и сетивна невропатия

G60.1 Болест на Refsum

G60.2 Невропатия в съчетание с наследствена атаксия

G60.3 Идиопатична прогресираща невропатия

G60.8 Други наследствени и идиопатични невропатии

G60.9 Наследствена и идиопатична невропатия, неуточнена

 

G61 Възпалителна полиневропатия

G61 Възпалителна полиневропатия

G61.0 Синдром на Guillain-Barre

G61.1 Серумна невропатия

G61.8 Други възпалителни полиневропатии

G61.9 Възпалителна полиневропатия, неуточнена

 

G62 Други полиневропатии

G62 Други полиневропатии

G62.0 Медикаментозна полиневропатия

G62.1 Алкохолна полиневропатия

G62.2 Полиневропатия, предизвикана от други токсични вещества

G62.8 Други уточнени полиневропатии

G62.9 Полиневропатия, неуточнена

 

G63* Полиневропатии при болести, класифицирани другаде

G63* Полиневропатии при болести, класифицирани другаде

G63.0 Полиневропатия при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

G63.1 Полиневропатия при новообразувания (С00-D48ї)

G63.2 Диабетна полиневропатия (Е10-Е14ї с общ четвърти знак .4)

G63.3 Полиневропатия при други ендокринни болести и разстройства на обмяната на веществата (Е00-Е07ї, Е15-Е16ї, Е20-Е34ї, Е70-Е89ї)

G63.4 Полиневропатия при недоимъчно хранене(Е40-Е64ї)

G63.5 Полиневропатия при системни увреждания на съединителната тъкан (М30-М35ї)

G63.6 Полиневропатия при други костно-мускулни увреждания (М00-М25ї, М40-М96ї)

G63.8 Полиневропатия при болести, класифицирани другаде

 

G64 Други увреждания на периферната нервна система

G64 Други увреждания на периферната нервна система

G70 Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс

G70.0 Myasthenia gravis

G70.1 Токсични увреждания на нервно-мускулния синапс

G70.2 Вродена или придобита миастения

G70.8 Други увреждания на нервно-мускулния синапс

G70.9 Увреждане на нервно-мускулния синапс, неуточнено

 

G71 Първични мускулни увреждания

G71 Първични мускулни увреждания

G71.0 Мускулна дистрофия

G71.1 Миотонични увреждания

G71.2 Вродени миопатии

G71.3 Митохондриална миопатия, некласифицирана другаде

G71.8 Други първични мускулни увреждания

G71.9 Първично мускулно увреждане, неуточнено

 

G72 Други миопатии

G72 Други миопатии

G72.0 Медикаментозна миопатия

G72.1 Алкохолна миопатия

G72.2 Миопатия, предизвикана от други токсични вещества

G72.3 Периодична парализа

G72.4 Възпалителна миопатия, некласифицирана другаде

G72.8 Други уточнени миопатии

G72.9 Миопатия, неуточнена

G73* Увреждания на нервно-мускулния синапс и мускулите при болести, класифицирани другаде

G73.0 Миастенни синдроми при ендокринни болести

G73.1 Синдром на Eaton-Lambert (С80ї)

G73.2 Други миастенни синдроми при новообразувания (С00-D48ї)

G73.3 Миастенни синдроми при болести, класифицирани другаде

G73.4 Миопатия при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

G73.5 Миопатия при ендокринни болести

G73.6 Миопатия при разстройства на обмяната на веществата

G73.7 Миопатия при болести, класифицирани другаде

 

G80 Детска церебрална парализа

G80 Детска церебрална парализа

G80.0 Спастична церебрална парализа

G80.1 Спастична диплегия

G80.2 Детска хемиплегия

G80.3 Дискинетична церебрална парализа

G80.4 Атактична церебрална парализа

G80.8 Друга детска церебрална парализа

G80.9 Детска церебрална парализа, неуточнена

 

G81 Хемиплегия

G81 Хемиплегия

G81.0 Вяла хемиплегия

G81.1 Спастична хемиплегия

G81.9 Хемиплегия, неуточнена

 

G82 Параплегия и тетраплегия

G82 Параплегия и тетраплегия

G82.0 Вяла параплегия

G82.1 Спастична параплегия

G82.2 Параплегия, неуточнена

G82.3 Вяла тетраплегия

G82.4 Спастична тетраплегия

G82.5 Тетраплегия, неуточнена

 

G83 Други паралитичини синдроми

G83 Други паралитичини синдроми

G83.0 Диплегия на горни крайници

G83.1 Моноплегия на долен крайник

G83.2 Моноплегия на горен крайник

G83.3 Моноплегия, неуточнена

G83.4 Синдром на cauda equina

G83.8 Други уточнени паралитични синдроми

G83.9 Паралитичен синдром, неуточнен

 

G90 Разстройства на вегететивната [автономната] нервна система

G90 Разстройства на вегететивната [автономната] нервна система

G90.0 Идиопатична периферна вегетативна невропатия

G90.1 Фамилна дизавтономия [Riley-Day]

G90.2 Синдром на Horner

G90.3 Мултисистемна дегенерация

G90.8 Други разстройства на вегетативната [автономната] нервна система

G90.9 Разстройство на вегетативната [автономната] нервна система, неуточнено

 

G91 Хидроцефалия

G91 Хидроцефалия

G91.0 Комуникираща хидроцефалия

G91.1 Обструктивна хидроцефалия

G91.2 Хидроцефалия с нормално налягане

G91.3 Посттравматична хидроцефалия, неуточнена

G91.8 Други видове хидроцефалия

G91.9 Хидроцефалия, неуточнена

 

G92 Токсична енцефалопатия

G92 Токсична енцефалопатия

 

G93 Други увреждания на главния мозък

G93 Други увреждания на главния мозък

G93.0 Церебрална киста

G93.1 Аноксично увреждане на главния мозък, некласифицирано другаде

G93.2 Доброкачествена вътречерепна хипертензия

G93.3 Синдром на умора след преболедувана вирусна инфекция

G93.4 Енцефалопатия, неуточнена

G93.5 Притискане на главния мозък

G93.6 Мозъчен оток

G93.7 Синдром на Reye

G93.8 Други уточнени увреждания на главния мозък

G93.9 Увреждане на главния мозък, неуточнено

 

G94* Други увреждания на главния мозък при болести, класифицирани другаде

G94* Други увреждания на главния мозък при болести, класифицирани другаде

G94.0 Хидроцефалия при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде (А00-В99ї)

G94.1 Хидроцефалия при новообразувания (С00-D48ї)

G94.2 Хидроцефалия при други болести, класифицирани другаде

G94.8 Други уточнени увреждания на главния мозък при болести, класифицирани другаде

 

G95 Други болести на гръбначния мозък

G95 Други болести на гръбначния мозък

G95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия

G95.1 Съдови миелопатии

G95.2 Притискане на гръбначния мозък, неуточнено

G95.8 Други уточнени болести на гръбначния мозък

G95.9 Болест на гръбначния мозък, неуточнена

 

G96 Други увреждания на централната нервна система

G96 Други увреждания на централната нервна система

G96.0 Ликворея

G96.1 Увреждания на обвивките на главния мозък, некласифицирани другаде

G96.8 Други уточнени увреждания на централната нервна система

G96.9 Увреждане на централната нервна система, неуточнено

 

G97 Увреждания на нервната система след медицински процедури, некласифицирани другаде

G97 Увреждания на нервната система след медицински процедури, некласифицирани другаде

G97.0 Ликворея след гръбначномозъчна пункция

G97.1 Друга реакция след гръбначномозъчна пункция

G97.2 Вътречерепна хипотензия след шънтиране на мозъчните стомахчета

G97.8 Други увреждания на нервната система след медицински процедури

G97.9 Увреждане на нервната система след медицински процедури, неуточнено

 

G98 Други увреждания на нервната система, некласифицирани другаде

G98 Други увреждания на нервната система, некласифицирани другаде

G99* Други увреждания на нервната система при болести, класифицирани другаде

G99.0 Вегетативна невропатия при ендокринни и метаболитни болести

G99.1 Други увреждания на вегетативната [автономната] нервна система при болести, класифицирани другаде

G99.2 Миелопатия при болести, класифицирани другаде

G99.8 Други уточнени увреждания на нервната ситема при болести, класифицирани другаде

 

H00 Хордеолум и халацион

H00 Хордеолум и халацион

H00.0 Хордеолум и други дълбоки възпаления на клепача

H00.1 Халацион

 

H01 Други възпаления на клепача

H01 Други възпаления на клепача

H01.0 Блефарит

H01.1 Неинфекциозни дерматози на клепача

H01.8 Други уточнени възпаления на клепача

H01.9 Възпаление на клепача, неуточнено

 

H02 Други болести на клепача

H02 Други болести на клепача

H02.0 Ентропион и трихиазис на клепача

H02.1 Ектропион на клепача

H02.2 Лагофталм

H02.3 Блефарохалазис

H02.4 Птоза на клепача

H02.5 Други болести, нарушаващи функцията на клепача

H02.6 Ксантелазма на клепача

H02.7 Други дегенеративни болести на клепача и околоочната област

H02.8 Други уточнени болести на клепача

H02.9 Болест на клепача, неуточнена

H03* Увреждания на клепача при болести, класифицирани другаде

H03.0 Паразитни болести на клепача при болести, класифицирани другаде

H03.1 Увреждания на клепача при други инфекциозни болести, класифицирани другаде

H03.8 Увреждания на клепача при други болести, класифицирани другаде

 

H04 Болести на слъзния апарат

H04 Болести на слъзния апарат

H04.0 Дакриоаденит

H04.1 Други болести на слъзната жлеза

H04.2 Епифора

H04.3 Остро и неуточнено възпаление на слъзните пътища

H04.4 Хронично възпаление на слъзните пътища

H04.5 Стеноза и инсуфициенция на слъзните пътища

H04.6 Други изменения на слъзните пътища

H04.8 Други болести на слъзния апарат

H04.9 Болест на слъзния апарат, неуточнена

 

H05 Болести на орбитата

H05 Болести на орбитата

H05.0 Остро възпаление на орбитата

H05.1 Хронични възпалителни болести на орбитата

H05.2 Екзофталмични състояния

H05.3 Деформация на орбитата

H05.4 Енофталм

H05.5 Неотстранено (отдавна попаднало) чуждо тяло след проникващо нараняване на орбитата

H05.8 Други болести на орбитата

H05.9 Болест на орбитата, неуточнена

 

H06* Увреждания на слъзния апарат и орбитата при болести, класифицирани другаде

H06* Увреждания на слъзния апарат и орбитата при болести, класифицирани другаде

H06.0 Увреждания на слъзния апарат при болести, класифицирани другаде

H06.1 Паразитна инвазия на орбитата при болести, класифицирани другаде

H06.2 Екзофталм при нарушение на функцията на щитовидната жлеза (Е05.-ї)

H06.3 Други увреждания на орбитата при болести, класифицирани другаде

 

H10 Конюнктивит

H10 Конюнктивит

H10.0 Мукопурулентен конюнктивит

H10.1 Остър атопичен конюнктивит

H10.2 Други остри конюнктивити

H10.3 Остър конюнктивит, неуточнен

H10.4 Хроничен конюнктивит

H10.5 Блефароконюнктивит

H10.8 Други конюнктивити

H10.9 Конюнктивит, неуточнен

 

H11 Други болести на kонюнктивата

H11 Други болести на kонюнктивата

H11.0 Птеригиум

H11.1 Отлагания и дегенерации на конюнктивата

H11.2 Цикатрикси на конюнктивата

H11.3 Конюнктивална хеморагия

H11.4 Други конюнктивални съдови болести и кисти

H11.8 Други уточнени болести на конюнктивата

H11.9 Болест на конюнктивата, неуточнена

 

H13* Увреждания на конюнктивата при болести, класифицирани другаде

H13* Увреждания на конюнктивата при болести, класифицирани другаде

H13.0 Филариозна инвазия на конюнктивата (B74.-ї)

H13.1 Остър конюнктивит при болести, класифицирани другаде

H13.2 Конюнктивит при болести, класифицирани другаде

H13.3 Очен пемфигоид (L12.-ї)

H13.8 Други увреждания на конюнктивата при болести, класифицирани другаде

 

H15 Болести на склерата

H15 Болести на склерата

H15.0 Склерит

H15.1 Еписклерит

H15.8 Други увреждания на склерата

H15.9 Болест на склерата, неуточнена

 

H16 Кератит

H16 Кератит

H16.0 Язва на роговицата

H16.1 Други повърхностни кератити без конюнктивит

H16.2 Кератоконюнктивит

H16.3 Интерстициален и дълбок кератит

H16.4 Неоваскуларизация на роговицата

H16.8 Други форми на кератит

H16.9 Кератит, неуточнен

 

H17 Цикатрикси и мътнини на роговицата

H17 Цикатрикси и мътнини на роговицата

H17.0 Левком (адхерентен)

H17.1 Други централни мътнини на роговицата

H17.8 Други цикатрикси (ръбци) и мътнини на роговицата

H17.9 Цикатрикс и мътнина на роговицата, неуточнена

 

H18 Други болести на роговицата

H18 Други болести на роговицата

H18.0 Пигментация и отлагания в роговицата

H18.1 Булозна кератопатия

H18.2 Други корнеални едеми

H18.3 Изменения на мембраната на роговицата

H18.4 Дегенерация на роговицата

H18.5 Наследствени дистрофии на роговицата

H18.6 Кератоконус

H18.7 Други деформации на роговицата

H18.8 Други уточнени болести на роговицата

H18.9 Болест на роговицата, неуточнена

 

H19* Увреждания на склерата и роговицата при болести, класифицирани другаде

H19* Увреждания на склерата и роговицата при болести, класифицирани другаде

H19.0 Склерит и еписклерит при болести, класифицирани другаде

H19.1 Кератит и кератоконюнктивит, дължащ се на вируса на herpes simplex (B00.5ї)

H19.2 Кератит и кератоконюнктивит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

H19.3 Кератит и кератоконюнктивит при болести, класифицирани другаде

H19.8 Други увреждания на склерата и роговицата при болести, класифицирани другаде

 

H20 Иридоциклит

H20 Иридоциклит

H20.0 Остър и подостър иридоциклит

H20.1 Хроничен иридоциклит

H20.2 Иридоциклит, дължащ се на лещи

H20.8 Други иридоциклити

H20.9 Иридоциклит, неуточнен

 

H21 Други болести на ириса и цилиарното тяло

H21 Други болести на ириса и цилиарното тяло

H21.0 Хифема

H21.1 Други съдови болести на ириса и цилиарното тяло

H21.2 Дегенерация на ириса и цилиарното тяло

H21.3 Киста на ириса, цилиарното тяло и предната камера на окото

H21.4 Зенични мембрани

H21.5 Други видове сраствания и отлепвания на ириса и цилиарното тяло

H21.8 Други уточнени болести на ириса и цилиарното тяло

H21.9 Болест на ириса и цилиарното тяло, неуточнена

 

H22* Увреждания на ириса и цилиарното тяло при болести, класифицирани другаде

H22* Увреждания на ириса и цилиарното тяло при болести, класифицирани другаде

H22.0 Иридоциклит при инфекциозни болести, класифицирани другаде

H22.1 Иридоциклит при болести, класифицирани другаде

H22.8 Други увреждания на ириса и цилиарното тяло при болести, класифицирани другаде

 

H25 Старческа катаракта

H25 Старческа катаракта

H25.0 Начална старческа катаракта

H25.1 Старческа нуклеарна катаракта

H25.2 Старческа катаракта, морганиев тип

H25.8 Други старчески катаракти

H25.9 Старческа катаракта, неуточнена

 

H26 Други видове катаракта

H26 Други видове катаракта

H26.0 Детска, юношеска и пресенилна катаракта

H26.1 Травматична катаракта

H26.2 Усложнена катаракта

H26.3 Катаракта, предизвикана от лекарствени средства

H26.4 Вторична катаракта

H26.8 Друга уточнена катаракта

H26.9 Катаракта, неуточнена

 

H27 Други болести на лещата

H27 Други болести на лещата

H27.0 Афакия

H27.1 Изкълчване на лещата

H27.8 Други уточнени болести на лещата

H27.9 Болест на лещата, неуточнена

 

H28* Катаракта и други увреждания на лещата при болести, класифицирани другаде

H28* Катаракта и други увреждания на лещата при болести, класифицирани другаде

H28.0 Диабетна катаракта (Е10-Е14ї с общ четвърти знак .3)

H28.1 Катаракта при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата, kласифицирани другаде

H28.2 Катаракта при други болести, класифицирани другаде

H28.8 Други увреждания на лещата при болести, класифицирани другаде

 

H30 Хориоретинално възпаление

H30 Хориоретинално възпаление

H30.0 Огнищно хориоретинално възпаление

H30.1 Дисеминирано хориоретинално възпаление

H30.2 Заден циклит

H30.8 Други хориоретинални възпаления

H30.9 Хориоретинално възпаление, неуточнено

 

H31 Други болести на хориоидеята

H31 Други болести на хориоидеята

H31.0 Хориоретинални цикатрикси

H31.1 Дегенерация на хориоидеята

H31.2 Наследствена дегенерация на хориоидеята

H31.3 Кръвоизлив и руптура на хориоидеята

H31.4 Отлепване на хориоидеята

H31.8 Други уточнени болести на хориоидеята

H31.9 Болест на хориоидеята, неуточнена

 

H32* Хориоретинални нарушения при болести, класифицирани другаде

H32* Хориоретинални нарушения при болести, класифицирани другаде

H32.0 Хориоретинално възпаление при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

H32.8 Други хориоретинални нарушения при болести, класифицирани другаде

 

H33 Отлепване и разкъсване на ретината

H33 Отлепване и разкъсване на ретината

H33.0 Отлепване на ретината с ретинално разкъсване

H33.1 Ретиносхизис и ретинални кисти

H33.2 Серозно отлепване на ретината

H33.3 Разкъсвания на ретината без отлепване

H33.4 Тракционно отлепване на ретината

H33.5 Други форми на отлепване на ретината

 

H34 Оклузия на съдовете на ретината

H34 Оклузия на съдовете на ретината

H34.0 Преходна ретинална артериална оклузия

H34.1 Централна ретинална артериална оклузия

H34.2 Други ретинални артериални оклузии

H34.8 Други ретинални съдови оклузии

H34.9 Ретинална съдова оклузия, неуточнена

 

H35 Други болести на ретината

H35 Други болести на ретината

H35.0 Фонова ретинопатия и ретинални съдови изменения

H35.1 Преретинопатия

H35.2 Друга пролиферативна ретинопатия

H35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс

H35.4 Периферни ретинални дегенерации

H35.5 Наследствени ретинални дистрофии

H35.6 Ретинална хеморагия

H35.7 Отделяне, разцепване на слоевете на ретината

H35.8 Други уточнени увреждания на ретината

H35.9 Увреждане на ретината, неуточнено

 

H36* Увреждания на ретината при болести, класифицирани другаде

H36* Увреждания на ретината при болести, класифицирани другаде

H36.0 Диабетна ретинопатия (Е10-Е14ї с общ четвърти знак .3)

H36.8 Други увреждания на ретината при болести, класифицирани другаде

 

H40 Глаукома

H40 Глаукома

H40.0 Суспектна глаукома

H40.1 Първична глаукома с отворен ъгъл

H40.2 Първична глаукома със затворен ъгъл

H40.3 Вторична глаукома, посттравматична

H40.4 Вторична глаукома, дължаща се на възпалително заболяване на окото

H40.5 Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

H40.6 Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства

H40.8 Друга глаукома

H40.9 Глаукома, неуточнена

H42* Глаукома при болести, класифицирани другаде

H42.0 Глаукома при болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

H42.8 Глаукома при други болести, класифицирани другаде

 

H43 Болести на стъкловидното тяло

H43 Болести на стъкловидното тяло

H43.0 Пролапс на стъкловидното тяло

H43.1 Кръвоизлив в стъкловидното тяло

H43.2 Кристални отлагания в стъкловидното тяло

H43.3 Други помътнявания в стъкловидното тяло

H43.8 Други болести на стъкловидното тяло

H43.9 Болест на стъкловидното тяло, неуточнена

 

H44 Болести на очната ябълка

H44 Болести на очната ябълка

H44.0 Гноен ендофталмит

H44.1 Други ендофталмити

H44.2 Дегенеративна миопия

H44.3 Други дегенеративни болести на очната ябълка

H44.4 Хипотония на окото

H44.5 Дегенеративни състояния на очната ябълка

H44.6 Неотстранено (отдавна попаднало) магнитно чуждо тяло в окото

H44.7 Неотстранено (отдавна попаднало) немагнитно чуждо тяло в окото

H44.8 Други болести на очната ябълка

H44.9 Болест на очната ябълка, неуточнена

 

H45* Увреждания на стъкловидното тяло и очната ябълка при болести, класифицирани другаде

H45* Увреждания на стъкловидното тяло и очната ябълка при болести, класифицирани другаде

H45.0 Кръвоизлив в стъкловидното тяло при болести, класифицирани другаде

H45.1 Ендофталмит при болести, класифицирани другаде

H45.8 Други увреждания на стъкловидното тяло и очната ябълка при болести, класифицирани другаде

 

H46 Неврит на зрителния нерв

H46 Неврит на зрителния нерв

 

H47 Други болести на зрителния [2-я] нерв и зрителните пътища

H47 Други болести на зрителния [2-я] нерв и зрителните пътища

H47.0 Болести на зрителния нерв, некласифицирани другаде

H47.1 Едем на папилата, неуточнен

H47.2 Атрофия на зрителния нерв

H47.3 Други болести на папилата

H47.4 Увреждания на хиазмата

H47.5 Увреждане на други зрителни пътища

H47.6 Увреждания на зрителната област в кората

H47.7 Болест на зрителните пътища, неуточнена

 

H48* Увреждания на зрителния [2-я] нерв и зрителните пътища при болести, класифицирани другаде

H48* Увреждания на зрителния [2-я] нерв и зрителните пътища при болести, класифицирани другаде

H48.0 Атрофия на зрителния нерв при болести, класифицирани другаде

H48.1 Ретробулбарен неврит при болести, класифицирани другаде

H48.8 Други увреждания на зрителния нерв и зрителните пътища при болести, класифицирани другаде

 

H49 Паралитичен страбизъм

H49 Паралитичен страбизъм

H49.0 Парализа на 3-ти нерв [n. ocumotorius]

H49.1 Парализа на 4-ти нерв [n. trochlearis]

H49.2 Парализа на 6-ти нерв [n. abducent]

H49.3 Пълна (външна) офталмоплегия

H49.4 Прогресираща външна офталмоплегия

H49.8 Друг паралитичен страбизъм

H49.9 Паралитичен страбизъм, неуточнен

 

H50 Други форми на страбизъм

H50 Други форми на страбизъм

H50.0 Конвергентен конкомитентен страбизъм

H50.1 Дивергентен конкомитентен страбизъм

H50.2 Вертикален страбизъм

H50.3 Интермитираща хетеротропия

H50.4 Други и неуточнени хетеротропии

H50.5 Хетерофория

H50.6 Механичен страбизъм

H50.8 Друг уточнен страбизъм

H50.9 Страбизъм, неуточнен

 

H51 Други нарушения на бинокуларното движение

H51 Други нарушения на бинокуларното движение

H51.0 Парализа на погледа

H51.1 Недостатъчност на конвергенцията [недостатъчна и излишна]

H51.2 Интернуклеарна офталмоплегия

H51.8 Други уточнени нарушения на бинокуларното движение

H51.9 Нарушение на бинокуларното движение, неуточнено

 

H52 Нарушения на рефракцията и акомодацията

H52 Нарушения на рефракцията и акомодацията

H52.0 Хиперметропия

H52.1 Миопия

H52.2 Астигматизъм

H52.3 Анизометропия и анизеикония

H52.4 Пресбиопия

H52.5 Нарушения на акомодацията

H52.6 Други нарушения на рефракцията

H52.7 Нарушение на рефракцията, неуточнено

 

H53 Разстройства на зрението

H53 Разстройства на зрението

H53.0 Амблиопия, дължаща се на анопсия

H53.1 Субективни зрителни разстройства

H53.2 Диплопия

H53.3 Други нарушения на бинокуларното зрение

H53.4 Дефекти на зрителното поле

H53.5 Аномалии на цветното зрение

H53.6 Нощна слепота

H53.8 Други разстройства на зрението

H53.9 Разстройство на зрението, неуточнено

 

H54 Слепота и намалено зрение

H54 Слепота и намалено зрение

H54.0 Слепота на двете очи

H54.1 Слепота на едното око, намалено зрение на другото око

H54.2 Намалено зрение на двете очи

H54.3 Неопределена загуба на зрението на двете очи

H54.4 Слепота на едното око

H54.5 Намалено зрение на едното око

H54.6 Неопределена загуба на зрението на едното око

H54.7 Загуба на зрението, неуточнена

 

H55 Нистагъм и други непроизволни движения на очите

H55 Нистагъм и други непроизволни движения на очите

 

H57 Други болести на окото и придатъците му

H57 Други болести на окото и придатъците му

H57.0 Аномалия на функциите на зеницата

H57.1 Болка в окото

H57.8 Други неуточнени болести на окото и придатъците му

H57.9 Увреждане на окото и придатъците му, неуточнено

 

H58* Други увреждания на окото и придатъците му при болести, класифицирани другаде

H58* Други увреждания на окото и придатъците му при болести, класифицирани другаде

H58.0 Аномалии на функциите на зеницата при болести, класифицирани другаде

H58.1 Нарушение на зрението при болести, класифицирани другаде

H58.8 Други нарушения на окото и придатъците му при болести, класифицирани другаде

 

H59 Увреждане на окото и придатъците му след медицински процедури

H59 Увреждане на окото и придатъците му след медицински процедури

H59.0 Синдром на стъкловидното тяло след операция по повод на катаракта

H59.8 Други увреждания на окото и придатъците му след медицински процедури

H59.9 Увреждане на окото и придатъците му след медицински процедури, неуточнено

 

H60 Външен отит

H60 Външен отит

H60.0 Абсцес на външното ухо

H60.1 Целулит на външното ухо

H60.2 Злокачествен външен отит

H60.3 Други инфекциозни външни отити

H60.4 Холестеатом на външното ухо

H60.5 Остър външен отит, неинфекциозен

H60.8 Други външни отити

H60.9 Външен отит, неуточнен

 

H61 Други болести на външното ухо

H61 Други болести на външното ухо

H61.0 Перихондрит на външното ухо

H61.1 Неинфекциозни болести на ушната мида

H61.2 Церумен

H61.3 Придобита стеноза на външния слухов проход

H61.8 Други уточнени болести на външното ухо

H61.9 Болест на външното ухо, неуточнена

 

H62* Увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде

H62* Увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде

H62.0 Външен отит при бактериални болести, класифицирани другаде

H62.1 Външен отит при вирусни болести, класифицирани другаде

H62.2 Външен отит при микози

H62.3 Външен отит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

H62.4 Външен отит при други болести, класифицирани другаде

H62.8 Други увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде

 

H65 Негнойно възпаление на средното ухо

H65 Негнойно възпаление на средното ухо

H65.0 Остро серозно възпаление на средното ухо

H65.1 Други остри негнойни отити на средното ухо

H65.2 Хронично серозно възпаление на средното ухо

H65.3 Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

H65.4 Други хронични негнойни възпаления на средното ухо

H65.9 Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено

 

H66 Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо

H66 Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо

H66.0 Остро гнойно възпаление на средното ухо

H66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

H66.2 Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо

H66.3 Други хронични гнойни отити на средното ухо

H66.4 Гноен отит на средното ухо, неуточнен

H66.9 Възпаление на средното ухо, неуточнено

 

H67* Възпаление на средното ухо при болести, класифицирани другаде

H67* Възпаление на средното ухо при болести, класифицирани другаде

H67.0 Възпаление на средното ухо при бактериални болести, класифицирани другаде

H67.1 Възпаление на средното ухо при вирусни болести, класифицирани другаде

H67.8 Възпаление на средното ухо при други болести, класифицирани другаде

H68 Възпаление и запушване на Евстахиевата тръба

H68.0 Възпаление на Евстахиевата тръба

H68.1 Запушване на Евстахиевата тръба

 

H69 Други болести на Евстахиевата тръба

H69 Други болести на Евстахиевата тръба

H69.0 Отворена Евстахиевата тръба

H69.8 Други уточнени болести на Евстахиевата тръба

H69.9 Болест на Евстахиевата тръба, неуточнена

 

H70 Мастоидит и сродни състояния

H70 Мастоидит и сродни състояния

H70.0 Остър мастоидит

H70.1 Хроничен мастоидит

H70.2 Петрозит

H70.8 Други мастоидити и сродни състояния

H70.9 Мастоидит, неуточнен

 

H71 Холестеатом на средното ухо

H71 Холестеатом на средното ухо

 

H72 Перфорация на тъпанчето

H72 Перфорация на тъпанчето

H72.0 Централна перфорация на тъпанчето

H72.1 Перфорация на тъпанчето в областта на атика

H72.2 Други маргинални перфорации на тъпанчето

H72.8 Други перфорации на тъпанчето:

H72.9 Перфорация на тъпанчето, неуточнена

 

H73 Други болести на тъпанчето

H73 Други болести на тъпанчето

H73.0 Остър мирингит

H73.1 Хроничен мирингит

H73.8 Други уточнени болести на тъпанчето

H73.9 Болест на тъпанчето, неуточнена

 

H74 Други болести на средното ухо и мастоидния израстък

H74 Други болести на средното ухо и мастоидния израстък

H74.0 Тимпаносклероза

H74.1 Адхезивна болест на средното ухо

H74.2 Разкъсване и разместване на слуховите костици

H74.3 Други придобити дефекти на слуховите костици

H74.4 Полип на средното ухо

H74.8 Други уточнени болести на средното ухо и мастоидния израстък

H74.9 Болест на средното ухо и мастоидния израстък, неуточнена

 

H75* Други увреждания на средното ухо и мастоидния израстък при болести, класифицирани другаде

H75* Други увреждания на средното ухо и мастоидния израстък при болести, класифицирани другаде

H75.0 Мастоидит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

H75.8 Други уточнени болести на средното ухо и мастоидния израстък, класифицирани другаде

 

H80 Отосклероза

H80 Отосклероза

H80.0 Отосклероза, засягаща овалното прозорче, необлитерираща

H80.1 Отосклероза, засягаща овалното прозорче, облитерираща

H80.2 Кохлеарна, отосклероза

H80.8 Други форми на отосклероза

H80.9 Отосклероза, неуточнена

 

H81 Нарушение на вестибуларната функция

H81 Нарушение на вестибуларната функция

H81.0 Болест на Meniere

H81.1 Доброкачествен пароксизмален световъртеж

H81.2 Вестибуларен невронит

H81.3 Други периферни световъртежи

H81.4 Световъртеж от централен произход

H81.8 Други нарушения на вестибуларната функция

H81.9 Нарушение на вестибуларната функция, неуточнено

 

H82* Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде

H82* Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде

 

H83 Други болести на вътрешното ухо

H83 Други болести на вътрешното ухо

H83.0 Лабиринтит

H83.1 Лабиринтна фистула

H83.2 Лабиринтна дисфункция

H83.3 Шумови ефекти на вътрешното ухо

H83.8 Други уточнени болести на вътрешното ухо

H83.9 Болест на вътрешното ухо, неуточнена

 

H90 Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха

H90 Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха

H90.0 Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха

H90.1 Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо

H90.2 Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена

H90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха

H90.4 Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо

H90.5 Невросензорна загуба на слуха, неуточнена

H90.6 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота – двустранна

H90.7 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота – едностранна, с нормален слух на другото ухо

H90.8 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена

 

H91 Друга загуба на слуха

H91 Друга загуба на слуха

H91.0 Ототоксична загуба на слуха

H91.1 Пресбиакузис

H91.2 Внезапна идиопатична загуба на слуха

H91.3 Глухонемота, некласифицирана другаде

H91.8 Други уточнени форми на глухота

H91.9 Загуба на слуха, неуточнена

 

H92 Оталгия и отделяния от ухото

H92 Оталгия и отделяния от ухото

H92.0 Оталгия

H92.1 Оторея

H92.2 Оторагия (кръвотечение от ухото)

 

H93 Други болести на ухото, некласифицирани другаде

H93 Други болести на ухото, некласифицирани другаде

H93.0 Дегенеративни и съдови болести на ухото

H93.1 Шум в ушите (субективен)

H93.2 Други аномалии на слуховото възприятие

H93.3 Болести на слуховия нерв

H93.8 Други уточнени болести на ухото

H93.9 Болест на ухото, неуточнена

 

H94* Други увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

H94* Други увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

H94.0 Кохлеарен неврит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

H94.8 Други уточнени увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

 

H95 Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде

H95 Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде

H95.0 Рецидивиращ холестеатом в кухината след мастоидектомия

H95.1 Други увреждания след мастоидектомия

H95.8 Други увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури

H95.9 Увреждане на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, неуточнено

 

I00 Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

I00 Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

 

I01 Ревматизъм със засягане на сърцето

I01 Ревматизъм със засягане на сърцето

01.0 Остър ревматичен перикардит

I01.1 Остър ревматичен ендокардит

I01.2 Остър ревматичен миокардит

I01.8 Други остри ревматични болести на сърцето

I01.9 Остра ревматична болест на сърцето, неуточнена

 

I02 Ревматична хорея

I02 Ревматична хорея

I02.0 Ревматична хорея със засягане на сърцето

I02.9 Ревматична хорея без засягане на сърцето

 

I05 Ревматични болести на митралната клапа

I05 Ревматични болести на митралната клапа

I05.0 Митрална стеноза

I05.1 Ревматична митрална инсуфициенция

I05.2 Митрална стеноза и инсуфициенция

I05.8 Други болести на митралната клапа

I05.9 Болест на митралната клапа, неуточнена

 

I06 Ревматични болести на аортната клапа

I06 Ревматични болести на аортната клапа

I06.0 Ревматична аортна стеноза

I06.1 Ревматична аортна инсуфициенция

I06.2 Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

I06.8 Други ревматични болести на аортната клапа

I06.9 Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена

 

I07 Ревматични болести на трикуспидалната клапа

I07 Ревматични болести на трикуспидалната клапа

I07.0 Трикуспидална стеноза

I07.1 Трикуспидална инсуфициенция

I07.2 Трикуспидална стеноза и инсуфициенция

I07.8 Други болести на трикуспидалната клапа

I07.9 Болест на трикуспидалната клапа, неуточнена

 

I08 Болести на няколко клапи

I08 Болести на няколко клапи

I08.0 Съчетано засягане на митралната и аортната клапи

I08.1 Съчетано засягане на митралната и трикуспидалната клапи

I08.2 Съчетано засягане на аортната и трикуспидалната клапи

I08.3 Съчетано засягане на митралната, аортната и трикуспидалната клапи

I08.8 Други болести на няколко клапи

I08.9 Болест на няколко клапи, неуточнена

 

I09 Други ревматични болести на сърцето

I09 Други ревматични болести на сърцето

I09.0 Ревматичен миокардит

I09.1 Ревматични болести на ендокарда без уточняване на клапа

I09.2 Хроничен ревматичен перикардит

I09.8 Други уточнени ревматични болести на сърцето

I09.9 Ревматична болест на сърцето, неуточнена

 

I10 Есенциална [първична] хипертония

I10 Есенциална [първична] хипертония

 

I11 Хипертонична болест на сърцето

I11 Хипертонична болест на сърцето

I11.0 Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

I11.9 Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност

 

I12 Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест]

I12 Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест]

I12.0 Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност

I12.9 Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

 

I13 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

I13 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

I13.0 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност

I13.1 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност

I13.2 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност

I13.9 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено

 

I15 Вторична хипертония

I15 Вторична хипертония

I15.0 Бъбречно-съдова хипертония

I15.1 Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения

I15.2 Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения

I15.8 Други видове вторична хипертония

I15.9 Вторична хипертония, неуточнена

 

I20 Стенокардия

I20 Стенокардия

I20.0 Нестабилна стенокардия

I20.1 Стенокардия с документиран спазъм

I20.8 Други видове стенокардия

I20.9 Стенокардия, неуточнена

 

I21 Остър инфаркт на миокарда

I21 Остър инфаркт на миокарда

I21.0 Остър трансмурален инфаркт на миокарда на предната стена

I21.1 Остър трансмурален инфаркт на миокарда на долната стена

I21.2 Остър трансмурален инфаркт на миокарда с други уточнени локализации

I21.3 Остър трансмурален инфаркт на миокарда с неуточнена локализация

I21.4 Остър субендокарден инфаркт на миокарда

I21.9 Остър инфаркт на миокарда, неуточнен

 

I22 Повторен инфаркт на миокарда

I22 Повторен инфаркт на миокарда

I22.0 Повторен инфаркт на миокарда на предната стена

I22.1 Повторен инфаркт на миокарда на долната стена

I22.8 Повторен инфаркт на миокарда с друга уточнена локализация

I22.9 Повторен инфаркт на миокарда с неуточнена локализация

 

I23 Някои текущи усложнения на острия инфаркт на миокарда

I23 Някои текущи усложнения на острия инфаркт на миокарда

I23.0 Хемоперикард като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда

I23.1 Междупредсърден дефект като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда

I23.2 Междукамерен дефект като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда

I23.3 Руптура на сърдечната стена без хемоперикард като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда

I23.4 Руптура на сухожилна хорда като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда

I23.5 Руптура на папиларен мускул като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда

I23.6 Тромбоза на предсърдие, предсърдно ухо или камера като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда

I23.8 Други текущи усложнения на острия инфаркт на миокарда

 

I24 Други форми на остра исхемична болест на сърцето

I24 Други форми на остра исхемична болест на сърцето

I24.0 Коронарна тромбоза, неводеща до инфаркт на миокарда

I24.1 Синдром на Dressler

I24.8 Други форми на остра исхемична болест на сърцето

I24.9 Остра исхемична болест на сърцето, неуточнена

 

I25 Хронична исхемична болест на сърцето

I25 Хронична исхемична болест на сърцето

I25.0 Атеросклеротична сърдечно-съдова болест – описана така

I25.1 Атеросклеротична болест на сърцето

I25.2 Стар инфаркт на миокарда

I25.3 Сърдечна аневризма

I25.4 Аневризма на коронарна артерия

I25.5 Исхемична кардиомиопатия

I25.6 Безсимптомна исхемия на миокарда

I25.8 Други форми на хронична исхемична болест на сърцето

I25.9 Хронична исхемична болест на сърцето, неуточнена

 

I26 Белодробен емболизъм

I26 Белодробен емболизъм

I26.0 Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце

I26.9 Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце

 

I27 Други форми на белодробно сърце

I27 Други форми на белодробно сърце

I27.0 Първична белодробна хипертония

I27.1 Кифосколиотично сърце

I27.8 Други уточнени форми на белодробно сърце

I27.9 Белодробно сърце, неуточнено

 

I28 Други болести на белодробните съдове

I28 Други болести на белодробните съдове

I28.0 Артериовенозна фистула на белодробните съдове

I28.1 Аневризма на белодробна артерия

I28.8 Други уточнени болести на белодробните съдове

I28.9 Белодробно-съдова болест, неуточнена

 

I30 Остър перикардит

I30 Остър перикардит

I30.0 Остър неспецифичен идиопатичен перикардит

I30.1 Инфекциозен перикардит

I30.8 Други форми на остър перикардит

I30.9 Остър перикардит, неуточнен

 

I31 Други болести на перикарда

I31 Други болести на перикарда

I31.0 Хроничен адхезивен перикардит

I31.1 Хроничен констриктивен перикардит

I31.2 Хемоперикард, некласифициран другаде

I31.3 Перикарден излив (невъзпалителен)

I31.8 Други уточнени болести на перикарда

I31.9 Болест на перикарда, неуточнена

 

I32* Перикардит при болести, класифицирани другаде

I32* Перикардит при болести, класифицирани другаде

I32.0 Перикардит при бактериални болести, класифицирани другаде

I32.1 Перикардит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

I32.8 Перикардит при други болести, класифицирани другаде

 

I33 Остър и подостър ендокардит

I33 Остър и подостър ендокардит

I33.0 Остър и подостър инфекциозен ендокардит

I33.9 Остър ендокардит, неуточнен

 

I34 Неревматични болести на митралната клапа

I34 Неревматични болести на митралната клапа

I34.0 Митрална (клапна) инсуфициенция

I34.1 Митрален (клапен) пролапс

I34.2 Неревматична митрална (клапна) стеноза

I34.8 Други неревматични болести на митралната клапа

I34.9 Неревматична болест на митралната клапа, неуточнена

 

I35 Неревматични болести на аортната клапа

I35 Неревматични болести на аортната клапа

I35.0 Аортна (клапна) стеноза

I35.1 Аортна (клапна) инсуфициенция

I35.2 Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция

I35.8 Други болести на аортната клапа

I35.9 Болест на аортната клапа, неуточнена

 

I36 Неревматични болести на трикуспидалната клапа

I36 Неревматични болести на трикуспидалната клапа

I36.0 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза

I36.1 Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция

I36.2 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция

I36.8 Други неревматични болести на трикуспидалната клапа

I36.9 Неревматична болест на трикуспидалната клапа, неуточнена

 

I37 Болести на пулмоналната клапа

I37.0 Стеноза на пулмоналната клапа

I37.1 Инсуфициенция на пулмоналната клапа

I37.2 Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа

I37.8 Други болести на пулмоналната клапа

I37.9 Болест на пулмоналната клапа, неуточнена

 

I38 Ендокардит без уточняване на засегнатата клапа

I38 Ендокардит без уточняване на засегнатата клапа

I39* Ендокардит и увреждания на сърдечните клапи при болести, класифицирани другаде

I39.0 Увреждания на митралната клапа при болести, класифицирани другаде

I39.1 Увреждания на аортната клапа при болести, класифицирани другаде

I39.2 Увреждания на трикуспидалната клапа при болести, класифицирани другаде

I39.3 Увреждания на пулмоналната клапа при болести, класифицирани другаде

I39.4 Увреждания на няколко клапи при болести, класифицирани другаде

I39.8 Ендокардит без уточняване на засегнатата клапа при болести, класифицирани другаде

 

I40 Остър миокардит

I40 Остър миокардит

I40.0 Инфекциозен миокардит

I40.1 Изолиран миокардит

I40.8 Други видове остър миокардит

I40.9 Остър миокардит, неуточнен

 

I41* Миокардит при болести, класифицирани другаде

I41* Миокардит при болести, класифицирани другаде

I41.0 Миокардит при бактериални болести, класифицирани другаде

I41.1 Миокардит при вирусни болести, класифицирани другаде

I41.2 Миокардит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

I41.8 Миокардит при други болести, класифицирани другаде

 

I42 Кардиомиопатия

I42 Кардиомиопатия

I42.0 Дилатативна кардиомиопатия

I42.1 Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.2 Друга хипертрофична кардиомиопатия

I42.3 Ендомиокардна (еозинофилна) болест

I42.4 Ендокардна фиброеластоза

I42.5 Друга рестриктивна кардиомиопатия

I42.6 Алкохолна кардиомиопатия

I42.7 Кардиомиопатия, причинена от лекарства и други външни фактори

I42.8 Други кардиомиопатии

I42.9 Кардиомиопатия, неуточнена

 

I43* Кардиомиопатия при болести, класифицирани другаде

I43* Кардиомиопатия при болести, класифицирани другаде

I43.0 Кардиомиопатия при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

I43.1 Кардиомиопатия при метаболитни нарушения

I43.2 Кардиомиопатия при разстройства на храненето

I43.8 Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде

 

I44 Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок

I44 Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок

I44.0 Атриовентрикуларен блок, първа степен

I44.1 Атриовентрикуларен блок, втора степен

I44.2 Атриовентрикуларен блок, пълен

I44.3 Друг и неуточнен атриовентрикуларен блок

I44.4 Ляв преден хемиблок

I44.5 Ляв заден хемиблок

I44.6 Друг и неуточнен хемиблок

I44.7 Ляв бедрен блок, неуточнен

 

I45 Други проводни нарушения

I45 Други проводни нарушения

I45.0 Десен фасцикуларен блок

I45.1 Друг и неуточнен десен бедрен блок

I45.2 Бифасцикуларен блок

I45.3 Трифасцикуларен блок

I45.4 Неспецифичен вътрекамерен блок

I45.5 Друг уточнен сърдечен блок

I45.6 Синдром на преждевременно възбуждане

I45.8 Други уточнени проводни нарушения

I45.9 Проводно нарушение, неуточнено

 

I46 Спиране на сърцето

I46 Спиране на сърцето

I46.0 Спиране на сърцето с успешно възстановяване на сърдечната дейност

I46.1 Внезапна сърдечна смърт, описана така

I46.9 Спиране на сърцето, неуточнено

 

I47 Пароксизмална тахикардия

I47 Пароксизмална тахикардия

I47.0 Кръгова [re-entry] камерна аритмия

I47.1 Надкамерна тахикардия

I47.2 Камерна тахикардия

I47.9 Пароксизмална тахикардия, неуточнена

 

I48 Предсърдно мъждене и трептене

I48 Предсърдно мъждене и трептене

 

I49 Други сърдечни аритмии

I49 Други сърдечни аритмии

I49.0 Камерно мъждене и трептене

I49.1 Преждевременна предсърдна деполаризация

I49.2 Преждевременна деполаризация от антриовентрикуларното съединение

I49.3 Преждевременна камерна деполаризация

I49.4 Друга и неуточнена преждевременна деполаризация

I49.5 Синдром на болния синусов възел

I49.8 Други уточнени сърдечни аритмии

I49.9 Сърдечна аритмия, неуточнена

 

I50 Сърдечна недостатъчност

I50 Сърдечна недостатъчност

I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност

I50.1 Лявокамерна недостатъчност

I50.9 Сърдечна недостатъчност, неуточнена

 

I51 Усложнения и неточно определени болести на сърцето

I51 Усложнения и неточно определени болести на сърцето

I51.0 Дефект на сърдечна преграда, придобит

I51.1 Руптура на сухожилни хорди, некласифицирана другаде

I51.2 Руптура на папиларен мускул, некласифицирана другаде

I51.3 Вътресърдечна тромбоза, некласифицирана другаде

I51.4 Миокардит, неуточнен

I51.5 Миокардна дегенерация

I51.6 Сърдечно-съдова болест, неуточнена

I51.7 Кардиомегалия

I51.8 Други неточно определени болести на сърцето

I51.9 Болест на сърцето, неуточнена

 

I52* Други увреждания на сърцето при болести, класифицирани другаде

I52* Други увреждания на сърцето при болести, класифицирани другаде

I52.0 Други сърдечни увреждания при бактериални болести, класифицирани другаде

I52.1 Други сърдечни увреждания при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

I52.8 Други сърдечни увреждания при други болести, класифицирани другаде

 

I60 Субарахноидален кръвоизлив

I60 Субарахноидален кръвоизлив

I60.0 Субарахноидален кръвоизлив от сифона и бифуркацията на каротидната артерия

I60.1 Субарахноидален кръвоизлив от средната мозъчна артерия

I60.2 Субарахноидален кръвоизлив от предната свързваща артерия

I60.3 Субарахноидален кръвоизлив от задната свързваща артерия

I60.4 Субарахноидален кръвоизлив от базиларната артерия

I60.5 Субарахноидален кръвоизлив от вертебралната артерия

I60.6 Субарахноидален кръвоизлив от други интракраниални артерии

I60.7 Субарахноидален кръвоизлив от интракраниална артерия, неуточнен

I60.8 Друг субарахноидален кръвоизлив

I60.9 Субарахноидален кръвоизлив, неуточнен

 

I61 Вътремозъчен кръвоизлив

I61 Вътремозъчен кръвоизлив

I61.0 Вътремозъчен кръвоизлив в хемисфера, субкортикален

I61.1 Вътремозъчен кръвоизлив в хемисфера, кортикален

I61.2 Вътремозъчен кръвоизлив в хемисфера, неуточнен

I61.3 Вътремозъчен кръвоизлив в мозъчния ствол

I61.4 Вътремозъчен кръвоизлив в малкия мозък

I61.5 Вътремозъчен кръвоизлив в мозъчно стомахче

I61.6 Вътремозъчен кръвоизлив с множествена локализация

I61.8 Друг вътремозъчен кръвоизлив

I61.9 Вътремозъчен кръвоизлив, неуточнен

 

I62 Друг нетравматичен вътремозъчен кръвоизлив

I62 Друг нетравматичен вътремозъчен кръвоизлив

I62.0 Субдурален кръвоизлив (остър)(нетравматичен)

I62.1 Нетравматичен екстрадурален кръвоизлив

I62.9 Вътремозъчен кръвоизлив (нетравматичен), неуточнен

 

I63 Мозъчен инфаркт

I63 Мозъчен инфаркт

I63.0 Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на прецеребрални артерии

I63.1 Мозъчен инфаркт, причинен от емболия на прецеребрални артерии

I63.2 Мозъчен инфаркт, причинен от неуточнена оклузия или стеноза на прецеребрални артерии

I63.3 Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на церебрални артерии

I63.4 Мозъчен инфаркт, причинен от емболия на церебрални артерии

I63.5 Мозъчен инфаркт, причинен от неуточнена оклузия или стеноза на церебрални артерии

I63.6 Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на мозъчна вена – непиогенна

I63.8 Друг мозъчен инфаркт

I63.9 Мозъчен инфаркт, неуточнен

 

I64 Инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт

I64 Инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт

 

I65 Оклузия и стеноза на прецеребрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт

I65 Оклузия и стеноза на прецеребрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт

I65.0 Оклузия и стеноза на вертебрална артерия

I65.1 Оклузия и стеноза на базиларна артерия

I65.2 Оклузия и стеноза на каротидна артерия

I65.3 Оклузия и стеноза на множество и двустранни прецеребрални артерии

I65.8 Оклузия и стеноза на други прецеребрални артерии

I65.9 Оклузия и стеноза на неуточнена прецеребрална артерия

 

I66 Оклузия и стеноза на церебрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт

I66 Оклузия и стеноза на церебрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт

I66.0 Оклузия и стеноза на средна церебрална артерия

I66.1 Оклузия и стеноза на предна церебрална артерия

I66.2 Оклузия и стеноза на задна церебрална артерия

I66.3 Оклузия и стеноза на артерии на малкия мозък

I66.4 Оклузия и стеноза на множество и двустранни церебрални артерии

I66.8 Оклузия и стеноза на друга церебрална артерия

I66.9 Оклузия и стеноза на неуточнена церебрална артерия

 

I67 Други мозъчносъдови болести

I67 Други мозъчносъдови болести

I67.0 Дисекация на церебрални артерии без руптура

I67.1 Мозъчна аневризма без руптура

I67.2 Мозъчна атеросклероза

I67.3 Прогресивна съдова левкоенцефалопатия

I67.4 Хипертонична енцефалопатия

I67.5 Болест Moyamoya

I67.6 Непиогенна тромбоза на вътречерепната венозна система

I67.7 Мозъчен артериит, некласифициран другаде

I67.8 Други уточнени мозъчносъдови болести

I67.9 Мозъчносъдова болест, неуточнена

 

I68* Мозъчносъдови увреждания при болести, класифицирани другаде

I68* Мозъчносъдови увреждания при болести, класифицирани другаде

I68.0 Мозъчна амилоидна ангиопатия (Е85.-ї)

I68.1 Мозъчен артериит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

I68.2 Мозъчен артериит при други болести, класифицирани другаде

I68.8 Други мозъчносъдови увреждания при болести, класифицирани другаде

 

I69 Последици от мозъчносъдова болест

I69 Последици от мозъчносъдова болест

I69.0 Последици от субарахноидален кръвоизлив

I69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизлив

I69.2 Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив

I69.3 Последици от мозъчен инфаркт

I69.4 Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка

I69.8 Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести

 

I70 Атеросклероза

I70 Атеросклероза

I70.0 Атеросклероза на аортата

I70.1 Атеросклероза на бъбречна артерия

I70.2 Атеросклероза на артерии на крайниците

I70.8 Атеросклероза на други артерии

I70.9 Генерализирана и неуточнена атеросклероза

 

I71 Аневризма и дисекация на аортата

I71 Аневризма и дисекация на аортата

I71.0 Дисекация на (всяка част на) аортата

I71.1 Аневризма на торакалната аорта с руптура

I71.2 Аневризма на торакалната аорта без споменаване на руптура

I71.3 Аневризма на абдоминалната аорта с руптура

I71.4 Аневризма на абдоминалната аорта без споменаване на руптура

I71.5 Аневризма на торако-абдоминалната аорта с руптура

I71.6 Аневризма на торако-абдоминалната аорта без споменаване на руптура

I71.8 Аневризма на аортата с неуточнена локализация, с руптура

I71.9 Аневризма на аортата с неуточнена локализация без споменаване на руптура

 

I72 Други видове аневризма

I72 Други видове аневризма

I72.0 Аневризма на каротидна артерия

I72.1 Аневризма на артерия на горен крайник

I72.2 Аневризма на бъбречна артерия

I72.3 Аневризма на илиачна артерия

I72.4 Аневризма на артерия на долен крайник

I72.8 Аневризма на други уточнени артерии

I72.9 Аневризма с неуточнена локализация

 

I73 Други болести на периферните съдове

I73 Други болести на периферните съдове

I73.0 Синдром на Raynaud

I73.1 Облитериращ тромбангиит [болест на Buerger]

I73.8 Други уточнени болести на периферните съдове

I73.9 Болест на периферните съдове, неуточнена

 

I74 Артериална емболия и тромбоза

I74 Артериална емболия и тромбоза

I74.0 Емболия и тромбоза на абдоминалната аорта

I74.1 Емболия и тромбоза на други и неуточнени части на аортата

I74.2 Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници

I74.3 Емболия и тромбоза на артерии на долните крайници

I74.4 Емболия и тромбоза на артерии на крайниците, неуточнени

I74.5 Емболия и тромбоза на илиачна артерия

I74.8 Емболия и тромбоза на други артерии

I74.9 Емболия и тромбоза на неуточнена артерия

 

I77 Други болести на артериите и артериолите

I77 Други болести на артериите и артериолите

I77.0 Артериовенозна фистула, придобита

I77.1 Стриктура на артерия

I77.2 Руптура на артерия

I77.3 Артериална фибромускулна дисплазия

I77.4 Синдром на притискане на целиачната артерия

I77.5 Некроза на артерия

I77.6 Артериит, неуточнен

I77.8 Други уточнени болести на артериите и артериолите

I77.9 Болест на артериите и артериолите, неуточнена

 

I78 Болести на капилярите

I78 Болести на капилярите

I78.0 Наследствена хеморагична телеангиектазия

I78.1 Невус, ненеопластичен

I78.8 Други болести на капилярите

I78.9 Болест на капилярите, неуточнена

 

I79* Увреждания на артериите, артериолите и капилярите при болести, класифицирани другаде

I79* Увреждания на артериите, артериолите и капилярите при болести, класифицирани другаде

I79.0 Аневризма на аортата при болести, класифицирани другаде

I79.1 Аортит при болести, класифицирани другаде

I79.2 Периферна ангиопатия при болести, класифицирани другаде

I79.8 Други увреждания на артериите, артериолите и капилярите при болести, класифицирани другаде

 

I80 Флебит и тромбофлебит

I80 Флебит и тромбофлебит

I80.0 Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници

I80.1 Флебит и тромбофлебит на феморална вена

I80.2 Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на долните крайници

I80.3 Флебит и тромбофлебит на долните крайници, неуточнен

I80.8 Флебит и тромбофлебит с друга локализация

I80.9 Флебит и тромбофлебит с неуточнена локализация

 

I81 Тромбоза на порталната вена

I81 Тромбоза на порталната вена

 

I82 Емболия и тромбоза на други вени

I82 Емболия и тромбоза на други вени

I82.0 Синдром на Budd-Chiari

I82.1 Мигриращ тромбофлебит

I82.2 Емболия и тромбоза на празна вена

I82.3 Емболия и тромбоза на бъбречна вена

I82.8 Емболия и тромбоза на други уточнени вени

I82.9 Емболия и тромбоза на неуточнена вена

 

I83 Варикозни вени на долните крайници

I83 Варикозни вени на долните крайници

I83.0 Варикозни вени на долните крайници с язва

I83.1 Варикозни вени на долните крайници с възпаление

I83.2 Варикозни вени на долните крайници с язва и възпаление

I83.9 Варикозни вени на долните крайници без язва или възпаление

 

I84 Хемороиди

I84 Хемороиди

I84.0 Вътрешни тромбозирали хемороиди

I84.1 Вътрешни хемороиди с други усложнения

I84.2 Вътрешни хемороиди без усложнение

I84.3 Външни тромбозирали хемороиди

I84.4 Външни хемороиди с други усложнения

I84.5 Външни хемороиди без усложнение

I84.6 Остатъчни хемороидални кожни белези

I84.7 Тромбозирали хемороиди, неуточнени

I84.8 Хемороиди с други усложнения, неуточнени

I84.9 Хемороиди без усложнение, неуточнени

 

I85 Варици на хранопровода

I85 Варици на хранопровода

I85.0 Варици на хранопровода с кървене

I85.9 Варици на хранопровода без кървене

 

I86 Варикозни вени с други локализации

I86 Варикозни вени с други локализации

I86.0 Подезични варици

I86.1 Варици на скротума

I86.2 Варици на таза

I86.3 Варици на вулвата

I86.4 Варици на стомаха

I86.8 Варикозни вени с неуточнени локализации

 

I87 Други увреждания на вените

I87 Други увреждания на вените

I87.0 Постфлебитен синдром

I87.1 Притискане на вена

I87.2 Венозна инсуфициенция (хронична)(периферна)

I87.8 Други уточнени увреждания на вените

I87.9 Венозно увреждане, неуточнено

 

I88 Неспецифичен лимфаденит

I88 Неспецифичен лимфаденит

I88.0 Неспецифичен мезентериален лимфаденит

I88.1 Хроничен лимфаденит, с изключение на мезентериален

I88.8 Други неспецифични лимфаденити

I88.9 Неспецифичен лимфаденит, неуточнен

 

I89 Други неинфекциозни болести на лимфните съдове и лимфните възли

I89 Други неинфекциозни болести на лимфните съдове и лимфните възли

I89.0 Лимфедем, некласифициран другаде

I89.1 Лимфангит

I89.8 Други уточнени неинфекциозни болести на лимфните съдове и лимфните възли

I89.9 Неинфекциозна болест на лимфните съдове и лимфните възли, неуточнена

 

I95 Хипотония

I95 Хипотония

I95.0 Идиопатична хипотония

I95.1 Ортостатична хипотония

I95.2 Хипотония, дължаща се на лекарствени средства

I95.8 Други видове хипотония

I95.9 Хипотония, неуточнена

 

I97 Постпроцедурни болести на органите на кръвообращението, некласифицирани другаде

I97 Постпроцедурни болести на органите на кръвообращението, некласифицирани другаде

I97.0 Посткардиотомен синдром

I97.1 Други функционални нарушения след сърдечна операция

I97.2 Синдром на лимфедем след мастектомия

I97.8 Други следпроцедурни болести на органите на кръвообращението, некласифицирани другаде

I97.9 Следпроцедурни болести на органите на кръвообращението, неуточнени

 

I98* Други болести на органите на кръвообращението при болести, класифицирани другаде

I98* Други болести на органите на кръвообращението при болести, класифицирани другаде

I98.0 Сърдечно-съдов сифилис

I98.1 Сърдечно-съдови болести при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

I98.2 Варици на хранопровода при болести, класифицирани другаде

I98.8 Други уточнени болести на органите на кръвообращението при болести, класифицирани другаде

 

I99 Други и неуточнени болести на органите на кръвообращението

I99 Други и неуточнени болести на органите на кръвообращението

 

J00 Остър назофарингит [хрема]

J00 Остър назофарингит [хрема]

J01 Остър синуит

J01.0 Остър максиларен синуит

J01.1 Остър фронтален синуит

J01.2 Остър етмоидален синуит

J01.3 Остър сфеноидален синуит

J01.4 Остър пансинуит

J01.8 Друг остър синуит

J01.9 Остър синуит, неуточнен

 

J02 Остър фарингит

J02 Остър фарингит

J02.0 Стрептококов фарингит

J02.8 Остър фарингит, предизвикан от други уточнени причинители

J02.9 Остър фарингит, неуточнен

 

J03 Остър тонзилит (ангина)

J03 Остър тонзилит (ангина)

J03.0 Стрептококов тонзилит

J03.8 Остър тонзилит, предизвикан от други уточнени причинители

J03.9 Остър тонзилит, неуточнен

 

J04 Остър ларингит и трахеит

J04 Остър ларингит и трахеит

J04.0 Остър ларингит

J04.1 Остър трахеит

J04.2 Остър ларинготрахеит

 

J05 Остър обструктивен ларингит [круп] и епиглотит

J05 Остър обструктивен ларингит [круп] и епиглотит

J05.0 Остър обструктивен ларингит [круп]

J05.1 Остър епиглотит

 

J06 Остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена и неуточнена локализация

J06 Остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена и неуточнена локализация

J06.0 Остър ларингофарингит

J06.8 Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация

J06.9 Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена

 

J10 Грип, предизвикан от идентифициран вирус на грипа

J10 Грип, предизвикан от идентифициран вирус на грипа

J10.0 Грип с пневмония, идентифициран грипен вирус

J10.1 Грип с други респираторни прояви, идентифициран грипен вирус

J10.8 Грип с други прояви, идентифициран грипен вирус

 

J11 Грип, неидентифициран вирус

J11 Грип, неидентифициран вирус

J11.0 Грип с пневмония, неидентифициран вирус

J11.1 Грип с други респираторни прояви, неидентифициран вирус

J11.8 Грип с други прояви, неидентифициран вирус

 

J12 Вирусна пневмония, некласифицирана другаде

J12 Вирусна пневмония, некласифицирана другаде

J12.0 Аденовирусна пневмония

J12.1 Пневмония, причинена от респираторно синцитиален вирус

J12.2 Пневмония, причинена от вируса на парагрипа

J12.8 Друга вирусна пневмония

J12.9 Вирусна пневмония, неуточнена

 

J13 Пневмония, причинена от Streptococcus pneumoniae

J13 Пневмония, причинена от Streptococcus pneumoniae

 

J14 Пневмония, причинена от Haemophilus influenzae

J14 Пневмония, причинена от Haemophilus influenzae

 

J15 Бактериална пневмония, некласифицирана другаде

J15 Бактериална пневмония, некласифицирана другаде

J15.0 Пневмония, причинена от Klebsiella pneumoniae

J15.1 Пневмония, причинена от Pseudomonas

J15.2 Пневмония, причинена от стафилокок

J15.3 Пневмония, причинена от стрептокок група В

J15.4 Пневмония, причинена от други стрептококи

J15.5 Пневмония, причинена от Escherichia coli

J15.6 Пневмония, причинена от други аеробни грам-отрицателни бактерии

J15.7 Пневмония, причинена от Mycoplasma pneumoniae

J15.8 Други бактериални пневмонии

J15.9 Бактериална пневмония, неуточнена

 

J16 Пневмония, причинена от други инфекциозни агенти, некласифицирана другаде

J16 Пневмония, причинена от други инфекциозни агенти, некласифицирана другаде

J16.0 Пневмония, причинена от хламидии

J16.8 Пневмония, причинена от други уточнени инфекциозни агенти

 

J17* Пневмония при болести, класифицирани другаде

J17* Пневмония при болести, класифицирани другаде

J17.0 Пневмония при бактериални болести, класифицирани другаде

J17.1 Пневмония при вирусни болести, класифицирани другаде

J17.2 Пневмония при микози

J17.3 Пневмония при паразитни болести

J17.8 Пневмония при други болести, класифицирани другаде

 

J18 Пневмония без уточнен причинител

J18 Пневмония без уточнен причинител

J18.0 Бронхопневмония, неуточнена

J18.1 Лобарна пневмония, неуточнена

J18.2 Хипостатична пневмония, неуточнена

J18.8 Друга пневмония с неуточнен причинител

J18.9 Пневмония, неуточнена

 

J20 Остър бронхит

J20 Остър бронхит

J20.0 Остър бронхит, причинен от Mycoplasma pneumoniae

J20.1 Остър бронхит, причинен от Haemophilus influenzae

J20.2 Остър бронхит, причинен от стрептокок

J20.3 Остър бронхит, причинен от коксаки-вирус

J20.4 Остър бронхит, причинен от парагрипен вирус

J20.5 Остър бронхит, причинен от респираторно-синцитиален вирус

J20.6 Остър бронхит, причинен от риновирус

J20.7 Остър бронхит, причинен от еховирус

J20.8 Остър бронхит, причинен от друг уточнен агент

J20.9 Остър бронхит, неуточнен

 

J21 Остър бронхиолит

J21 Остър бронхиолит

J21.0 Остър бронхиолит, причинен от респираторно-синцитиален вирус

J21.8 Остър бронхиолит, причинен от друг уточнен агент

J21.9 Остър бронхиолит, неуточнен

 

J22 Остра респираторна инфекция на долните дихателни пътища, неуточнена

J22 Остра респираторна инфекция на долните дихателни пътища, неуточнена

 

J30 Вазомоторен и алергичен ринит

J30 Вазомоторен и алергичен ринит

J30.0 Вазомоторен ринит

J30.1 Алергичен ринит, причинен от полени

J30.2 Други сезонни алергични ринити

J30.3 Други алергични ринити

J30.4 Алергичен ринит, неуточнен

 

J31 Хроничен ринит, назофарингит и фарингит

J31 Хроничен ринит, назофарингит и фарингит

J31.0 Хроничен ринит

J31.1 Хроничен назофарингит

J31.2 Хроничен фарингит

 

J32 Хроничен синуит

J32 Хроничен синуит

J32.0 Хроничен максиларен синуит

J32.1 Хроничен фронтален синуит

J32.2 Хроничен етмоидален синуит

J32.3 Хроничен сфеноидален синуит

J32.4 Хроничен пансинуит

J32.8 Други хронични синуити

J32.9 Хроничен синуит, неуточнен

 

J33 Полип на носа

J33 Полип на носа

J33.0 Полип на носните кухини

J33.1 Полипозна дегенерация на синуса

J33.8 Други полипи на синуса

J33.9 Полип на носа, неуточнен

 

J34 Други болести на носа и носните синуси

J34 Други болести на носа и носните синуси

J34.0 Абсцес, фурункул и карбункул на носа

J34.1 Киста или мукоцеле на носа и носния синус

J34.2 Девиация на носната преграда

J34.3 Хипертрофия на носната раковина

J34.8 Други уточнени болести на носа и носните синуси

 

J35 Хронични болести на тонзилите и аденоидите

J35 Хронични болести на тонзилите и аденоидите

J35.0 Хроничен тонзилит

J35.1 Хипертрофия на тонзилите

J35.2 Хипертрофия на аденоидите

J35.3 Хипертрофия на тонзилите с хипертрофия на аденоидите

J35.8 Други хронични болести на тонзилите и аденоидите

J35.9 Хронична болест на тонзилите и аденоидите, неуточнена

 

J36 Перитонзиларен абсцес

J36 Перитонзиларен абсцес

 

J37 Хроничен ларингит и ларинготрахеит

J37 Хроничен ларингит и ларинготрахеит

J37.0 Хроничен ларингит

J37.1 Хроничен ларинготрахеит

 

J38 Болести на гласните връзки и ларинкса, некласифицирани другаде

J38 Болести на гласните връзки и ларинкса, некласифицирани другаде

J38.0 Парализа на гласните връзки и ларинкса

J38.1 Полип на гласните връзки и ларинкса

J38.2 Възли на гласните връзки

J38.3 Други болести на гласните връзки

J38.4 Оток на ларинкса

J38.5 Спазъм на ларинкса

J38.6 Стеноза на ларинкса

J38.7 Други болести на ларинкса

 

J39 Други болести на горните дихателни пътища

J39 Други болести на горните дихателни пътища

J39.0 Ретрофарингеален и парафарингеален абсцес

J39.1 Друг абсцес на фаринкса

J39.2 Други болести на фаринкса

J39.3 Реакция на повишена чувствителност на горните дихателни пътища, с неуточнена локализация

J39.8 Други уточнени болести на горните дихателни пътища

J39.9 Болест на горните дихателни пътища, неуточнена

 

J40 Бронхит, неуточнен като остър или хроничен

J40 Бронхит, неуточнен като остър или хроничен

 

J41 Обикновен и слузно-гноен хроничен бронхит

J41 Обикновен и слузно-гноен хроничен бронхит

J41.0 Обикновен хроничен бронхит

J41.1 Слузно-гноен хроничен бронхит

J41.8 Смесен, обикновен и слузно-гноен хроничен бронхит

 

J42 Хроничен бронхит, неуточнен

J42 Хроничен бронхит, неуточнен

 

J43 Емфизем

J43 Емфизем

J43.0 Синдром на MacLeod

J43.1 Панлобуларeн емфизем

J43.2 Центрилобуларен емфизем

J43.8 Друг емфизем

J43.9 Емфизем, неуточнен

 

J44 Друга хронична обструктивна белодробна болест

J44 Друга хронична обструктивна белодробна болест

J44.0 Хронична обструктивна белодробна болест с остра респираторна инфекция на долните дихателни пътища

J44.1 Хронична обструктивна белодробна болест с обостряне, неуточнена

J44.8 Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест

J44.9 Хронична обструктивна белодробна болест, неуточнена

 

J45 Астма

J45 Астма

J45.0 Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1 Неалергична астма

J45.8 Смесена астма

J45.9 Астма, неуточнена

 

J46 Астматичен статус [status asthmaticus]

J46 Астматичен статус [status asthmaticus]

 

J47 Бронхиектатична болест

J47 Бронхиектатична болест

 

J60 Пневмокониоза на въглекопачите

J60 Пневмокониоза на въглекопачите

 

J61 Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества

J61 Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества

 

J62 Пневмокониоза, причинена от прах, съдържаща силиций

J62 Пневмокониоза, причинена от прах, съдържаща силиций

J62.0 Пневмокониоза, причинена от талк

J62.8 Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций

 

J63 Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах

J63 Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах

J63.0 Алуминоза (на белия дроб)

J63.1 Бокситна фиброза (на белия дроб)

J63.2 Берилиоза

J63.3 Графитна фиброза (на белия дроб)

J63.4 Сидероза

J63.5 Станоза

J63.8 Пневмокониоза, причинена от друга уточнена неорганична прах

 

J64 Пневмокониоза, неуточнена

J64 Пневмокониоза, неуточнена

 

J65 Пневмокониоза, свързана с туберкулоза

J65 Пневмокониоза, свързана с туберкулоза

 

J66 Болест на дихателните пътища, предизвикана от специфична органична прах

J66 Болест на дихателните пътища, предизвикана от специфична органична прах

J66.0 Бисиноза

J66.1 Болест на работещите с лен

J66.2 Канабиноза

J66.8 Болест на дихателните пътища, предизвикана от друга уточнена органична прах

 

J67 Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах

J67 Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах

J67.0 Фермерски бял дроб [на селския стопанин]

J67.1 Багасоза (от прахта на захарната тръстика)

J67.2 Бял дроб на любители на птици

J67.3 Субероза

J67.4 Бял дроб на работещия с малц

J67.5 Бял дроб на работещия с гъби

J67.6 Бял дроб на белача на кленови кори

J67.7 Бял дроб при контакт с климатик и овлажнители на въздуха

J67.8 Хиперсензитивни пневмонити, причинени от друга органична прах

J67.9 Хиперсензитивен пневмонит, причинен от неуточнена органична прах

 

J68 Респираторни състояния, причинени от вдишване на химични вещества, газове, дим и пари

J68 Респираторни състояния, причинени от вдишване на химични вещества, газове, дим и пари

J68.0 Бронхит и пневмонит, причинени от химични вещества, газове, дим и пари

J68.1 Остър белодробен оток, причинен от химични вещества, газове, дим и пари

J68.2 Възпаление на горните дихателни пътища, причинено от химични вещества, газове, дим и пари, некласифицирано другаде

J68.3 Други остри и подостри респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари

J68.4 Химични респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари

J68.8 Други респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари

J68.9 Респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари, неуточнени

 

J69 Пневмонит, причинен от твърди вещества и течности

J69 Пневмонит, причинен от твърди вещества и течности

J69.0 Пневмонит, причинен от храна и повърнати материи

J69.1 Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции

J69.8 Пневмонит, причинен от други твърди вещества и течности

 

J70 Респираторни състояния, причинени от други външни агенти

J70 Респираторни състояния, причинени от други външни агенти

J70.0 Остри белодробни прояви, причинени от облъчване

J70.1 Хронични и други белодробни прояви, причинени от радиация

J70.2 Остри интерстициални белодробни нарушения, причинени от лекарствени средства

J70.3 Хронични интерстициални белодробни нарушения, причинени от лекарствени средства

J70.4 Белодробни интерстициални нарушения, причинени от лекарствени средства, неуточнени

J70.8 Респираторни състояния, причинени от други уточнени външни агенти

J70.9 Респираторни състояния, причинени от неуточнени външни агенти

 

J80 Синдром на респираторно растройство [дистрес] при възрастни

J80 Синдром на респираторно растройство [дистрес] при възрастни

 

J81 Белодробен оток

J81 Белодробен оток

 

J82 Белодробна еозинофилия, некласифицирана другаде

J82 Белодробна еозинофилия, некласифицирана другаде

 

J84 Други интерстициални белодробни болести

J84 Други интерстициални белодробни болести

J84.0 Алвеолaрни и парието-алвеолaрни нарушения

J84.1 Други интерстициални белодробни болести с фиброза

J84.8 Други уточнени интерстициални белодробни болести

J84.9 Интерстициална белодробна болест, неуточнена

 

J85 Абсцес на белия дроб и медиастинума

J85 Абсцес на белия дроб и медиастинума

J85.0 Гангрена и некроза на белия дроб

J85.1 Абсцес на белия дроб с пневмония

J85.2 Абсцес на белия дроб без пневмония

J85.3 Абсцес на медиастинума

 

J86 Пиоторакс

J86 Пиоторакс

J86.0 Пиоторакс с фистула

J86.9 Пиоторакс без фистула

 

J90 Плеврален излив, некласифициран другаде

J90 Плеврален излив, некласифициран другаде

 

J91* Плеврален излив при състояния, класифицирани другаде

J91* Плеврален излив при състояния, класифицирани другаде

 

J92 Плеврално срастване

J92 Плеврално срастване

92.0 Плеврално срастване при азбестоза

J92.9 Плеврално срастване без наличие на азбестоза

 

J93 Пневмоторакс

J93 Пневмоторакс

J93.0 Спонтанен пневмоторакс при напрежение

J93.1 Друг спонтанен пневмоторакс

J93.8 Друг пневмоторакс

J93.9 Пневмоторакс, неуточнен

 

J94 Други увреждания на плеврата

J94 Други увреждания на плеврата

J94.0 Хилозен излив

J94.1 Фиброторакс

J94.2 Хемоторакс

J94.8 Други уточнени плеврални състояния

J94.9 Плеврално увреждане, неуточнено

 

J95 Респираторни нарушения след медицински процедури, некласифицирани другаде

J95 Респираторни нарушения след медицински процедури, некласифицирани другаде

J95.0 Нарушение на функционирането на трахеостома

J95.1 Остра белодробна недостатъчност след торакална хирургична намеса

J95.2 Остра белодробна недостатъчност след извънторакална хирургична намеса

J95.3 Хронична белодробна недостатъчност, дължаща се на операция

J95.4 Синдром на Mendelson

J95.5 Субглотисна стеноза след медицински процедури

J95.8 Други респираторни нарушения след медицински процедури

J95.9 Респираторно нарушение след медицински процедури, неуточнено

 

J96 Дихателна недостатъчност, некласифицирана другаде

J96 Дихателна недостатъчност, некласифицирана другаде

J96.0 Остра дихателна недостатъчност

J96.1 Хронична дихателна недостатъчност

J96.9 Дихателна недостатъчност, неуточнена

 

J98 Други респираторни нарушения

J98 Други респираторни нарушения

J98.0 Болести на бронхите, некласифицирани другаде

J98.1 Белодробен колапс

J98.2 Интерстициален емфизем

J98.3 Компенсаторен емфизем

J98.4 Други увреждания на белия дроб

J98.5 Болести на медиастинума, некласифицирани другаде

J98.6 Болести на диафрагмата

J98.8 Други уточнени респираторни нарушения

J98.9 Респираторно нарушение, неуточнено

 

J99* Респираторни нарушения при болести, класифицирани другаде

J99* Респираторни нарушения при болести, класифицирани другаде

J99.0 Ревматоидна болест на белия дроб (M05.1ї)

J99.1 Респираторни нарушения при други дифузни нарушения на съединителната тъкан

J99.8 Респираторни нарушения при други болести, класифицирани другаде

 

K00 Нарушения в развитието и никненето на зъбите

K00 Нарушения в развитието и никненето на зъбите

K00.0 Анодонтия

K00.1 Свърхбройни зъби

K00.2 Аномалии в големината и формата на зъбите

K00.3 Петнисти зъби

K00.4 Нарушения в образуването на зъбите

K00.5 Наследствени нарушения на структурата на зъба, некласифицирани другаде

K00.6 Нарушения при никненето на зъбите

K00.7 Синдром на никнене на зъбите

K00.8 Други нарушения в развитието на зъбите

K00.9 Нарушение в развитието на зъбите, неуточнено

 

K01 Вложени и импактни зъби

K01 Вложени и импактни зъби

K01.0 Вложени зъби

K01.1 Импактни зъби

 

K02 Зъбен кариес

K02 Зъбен кариес

K02.0 Кариес на емайла

K02.1 Кариес на дентина

K02.2 Кариес на цимента

K02.3 Преустановен зъбен кариес

K02.4 Одонтоклазия

K02.8 Друг зъбен кариес

K02.9 Зъбен кариес, неуточнен

 

K03 Други болести на твърдите тъкани на зъбите

K03 Други болести на твърдите тъкани на зъбите

K03.0 Повишено изтъркване на зъбите

K03.1 Абразия на зъбите

K03.2 Ерозия на зъбите

K03.3 Патологична резорбция на зъбите

K03.4 Хиперциментоза

K03.5 Анкилоза на зъбите

K03.6 Отлагания [натрупвания] върху зъбите

K03.7 Промяна в цвета на твърдите зъбни тъкани след поникването

K03.8 Други уточнени болести на твърдите зъбни тъкани

K03.9 Болест на твърдите зъбни тъкани, неуточнена

 

K04 Болести на пулпата и периапикалните тъкани

K04 Болести на пулпата и периапикалните тъкани

K04.0 Пулпит

K04.1 Некроза на пулпата

K04.2 Дегенерация на пулпата

K04.3 Неправилно образуване на твърди тъкани в пулпата

K04.4 Остър апикален периодонтит, произхождащ от пулпата

K04.5 Хроничен апикален периодонтит

K04.6 Периапикален абсцес с кухина

K04.7 Периапикален абсцес без кухина

K04.8 Радикулерна киста

K04.9 Други и неуточнени болести на пулпата и периапикалните тъкани

 

K05 Гингивит и болести на пародонта

K05 Гингивит и болести на пародонта

K05.0 Остър гингивит

K05.1 Хроничен гингивит

K05.2 Остър периодонтит

K05.3 Хроничен пародонтит

K05.4 Пародонтоза

K05.5 Други болести на пародонта

K05.6 Болест на пародонта, неуточнена

 

K06 Други изменения на венците и беззъбата алвеоларна криста

K06 Други изменения на венците и беззъбата алвеоларна криста

K06.0 Отдръпване на венците

K06.1 Хипертрофия на венците

K06.2 Нарушения на венците и беззъбата алвеоларна криста, причинени от травма

K06.8 Други уточнени нарушения на венците и беззъбата алвеоларна криста

K06.9 Нарушение на венците и беззъбата алвеоларна криста, неуточнено

 

K07 Челюстнолицеви аномалии [включително аномалии на захапката]

K07 Челюстнолицеви аномалии [включително аномалии на захапката]

K07.0 Големи аномалии в размерите на челюстите

K07.1 Аномалии на челюстночерепните съотношения

K07.2 Аномалии в съотношенията между зъбните дъги

K07.3 Аномалии в положението на зъбите

K07.4 Аномалия на захапката, неуточнена

K07.5 Челюстнолицеви функционални аномалии

K07.6 Нарушения на темпоромандибуларната става

K07.8 Други челюстнолицеви аномалии

K07.9 Челюстнолицева аномалия, неуточнена

 

K08 Други нарушения на зъбите и пародонта

K08 Други нарушения на зъбите и пародонта

K08.0 Зъбна ексфолиация, дължаща се на общи причини

K08.1 Загуба на зъби, дължаща се на злополука, екстракция или локално заболяване на пародонта

K08.2 Атрофия на беззъбата алвеоларна криста

K08.3 Задържан зъбен корен [ретенционен]

K08.8 Други уточнени нарушения на зъбите и пародонта

K08.9 Нарушение на зъбите и пародонта, неуточнено

 

K09 Кисти в устната кухина, некласифицирани другаде

K09 Кисти в устната кухина, некласифицирани другаде

K09.0 Кисти, свързани с развитието на зъбите

K09.1 Кисти при развитието (неодонтогенни) в устната кухина

K09.2 Други кисти на челюстта

K09.8 Други уточнени кисти в устната кухина, некласифицирани другаде

K09.9 Киста в устната кухина, неуточнена

 

K10 Други болести на челюстите

K10 Други болести на челюстите

K10.0 Нарушения в развитието на челюстите

K10.1 Гигантоклетъчен гранулом, централен

K10.2 Възпалителни болести на челюстите

K10.3 Алвеолит на челюстите

K10.8 Други уточнени болести на челюстите

K10.9 Болест на челюстта, неуточнена

 

K11 Болести на слюнчените жлези

K11 Болести на слюнчените жлези

K11.0 Атрофия на слюнчена жлеза

K11.1 Хипертрофия на слюнчена жлеза

K11.2 Сиалоаденит

K11.3 Абсцес на слюнчена жлеза

K11.4 Фистула на слюнчена жлеза

K11.5 Сиалолитиаза

K11.6 Мукоцеле на слюнчена жлеза

K11.7 Нарушения на слюнчената секреция

K11.8 Други болести на слюнчените жлези

K11.9 Болест на слюнчена жлеза, неуточнена

 

K12 Стоматит и сродни увреждания

K12 Стоматит и сродни увреждания

K12.0 Рецидивиращи афти в устната кухина

K12.1 Други форми на стоматит

K12.2 Флегмон и абсцес в устната кухина

 

K13 Други болести на устните и устната лигавица

K13 Други болести на устните и устната лигавица

K13.0 Болести на устните

K13.1 Прехапване на буза и устна

K13.2 Левкоплакия и други изменения на устния епител, включително и на езика

K13.3 Космата левкоплакия

K13.4 Гранулом и грануломоподобни увреждания на устната лигавица

K13.5 Субмукозна фиброза на устната кухина

K13.6 Хиперплазия на устната лигавица, причинена от дразнене

K13.7 Други и неуточнени увреждания на устната лигавица

 

K14 Болести на езика

K14 Болести на езика

K14.0 Глосит

K14.1 „Географски“ език

K14.2 Срединен ромбоиден глосит

K14.3 Хипертрофия на папилите на езика

K14.4 Атрофия на папилите на езика

K14.5 Нагънат език

K14.6 Глосодиния

K14.8 Други болести на езика

K14.9 Болест на езика, неуточнена

 

K20 Езофагит

K20 Езофагит

 

K21 Гастроезофагеална рефлуксна болест

K21 Гастроезофагеална рефлуксна болест

K21.0 Гастроезофагеална рефлуксна болест с езофагит

K21.9 Гастроезофагеална рефлуксна болест без езофагит

 

K22 Други болести на хранопровода

K22 Други болести на хранопровода

K22.0 Ахалазия на кардията

K22.1 Язва на хранопровода

K22.2 Непроходимост на хранопровода

K22.3 Перфорация на хранопровода

K22.4 Дискинезия на хранопровода

K22.5 Дивертикул на хранопровода, придобит

K22.6 Синдром на Mallory-Weiss

K22.8 Други уточнени болести на хранопровода

K22.9 Болест на хранопровода, неуточнена

 

K23* Увреждания на хранопровода при болести, класифицирани другаде

K23* Увреждания на хранопровода при болести, класифицирани другаде

K23.0 Туберкулозен езофагит (A18.8ї)

K23.1 Мегахранопровод при болестта на Chagas (В57.3ї)

K23.8 Увреждания на хранопровода при други болести, класифицирани другаде

 

K25 Язва на стомаха

K25 Язва на стомаха

 

K26 Язва на дванадесетопръстника

K26 Язва на дванадесетопръстника

 

K27 Пептична язва с неуточнена локализация

K27 Пептична язва с неуточнена локализация

 

K28 Гастройеюнална язва

K28 Гастройеюнална язва

 

K29 Гастрит и дуоденит

K29 Гастрит и дуоденит

K29.0 Остър хеморагичен гастрит

K29.1 Други остри гастрити

K29.2 Алкохолен гастрит

K29.3 Хроничен повърхностен гастрит

K29.4 Хроничен атрофичен гастрит

K29.5 Хроничен гастрит, неуточнен

K29.6 Други гастрити

K29.7 Гастрит, неуточнен

K29.8 Дуоденит

K29.9 Гастродуоденит, неуточнен

 

K30 Диспепсия

K30 Диспепсия

 

K31 Други болести на стомаха и дванадесетопръстника

K31 Други болести на стомаха и дванадесетопръстника

K31.0 Остра дилатация на стомаха

K31.1 Хипертрофична пилорна стеноза у възрастни

K31.2 Стриктура на стомаха с форма на пясъчен часовник и стеноза на стомаха

K31.3 Пилороспазъм, некласифициран другаде

K31.4 Дивертикул на стомаха

K31.5 Непроходимост на дванадесетопръстника

K31.6 Фистула на стомаха и дванадесетопръстника

K31.7 Полип на стомаха и дванадесетопръстника

K31.8 Други уточнени болести на стомаха и дванадесетопръстника

K31.9 Болест на стомаха и дванадесетопръстника, неуточнена

 

K35 Остър апендицит

K35 Остър апендицит

K35.0 Остър апендицит с дифузен перитонит

K35.1 Остър апендицит с перитонеален абсцес

K35.9 Остър апендицит, неуточнен

 

K36 Други форми на апендицит

K36 Други форми на апендицит

 

K37 Апендицит, неуточнен

K37 Апендицит, неуточнен

 

K38 Други болести на апендикса

K38 Други болести на апендикса

K38.0 Хиперплазия на апендикса

K38.1 Апендикуларни отлагания

K38.2 Дивертикул на апендикса

K38.3 Фистула на апендикса

K38.8 Други уточнени болести на апендикса

K38.9 Болест на апендикса, неуточнена

 

K40 Ингвинална херния

K40 Ингвинална херния

K40.0 Двустранна ингвинална херния с непроходимост без гангрена

K40.1 Двустранна ингвинална херния с гангрена

K40.2 Двустранна ингвинална херния без непроходимост или гангрена

K40.3 Едностранна или неуточнена ингвинална херния с непроходимост без гангрена

K40.4 Едностранна или неуточнена ингвинална херния с гангрена

K40.9 Едностранна или неуточнена ингвинална херния без непроходимост или гангрена

 

K41 Феморална херния

K41 Феморална херния

K41.0 Двустранна феморална херния с непроходимост без гангрена

K41.1 Двустранна феморална херния с гангрена

K41.2 Двустранна феморална херния без непроходимост или гангрена

K41.3 Едностранна или неуточнена феморална херния с непроходимост без гангрена

K41.4 Едностранна или неуточнена феморална херния с гангрена

K41.9 Едностранна или неуточнена феморална херния без непроходимост или гангрена

 

K42 Пъпна херния

K42 Пъпна херния

K42.0 Пъпна херния с непроходимост без гангрена

K42.1 Пъпна херния с гангренa

K42.9 Пъпна херния без непроходимост или гангрена

 

K43 Вентрална херния

K43 Вентрална херния

K43.0 Вентрална херния с непроходимост без гангрена

K43.1 Вентрална херния с гангрена

K43.9 Вентрална херния без непроходимост или гангрена

 

K44 Диафрагмална херния

K44 Диафрагмална херния

K44.0 Диафрагмална херния с непроходимост без гангрена

K44.1 Диафрагмална херния с гангрена

K44.9 Диафрагмална херния без непроходимост или гангрена

 

K45 Други абдоминални хернии

K45 Други абдоминални хернии

K45.0 Друга уточнена абдоминална херния с непроходимост без гангрена

K45.1 Друга уточнена абдоминална херния с гангрена

K45.8 Друга уточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена

 

K46 Абдоминална херния, неуточнена

K46 Абдоминална херния, неуточнена

K46.0 Неуточнена абдоминална херния с непроходимост без гангрена

K46.1 Неуточнена абдоминална херния с гангрена

K46.9 Неуточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена

 

K50 Болест на Crohn [регионарен ентерит]

K50 Болест на Crohn [регионарен ентерит]

K50.0 Болест на Crohn на тънкото черво

K50.1 Болест на Crohn на дебелото черво

K50.8 Други разновидности на болестта на Crohn

K50.9 Болест на Crohn, неуточнена

 

K51 Улцерозен колит

K51 Улцерозен колит

K51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколит

K51.1 Улцерозен (хроничен) илеоколит

K51.2 Улцерозен (хроничен) проктит

K51.3 Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит

K51.4 Псевдополипоза на колона

K51.5 Мукозен проктоколит

K51.8 Други улцерозни колити

K51.9 Улцерозен колит, неуточнен

 

K52 Други неинфекциозни гастроентерити и колити

K52 Други неинфекциозни гастроентерити и колити

K52.0 Радиационен гастроентерит и колит

K52.1 Токсичен гастроентерит и колит

K52.2 Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит

K52.8 Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити

K52.9 Неинфекциозен гастроентерит и колит, неуточнен

 

K55 Съдови болести на червата

K55 Съдови болести на червата

K55.0 Остри съдови болести на червата

K55.1 Хронични съдови болести на червата

K55.2 Ангиодисплазия на колона

K55.8 Други съдови болести на червата

K55.9 Съдови болести на червата, неуточнени

 

K56 Паралитичен илеус и непроходимост на червата без херния

K56 Паралитичен илеус и непроходимост на червата без херния

K56.0 Паралитичен илеус

K56.1 Инвагинация

K56.2 Волвулус

K56.3 Илеус, предизвикан от жлъчен камък

K56.4 Друг вид запушване на червата

K56.5 Чревни сраствания [бридове] с непроходимост

K56.6 Друга и неуточнена чревна непроходимост

K56.7 Илеус, неуточнен

 

K57 Дивертикули на червата

K57 Дивертикули на червата

K57.0 Дивертикули на тънкото черво с перфорация и абсцес

K57.1 Дивертикули на тънкото черво без перфорация или абсцес

K57.2 Дивертикули на дебелото черво с перфорация и абсцес

K57.3 Дивертикули на дебелото черво без перфорация и абсцес

K57.4 Дивертикули на тънкото и на дебелото черво с перфорация и абсцес

K57.5 Дивертикули на тънкото и на дебелото черво без перфорация или абсцес

K57.8 Дивертикули на червата на неуточнена част, с перфорация и абсцес

K57.9 Дивертикули на червата на неуточнена част, без перфорация и абсцес

 

K58 Синдром на раздразненото черво

K58 Синдром на раздразненото черво

K58.0 Синдром на раздразненото черво с диария

K58.9 Синдром на раздразненото черво без диария

 

K59 Други функционални чревни нарушения

K59 Други функционални чревни нарушения

K59.0 Запек

K59.1 Функционална диария

K59.2 Неврогенни черва, некласифицирани другаде

K59.3 Мегаколон, некласифициран другаде

K59.4 Спазъм на аналния сфинктер

K59.8 Други уточнени функционални нарушения на червата

K59.9 Функционално нарушение на червата, неуточнено

 

K60 Фисура и фистула на ануса и ректума

K60 Фисура и фистула на ануса и ректума

K60.0 Остра анална фисура

K60.1 Хронична анална фисура

K60.2 Анална фисура, неуточнена

K60.3 Анална фистула

K60.4 Ректална фистула

K60.5 Аноректална фистула

 

K61 Абсцес на ануса и ректума

K61 Абсцес на ануса и ректума

K61.0 Анален абсцес

K61.1 Ректален абсцес

K61.2 Аноректален абсцес

K61.3 Ишиоректален абсцес

K61.4 Интрасфинктерен абсцес

 

K62 Други болести на ануса и ректума

K62 Други болести на ануса и ректума

K62.0 Анален полип

K62.1 Ректален полип

K62.2 Пролапс на ануса

K62.3 Пролапс на ректума

K62.4 Стеноза на ануса и ректума

K62.5 Кръвоизлив от ануса и ректума

K62.6 Язва на ануса и ректума

K62.7 Радиационен проктит

K62.8 Други уточнени болести на ануса и ректума

K62.9 Болест на ануса и ректума, неуточнена

 

K63 Други болести на червата

K63 Други болести на червата

K63.0 Абсцес на червата

K63.1 Перфорация на червата (нетравматична)

K63.2 Фистула на червата

K63.3 Язва на червата

K63.4 Ентероптоза

K63.5 Полип на колона

K63.8 Други уточнени болести на червата

K63.9 Болест на червата, неуточнена

 

K65 Перитонит

K65 Перитонит

K65.0 Остър перитонит

K65.8 Други видове перитонит

K65.9 Перитонит, неуточнен

 

K66 Други увреждания на перитонеума

K66 Други увреждания на перитонеума

K66.0 Перитонеални сраствания

K66.1 Хемоперитонеум

K66.8 Други уточнени увреждания на перитонеума

K66.9 Увреждане на перитонеума, неуточнено

 

K67* Увреждания на перитонеума при инфекциозни болести, класифицирани другаде

K67* Увреждания на перитонеума при инфекциозни болести, класифицирани другаде

K67.0 Хламидиен перитонит (A74.8ї)

K67.1 Гонококов перитонит (A54.8ї)

K67.2 Сифилитичен перитонит (A52.7ї)

K67.3 Туберкулозен перитонит (A18.3ї)

K67.8 Други увреждания на перитонеума при инфекциозни болести, класифицирани другаде

 

K70 Алкохолна болест на черния дроб

K70 Алкохолна болест на черния дроб

K70.0 Алкохолна мастна дистрофия на черния дроб

K70.1 Алкохолен хепатит

K70.2 Алкохолна фиброза и склероза на черния дроб

K70.3 Алкохолна цироза на черния дроб

K70.4 Алкохолна чернодробна недостатъчност

K70.9 Алкохолна болест на черния дроб, неуточнена

 

K71 Токсично увреждане на черния дроб

K71 Токсично увреждане на черния дроб

K71.0 Токсично увреждане на черния дроб с холестаза

K71.1 Токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза

K71.2 Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит

K71.3 Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен персистиращ хепатит

K71.4 Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен лобуларен хепатит

K71.5 Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен активен хепатит

K71.6 Токсично увреждане на черния дроб с картина на хепатит, некласифицирано другаде

K71.7 Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб

K71.8 Токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб

K71.9 Токсично увреждане на черния дроб, неуточнено

 

K72 Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде

K72 Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде

K72.0 Остра или подостра чернодробна недостатъчност

K72.1 Хронична чернодробна недостатъчност

K72.9 Чернодробна недостатъчност, неуточнена

 

K73 Хроничен хепатит, некласифициран другаде

K73 Хроничен хепатит, некласифициран другаде

K73.0 Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде

K73.1 Хроничен лобуларен хепатит, некласифициран другаде

K73.2 Хроничен активен хепатит, некласифициран другаде

K73.8 Други хронични хепатити, некласифицирани другаде

K73.9 Хроничен хепатит, неуточнен

 

K74 Фиброза и цироза на черния дроб

K74 Фиброза и цироза на черния дроб

K74.0 Фиброза на черния дроб

K74.1 Склероза на черния дроб

K74.2 Чернодробна фиброза с чернодробна склероза

K74.3 Първична билиарна цироза

K74.4 Вторична билиарна цироза

K74.5 Билиарна цироза, неуточнена

K74.6 Друга и неуточнена цироза на черния дроб

 

K75 Други възпалителни болести на черния дроб

K75 Други възпалителни болести на черния дроб

K75.0 Абсцес на черния дроб

K75.1 Флебит на вена порте

K75.2 Неспецифичен реактивен хепатит

K75.3 Грануломатозен хепатит, некласифициран другаде

K75.4 Автоимунен хепатит

K75.8 Други уточнени възпалителни болести на черния дроб

K75.9 Възпалителна болест на черния дроб, неуточнена

 

K76 Други болести на черния дроб

K76 Други болести на черния дроб

K76.0 Мастна дегенерация на черния дроб, некласифицирана другаде

K76.1 Хронична пасивна конгестия на черния дроб

K76.2 Центрилобуларна хеморагична некроза на черния дроб

K76.3 Инфаркт на черния дроб

K76.4 Пелиоза на черния дроб

K76.5 Венооклузивна болест на черния дроб

K76.6 Портална хипертония

K76.7 Хепаторенален синдром

K76.8 Други уточнени болести на черния дроб

K76.9 Болест на черния дроб, неуточнена

 

K77* Увреждания на черния дроб при болести, класифицирани другаде

K77* Увреждания на черния дроб при болести, класифицирани другаде

K77.0 Увреждания на черния дроб при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

K77.8 Увреждане на черния дроб при други болести, класифицирани другаде

 

K80 Жлъчнокаменна болест [холелитиаза]

K80 Жлъчнокаменна болест [холелитиаза]

K80.0 Камъни на жлъчния мехур с остър холецистит

K80.1 Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит

K80.2 Камъни на жлъчния мехур без холецистит

K80.3 Камъни на жлъчните пътища с холангит

K80.4 Камъни на жлъчните пътища с холецистит

K80.5 Камъни на жлъчните пътища без холангит или холецистит

K80.8 Други видове холелитиаза

 

K81 Холецистит

K81 Холецистит

K81.0 Остър холецистит

K81.1 Хроничен холецистит

K81.8 Други видове холецистит

K81.9 Холецистит, неуточнен

 

K82 Други болести на жлъчния мехур

K82 Други болести на жлъчния мехур

K82.0 Запушване на жлъчния мехур

K82.1 Хидропс на жлъчния мехур

K82.2 Перфорация на жлъчния мехур

K82.3 Фистула на жлъчния мехур

K82.4 Холестероза на жлъчния мехур

K82.8 Други уточнени болести на жлъчния мехур

K82.9 Болест на жлъчния мехур, неуточнена

 

K83 Други болести на жлъчните пътища

K83 Други болести на жлъчните пътища

K83.0 Холангит

K83.1 Запушване на дуктус холедохус

K83.2 Перфорация на дуктус холедохус

K83.3 Фистула на дуктус холедохус

K83.4 Спазъм на сфинктера на Oddi

K83.5 Жлъчна киста

K83.8 Други уточнени болести на жлъчните пътища

K83.9 Болест на жлъчните пътища, неуточнена

 

K85 Остър панкреатит

K85 Остър панкреатит

 

K86 Други болести на задстомашната жлеза

K86 Други болести на задстомашната жлеза

K86.0 Хроничен панкреатит с алкохолна етиология

K86.1 Други хронични панкреатити

K86.2 Киста на задстомашната жлеза

K86.3 Псевдокиста на задстомашната жлеза

K86.8 Други уточнени болести на задстомашната жлеза

K86.9 Болест на задстомашната жлеза, неуточнена

 

K87* Увреждания на жлъчния мехур, жлъчните пътища и задстомашната жлеза при болести, класифицирани другаде

K87* Увреждания на жлъчния мехур, жлъчните пътища и задстомашната жлеза при болести, класифицирани другаде

K87.0 Увреждане на жлъчния мехур и на жлъчните пътища при болести, класифицирани другаде

K87.1 Увреждане на задстомашната жлеза при болести, класифицирани другаде

 

K90 Нарушена резорбция в червата

K90 Нарушена резорбция в червата

K90.0 Цьолиакия

K90.1 Тропическо шпру

K90.2 Синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде

K90.3 Панкреатична стеаторея

K90.4 Нарушена резорбция, причинена от непоносимост, некласифицирана другаде

K90.8 Други нарушения на резорбцията в червата

K90.9 Нарушение на резорбцията в червата, неуточнено

 

K91 Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

K91 Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

K91.0 Повръщане след хирургична намеса върху стомашночревния тракт

K91.1 Синдроми на оперирания стомах

K91.2 Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде

K91.3 Следоперативна чревна непроходимост

K91.4 Дисфункция след колостомия и ентеростомия

K91.5 Постхолецистектомичен синдром

K91.8 Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

K91.9 Увреждане на храносмилателните органи след медицински процедури, неуточнено

 

K92 Други болести на храносмилателните органи

K92 Други болести на храносмилателните органи

K92.0 Хематемеза

K92.1 Мелена

K92.2 Стомашночревен кръвоизлив, неуточнен

K92.8 Други уточнени болести на храносмилателните органи

K92.9 Болест на храносмилателните органи, неуточнена

 

K93* Увреждания на други храносмилателни органи при болести, класифицирани другаде

K93* Увреждания на други храносмилателни органи при болести, класифицирани другаде

K93.0 Туберкулозно увреждане на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли (А18.3ї)

K93.1 Мегаколон при болестта на Chagas (B57.3ї)

K93.8 Увреждане на други уточнени храносмилателни органи при болести, класифицирани другаде

 

L00 Стафилококов синдром на изгорената кожа

L00 Стафилококов синдром на изгорената кожа

 

L01 Импетиго

L01 Импетиго

L01.0 Импетиго [всеки причинител] [всяка локализация]

L01.1 Импетигинизация на други дерматози

 

L02 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул

L02 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул

L02.0 Абсцес на кожата, карбункул и фурункул на лицето

L02.1 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията

L02.2 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на торса

L02.3 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на глутеалната област

L02.4 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на крайниците

L02.8 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул с други локализации

L02.9 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул с неуточнена локализация

 

L03 Целулит

L03 Целулит

L03.0 Целулит на пръст на ръцете и краката

L03.1 Целулит на други части на крайниците

L03.2 Целулит на лицето

L03.3 Целулит на торса

L03.8 Целулит с други локализации

L03.9 Целулит, неуточнен

 

L04 Остър лимфаденит

L04 Остър лимфаденит

L04.0 Остър лимфаденит на лицето, главата и шията

L04.1 Остър лимфаденит на торса

L04.2 Остър лимфаденит на горните крайници

L04.3 Остър лимфаденит на долните крайници

L04.8 Остър лимфаденит с други локализации

L04.9 Остър лимфаденит, неуточнен

 

L05 Пилонидална киста

L05 Пилонидална киста

L05.0 Пилонидална киста с абсцес

L05.9 Пилонидална киста без абсцес

 

L08 Други локални инфекции на кожата и подкожната тъкан

L08 Други локални инфекции на кожата и подкожната тъкан

L08.0 Пиодермия

L08.1 Еритразма

L08.8 Други уточнени локални инфекции на кожата и подкожната тъкан

L08.9 Локална инфекция на кожата и подкожната тъкан, неуточнена

 

L10 Пемфигус

L10 Пемфигус

L10.0 Пемфигус вулгарис

L10.1 Пемфигус вегетанс

L10.2 Пемфигус фолиацеус

L10.3 Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)

L10.4 Пемфигус еритематозус

L10.5 Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства

L10.8 Други видове пемфигус

L10.9 Пемфигус, неуточнен

 

L11 Други акантолитични увреждания

L11 Други акантолитични увреждания

L11.0 Придобита фоликуларна кератоза

L11.1 Преходна акантолитична дерматоза [Grover]

L11.8 Други уточнени акантолитични увреждания

L11.9 Акантолитични увреждания, неуточнени

 

L12 Пемфигоид

L12 Пемфигоид

L12.0 Булозен пемфигоид

L12.1 Цикатризиращ пемфигоид

L12.2 Хронична булозна болест в детска възраст

L12.3 Придобита булозна епидермолиза

L12.8 Други видове пемфигоид

L12.9 Пемфигоид, неуточнен

 

L13 Други булозни увреждания

L13 Други булозни увреждания

L13.0 Дерматитис херпетиформис

L13.1 Субкорнеален пустулозен дерматит

L13.8 Други уточнени булозни увреждания

L13.9 Булозни увреждания, неуточнени

 

L14* Булозни увреждания на кожата при болести, класифицирани другаде

L14* Булозни увреждания на кожата при болести, класифицирани другаде

 

L20 Атопичен дерматит

L20 Атопичен дерматит

L20.0 Пруриго на Besnier

L20.8 Други форми на атопичен дерматит

L20.9 Атопичен дерматит, неуточнен

 

L21 Себореен дерматит

L21 Себореен дерматит

L21.0 Себорея капитис

L21.1 Себореен дерматит в детска възраст

L21.8 Други форми на себореен дерматит

L21.9 Себореен дерматит, неуточнен

 

L22 Дерматит от пелени

L22 Дерматит от пелени

 

L23 Алергичен контактен дерматит

L23 Алергичен контактен дерматит

L23.0 Алергичен контактен дерматит от метали

L23.1 Алергичен контактен дерматит от залепващи материали

L23.2 Алергичен контактен дерматит от козметични средства

L23.3 Алергичен контактен дерматит от лекарства при контакта им с кожата

L23.4 Алергичен контактен дерматит от бои

L23.5 Алергичен контактен дерматит от други химични средства

L23.6 Алергичен контактен дерматит от храни при контакта им с кожата

L23.7 Алергичен контактен дерматит от растения, с изключение на хранителни

L23.8 Алергичен контактен дерматит от други агенти

L23.9 Алергичен контактен дерматит от неуточнена причина

 

L24 Иритативен контактен дерматит

L24 Иритативен контактен дерматит

L24.0 Иритативен контактен дерматит от детергенти

L24.1 Иритативен контактен дерматит от масла и мазнини

L24.2 Иритативен контактен дерматит от разтворители

L24.3 Иритативен контактен дерматит от козметични средства

L24.4 Иритативен контактен дерматит от лекарствени средства при контакта им с кожата

L24.5 Иритативен контактен дерматит от други химични продукти

L24.6 Иритативен контактен дерматит от храни при контакта им с кожата

L24.7 Иритативен контактен дерматит от растения, с изключение на хранителни

L24.8 Иритативен контактен дерматит от други агенти

L24.9 Иритативен контактен дерматит от неуточнена причина

 

L25 Контактен дерматит, неуточнен

L25 Контактен дерматит, неуточнен

L25.0 Контактен дерматит от козметични средства, неуточнен

L25.1 Контактен дерматит от лекарствени средства при контакта им с кожата, неуточнен

L25.2 Контактен дерматит от бои, неуточнен

L25.3 Контактен дерматит от други химични продукти, неуточнен

L25.4 Контактен дерматит от храни при контакта им с кожата, неуточнен

L25.5 Контактен дерматит от растения, с изключение на хранителни, неуточнен

L25.8 Контактен дерматит от други агенти, неуточнен

L25.9 Неуточнен контактен дерматит от неуточнена причина

 

L26 Ексфолиативен дерматит

L26 Ексфолиативен дерматит

 

L27 Дерматит от вътрешно приети субстанции

L27 Дерматит от вътрешно приети субстанции

L27.0 Генерализиран кожен обрив от лекарства и медикаменти

L27.1 Локализиран кожен обрив от лекарства и медикаменти

L27.2 Дерматит от погълната храна

L27.8 Дерматит от други вещества, приети вътрешно

L27.9 Дерматит от неуточнени вещества, приети вътрешно

 

L28 Лихен симплекс хроникус и пруриго

L28 Лихен симплекс хроникус и пруриго

L28.0 Лихен симплекс хроникус

L28.1 Пруриго нодуларис

L28.2 Други видове пруриго

 

L29 Пруритус

L29 Пруритус

L29.0 Пруритус ани

L29.1 Пруритус скроти

L29.2 Пруритус вулве

L29.3 Аногенитален пруритус, неуточнен

L29.8 Други видове пруритус

L29.9 Пруритус, неуточнен

 

L30 Други дерматити

L30 Други дерматити

L30.0 Нумуларен дерматит

L30.1 Дисхидроза [помфоликс]

L30.2 Кожна автосенсибилизация

L30.3 Инфекциозен дерматит

L30.4 Интертригинозен еритем

L30.5 Питириазис алба

L30.8 Друг уточнен дерматит

L30.9 Дерматит, неуточнен

 

L40 Псориазис

L40 Псориазис

L40.0 Псориазис вулгарис

L40.1 Генерализиран пустулозен псориазис

L40.2 Акродерматитис континуа

L40.3 Палмоплантарна пустулоза

L40.4 Гутатен псориазис

L40.5 Артропатичен псориазис (M07.0-M07.3*, M09.0*)

L40.8 Други видове псориазис

L40.9 Псориазис, неуточнен

 

L41 Парапсориазис

L41 Парапсориазис

L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

L41.1 Pityriasis lichenoides chronica

L41.2 Лимфоматоидна папулоза

L41.3 Парапсориазис с малки плаки

L41.4 Парапсориазис с големи плаки

L41.5 Мрежовиден парапсориазис

L41.8 Други форми на парапсориазис

L41.9 Парапсориазис, неуточнен

 

L42 Питириазис розеа

L42 Питириазис розеа

 

L43 Лихен планус

L43 Лихен планус

L43.0 Хипертрофичен лихен планус

L43.1 Булозен лихен планус

L43.2 Лихеноидна лекарствена реакция

L43.3 Подостър (активен) лихен планус

L43.8 Други форми на лихен планус

L43.9 Лихен планус, неуточнен

 

L44 Други папулосквамозни увреждания

L44 Други папулосквамозни увреждания

L44.0 Питириазис рубра пиларис

L44.1 Лихен нитидус

L44.2 Лихен стриатус

L44.3 Лихен рубер монилиформис

L44.4 Папулозен акродерматит в детска възраст [Gianotti-Crosti]

L44.8 Други уточнени папулосквамозни увреждания

L44.9 Папулосквамозно увреждане, неуточнено

 

L45* Папулосквамозни увреждания при болести, класифицирани другаде

L45* Папулосквамозни увреждания при болести, класифицирани другаде

 

L50 Уртикария

L50 Уртикария

L50.0 Алергична уртикария

L50.1 Идиопатична уртикария

L50.2 Уртикария от студ или топлина

L50.3 Дерматографска уртикария

L50.4 Вибрационна уртикария

L50.5 Холинергична уртикария

L50.6 Контактна уртикария

L50.8 Други видове уртикария

L50.9 Уртикария, неуточнена

 

L51 Еrythema multiforme

L51 Еrythema multiforme

L51.0 Небулозна erythema multiforme

L51.1 Булозна erythema multiforme

L51.2 Токсична епидермална некролиза [Lyell]

L51.8 Други видове erythema multiforme

L51.9 Erythema multiforme, неуточнена

 

L52 Erythema nodosum

L52 Erythema nodosum

 

L53 Други еритематозни състояния

L53 Други еритематозни състояния

L53.0 Токсичен еритем

L53.1 Erythema annulare centrifugum

L53.2 Erythema marginatum

L53.3 Други хронични фигурирани еритеми

L53.8 Други уточнени еритематозни състояния

L53.9 Еритематозно състояние, неуточнено

 

L54* Еритем при болести, класифицирани другаде

L54* Еритем при болести, класифицирани другаде

L54.0 Erythema marginatum при остър ревматизъм (I00ї)

L54.8 Еритем при други болести, класифицирани другаде

 

L55 Слънчево изгаряне

L55 Слънчево изгаряне

L55.0 Слънчево изгаряне първа степен

L55.1 Слънчево изгаряне втора степен

L55.2 Слънчево изгаряне трета степен

L55.8 Други видове слънчево изгаряне

L55.9 Слънчево изгаряне, неуточнено

 

L56 Други остри изменения на кожата, причинени от ултравиолетова радиация

L56 Други остри изменения на кожата, причинени от ултравиолетова радиация

L56.0 Лекарствена фототоксична реакция

L56.1 Лекарствена фотоалергична реакция

L56.2 Фотоконтактен дерматит [berloque dermatitis]

L56.3 Слънчева уртикария

L56.4 Полиморфна слънчева ерупция

L56.8 Други уточнени остри изменения на кожата, причинени от ултравиолетова радиация

L56.9 Остро изменение на кожата, причинено от ултравиолетова радиация, неуточнено

 

L57 Изменения на кожата, дължащи се на хронична експозиция на нейонизираща радиация

L57 Изменения на кожата, дължащи се на хронична експозиция на нейонизираща радиация

L57.0 Актинична кератоза

L57.1 Актиничен ретикулоид

L57.2 Cutis rhomboidalis nuchae

L57.3 Пойкилодермия на Civatte

L57.4 Кутис лакса сенилис

L57.5 Актиничен гранулом

L57.8 Други изменения на кожата, дължащи се на хронична експозиция на нейонизираща радиация

L57.9 Изменение на кожата, дължащо се на хронична експозиция на нейонизираща радиация, неуточнено

 

L58 Радиационен дерматит

L58 Радиационен дерматит

L58.0 Остър радиационен дерматит

L58.1 Хроничен радиационен дерматит

L58.9 Радиационен дерматит, неуточнен

 

L59 Други болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация

L59 Други болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация

L59.0 Еритем от изгаряне [dermatitis ab igne]

L59.8 Други уточнени болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация

L59.9 Болест на кожата и подкожната тъкан, предизвикана от радиация, неуточнена

 

L60 Болести на ноктите

L60 Болести на ноктите

L60.0 Унгвис инкарнатус

L60.1 Онихолиза

L60.2 Онихогрифоза

L60.3 Нокътна дистрофия

L60.4 Линии на Beau

L60.5 Синдром на жълтия нокът

L60.8 Други болести на ноктите

L60.9 Болест на ноктите, неуточнена

 

L62* Изменения на ноктите при болести, класифицирани другаде

L62* Изменения на ноктите при болести, класифицирани другаде

L62.0 Бухалковидни нокти, дължащи се на пахидермопериостоза (M89.4ї)

L62.8 Изменения на ноктите при други болести, класифицирани другаде

 

L63 Алопеция ареата

L63 Алопеция ареата

L63.0 Алопеция (капитис) тоталис

L63.1 Алопеция универсалис

L63.2 Офиазис

L63.8 Други форми на алопеция ареата

L63.9 Алопеция ареата, неуточнена

 

L64 Андрогенна алопеция

L64 Андрогенна алопеция

L64.0 Андрогенна алопеция, предизвикана от лекарствени средства

L64.8 Други видове андрогенна алопеция

L64.9 Андрогенна алопеция, неуточнена

 

L65 Други нецикатризиращи форми на опадане на косата

L65 Други нецикатризиращи форми на опадане на косата

L65.0 Телогенно опадане на косата

L65.1 Анагенно опадане на косата

L65.2 Муцинозна алопеция

L65.8 Други уточнени нецикатризиращи форми на опадане на косата

L65.9 Нецикатризираща форма на опадане на косата, неуточнена

 

L66 Цикатрициална алопеция

L66 Цикатрициална алопеция

L66.0 Псевдопелагра

L66.1 Лихен планопиларис

L66.2 Фоликулит, водещ до оплешивяване

L66.3 Абсцедиращ перифоликулит на главата

L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8 Други форми на цикатрициална алопеция

L66.9 Цикатрициална алопеция, неуточнена

 

L67 Аномалии в цвета на косата и в косъма

L67 Аномалии в цвета на косата и в косъма

L67.0 Трихорексис нодоза

L67.1 Промени в цвета на косата

L67.8 Други аномалии в цвета на косата и косъма

L67.9 Аномалия в цвета на косата и косъма, неуточнена

 

L68 Хипертрихоза

L68 Хипертрихоза

L68.0 Хирзутизъм

L68.1 Придобита ланугинозна хипертрихоза

L68.2 Локализирана хипертрихоза

L68.3 Политрихия

L68.8 Други форми на хипертрихоза

L68.9 Хипертрихоза, неуточнена

 

L70 Акне

L70 Акне

L70.0 Акне вулгарис

L70.1 Акне конглобата

L70.2 Акне вариолиформис

L70.3 Акне тропика

L70.4 Акне в детска възраст

L70.5 Acne excoriee des jeunes filles

L70.8 Други форми на акне

L70.9 Акне, неуточнено

 

L71 Розацея

L71 Розацея

L71.0 Периорален дерматит

L71.1 Ринофима

L71.8 Други форми на розацея

L71.9 Розацея, неуточнена

 

L72 Фоликуларни кисти на кожата и подкожната тъкан

L72 Фоликуларни кисти на кожата и подкожната тъкан

L72.0 Епидермална киста

L72.1 Триходермална киста

L72.2 Стеатоцистома мултиплекс

L72.8 Други фоликуларни кисти на кожата и подкожната тъкан

L72.9 Фоликуларна киста на кожата и подкожната тъкан, неуточнена

 

L73 Други фоликуларни увреждания

L73 Други фоликуларни увреждания

L73.0 Акне келоид

L73.1 Псевдофоликулит на космите на брадата

L73.2 Гноен хидраденит

L73.8 Други уточнени фоликуларни увреждания

L73.9 Фоликуларно увреждане, неуточнено

 

L74 Болести на екринните потни жлези

L74 Болести на екринните потни жлези

L74.0 Милиариа рубра

L74.1 Милиариа кристалина

L74.2 Милиариа профунда

L74.3 Милиариа, неуточнена

L74.4 Анхидроза

L74.8 Други болести на екринните потни жлези

L74.9 Болест на екринните потни жлези, неуточнена

 

L75 Болести на апокринните потни жлези

L75 Болести на апокринните потни жлези

L75.0 Бромхидроза

L75.1 Хромхидроза

L75.2 Апокринен милиум

L75.8 Други болести на апокринните потни жлези

L75.9 Болест на апокринните потни жлези, неуточнена

 

L80 Витилиго

L80 Витилиго

 

L81 Други пигментни нарушения

L81 Други пигментни нарушения

L81.0 Постинфламаторна хиперпигментация

L81.1 Хлоазма

L81.2 Лунички

L81.3 Петна тип „кафе с мляко“

L81.4 Друга хиперпигментация, дължаща се на натрупване на меланин

L81.5 Левкодерма, некласифицирана другаде

L81.6 Други нарушения, свързани с намалено образуване на меланин

L81.7 Пигментна пурпурична дерматоза

L81.8 Други уточнени нарушения на пигментацията

L81.9 Нарушение на пигментацията, неуточнено

 

L82 Себорейна кератоза

L82 Себорейна кератоза

 

L83 Acanthosis nigricans

L83 Acanthosis nigricans

 

L84 Образуване на мазоли

L84 Образуване на мазоли

 

L85 Други болести със задебеляване на епидермиса

L85 Други болести със задебеляване на епидермиса

L85.0 Придобита ихтиоза

L85.1 Придобита палмоплантарна кератоза [кератодермия]

L85.2 Кератозис пунктата (палмарна и плантарна)

L85.3 Ксерозис кутис

L85.8 Други уточнени болести със задебеляване на епидермиса

L85.9 Епидермално задебеляване, неуточнено

 

L86* Кератодермия при болести, класифицирани другаде

L86* Кератодермия при болести, класифицирани другаде

 

L87 Болести с трансепидермална елиминация

L87 Болести с трансепидермална елиминация

L87.0 Фоликуларна и парофоликуларна кератоза, проникваща в кожата [болест на Kyrle]

L87.1 Реактивна перфорираща колагеноза

L87.2 Пълзяща перфорираща еластоза

L87.8 Други болести с трансепидермална елиминация

L87.9 Болест с трансепидермална елиминация, неуточнена

 

L88 Гангренозна пиодермия

L88 Гангренозна пиодермия

 

L89 Декубитална язва

L89 Декубитална язва

 

L90 Атрофични увреждания на кожата

L90 Атрофични увреждания на кожата

L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus

L90.1 Анетодермия на Schweninger-Buzzi

L90.2 Анетодермия на Jadassohn-Pellizzari

L90.3 Атрофодермия на Pasini-Pierini

L90.4 Хроничен атрофичен акродерматит

L90.5 Цикатрициални състояния и фиброза на кожата

L90.6 Атрофични стрии

L90.8 Други атрофични увреждания на кожата

L90.9 Атрофично увреждане на кожата, неуточнено

 

L91 Хипертрофични увреждания на кожата

L91 Хипертрофични увреждания на кожата

L91.0 Келоиден цикатрикс

L91.8 Други хипертрофични увреждания на кожата

L91.9 Хипертрофично увреждане на кожата, неуточнено

 

L92 Грануломатозни изменения на кожата и подкожната тъкан

L92 Грануломатозни изменения на кожата и подкожната тъкан

L92.0 Granuloma annulare

L92.1 Некробиозис липоидика, некласифицирана другаде

L92.2 Granuloma faciale [еозинофилен гранулом на кожата]

L92.3 Гранулом тип „чуждо тяло“ на кожата и подкожната тъкан

L92.8 Други грануломатозни изменения на кожата и подкожната тъкан

L92.9 Грануломатозно изменение на кожата и подкожната тъкан, неуточнено

 

L93 Лупус еритематодес

L93 Лупус еритематодес

L93.0 Дискоиден лупус еритематодес

L93.1 Субакутен кожен лупус еритематодес

L93.2 Други форми на кожен лупус еритематодес

 

L94 Други локализирани изменения на съединителната тъкан

L94 Други локализирани изменения на съединителната тъкан

L94.0 Локализирана склеродермия [morphea]

L94.1 Линеарна склеродермия

L94.2 Кожна калциноза

L94.3 Склеродактилия

L94.4 Папули на Gottron

L94.5 Пойкилодерма васкуларе атрофиканс

L94.6 Аниум

L94.8 Други уточнени локализирани изменения на съединителната тъкан

L94.9 Локализирано изменение на съединителната тъкан, неуточнено

 

L95 Кожен васкулит, некласифициран другаде

L95 Кожен васкулит, некласифициран другаде

L95.0 Ливедо васкулит

L95.1 Erythema elevatum diutinum

L95.8 Други кожни васкулити

L95.9 Кожен васкулит, неуточнен

 

L97 Язва на долен крайник, некласифицирана другаде

L97 Язва на долен крайник, некласифицирана другаде

 

L98 Други болести на кожата и подкожната тъкан, некласифицирани другаде

L98 Други болести на кожата и подкожната тъкан, некласифицирани другаде

L98.0 Пиогенен гранулом

L98.1 Дерматитис фактиция

L98.2 Фебрилна неутрофилна дерматоза [Sweet]

L98.3 Еозинофилен целулит [Wells]

L98.4 Хронична язва на кожата, некласифицирана другаде

L98.5 Кожна муциноза

L98.6 Други инфилтративни болести на кожата и подкожната тъкан

L98.8 Други уточнени болести на кожата и подкожната тъкан

L98.9 Болест на кожата и подкожната тъкан, неуточнена

 

L99* Други увреждания на кожата и подкожната тъкан при болести, класифицирани другаде

L99* Други увреждания на кожата и подкожната тъкан при болести, класифицирани другаде

L99.0 Кожна амилоидоза (E85.-ї)

L99.8 Други уточнени увреждания на кожата и подкожната тъкан при болести, класифицирани другаде

 

M00 Пиогенен артрит

M00 Пиогенен артрит

M00.0 Стафилококов артрит и полиартрит

M00.1 Пневмококов артрит и полиартрит

M00.2 Други стрептококови артрити и полиартрити

M00.8 Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти

M00.9 Пиогенен артрит, неуточнен

 

M01* Директно инфектиране на става при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

M01* Директно инфектиране на става при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

M01.0 Менингококов артрит (А39.8ї)

M01.1 Туберкулозен артрит (А18.0ї)

M01.2 Артрит при Лаймска болест (А69.2ї)

M01.3 Артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде

M01.4 Артрит при рубеола (В06.8ї)

M01.5 Артрит при други вирусни болести, класифицирани другаде

M01.6 Артрит при микози (В35-В49ї)

M01.8 Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

 

M02 Реактивни артропатии

M02 Реактивни артропатии

M02.0 Артропатия след чревна анастомоза

M02.1 Постдизентерийна артропатия

M02.2 Постимунизационна артропатия

M02.3 Синдром на Reiter-Leroy

M02.8 Други реактивни артропатии

M02.9 Реактивна артропатия, неуточнена

 

M03* Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде

M03* Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде

M03.0 Постменингококов артрит (А39.8ї)

M03.1 Постинфекциозна артропатия при сифилис

M03.2 Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде

M03.6 Реактивна артропатия при други болести, класифицирани другаде

 

M05 Серопозитивен ревматоиден артрит

M05 Серопозитивен ревматоиден артрит

M05.0 Синдром на Felty

M05.1 Ревматоидна болест със засягане на белия дроб (J99.0*)

M05.2 Ревматоиден васкулит

M05.3 Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи

M05.8 Други серопозитивни ревматоидни артрити

M05.9 Серопозитивен ревматоиден артрит, неуточнен

 

M06 Други ревматоидни артрити

M06 Други ревматоидни артрити

M06.0 Серонегативен ревматоиден артрит

M06.1 Болест на Still при възрастни

M06.2 Ревматоиден бурсит

M06.3 Ревматоидни възли

M06.4 Възпалителна полиартропатия

M06.8 Други уточнени ревматоидни артрити

M06.9 Ревматоиден артрит, неуточнен

 

M07* Псориатични и ентеропатични артропатии

M07* Псориатични и ентеропатични артропатии

M07.0 Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5ї)

M07.1 Инвалидизиращ артрит (L40.5ї)

M07.2 Псориатичен спондилит (L40.5ї)

M07.3 Други псориатични артропатии (L40.5ї)

M07.4 Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.-ї)

M07.5 Артропатия при улцерозен колит (К51.-ї)

M07.6 Други ентеропатични артропатии

 

M08 Юношески [ювенилен] артрит

M08 Юношески [ювенилен] артрит

M08.0 Юношески ревматоиден артрит

M08.1 Юношески анкилозиращ спондилит

M08.2 Юношески артрит със системно начало

M08.3 Юношески полиартрит (серонегативен)

M08.4 Юношески пауциартикуларен артрит

M08.8 Други юношески артрити

M08.9 Юношески артрит, неуточнен

 

M09* Юношески [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде

M09* Юношески [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде

M09.0 Юношески артрит при псориазис (L40.5ї)

M09.1 Юношески артрит при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.-ї)

M09.2 Юношески артрит при улцерозен колит (К51.-ї)

M09.8 Юношески артрит при други болести, класифицирани другаде

 

M10 Подагра

M10 Подагра

M10.0 Идиопатична подагра

M10.1 Оловна подагра

M10.2 Медикаментозна подагра

M10.3 Подагра, предизвикана от нарушение на бъбречната функция

M10.4 Друга вторична подагра

M10.9 Подагра, неуточнена

 

M11 Други кристалоидни артропатии

M11 Други кристалоидни артропатии

M11.0 Болести с отлагане на хидроксиапатит

M11.1 Наследствена хондрокалциноза

M11.2 Друга хондрокалциноза

M11.8 Други уточнени кристалоидни артропатии

M11.9 Кристалоидна артропатия, неуточнена

 

M12 Други специфични артропатии

M12 Други специфични артропатии

M12.0 Хронична постревматична артропатия [Jaccoud]

M12.1 Болест на Kaschin-Beck

M12.2 Вилонодуларен синовит (пигментен)

M12.3 Палиндромен ревматизъм

M12.4 Интермитентна хидрартроза

M12.5 Травматична артропатия

M12.8 Други уточнени артропатии, некласифицирани другаде

 

M13 Други артрити

M13 Други артрити

M13.0 Полиартрит, неуточнен

M13.1 Моноартрит, некласифициран другаде

M13.8 Други уточнени артрити

M13.9 Артрит, неуточнен

 

M14* Артропатии при други болести, класифицирани другаде

M14* Артропатии при други болести, класифицирани другаде

M14.0 Подагрозна артропатия, дължаща се на ензимни дефекти и други наследствени нарушения

M14.1 Кристалоидна артропатия при други болести на обмяната на веществата

M14.2 Диабетна артропатия (Е10-Е14ї с общ четвърти знак .6)

M14.3 Липоиден дерматоартрит (Е78.8ї)

M14.4 Артропатия при амилоидоза (Е85.-ї)

M14.5 Артропатия при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на веществата

M14.6 Невропатична артропатия

M14.8 Артропатия при други уточнени болести, класифицирани другаде

 

M15 Полиартроза

M15 Полиартроза

M15.0 Първична генерализирана (остео)артроза

M15.1 Възли на Heberden (с артропатия)

M15.2 Възли на Bouchard (с артропатия)

M15.3 Вторична множествена артроза

M15.4 Ерозивна (остео)артроза

M15.8 Друга полиартроза

M15.9 Полиартроза, неуточнена

 

M16 Коксартроза [артроза на тазобедрената става]

M16 Коксартроза [артроза на тазобедрената става]

M16.0 Първична коксартроза, двустранна

M16.1 Друга първична коксартроза

M16.2 Дисплазична коксартроза, двустранна

M16.3 Други дисплазични коксартрози

M16.4 Посттравматична коксартроза, двустранна

M16.5 Други посттравматични коксартрози

M16.6 Други вторични коксартрози, двустранни

M16.7 Други вторични коксартрози

M16.9 Коксартроза, неуточнена

 

M17 Гонартроза [артроза на колянната става]

M17 Гонартроза [артроза на колянната става]

M17.0 Първична гонартроза, двустранна

M17.1 Други първични гонартрози

M17.2 Посттравматична гонартроза, двустранна

M17.3 Други посттравматични гонартрози

M17.4 Други вторични гонартрози, двустранни

M17.5 Други вторични гонартрози

M17.9 Гонартроза, неуточнена

 

M18 Артроза на първа карпо-метакарпална става

M18 Артроза на първа карпо-метакарпална става

M18.0 Първична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна

M18.1 Други първични артрози на първа карпо-метакарпална става

M18.2 Посттравматична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна

M18.3 Други посттравматични артрози на първа карпо-метакарпална става

M18.4 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става, двустранни

M18.5 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става

M18.9 Артроза на първа карпо-метакарпална става, неуточнена

 

M19 Други артрози

M19 Други артрози

M19.0 Първична артроза на други стави

M19.1 Посттравматична артроза на други стави

M19.2 Друга вторична артроза

M19.8 Друга уточнена артроза

M19.9 Артроза, неуточнена

 

M20 Придобити деформации на пръстите на ръката и крака

M20 Придобити деформации на пръстите на ръката и крака

M20.0 Деформация на пръст(-и)

M20.1 Hallux valgus (придобит)

M20.2 Hallux rigidus

M20.3 Други деформации на палеца на крак (придобити)

M20.4 Деформации тип „пръст-чукче“ на пръстите на крак (придобити)

M20.5 Други деформации на пръст(-и) на крак (придобити)

M20.6 Придобити деформации на пръст(-и) на крак, неуточнени

 

M21 Други придобити деформации на крайниците

M21 Други придобити деформации на крайниците

M21.0 Валгусна деформация, некласифицирана другаде

M21.1 Варусна деформация, некласифицирана другаде

M21.2 Флексионна деформация

M21.3 „Увиснали“ ръка или ходило [pes eqiinus] (придобити)

M21.4 Плоско стъпало [pes planus] (придобито)

M21.5 Придобити нокътовидна длан, крива ръка, стъпало с висок свод и криво стъпало

M21.6 Други придобити деформации на глезена и стъпалото

M21.7 Различна дължина на крайниците (придобита)

M21.8 Други уточнени придобити деформации на крайниците

M21.9 Придобита деформация на крайник, неуточнена

 

M22 Увреждания на капачката (пателата)

M22 Увреждания на капачката (пателата)

M22.0 Рецидивираща луксация на пателата

M22.1 Рецидивираща сублуксация на пателата

M22.2 Феморопателарни увреждания

M22.3 Други размествания на пателата

M22.4 Хондромалация на пателата

M22.8 Други увреждания на пателата

M22.9 Увреждане на пателата, неуточнено

 

M23 Вътреставни увреждания на колянната става

M23 Вътреставни увреждания на колянната става

M23.0 Киста на мениска

M23.1 Дискоиден мениск (вроден)

M23.2 Увреждане на мениска в резултат на стара травма или разкъсване

M23.3 Други увреждания на мениска

M23.4 Свободно тяло в колянната става

M23.5 Хронична нестабилност на колянната става

M23.6 Други спонтанни руптури на връзка(-и) в колянната става

M23.8 Други вътреставни увреждания на колянната става

M23.9 Вътреставно увреждане на колянната става, неуточнено

 

M24 Други специфични увреждания на ставите

M24 Други специфични увреждания на ставите

M24.0 Свободно тяло в става

M24.1 Други увреждания на ставния хрущял

M24.2 Увреждания на връзките

M24.3 Патологични луксация и сублуксация на става, некласифицирани другаде

M24.4 Рецидивиращи луксация и сублуксация на става

M24.5 Контрактура на става

M24.6 Ставна анкилоза

M24.7 Протрузия на ацетабулума

M24.8 Други уточнени ставни увреждания, некласифицирани другаде

M24.9 Ставно увреждане, неуточнено

 

M25 Други увреждания на ставите, некласифицирани другаде

M25 Други увреждания на ставите, некласифицирани другаде

M25.0 Хемартроза

M25.1 Ставна фистула

M25.2 Ставен хиперлакситет

M25.3 Друга нестабилност на ставата

M25.4 Ставен излив

M25.5 Ставна болка

M25.6 Ставна ригидност, некласифицирана другаде

M25.7 Остеофит

M25.8 Други уточнени ставни увреждания

M25.9 Ставно увреждане, неуточнено

 

M30 Възлест полиартериит и наследствени състояния

M30 Възлест полиартериит и наследствени състояния

M30.0 Възлест полиартериит

M30.1 Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss]

M30.2 Ювенилен полиартериит

M30.3 Слузно-кожен-лимфонодуларен синдром [Kawasaki]

M30.8 Други състояния, свързани с възлест полиартериит

 

M31 Други некротизиращи васкулопатии

M31 Други некротизиращи васкулопатии

M31.0 Суперчувствителен ангиит

M31.1 Тромботична микроангиопатия

M31.2 Злокачествен срединен гранулом

M31.3 Грануломатоза на Wegener

M31.4 Синдром на аортната дъга [Takayasu]

M31.5 Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия

M31.6 Други гигантоклетъчни артериити

M31.8 Други уточнени некротизиращи васкулопатии

M31.9 Некротизираща васкулопатия, неуточнена

 

M32 Дисеминиран lupus erythematodes

M32 Дисеминиран lupus erythematodes

M32.0 Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

M32.1 Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи

M32.8 Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

M32.9 Дисеминиран lupus erythematodes, неуточнен

 

M33 Дерматополимиозит

M33 Дерматополимиозит

M33.0 Ювенилен дерматомиозит

M33.1 Други дерматомиозити

M33.2 Полимиозит

M33.9 Дерматополимиозит, неуточнен

 

M34 Системна склероза

M34 Системна склероза

M34.0 Прогресивна системна склероза

M34.1 Синдром CR(E)ST

M34.2 Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти

M34.8 Други форми на системна склероза

M34.9 Системна склероза, неуточнена

 

M35 Други системни увреждания на съединителната тъкан

M35 Други системни увреждания на съединителната тъкан

M35.0 Синдром на Sjцgren

M35.1 Други кръстосани форми

M35.2 Синдром на Behзet

M35.3 Ревматична полимиалгия

M35.4 Дифузен (еозинофилен) фасциит

M35.5 Мултиплена фибросклероза

M35.6 Рецидивиращ паникулит [Weber-Christian]

M35.7 Хипермобилен синдром

M35.8 Други уточнени системни увреждания на съединителната тъкан

M35.9 Системни увреждания на съединителната тъкан, неуточнени

 

M36* Системни увреждания на съединителната тъкан при болести, класифицирани другаде

M36* Системни увреждания на съединителната тъкан при болести, класифицирани другаде

M36.0 Дермато(поли)миозит при новообразувания (С00-D48ї)

M36.1 Артропатия при новообразувания (С00-D48ї)

M36.2 Артропатия при хемофилия (D66-D68ї)

M36.3 Артропатия при други болести на кръвта (D50-D76ї)

M36.4 Артропатия при реакции на свръхчувствителност, класифицирани другаде

M36.8 Системни увреждания на съединителната тъкан при други болести, класифицирани другаде

 

M40 Кифоза и лордоза

M40 Кифоза и лордоза

M40.0 Позиционна кифоза

M40.1 Други вторични кифози

M40.2 Други и неуточнени кифози

M40.3 „Плосък“ гръбначен стълб

M40.4 Други лордози

M40.5 Лордоза, неуточнена

 

M41 Сколиоза

M41 Сколиоза

M41.0 Инфантилна идиопатична сколиоза

M41.1 Ювенилна идиопатична сколиоза

M41.2 Други идиопатични сколиози

M41.3 Сколиоза при гръдни аномалии

M41.4 Невромускулна сколиоза

M41.5 Други вторични сколиози

M41.8 Други форми на сколиоза

M41.9 Сколиоза, неуточнена

 

M42 Остеохондрит на гръбначния стълб

M42 Остеохондрит на гръбначния стълб

M42.0 Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб

M42.1 Остеохондрит на гръбначния стълб при възрастни

M42.9 Остеохондрит на гръбначния стълб, неуточнен

 

M43 Други деформиращи дорзопатии

M43 Други деформиращи дорзопатии

M43.0 Спондилолиза

M43.1 Спондилолистеза

M43.2 Други сраствания на гръбначния стълб

M43.3 Рецидивираща атланто-аксисна сублуксация с миелопатия

M43.4 Други рецидивиращи атланто-аксисни сублуксации

M43.5 Други рецидивиращи сублуксации на гръбначния стълб

M43.6 Крива шия [torticollis]

M43.8 Други уточнени деформиращи дорзопатии

M43.9 Деформираща дорзопатия, неуточнена

 

M45 Анкилозиращ спондилит

M45 Анкилозиращ спондилит

 

M46 Други възпалителни спондилопатии

M46 Други възпалителни спондилопатии

M46.0 Ентезопатия на гръбначния стълб

M46.1 Сакроилеит, некласифициран другаде

M46.2 Остеомиелит на гръбначния стълб

M46.3 Инфекция на междупрешленния диск (пиогенна)

M46.4 Дисцит, неуточнен

M46.5 Други инфекциозни спондилопатии

M46.8 Други уточнени възпалителни спондилопатии

M46.9 Възпалителна спондилопатия, неуточнена

 

M47 Спондилоза

M47 Спондилоза

M47.0 Синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии (G99.2*)

M47.1 Други спондилози с миелопатия

M47.2 Други спондилози с радикулопатия

M47.8 Други спондилози

M47.9 Спондилоза, неуточнена

 

M48 Други спондилопатии

M48 Други спондилопатии

M48.0 Спинална стеноза

M48.1 Анкилозираща хиперостоза [Forestier]

M48.2 Интерспинална артроза

M48.3 Травматична спондилопатия

M48.4 Фрактура на гръбначния стълб от пренапрежение

M48.5 Деструкция на гръбначния стълб, некласифицирана другаде

M48.8 Други уточнени спондилопатии

M48.9 Спондилопатия, неуточнена

 

M49* Спондилопатии при болести, класифицирани другаде

M49* Спондилопатии при болести, класифицирани другаде

M49.0 Туберкулоза на гръбначния стълб (А18.0ї)

M49.1 Бруцелозен спондилит (А23.-ї)

M49.2 Ентеробактериален спондилит (А01-А04ї)

M49.3 Спондилопатии при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

M49.4 Невропатична спондилопатия

M49.5 Деструкция на гръбначния стълб при болести, класифицирани другаде

M49.8 Спондилопатии при други болести, класифицирани другаде

 

M50 Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

M50 Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

M50.0 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*)

M50.1 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия

M50.2 Друг тип хернизация на междупрешленните дискове в шийния отдел

M50.3 Друг тип дегенерация на междупрешленните дискове в шийния отдел

M50.8 Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

M50.9 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел, неуточнено

 

M51 Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели

M51 Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели

M51.0 Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с миелопатия (G99.2*)

M51.1 Увреждания на межпрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия

M51.2 Друг тип уточнена хернизация на междупрешленен диск

M51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленен диск

M51.4 Възли на Schmorl

M51.8 Друго уточнено увреждане на междупрешленен диск

M51.9 Увреждане на междупрешленен диск, неуточнено

 

M53 Други дорзопатии, некласифицирани другаде

M53 Други дорзопатии, некласифицирани другаде

M53.0 Шийночерепен синдром

M53.1 Шийнобрахиален синдром

M53.2 Спинална нестабилност

M53.3 Кръстноопашни увреждания, некласифицирани другаде

M53.8 Други уточнени дорзопатии

M53.9 Дорзопатия, неуточнена

 

M54 Дорзалгия

M54 Дорзалгия

M54.0 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел

M54.1 Радикулопатия

M54.2 Цервикалгия

M54.3 Ишиас

M54.4 Лумбаго с ишиас

M54.5 Ниска кръстна болка

M54.6 Болка в гръдния отдел на гръбначния стълб

M54.8 Друга дорзалгия

M54.9 Дорзалгия, неуточнена

 

M60 Миозит

M60 Миозит

M60.0 Инфекциозен миозит

M60.1 Интерстициален миозит

M60.2 Гранулом тип „чуждо тяло“ в меките тъкани, некласифициран другаде

M60.8 Други миозити

M60.9 Миозит, неуточнен

 

M61 Калцификация и осификация в мускулите

M61 Калцификация и осификация в мускулите

M61.0 Травматичен осифициращ миозит

M61.1 Прогресиращ осифициращ миозит

M61.2 Паралитична калцификация и осификация на мускулите

M61.3 Калцификация и осификация на мускулите, свързани с изгаряния

M61.4 Други калцификации в мускулите

M61.5 Друга осификация на мускулите

M61.9 Калцификация и осификация на мускулите, неуточнена

 

M62 Други увреждания на мускулите

M62 Други увреждания на мускулите

M62.0 Мускулна диастаза

M62.1 Друга мускулна руптура (нетравматична)

M62.2 Исхемичен инфаркт на мускулите

M62.3 Синдром от имобилизация (параплегичен)

M62.4 Мускулна контрактура

M62.5 Мускулна атрофия, некласифицирана другаде

M62.6 Мускулна деформация

M62.8 Други уточнени мускулни увреждания

M62.9 Мускулно увреждане, неуточнено

 

M63* Увреждания на мускулите при болести, класифицирани другаде

M63* Увреждания на мускулите при болести, класифицирани другаде

M63.0 Миозити при бактериални болести, класифицирани другаде

M63.1 Миозити при паразитни и протозойни инфекции, класифицирани другаде

M63.2 * Миозит при други инфекциозни болести, класифицирани другаде

M63.3 Миозит при саркоидоза (D86.8ї)

M63.8 Други мускулни увреждания при болести, класифицирани другаде

 

M65 Синовити и теносиновити

M65 Синовити и теносиновити

M65.0 Абсцес на сухожилното влагалище

M65.1 Други инфекциозни (тено)синовити

M65.2 Калцифициращ тендинит

M65.3 „Щракащ“ пръст

M65.4 Стенозиращ хроничен теносиновит на палеца [de Quervain]

M65.8 Други синовити и теносиновити

M65.9 Синовит и теносиновит, неуточнен

 

M66 Спонтанна руптура на синовията и сухожилията

M66 Спонтанна руптура на синовията и сухожилията

M66.0 Руптура на поплитеална киста

M66.1 Руптура на синовията

M66.2 Спонтанна руптура на екстензорните сухожилия

M66.3 Спонтанна руптура на флексорните сухожилия

M66.4 Спонтанна руптура на други сухожилия

M66.5 Спонтанна руптура на неуточнени сухожилия

 

M67 Други увреждания на синовията и сухожилията

M67 Други увреждания на синовията и сухожилията

M67.0 Скъсяване на ахилесовото сухожилие (придобито)

M67.1 Друга сухожилна контрактура (на влагалището)

M67.2 Синовиална хипертрофия, некласифицирана другаде

M67.3 Мигриращ синовит

M67.4 Ганглион

M67.8 Други уточнени увреждания на синовията и сухожилията

M67.9 Увреждане на синовията и сухожилията, неуточнено

 

M68* Увреждания на синовиалните обвивки и сухожилията при болести, класифицирани другаде

M68* Увреждания на синовиалните обвивки и сухожилията при болести, класифицирани другаде

M68.0 Синовит и теносиновит при бактериални болести, класифицирани другаде

M68.8 Други увреждания на синовията и сухожилията при болести, класифицирани другаде

 

M70 Увреждания на меките тъкани, свързани с натоварване, претоварване и натиск

M70 Увреждания на меките тъкани, свързани с натоварване, претоварване и натиск

M70.0 Хроничен крепитиращ синовит на ръката и китката

M70.1 Бурсит на ръката

M70.2 Бурсит на олекранона

M70.3 Други бурсити на лакътната става

M70.4 Препателарен бурсит

M70.5 Други бурсити на колянната става

M70.6 Бурсит на големия трохантер

M70.7 Други бурсити на тазобедрената става

M70.8 Други увреждания на меките тъкани, свързани с натоварване, претоварване и натиск

M70.9 Увреждане на меките тъкани, свързано с претоварване, натоварване и натиск, неуточнено

 

M71 Други бурсопатии

M71 Други бурсопатии

M71.0 Абсцес на синовиалната торбичка

M71.1 Други инфекциозни бурсити

M71.2 Синовиална поплитеална киста [Baker]

M71.3 Други кисти на синовиалната торбичка

M71.4 Калциеви отлагания в синовиалната торбичка

M71.5 Други бурсити, некласифицирани другаде

M71.8 Други уточнени бурсопатии

M71.9 Бурсопатия, неуточнена

 

M72 Фибробластични увреждания

M72 Фибробластични увреждания

M72.0 Фиброматоза на палмарната апоневроза [Dupuytren]

M72.1 Съединително-тъканни възли в дорзалната повърхност на пръстите

M72.2 Фиброматоза на плантарната апоневроза

M72.3 Възлест фасциит

M72.4 Псевдосаркоматозна (пролиферативна) фиброматоза

M72.5 Фасциит, некласифициран другаде

M72.8 Други фибробластични увреждания

M72.9 Фибробластично увреждане, неуточнено

 

M73* Увреждания на меките тъкани при болести, класифицирани другаде

M73* Увреждания на меките тъкани при болести, класифицирани другаде

M73.0 Гонококов бурсит (А54.4ї)

M73.1 Сифилитичен бурсит (А52.7ї)

M73.8 Други увреждания на меките тъкани при болести, класифицирани другаде

 

M75 Увреждания на рамото

M75 Увреждания на рамото

M75.0 Адхезивен капсулит на рамото

M75.1 Синдром на ротаторния маншон на рамото

M75.2 Тендинит на бицепса

M75.3 Калцифициращ тендинит на рамото

M75.4 Синдром на удареното рамо

M75.5 Бурсит на рамото

M75.8 Други увреждания на рамото

M75.9 Увреждане на рамото, неуточнено

 

M76 Ентезопатии на долен крайник, с изключение на стъпалото

M76 Ентезопатии на долен крайник, с изключение на стъпалото

M76.0 Глутеален тендинит

M76.1 Псоас-тендинит

M76.2 Екзостоза на криста илиака

M76.3 Синдром на трактус илео-тибиалис

M76.4 Бурсит на външния страничен лигамент на коляното [Pellegrini-Stieda]

M76.5 Тендинит на капачката

M76.6 Тендинит на ахилесовото сухожилие

M76.7 Перонеален тендинит

M76.8 Други ентезопатии на долен крайник, без стъпалото

M76.9 Ентезопатия на долен крайник, неуточнена

 

M77 Други ентезопатии

M77 Други ентезопатии

M77.0 Медиален епикондилит

M77.1 Латерален епикондилит

M77.2 Периартрит на китката

M77.3 Екзостоза на калканеуса

M77.4 Метатарзалгия

M77.5 Други ентезопатии на стъпалото

M77.8 Други ентезопатии, некласифицирани другаде

M77.9 Ентезопатия, неуточнена

 

M79 Други увреждания на меките тъкани, некласифицирани другаде

M79 Други увреждания на меките тъкани, некласифицирани другаде

M79.0 Неуточнен ревматизъм

M79.1 Миалгия

M79.2 Неуточнени невралгия и неврит

M79.3 Неуточнен паникулит

M79.4 Хипертрофия на мастната тъкан под пателата

M79.5 Остатъчно чуждо тяло в меките тъкани

M79.6 Болка в крайник

M79.8 Други уточнени увреждания на меките тъкани

M79.9 Увреждане на меките тъкани, неуточнено

 

M80 Остеопороза с патологична фрактура

M80 Остеопороза с патологична фрактура

M80.0 Остеопороза с патологична фрактура след менопауза

M80.1 Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия

M80.2 Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура

M80.3 Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция

M80.4 Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура

M80.5 Идиопатична остеопороза с патологична фрактура

M80.8 Друга остеопороза с патологична фрактура

M80.9 Остеопороза с патологична фрактура, неуточнена

 

M81 Остеопороза без патологична фрактура

M81 Остеопороза без патологична фрактура

M81.0 Остеопороза след менопауза

M81.1 Остеопороза след овариектомия

M81.2 Инактивитетна остеопороза

M81.3 Остеопороза, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция

M81.4 Медикаментозна остеопороза

M81.5 Идиопатична остеопороза

M81.6 Локализирана остеопороза [Lequesne]

M81.8 Други остеопорози

M81.9 Остеопороза, неуточнена

 

M82* Остеопороза при болести, класифицирани другаде

M82* Остеопороза при болести, класифицирани другаде

M82.0 Остеопороза при множествена миеломатоза (С90.0ї)

M82.1 Остеопороза при ендокринни нарушения (Е00-Е34ї)

M82.8 Остеопороза при други болести, класифицирани другаде

 

M83 Остеомалация при възрастни

M83 Остеомалация при възрастни

M83.0 Послеродова остеомалация

M83.1 Старческа остеомалация

M83.2 Остеомалация при възрастни, дължаща се на намаляване на чревната резорбция

M83.3 Остеомалация при възрастни, дължаща се на недоимъчно хранене

M83.4 Болест на костите, свързана с алуминий

M83.5 Други медикаментозни остеомалации при възрастни

M83.8 Друга остеомалация при възрастни

M83.9 Остеомалация при възрастни, неуточнена

 

M84 Нарушения в целостта на костите

M84 Нарушения в целостта на костите

M84.0 Лошо зараснала фрактура

M84.1 Незараснала фрактура [псевдоартроза]

M84.2 Забавена консолидация при фрактура

M84.3 Стресови фрактури, некласифицирани другаде

M84.4 Патологична фрактура, некласифицирана другаде

M84.8 Други нарушения в целостта на костите

M84.9 Нарушение в целостта на костите, неуточнено

 

M85 Други нарушения в плътността и структурата на костта

M85 Други нарушения в плътността и структурата на костта

M85.0 Фиброзна дисплазия (на една кост)

M85.1 Флуороза на скелета

M85.2 Хиперостоза на черепа

M85.3 Остеит, дължащ се на отлагане на минерални соли (склерозиращ)

M85.4 Солитарна костна киста

M85.5 Аневризмална костна киста

M85.6 Други костни кисти

M85.8 Други уточнени нарушения в плътността и структурата на костта

M85.9 Нарушение в плътността и структурата на костта, неуточнено

 

M86 Остеомиелит

M86 Остеомиелит

M86.0 Остър хематогенен остеомиелит

M86.1 Други форми на остър остеомиелит

M86.2 Подостър остеомиелит

M86.3 Мултиплен хроничен остеомиелит

M86.4 Хроничен остеомиелит с фистула

M86.5 Други хронични хематогенни остеомиелити

M86.6 Други хронични остеомиелити

M86.8 Друг остеомиелит

M86.9 Остеомиелит, неуточнен

 

M87 Остеонекроза

M87 Остеонекроза

M87.0 Асептична идиопатична остеонекроза

M87.1 Медикаментозна остеонекроза

M87.2 Остеонекроза след предшестваща травма

M87.3 Други вторични остеонекрози

M87.8 Други остеонекрози

M87.9 Остеонекроза, неуточнена

 

M88 Болест на Paget [деформиращ остеит]

M88 Болест на Paget [деформиращ остеит]

M88.0 Увреждане на черепа при болестта на Paget

M88.8 Увреждане в други кости при болестта на Paget

M88.9 Болест на Paget, неуточнена

 

M89 Други болести на костите

M89 Други болести на костите

M89.0 Алгоневродистрофия

M89.1 Преждевременно срастване на епифизата с диафизата (епифизарен стоп)

M89.2 Други нарушения в растежа и развитието на костта

M89.3 Костна хипертрофия

M89.4 Друга хипертрофична остеоартропатия

M89.5 Остеолиза

M89.6 Остеопатия след полиомиелит

M89.8 Други уточнени увреждания на костите

M89.9 Болест на костта, неуточнена

 

M90* Остеопатии при болести, класифицирани другаде

M90* Остеопатии при болести, класифицирани другаде

M90.0 Костна туберкулоза (А18.0ї)

M90.1 Периостит при други инфекциозни болести, класифицирани другаде

M90.2 Остеопатия при други инфекциозни болести, класифицирани другаде

M90.3 Остеонекроза при кесонна болест (Т70.3ї)

M90.4 Остеонекроза при хемоглобинопатия (D50-D64ї)

M90.5 Остеонекроза при други болести, класифицирани другаде

M90.6 Деформиращ остеит при новообразувания (С00- D48ї)

M90.7 Фрактури на костите при новообразувания (C00-D48ї)

M90.8 Остеопатия при други болести, класифицирани другаде

 

M91 Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост

M91 Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост

M91.0 Юношеска остеохондроза на таза

M91.1 Юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes]

M91.2 Coxa plana

M91.3 Псевдококсалгия

M91.8 Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрена-та става

M91.9 Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става, неуточнена

 

M92 Други юношески остехондрози

M92 Други юношески остехондрози

M92.0 Ювенилна остеохондроза на раменната кост

M92.1 Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост

M92.2 Ювенилна остеохондроза на ръката

M92.3 Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник

M92.4 Ювенилна остеохондроза на пателата

M92.5 Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула

M92.6 Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото

M92.7 Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото

M92.8 Друга ювенилна уточнена остеохондроза

M92.9 Ювенилна остеохондроза, неуточнена

 

M93 Други остеохондропатии

M93 Други остеохондропатии

M93.0 Епифизиолиза на бедрената глава (нетравматична) [coxa vara retrosa]

M93.1 Болест на Kienbцck при възрастни

M93.2 Дисекиращ остеохондрит

M93.8 Други уточнени остеохондропатии

M93.9 Остеохондропатия, неуточнена

 

M94 Други увреждания на хрущяла

M94 Други увреждания на хрущяла

M94.0 Синдром на хондрокосталните съчленения [Tietze]

M94.1 Рецидивиращ полихондрит

M94.2 Хондромалация

M94.3 Хондролиза

M94.8 Други уточнени увреждания на хрущяла

M94.9 Увреждане на хрущяла, неуточнено

 

M95 Други придобити деформации на костно-мускулната система и съединителната тъкан

M95 Други придобити деформации на костно-мускулната система и съединителната тъкан

M95.0 Придобита деформация на носа

M95.1 Деформация на ушната мида, предизвикана от травма и последващ перихондрит

M95.2 Други придобити деформации на главата

M95.3 Придобита деформация на шията

M95.4 Придобита деформация на гръдния кош и ребрата

M95.5 Придобита деформация на таза

M95.8 Други уточнени придобити деформации на костно-мускулната система

M95.9 Придобита деформация на костно-мускулната система, неуточнена

 

M96 Увреждания на костно-мускулната система след медицински процедури, некласифицирани другаде

M96 Увреждания на костно-мускулната система след медицински процедури, некласифицирани другаде

M96.0 Псевдоартроза след артродеза

M96.1 Синдром след ламинектомия, некласифициран другаде

M96.2 Пострадиационна кифоза

M96.3 Кифоза след ламинектомия

M96.4 Лордоза след хирургична намеса

M96.5 Пострадиационна сколиоза

M96.6 Фрактура след поставяне на имплантат, ставна протеза или други остеосинтезни средства

M96.8 Други увреждания на костно-мускулната система след медицински процедури

M96.9 Увреждане на костно-мускулната система след медицински процедури, неуточнено

 

M99 Биомеханични нарушения, некласифицирани другаде

M99 Биомеханични нарушения, некласифицирани другаде

M99.0 Сегментарна или соматична дисфункция

M99.1 Комплексна сублуксация (вертебрална)

M99.2 Стеноза на спиналния канал при сублуксация

M99.3 Костна стеноза на спиналния канал

M99.4 Съединително-тъканна стеноза на спиналния канал

M99.5 Междупрешленна дискова стеноза на спиналния канал

M99.6 Костна и сублуксационна стеноза на интервертебралните отвори

M99.7 Съединително-тъканна и дискова стеноза на интервертебралните отвори

M99.8 Други биомеханични нарушения

M99.9 Биомеханично нарушение, неуточнено

 

N00 Остър нефритен синдром

N00 Остър нефритен синдром

 

N01 Бързо прогресиращ нефритен синдром

N01 Бързо прогресиращ нефритен синдром

 

N02 Рецидивираща и постоянна хематурия

N02 Рецидивираща и постоянна хематурия

 

N03 Хроничен нефритен синдром

N03 Хроничен нефритен синдром

 

N04 Нефрозен синдром

N04 Нефрозен синдром

 

N05 Нефритен синдром, неуточнен

N05 Нефритен синдром, неуточнен

 

N06 Изолирана протеинурия с уточнено морфологично увреждане

N06 Изолирана протеинурия с уточнено морфологично увреждане

 

N07 Наследствена нефропатия, некласифицирана другаде

N07 Наследствена нефропатия, некласифицирана другаде

 

N08* Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде

N08* Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде

N08.0 Гломерулни увреждания при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

N08.1 Гломерулни увреждания при новообразувания

N08.2 Гломерулни увреждания при болести на кръвта и имунни нарушения

N08.3 Гломерулни увреждания при захарен диабет (E10-E14ї с общ четвърти знак .2)

N08.4 Гломерулни увреждания при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

N08.5 Гломерулни увреждания при системни болести на съединителната тъкан

N08.8 Гломерулни увреждания при други болести, класифицирани другаде

 

N10 Остър тубулоинтерстициален нефрит

N10 Остър тубулоинтерстициален нефрит

 

N11 Хроничен тубулоинтерстициален нефрит

N11 Хроничен тубулоинтерстициален нефрит

N11.0 Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

N11.1 Хроничен обструктивен пиелонефрит

N11.8 Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

N11.9 Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен

 

N12 Тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен като остър или хроничен

N12 Тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен като остър или хроничен

 

N13 Обструктивна и рефлуксна нефропатия

N13 Обструктивна и рефлуксна нефропатия

N13.0 Хидронефроза с обструкция на уретеропелвикалното съединение

N13.1 Хидронефроза със стриктура на уретера, некласифицирана другаде

N13.2 Хидронефроза с обструкция на бъбрек и уретер, причинена от камъни

N13.3 Други и неуточнени хидронефрози

N13.4 Хидроуретер

N13.5 Прегъване и стриктура на уретера без хидронефроза

N13.6 Пионефроза

N13.7 Уропатия, свързана с везикоуретерален рефлукс

N13.8 Друга обструктивна и рефлуксна уропатия

N13.9 Обструктивна и рефлуксна нефропатия, неуточнена

 

N14 Тубулоинтерстициални и тубулни увреждания, предизвикани от лекарства и от тежки метали

N14 Тубулоинтерстициални и тубулни увреждания, предизвикани от лекарства и от тежки метали

N14.0 Нефропатия, предизвикана от аналгетици

N14.1 Нефропатия, предизвикана от други лекарства, медикаменти или биологично активни вещества

N14.2 Нефропатия, предизвикана от неуточнено лекарствено средство, медикамент или биологично активно вещество

N14.3 Нефропатия, предизвикана от тежки метали

N14.4 Токсична нефропатия, некласифицирана другаде

 

N15 Други тубулоинтерстициални болести на бъбреците

N15 Други тубулоинтерстициални болести на бъбреците

N15.0 Балканска нефропатия

N15.1 Бъбречен и перинефрален абсцес

N15.8 Други уточнени тубулоинтерстициални увреждания на бъбреците

N15.9 Тубулоинтерстициално увреждане на бъбреците, неуточнено

 

N16* Тубулоинтерстициални увреждания на бъбреците при болести, класифицирани другаде

N16* Тубулоинтерстициални увреждания на бъбреците при болести, класифицирани другаде

N16.0 Бъбречни тубулоинтерстициални увреждания при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

N16.1 Бъбречни тубулоинтерстициални увреждания при новообразувания

N16.2 Бъбречни тубулоинтерстициални увреждания при болести на кръвта и нарушения, включващи имунния механизъм

N16.3 Бъбречни тубулоинтерстициални увреждания при болести на обмяната на веществата

N16.4 Бъбречни тубулоинтерстициални увреждания при системни болести на съединителната тъкан

N16.5 Бъбречни тубулоинтерстициални увреждания при реакция на отхвърляне на трансплантат (Т86.-ї)

N16.8 Бъбречни тубулоинтерстициални увреждания при други болести, класифицирани другаде

 

N17 Остра бъбречна недостатъчност

N17 Остра бъбречна недостатъчност

N17.0 Остра бъбречна недостатъчност с тубулна некроза

N17.1 Остра бъбречна недостатъчност с остра кортикална некроза

N17.2 Остра бъбречна недостатъчност с медуларна некроза

N17.8 Друга остра бъбречна недостатъчност

N17.9 Остра бъбречна недостатъчност, неуточнена

N18 Хронична бъбречна недостатъчност

N18.0 Терминален стадий на бъбречна болест

N18.8 Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност

N18.9 Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена

 

N19 Бъбречна недостатъчност, неуточнена

N19 Бъбречна недостатъчност, неуточнена

 

N20 Камък в бъбрека и в уретера

N20 Камък в бъбрека и в уретера

N20.0 Камък в бъбрека

N20.1 Камък в уретера

N20.2 Камък в бъбрека с камък в уретера

N20.9 Камък в пикочните пътища, неуточнен

 

N21 Камък в долните пикочни пътища

N21 Камък в долните пикочни пътища

N21.0 Камък в пикочния мехур

N21.1 Kамъни в уретрата

N21.8 Друг камък в долните пикочни пътища

N21.9 Камък в долните пикочни пътища, неуточнен

 

N22* Камък в пикочните пътища при болести, класифицирани другаде

N22* Камък в пикочните пътища при болести, класифицирани другаде

N22.0 Камък при шистозомоза [билхарциоза] (В65.-ї)

N22.8 Камък в пикочните пътища при други болести, класифицирани другаде

 

N23 Бъбречна колика, неуточнена

N23 Бъбречна колика, неуточнена

 

N25 Нарушения, които са резултат от увредена функция на бъбречните тубули

N25 Нарушения, които са резултат от увредена функция на бъбречните тубули

N25.0 Бъбречна остеодистрофия

N25.1 Бъбречен инсипиден диабет

N25.8 Други нарушения, които са резултат от увредена функция на бъбречните тубули

N25.9 Нарушение на функцията на бъбречните тубули, неуточнено

 

N26 Сбръчкан бъбрек, неуточнен

N26 Сбръчкан бъбрек, неуточнен

 

N27 Mалък бъбрек по неизвестна причина

N27 Mалък бъбрек по неизвестна причина

N27.0 Mалък бъбрек, едностранно

N27.1 Mалък бъбрек, двустранно

N27.9 Mалък бъбрек, неуточнен

 

N28 Други нарушения на бъбреците и уретера, некласифицирани другаде

N28 Други нарушения на бъбреците и уретера, некласифицирани другаде

N28.0 Исхемия и инфаркт на бъбрека

N28.1 Бъбречна киста, придобита

N28.8 Други уточнени нарушения на бъбрека и уретера

N28.9 Нарушение на бъбрека и уретера, неуточнено

 

N29* Други увреждания на бъбреците и уретера при болести, класифицирани другаде

N29* Други увреждания на бъбреците и уретера при болести, класифицирани другаде

N29.0 Късен сифилис на бъбрека (А52.7ї)

N29.1 Други увреждания на бъбрека и уретера при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

N29.8 Други увреждания на бъбрека и уретера при други болести, класифицирани другаде

 

N30 Цистит

N30 Цистит

N30.0 Остър цистит

N30.1 Интерстициален цистит (хроничен)

N30.2 Друг хроничен цистит

N30.3 Тригонит

N30.4 Радиационен цистит

N30.8 Други цистити

N30.9 Цистит, неуточнен

 

N31 Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде

N31 Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде

N31.0 Незатормозен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде

N31.1 Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде

N31.2 Неврогенна слабост на пикочния мехур, некласифицирана другаде

N31.8 Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур

N31.9 Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, неуточнена

 

N32 Други увреждания на пикочния мехур

N32 Други увреждания на пикочния мехур N32.0 Запушване на шийката на пикочния мехур

N32.1 Везикоинтестинална фистула

N32.2 Везикална фистула, некласифицирана другаде

N32.3 Дивертикул на пикочния мехур

N32.4 Руптура на пикочния мехур, нетравматична

N32.8 Други уточнени увреждания на пикочния мехур

N32.9 Увреждане на пикочния мехур, неуточнено

 

N33* Увреждания на пикочния мехур при болести, класифицирани другаде

N33* Увреждания на пикочния мехур при болести, класифицирани другаде

N33.0 Туберкулозен цистит (A18.1ї)

N33.8 Увреждания на пикочния мехур при други болести, класифицирани другаде

 

N34 Уретрит и уретрален синдром

N34 Уретрит и уретрален синдром

N34.0 Абсцес на уретрата

N34.1 Неспецифичен уретрит

N34.2 Други уретрити

N34.3 Уретрален синдром, неуточнен

 

N35 Стриктура на уретрата

N35 Стриктура на уретрата

N35.0 Посттравматична стриктура на уретрата

N35.1 Постинфекциозна стриктура на уретрата, некласифицирана другаде

N35.8 Друга стриктура на уретрата

N35.9 Стриктура на уретрата, неуточнена

 

N36 Други болести на уретрата

N36 Други болести на уретрата

N36.0 Уретрална фистула

N36.1 Дивертикул на уретрата

N36.2 Карункул на уретрата

N36.3 Пролапс на уретралната мукоза

N36.8 Други уточнени болести на уретрата

N36.9 Болест на уретрата, неуточнена

 

N37* Увреждания на уретрата при болести, класифицирани другаде

N37* Увреждания на уретрата при болести, класифицирани другаде

N37.0 Уретрит при болести, класифицирани другаде

N37.8 Други уретрални увреждания при болести, класифицирани другаде

 

N39 Други увреждания на отделителната система

N39 Други увреждания на отделителната система

N39.0 Инфекция на пикочните пътища без уточнена локализация

N39.1 Постоянна протеинурия, неуточнена

N39.2 Ортостатична протеинурия, неуточнена

N39.3 Стрес инконтиненция (неволево изпускане)

N39.4 Други уточнени видове инконтиненция

N39.8 Други уточнени увреждания на отделителната система

N39.9 Увреждане на отделителната система, неуточнено

 

N40 Хиперплазия на простатата

N40 Хиперплазия на простатата

 

N41 Възпалителни болести на простатата

N41 Възпалителни болести на простатата

N41.0 Остър простатит

N41.1 Хроничен простатит

N41.2 Абсцес на простатата

N41.3 Простатоцистит

N41.8 Други възпалителни болести на простатата

N41.9 Възпалителна болест на простатата, неуточнена

 

N42 Други увреждания на простатата

N42 Други увреждания на простатата

N42.0 Камък на простатата

N42.1 Застой и кръвоизлив в простатата

N42.2 Атрофия на простатата

N42.8 Други уточнени увреждания на простатата

N42.9 Увреждане на простатата, неуточнено

 

N43 Хидроцеле и сперматоцеле

N43 Хидроцеле и сперматоцеле

N43.0 Кистозно хидроцеле

N43.1 Инфектирано хидроцеле

N43.2 Други форми на хидроцеле

N43.3 Хидроцеле, неуточнено

N43.4 Сперматоцеле

 

N44 Завъртане на тестиса (торзия)

N44 Завъртане на тестиса (торзия)

 

N45 Орхит и епидидимит

N45 Орхит и епидидимит

N45.0 Орхит, епидидимит и (епидидимо-орхит) орхиепидидимит с абсцес

N45.9 Орхит, епидидимит и орхиепидидимит без абсцес

 

N46 Безплодие при мъжа

N46 Безплодие при мъжа

 

N47 Изобилен (redundant) препуциум, фимоза и парафимоза

N47 Изобилен (redundant) препуциум, фимоза и парафимоза

 

N48 Други увреждания на половия член

N48 Други увреждания на половия член

N48.0 Левкоплакия на половия член

N48.1 Баланопостит

N48.2 Други възпалителни увреждания на половия член

N48.3 Приапизъм

N48.4 Импотентност от органичен произход

N48.5 Язва на половия член

N48.6 Баланит

N48.8 Други уточнени увреждания на половия член

N48.9 Увреждане на половия член, неуточнено

 

N49 Възпалителни увреждания на мъжките полови органи, некласифицирани другаде

N49 Възпалителни увреждания на мъжките полови органи, некласифицирани другаде

N49.0 Възпалителни увреждания на семенните мехурчета

N49.1 Възпалителни увреждания на семенната връв, на влагалищната обвивка и на семенния канал

N49.2 Възпалителни увреждания на скротума

N49.8 Възпалителни увреждания на други уточнени мъжки полови органи

N49.9 Възпалително увреждане на неуточнен мъжки полов орган

 

N50 Други увреждания на мъжките полови органи

N50 Други увреждания на мъжките полови органи

N50.0 Атрофия на тестиса

N50.1 Съдови увреждания на мъжките полови органи

N50.8 Други уточнени увреждания на мъжките полови органи

N50.9 Увреждане на мъжки полови органи, неуточнено

 

N51* Увреждания на мъжките полови органи при болести, класифицирани другаде

N51* Увреждания на мъжките полови органи при болести, класифицирани другаде

N51.0 Увреждания на простатата при болести, класифицирани другаде

N51.1 Увреждания на тестиса и на епидидима при болести, класифицирани другаде

N51.2 Баланит при болести, класифицирани другаде

N51.8 Други увреждания на мъжките полови органи при болести, класифицирани другаде

 

N60 Доброкачествена дисплазия на млечната жлеза

N60 Доброкачествена дисплазия на млечната жлеза

N60.0 Солитарна киста на млечната жлеза

N60.1 Дифузна кистозна мастопатия

N60.2 Фиброаденоза на млечната жлеза

N60.3 Фибросклероза на млечната жлеза

N60.4 Ектазия на каналчетата на млечната жлеза

N60.8 Други доброкачествени дисплазии на млечната жлеза

N60.9 Доброкачествена дисплазия на млечната жлеза, неуточнена

 

N61 Възпалителни болести на млечната жлеза

N61 Възпалителни болести на млечната жлеза

 

N62 Хипертрофия на млечната жлеза

N62 Хипертрофия на млечната жлеза

 

N63 Образувание в млечната жлеза, неуточнено

N63 Образувание в млечната жлеза, неуточнено

 

N64 Други болести на млечната жлеза

N64 Други болести на млечната жлеза

N64.0 Фисура и фистула на зърното

N64.1 Некроза на мастната тъкан на млечната жлеза

N64.2 Атрофия на млечната жлеза

N64.3 Галакторея, несвързана с раждане

N64.4 Мастодиния

N64.5 Други признаци и симптоми от страна на млечната жлеза

N64.8 Други уточнени болести на млечната жлеза

N64.9 Болест на млечната жлеза, неуточнена

 

N70 Салпингит и оофорит

N70 Салпингит и оофорит

N70.0 Остър салпингит и оофорит

N70.1 Хроничен салпингит и оофорит

N70.9 Салпингит и оофорит, неуточнени

 

N71 Възпалителна болест на матката, без шийката на матката

N71 Възпалителна болест на матката, без шийката на матката

N71.0 Остра възпалителна болест на матката

N71.1 Хронична възпалителна болест на матката

N71.9 Възпалителна болест на матката, неуточнена

 

N72 Възпалителна болест на шийката на матката

N72 Възпалителна болест на шийката на матката

 

N73 Други възпалителни болести на женските тазови органи

N73 Други възпалителни болести на женските тазови органи

N73.0 Остър параметрит и тазов целулит

N73.1 Хроничен параметрит и тазов целулит

N73.2 Параметрит и тазов целулит, неуточнени

N73.3 Остър пелвиоперитонит при жени

N73.4 Хроничен пелвиоперитонит при жени

N73.5 Пелвиоперитонит при жени, неуточнен

N73.6 Пелвиоперитонеални сраствания при жени

N73.8 Други уточнени възпалителни болести на женските тазови органи

N73.9 Възпалителна болест на женските тазови органи, неуточнена

 

N74* Възпалителни увреждания на женските тазови органи при болести, класифицирани другаде

N74* Възпалителни увреждания на женските тазови органи при болести, класифицирани другаде

N74.0 Туберкулозна инфекция на шийката на матката (А18.1ї)

N74.1 Туберкулозно възпаление на органите и тъканите на малкия таз при жени (А18.1ї)

N74.2 Възпалителна болест на женските тазови органи, предизвикана от сифилис (A51.4ї, A52.7ї)

N74.3 Възпалителна гонококова болест на женските тазови органи (А54.2ї)

N74.4 Възпалителна болест на женските тазови органи, предизвикана от хламидий (А56.1ї)

N74.8 Възпалителни увреждания на женските тазови органи при други болести, класифицирани другаде

 

N75 Болести на Бартолиновата жлеза

N75 Болести на Бартолиновата жлеза

N75.0 Киста на Бартолиновата жлеза

N75.1 Абсцес на Бартолиновата жлеза

N75.8 Други болести на Бартолиновата жлеза

N75.9 Болест на Бартолиновата жлеза, неуточнена

 

N76 Други възпалителни болести на влагалището и на вулвата

N76 Други възпалителни болести на влагалището и на вулвата

N76.0 Остър вагинит

N76.1 Подостър и хроничен вагинит

N76.2 Oстър вулвит

N76.3 Подостър и хроничен вулвит

N76.4 Aбсцес на вулвата

N76.5 Разязвяване на вагината

N76.6 Разязвяване на вулвата

N76.8 Други уточнени възпалителни болести на вагината и на вулвата

 

N77* Вулвовагинално разязвяване и възпаление при болести, класифицирани другаде

N77* Вулвовагинално разязвяване и възпаление при болести, класифицирани другаде

N77.0 Разязвяване на вулвата при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

N77.1 Вагинит, вулвит и вулвовагинит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

N77.8 Вулвовагинално разязвяване и възпаление при други болести, класифицирани другаде

 

N80 Ендометриоза

N80 Ендометриоза

N80.0 Ендометриоза на матката

N80.1 Ендометриоза на яйчника

N80.2 Ендометриоза на маточната тръба

N80.3 Ендометриоза на тазовия перитонеум

N80.4 Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината

N80.5 Ендометриоза на червата

N80.6 Ендометриоза на кожен цикатрикс

N80.8 Друга ендометриоза

N80.9 Ендометриоза, неуточнена

 

N81 Пролапс на женските полови органи

N81 Пролапс на женските полови органи

N81.0 Уретероцеле при жени

N81.1 Цистоцеле

N81.2 Непълен утеровагинален пролапс

N81.3 Пълен утеровагинален пролапс

N81.4 Утеровагинален пролапс, неуточнен

N81.5 Ентероцеле на вагината

N81.6 Ректоцеле

N81.8 Други форми на пролапс на женските полови органи

N81.9 Пролапс на женските полови органи, неуточнен

 

N82 Фистули със засягане на женските полови органи

N82 Фистули със засягане на женските полови органи

N82.0 Везиковагинална фистула

N82.1 Други фистули на женските полови органи

N82.2 Фистула между вагината и тънките черва

N82.3 Фистула между вагината и дебелите черва

N82.4 Други фистули между черва и женски полови органи

N82.5 Фистули, генитално-кожни, при жени

N82.8 Други фистули на женските полови органи

N82.9 Фистула на женските полови органи, неуточнена

 

N83 Невъзпалителни болести на яйчника, маточната тръба и широката връзка на матката

N83 Невъзпалителни болести на яйчника, маточната тръба и широката връзка на матката

N83.0 Фоликуларна киста на яйчника

N83.1 Kиста на жълтото тяло

N83.2 Други и неуточнени кисти на яйчника

N83.3 Придобита атрофия на яйчника и маточната тръба

N83.4 Пролапс и херния на яйчника и маточната тръба

N83.5 Завъртане на яйчника, яйчниковия педикул и маточната тръба

N83.6 Хематосалпинкс

N83.7 Хематом на широката връзка на матката

N83.8 Други невъзпалителни болести на яйчника, маточната тръба и широката връзка на матката

N83.9 Невъзпалителна болест на яйчника, маточната тръба и широката връзка на матката, неуточнена

 

N84 Полип на женските полови органи

N84 Полип на женските полови органи

N84.0 Полип на тялото на матката

N84.1 Полип на шийката на матката

N84.2 Полип на вагината

N84.3 Полип на вулвата

N84.8 Полип на други части на женските полови органи

N84.9 Полип на женските полови органи, неуточнен

 

N85 Други невъзпалителни болести на матката, без шийката на матката

N85 Други невъзпалителни болести на матката, без шийката на матката

N85.0 Ендометриална жлезна хиперплазия

N85.1 Ендометриална аденоматозна хиперплазия

N85.2 Хипертрофия на матката

N85.3 Субинволуция на матката

N85.4 Неправилно положение на матката

N85.5 Обръщане на матката

N85.6 Вътрематочни синехии

N85.7 Хематометра

N85.8 Други уточнени невъзпалителни болести на матката

N85.9 Невъзпалителна болест на матката, неуточнена

 

N86 Ерозио и ектропион на шийката на матката

N86 Ерозио и ектропион на шийката на матката

N87 Дисплазия на шийката на матката

N87.0 Слабо изразена дисплазия на шийката на матката

N87.1 Умерена дисплазия на шийката на матката

N87.2 Тежко изразена дисплазия на шийката на матката, некласифицирана другаде

N87.9 Дисплазия на шийката на матката, неуточнена

 

N88 Други невъзпалителни болести на шийката на матката

N88 Други невъзпалителни болести на шийката на матката

N88.0 Левкоплакия на шийката на матката

N88.1 Старо разкъсване на шийката на матката

N88.2 Стриктура и стеноза на шийката на матката

N88.3 Недостатъчност на шийката на матката

N88.4 Хипертрофично удължаване на шийката на матката

N88.8 Други уточнени невъзпалителни болести на шийката на матката

N88.9 Невъзпалителна болест на шийката на матката, неуточнена

 

N89 Други невъзпалителни болести на вагината

N89 Други невъзпалителни болести на вагината

N89.0 Слабо изразена вагинална дисплазия

N89.1 Умерена дисплазия на вагината

N89.2 Тежко изразена дисплазия на вагината, некласифицирана другаде

N89.3 Дисплазия на вагината, неуточнена

N89.4 Левкоплакия на вагината

N89.5 Стриктура и атрезия на вагината

N89.6 Плътен девствен пръстен

N89.7 Хематоколпос

N89.8 Други уточнени невъзпалителни болести на вагината

N89.9 Невъзпалителна болест на вагината, неуточнена

 

N90 Други невъзпалителни болести на вулвата и перинеума

N90 Други невъзпалителни болести на вулвата и перинеума

N90.0 Слабо изразена дисплазия на вулвата

N90.1 Умерена дисплазия на вулвата

N90.2 Тежко изразена дисплазия на вулвата, некласифицирана другаде

N90.3 Дисплазия на вулвата, неуточнена

N90.4 Левкоплакия на вулвата

N90.5 Атрофия на вулвата

N90.6 Хипертрофия на вулвата

N90.7 Киста на вулвата

N90.8 Други уточнени невъзпалителни болести на вулвата и на перинеума

N90.9 Невъзпалителна болест на вулвата и на перинеума, неуточнена

 

N91 Липса на менструация, оскъдна и рядка менструация

N91 Липса на менструация, оскъдна и рядка менструация

N91.0 Първична аменорея

N91.1 Вторична аменорея

N91.2 Аменорея, неуточнена

N91.3 Първична олигоменорея

N91.4 Вторична олигоменорея

N91.5 Олигоменорея, неуточнена

 

N92 Обилна, честа и нередовна менструация

N92 Обилна, честа и нередовна менструация

N92.0 Обилна и честа менструация с редовен цикъл

N92.1 Обилна и честа менструация с нередовен цикъл

N92.2 Oбилна менструация през пубертета

N92.3 Овулаторно кървене

N92.4 Обилно кървене в периода преди менопаузата

N92.5 Други уточнени форми на нередовна менструация

N92.6 Нередовна менструация, неуточнена

 

N93 Други аномални кръвотечения от матката и вагината

N93 Други аномални кръвотечения от матката и вагината

N93.0 Посткоитално и контактно кървене

N93.8 Други уточнени аномални кръвотечения от матката и вагината

N93.9 Аномално маточно и вагинално кръвотечение, неуточнено

 

N94 Болка и други състояния, свързани с женските полови органи и менструалния цикъл

N94 Болка и други състояния, свързани с женските полови органи и менструалния цикъл

N94.0 Болки в средата на менструалния цикъл

N94.1 Диспареуния

N94.2 Вагинизъм

N94.3 Синдром на предменструално напрежение

N94.4 Първична дисменорея

N94.5 Вторична дисменорея

N94.6 Дисменорея, неуточнена

N94.8 Други уточнени състояния, свързани с женските полови органи и менструалния цикъл

N94.9 Състояние, свързано с женските полови органи и менструалния цикъл, неуточнено

 

N95 Нарушения на менопаузата и други нарушения в периода около менопаузата

N95 Нарушения на менопаузата и други нарушения в периода около менопаузата

N95.0 Кървене след менопауза

N95.1 Менопауза и състояние на климакс при жени

N95.2 Атрофичен вагинит

N95.3 Състояния, свързани с изкуствена менопауза

N95.8 Други уточнени нарушения на менопаузата и в периода около менопаузата

N95.9 Нарушение на менопаузата и в периода около менопаузата, неуточнено

 

N96 Хабитуален аборт

N96 Хабитуален аборт

 

N97 Безплодие при жената

N97 Безплодие при жената

N97.0 Женско безплодие, свързано с липса на овулация

N97.1 Женско безплодие с тубарен произход

N97.2 Женско безплодие с маточен произход

N97.3 Женско безплодие с цервикален произход

N97.4 Женско безплодие, свързано с мъжки фактори

N97.8 Женско безплодие с друг произход

N97.9 Женско безплодие, неуточнено

 

N98 Усложнения, свързани с изкуствено оплождане

N98 Усложнения, свързани с изкуствено оплождане

N98.0 Инфекция, свързана с изкуствено оплождане

N98.1 Хиперстимулация на яйчниците

N98.2 Усложнения, свързани с имплантация на оплодена яйцеклетка след in vitro оплождане

N98.3 Усложнения, свързани с имплантация на ембрион

N98.8 Други усложнения, свързани с изкуствено оплождане

N98.9 Усложнение, свързано с изкуствено оплождане, неуточнено

 

N99 Увреждания на пикочо-половата система след медицински процедури, некласифицирани другаде

N99 Увреждания на пикочо-половата система след медицински процедури, некласифицирани другаде

N99.0 Следоперативна бъбречна недостатъчност

N99.1 Следоперативна стриктура на уретрата

N99.2 Следоперативни адхезии на вагината

N99.3 Пролапс на вагината след хистеректомия

N99.4 Следоперативни сраствания в малкия таз

N99.5 Дисфункция на стома от пикочните пътища

N99.8 Други увреждания на пикочо-половата система след медицински процедури

N99.9 Увреждане на пикочо-половата система след медицински процедури, неуточнено

 

O00 Извънматочна [ектопична] бременност

O00 Извънматочна [ектопична] бременност

 

O00.0 Абдоминална бременност

O00.1 Тубарна бременност

O00.2 Овариална бременност

O00.8 Други форми на извънматочна бременност

O00.9 Извънматочна бременност, неуточнена

 

O01 Мола хидатидоза (гроздовидна бременност)

O01 Мола хидатидоза (гроздовидна бременност)

O01.0 Класическа мола хидатидоза

O01.1 Инкомплетна и парциална мола хидатидоза

O01.9 Мола хидатидоза, неуточнена

 

O02 Други анормални продукти на зачеването

O02 Други анормални продукти на зачеването

O02.0 Кухо яйце и нехидатиформена мола

O02.1 Задържан аборт (missed abortion)

O02.8 Други уточнени анормални продукти на зачеването

O02.9 Анормален продукт на зачеването, неуточнен

 

O03 Спонтанен аборт

O03 Спонтанен аборт

 

O04 Терапевтичен аборт

O04 Терапевтичен аборт

 

O05 Други видове аборт

O05 Други видове аборт

 

O06 Аборт, неуточнен

O06 Аборт, неуточнен

 

O07 Неуспешен опит за аборт

O07 Неуспешен опит за аборт

O07.0 Неуспешен терапевтичен аборт, усложнен с инфекция на родовия канал и тазовите органи

O07.1 Неуспешен терапевтичен аборт, усложнен с продължително или масивно кръвотечение

O07.2 Неуспешен терапевтичен аборт, усложнен с емболия

O07.3 Неуспешен терапевтичен аборт с други и неуточнени усложнения

O07.4 Неуспешен терапевтичен аборт без усложнения

O07.5 Друг и неуточнен неуспешен опит за аборт, усложнен с инфекция на родовия канал и тазовите органи

O07.6 Друг и неуточнен неуспешен опит за аборт, усложнен с продължително или масивно кръвотечение

O07.7 Друг и неуточнен неуспешен опит за аборт, усложнен с емболия

O07.8 Друг и неуточнен неуспешен опит за аборт с други и неуточнени усложнения

O07.9 Друг и неуточнен неуспешен опит за аборт без усложнения

 

O08 Усложнения след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08 Усложнения след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.0 Инфекция на гениталния тракт и тазовите органи след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.1 Продължително или масивно кръвотечение след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.2 Емболия след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.3 Шок след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.4 Бъбречна недостатъчност след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.5 Нарушения в обмяната на веществата след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.6 Засягане на тазови органи и тъкани след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.7 Други венозни усложнения след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.8 Други усложнения след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

O08.9 Усложнение след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност, неуточнено

 

O10 Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

O10 Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

O10.0 Предшестваща есенциална хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

O10.1 Предшестващо хипертонично сърдечно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия период

O10.2 Предшестващо хипертонично бъбречно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия период

O10.3 Предшестващо хипертонично сърдечно и бъбречно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия период

O10.4 Предшестваща вторична хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

O10.9 Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период, неуточнена

 

O11 Предшестваща хипертония с прибавила се протеинурия

O11 Предшестваща хипертония с прибавила се протеинурия

 

O12 Гестационни [предизвикани от бременността] отоци и протеинурия без хипертония

O12 Гестационни [предизвикани от бременността] отоци и протеинурия без хипертония

O12.0 Предизвикани от бременността отоци

O12.1 Предизвикана от бременността протеинурия

O12.2 Предизвикани от бременността отоци с протеинурия

 

O13 Гестационна [предизвикана от бременността] хипертония без масивна протеинурия

O13 Гестационна [предизвикана от бременността] хипертония без масивна протеинурия

 

O14 Гестационна [предизвикана от бременността] хипертония с масивна протеинурия

O14 Гестационна [предизвикана от бременността] хипертония с масивна протеинурия

O14.0 Умерена прееклампсия

O14.1 Тежка прееклампсия

O14.9 Прееклампсия, неуточнена

 

O15 Еклампсия

O15 Еклампсия

O15.0 Еклампсия по време на бременността

O15.1 Еклампсия в хода на раждането

O15.2 Еклампсия в послеродовия период

O15.9 Еклампсия, неуточнена по отношение на срока от бременността

 

O16 Хипертония при майката, неуточнена

O16 Хипертония при майката, неуточнена

 

O20 Кръвотечение в ранна бременност

O20 Кръвотечение в ранна бременност

O20.0 Заплашващ аборт

O20.8 Друго кръвотечение в ранна бременност

O20.9 Кръвотечение в ранна бременност, неуточнено

 

O21 Ексцесивно повръщане по време на бременността

O21 Ексцесивно повръщане по време на бременността

O21.0 Лека hyperemesis gravidarum

O21.1 Hyperemesis gravidarum с метаболитни нарушения

O21.2 Повръщане в късна бременност

O21.8 Други форми на повръщане, усложняващо бременността

O21.9 Повръщане по време на бременността, неуточнено

 

O22 Венозни усложнения по време на бременността

O22 Венозни усложнения по време на бременността

O22.0 Варикозно разширени вени на долните крайници по време на бременността

O22.1 Варикозно разширени вени на половите органи по време на бременността

O22.2 Повърхностен тромбофлебит по време на бременността

O22.3 Дълбока флеботромбоза по време на бременността

O22.4 Хемороиди по време на бременността

O22.5 Мозъчна венозна тромбоза по време на бременността

O22.8 Други венозни усложнения по време на бременността

O22.9 Венозно усложнение по време на бременността, неуточнено

 

O23 Възпалителни болести на пикочо- половата система по време на бременността

O23 Възпалителни болести на пикочо- половата система по време на бременността

O23.0 Възпалителни болести на бъбреците по време на бременността

O23.1 Възпалителни болести на пикочния мехур по време на бременността

O23.2 Възпалителни болести на уретрата по време на бременността

O23.3 Възпалителни болести на други части от пикочните пътища по време на бременността

O23.4 Неуточнена възпалителна болест на пикочните пътища по време на бременността

O23.5 Възпалителни болести на половата система по време на бременността

O23.9 Друга и неуточнена възпалителна болест на пикочо-половата система по време на бременността

 

O24 Захарен диабет по време на бременността

O24 Захарен диабет по време на бременността

O24.0 Предшестващ захарен диабет, инсулинозависим

O24.1 Предшестващ захарен диабет, неинсулинозависим

O24.2 Предшестващ захарен диабет, свързан с недоимъчно хранене

O24.3 Предшестващ захарен диабет, неуточнен

O24.4 Захарен диабет, развиващ се по време на бременността

O24.9 Захарен диабет по време на бременността, неуточнен

 

O25 Недоимъчно хранене по време на бременността

O25 Недоимъчно хранене по време на бременността

 

O26 Медицински грижи за майката във връзка с други състояния, свързани предимно с бременността

O26 Медицински грижи за майката във връзка с други състояния, свързани предимно с бременността

O26.0 Наднормено наддаване на тегло по време на бременността

O26.1 Недостатъчно наддаване на тегло по време на бременността

O26.2 Медицински грижи за жени с хабитуален аборт

O26.3 Задържано вътрематочно противозачатъчно средство по време на бременността

O26.4 Гестационен херпес

O26.5 Хипотоничен синдром у майката

O26.6 Увреждане на черния дроб по време на бременността, раждането и послеродовия период

O26.7 Сублуксация на symphysis (pubis) по време на бременността, раждането и послеродовия период

O26.8 Други уточнени състояния, свързани с бременността

O26.9 Състояние, свързано с бременността, неуточнено

 

O28 Отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28 Отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.0 Хематологични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.1 Биохимични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.2 Цитологични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.3 Отклонения в ултразвуковата находка при антенатален скрининг на майката

O28.4 Отклонения в рентгенологичната находка при антенатален скрининг на майката

O28.5 Хромозомни и генетични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.8 Други отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.9 Отклонение от нормата при антенатален скрининг на майката, неуточнено

 

O29 Усложнения от анестезия по време на бременността

O29 Усложнения от анестезия по време на бременността

O29.0 Белодробни усложнения от анестезия по време на бременността

O29.1 Кардиологични усложнения от анестезия по време на бременността

O29.2 Усложнения на централната нервна система от анестезия по време на бременността

O29.3 Токсична реакция към местна анестезия по време на бременността

O29.4 Главоболие, причинено от спинална или епидурална анестезия по време на бременността

O29.5 Други усложнения, причинени от спинална или епидурална анестезия по време на бременността

O29.6 Неуспешна или трудна интубация по време на бременността

O29.8 Други усложнения от анестезия по време на бременността

O29.9 Усложнение от анестезия по време на бременността, неуточнено

 

O30 Многоплодна бременност

O30 Многоплодна бременност

O30.0 Двуплодна бременност

O30.1 Триплодна бременност

O30.2 Четириплодна бременност

O30.8 Други форми на многоплодна бременност

O30.9 Многоплодна бременност, неуточнена

 

O31 Усложнения, специфични за многоплодна бременност

O31 Усложнения, специфични за многоплодна бременност

O31.0 Fetus papyraceоus

O31.1 Продължаваща бременност след аборт на един или повече от плодовете

O31.2 Продължаваща бременност след интраутеринна смърт на един или повече от плодовете

O31.8 Други усложнения, специфични за многоплодна бременност

 

O32 Медицински грижи за майката при диагностицирано или предполагаемо неправилно предлежание на плода

O32 Медицински грижи за майката при диагностицирано или предполагаемо неправилно предлежание на плода

O32.0 Медицински грижи за майката при нестабилно положение на плода

O32.1 Медицински грижи за майката при седалищно предлежание на плода

O32.2 Медицински грижи за майката при косо и напречно положение на плода

O32.3 Медицински грижи за майката при лицево, челно и брадично предлежание на плода

O32.4 Медицински грижи за майката при високо положение на главата на плода в края на бременността

O32.5 Медицински грижи за майката при многоплодна бременност с неправилно предлежание на един или повече от плодовете

O32.6 Медицински грижи за майката при комбинирано предлежание на плода

O32.8 Медицински грижи за майката при друго неправилно предлежание на плода

O32.9 Медицински грижи за майката при неправилно предлежание на плода, неуточнено

 

O33 Медицински грижи за майката при диагностицирана или предполагаема пелвеофетална диспропорция

O33 Медицински грижи за майката при диагностицирана или предполагаема пелвеофетална диспропорция

O33.0 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на деформиран таз

O33.1 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на общо стеснен таз

O33.2 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на стеснение на входа на таза

O33.3 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на стеснение на изхода на таза

O33.4 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция от смесен фетален и майчин произход

O33.5 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на фетална макрозомия

O33.6 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на фетална хидроцефалия

O33.7 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на други фетални аномалии

O33.8 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на други причини

O33.9 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, неуточнена

 

O34 Медицински грижи за майката при диагностицирани или предполагаеми аномалии на тазовите органи

O34 Медицински грижи за майката при диагностицирани или предполагаеми аномалии на тазовите органи

O34.0 Медицински грижи за майката при вродена аномалия на матката

O34.1 Медицински грижи за майката при тумор на тялото на матката

O34.2 Медицински грижи за майката поради маточен цикатрикс от предшестваща хирургична намеса

O34.3 Медицински грижи за майката при истмично-цервикална недостатъчност

O34.4 Медицински грижи за майката при други аномалии на шийката на матката

O34.5 Медицински грижи за майката при други аномалии на бременната матка

O34.6 Медицински грижи за майката при аномалия на влагалището

O34.7 Медицински грижи за майката при аномалия на вулвата и перинеума

O34.8 Медицински грижи за майката при други уточнени аномалии на тазовите органи

O34.9 Медицински грижи за майката при аномалии на тазовите органи, неуточнени

 

O35 Медицински грижи за майката при установени или предполагаеми аномалии и увреждания на плода

O35 Медицински грижи за майката при установени или предполагаеми аномалии и увреждания на плода

O35.0 Медицински грижи за майката при (предполагаема) аномалия на централната нервна система на плода

O35.1 Медицински грижи за майката при (предполагаема) хромозомна аномалия на плода

O35.2 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) наследствено заболяване на плода

O35.3 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от вирусна инфекция на майката

O35.4 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от алкохол

O35.5 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от медикаменти

O35.6 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от радиация

O35.7 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от други медицински процедури

O35.8 Медицински грижи за майката при друга (предполагаема) фетална аномалия и засягане

O35.9 Медицински грижи за майката при (предполагаема) фетална аномалия и засягане, неуточнени

 

O36 Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологични състояния на плода

O36 Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологични състояния на плода

O36.0 Медицински грижи за майката при резус-изоимунизация

O36.1 Медицински грижи за майката при друга форма на изоимунизация

O36.2 Медицински грижи за майката при hydrops fetalis

O36.3 Медицински грижи за майката при признаци за фетална хипоксия

O36.4 Медицински грижи за майката при интраутеринна фетална смърт

O36.5 Медицински грижи за майката при недостатъчен растеж на плода

O36.6 Медицински грижи за майката при прекомерен растеж на плода

O36.7 Медицински грижи за майката при жизнеспособен плод при абдоминална бременност

O36.8 Медицински грижи за майката при други уточнени отклонения в състоянието на плода

O36.9 Медицински грижи за майката при отклонение в състоянието на плода, неуточнено

 

O40 Многоводие (полихидрамнион)

O40 Многоводие (полихидрамнион)

 

O41 Други нарушения на околоплодната течност и околоплодните мембрани

O41 Други нарушения на околоплодната течност и околоплодните мембрани

O41.0 Олигохидрамнион

O41.1 Инфекция на амниотичната кухина и околоплодните мембрани

O41.8 Други уточнени нарушения на околоплодната течност и околоплодните мембрани

O41.9 Нарушение на околоплодната течност и околоплодните мембрани, неуточнено

 

O42 Преждевременно пукнат околоплоден мехур

O42 Преждевременно пукнат околоплоден мехур

O42.0 Преждевременно пукнат околоплоден мехур с начало на родова дейност в следващите 24 ч.

O42.1 Преждевременно пукнат околоплоден мехур с начало на родова дейност след първите 24 ч.

O42.2 Преждевременно пукнат околоплоден мехур, задържане на родовата дейност след медикаментозна терапия

O42.9 Преждевременно пукнат околоплоден мехур, неуточнен

 

O43 Плацентарни нарушения

O43 Плацентарни нарушения

O43.0 Плацентарен трансфузионен синдром

O43.1 Аномалия на плацентата

O43.8 Други плацентарни нарушения

O43.9 Плацентарно нарушение, неуточнено

 

O44 Предлежаща плацента (placenta prаevia)

O44 Предлежаща плацента (placenta prаevia)

O44.0 Предлежаща плацента, уточнена без кръвотечение

O44.1 Предлежаща плацента с кръвотечение

 

O45 Преждевременно отлепване на плацентата [abruptio placentae]

O45 Преждевременно отлепване на плацентата [abruptio placentae]

O45.0 Преждевременно отлепване на плацентата с коагулационен дефект

O45.8 Друго преждевременно отлепване на плацентата

O45.9 Преждевременно отлепване на плацентата, неуточнено

 

O46 Кръвотечение преди раждането, некласифицирано другаде

O46 Кръвотечение преди раждането, некласифицирано другаде

O46.0 Kръвотечение преди раждането, свързано с коагулационен дефект:

O46.8 Друго кръвотечение преди раждането

O46.9 Кръвотечение преди раждането, неуточнено

 

O47 Лъжливо раждане

O47 Лъжливо раждане

O47.0 Лъжливо раждане преди навършени 37 гестационни седмици

O47.1 Лъжливо раждане при или след навършени 37 гестационни седмици

O47.9 Лъжливо раждане, неуточнено

 

O48 Преносена бременност

O48 Преносена бременност

 

O60 Преждевременно (преди термина) раждане

O60 Преждевременно (преди термина) раждане

 

O61 Неуспешна индукция на раждането

O61 Неуспешна индукция на раждането

O61.0 Неуспешна медикаментозна индукция на раждането

O61.1 Неуспешна инструментална индукция на раждането

O61.8 Друга неуспешна индукция на раждането

O61.9 Неуспешна индукция на раждането, неуточнена

 

O62 Нарушения на родовата дейност

O62 Нарушения на родовата дейност

O62.0 Първична родова слабост

O62.1 Вторична родова слабост

O62.2 Други видове родова слабост

O62.3 Преципитирано раждане

O62.4 Хипертонични, некоординирани и пролонгирани маточни контракции

O62.8 Други нарушения на родовата дейност

O62.9 Нарушение на родовата дейност, неуточнено

 

O63 Удължено раждане

O63 Удължено раждане

O63.0 Удължен първи период на раждането

O63.1 Удължен втори период на раждането

O63.2 Забавено раждане на втори, трети близнак и т.н.

O63.9 Удължено раждане, неуточнено

 

O64 Затруднено раждане поради неправилно положение или предлежание на плода

O64 Затруднено раждане поради неправилно положение или предлежание на плода

O64.0 Затруднено раждане поради непълна ротация на главата на плода

O64.1 Затруднено раждане поради седалищно предлежание

O64.2 Затруднено раждане поради лицево предлежание

O64.3 Затруднено раждане поради челно предлежание

O64.4 Затруднено раждане поради раменно предлежание

O64.5 Затруднено раждане поради комбинирано предлежание

O64.8 Затруднено раждане поради друго неправилно положение и предлежание на плода

O64.9 Затруднено раждане поради неправилно положение и предлежание на плода, неуточнено

 

O65 Затруднено раждане поради аномалии в таза на майката

O65 Затруднено раждане поради аномалии в таза на майката

O65.0 Затруднено раждане поради деформиран таз

O65.1 Затруднено раждане поради общо стеснен таз

O65.2 Затруднено раждане поради стеснение на входа на таза

O65.3 Затруднено раждане поради стеснение на изхода и средната една трета на таза

O65.4 Затруднено раждане поради пелвеофетална диспропорция, неуточнено

O65.5 Затруднено раждане поради аномалии в тазовите органи на майката

O65.8 Затруднено раждане поради други аномалии в таза на майката

O65.9 Затруднено раждане поради аномалии в таза на майката, неуточнено

 

O66 Други видове затруднено раждане

O66 Други видове затруднено раждане

O66.0 Затруднено раждане [дистокия] поради раменно предлежание

O66.1 Затруднено раждане поради заклещени [колизия на] близнаци

O66.2 Затруднено раждане поради извънредно голям плод

O66.3 Затруднено раждане поради други аномалии на плода

O66.4 Неуспешен опит за вагинално раждане, неуточнен

O66.5 Неуспешно налагане на вакуум-екстрактор или форцепс, неуточнено

O66.8 Други уточнени видове затруднено раждане

O66.9 Затруднено раждане, неуточнено

 

O67 Раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение по време на раждането, некласифицирани другаде

O67 Раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение по време на раждането, некласифицирани другаде

O67.0 Kръвотечение по време на раждането, свързано с коагулационен дефект

O67.8 Друго кръвотечение по време на раждането

O67.9 Кръвотечение по време на раждането, неуточнено

 

O68 Раждане и родоразрешаване, усложнени с фетален стрес [дистрес]

O68 Раждане и родоразрешаване, усложнени с фетален стрес [дистрес]

O68.0 Раждане и родоразрешаване, усложнени с аномалия в честотата на сърдечната дейност на плода

O68.1 Раждане и родоразрешаване, усложнени с мекониум в амниотичната течност

O68.2 Раждане и родоразрешаване, усложнени с аномалия в честотата на сърдечната дейност на плода и мекониум в амниотичната течност

O68.3 Раждане и родоразрешаване, усложнени от поява на биохимични данни за наличие на стрес у плода

O68.8 Раждане и родоразрешаване, усложнени с други данни за наличие на стрес у плода

O68.9 Раждане и родоразрешаване, усложнени с данни за наличие на стрес у плода, неуточнени

 

O69 Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв

O69 Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв

O69.0 Раждане и родоразрешаване, усложнени с пролапс на пъпната връв

O69.1 Раждане и родоразрешаване, усложнени с усукана около врата пъпна връв, с компресия

O69.2 Раждане и родоразрешаване, усложнени с друго затягане на пъпната връв

O69.3 Раждане и родоразрешаване, усложнени с къса пъпна връв

O69.4 Раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд [vasa prаevia]

O69.5 Раждане и родоразрешаване, усложнени с увреждане на съдовете на пъпната връв

O69.8 Раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв

O69.9 Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв, неуточнени

 

O70 Разкъсвания на перинеума в хода на раждането

O70 Разкъсвания на перинеума в хода на раждането

O70.0 Първа степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането

O70.1 Втора степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането

O70.2 Трета степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането

O70.3 Четвърта степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането

O70.9 Разкъсване на перинеума в хода на раждането, неуточнено

 

O71 Други акушерски травми

O71 Други акушерски травми

O71.0 Руптура на матката преди започване на раждането

O71.1 Руптура на матката по време на раждането

O71.2 Инверзия на матката след раждането

O71.3 Акушерско разкъсване на шийката на матката

O71.4 Акушерско високо разкъсване на влагалището

O71.5 Други акушерски травми на тазовите органи

O71.6 Акушерска травма на тазовите стави и лигаменти

O71.7 Акушерски хематом на таза

O71.8 Други уточнени акушерски травми

O71.9 Акушерска травма, неуточнена

 

O72 Послеродово кръвотечение

O72 Послеродово кръвотечение

O72.0 Кръвотечение през третия период на раждането

O72.1 Други кръвотечения непосредствено след раждането

O72.2 Късно и вторично послеродово кръвотечение

O72.3 Коагулационни дефекти след раждането

 

O73 Задържане на плацентата и на ципите без кръвотечение

O73 Задържане на плацентата и на ципите без кръвотечение

O73.0 Задържана плацента без кръвотечение

O73.1 Задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение

 

O74 Усложнения от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

O74 Усложнения от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

O74.0 Аспирационен пневмонит след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

O74.1 Други белодробни усложнения след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

O74.2 Сърдечни усложнения след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

O74.3 Усложнения от страна на централната нервна система след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

O74.4 Токсична реакция към локална анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

O74.5 Главоболие, причинено от спинална или епидурална анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

O74.6 Други усложнения, причинени от спинална или епидурална анестезия, в хода на раждането и родоразрешаването

O74.7 Неуспешна или трудна интубация в хода на раждането и родоразрешаването

O74.8 Други усложнения от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

O74.9 Усложнение от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването, неуточнено

 

O75 Други усложнения на раждането и родоразрешаването, некласифицирани другаде

O75 Други усложнения на раждането и родоразрешаването, некласифицирани другаде

O75.0 Майчин дистрес в хода на раждането и родоразрешаването

O75.1 Шок в хода на или непосредствено след раждането и родоразрешаването

O75.2 Хипертермия в хода на раждането, некласифицирана другаде

O75.3 Друга инфекция в хода на раждането

O75.4 Други усложнения, предизвикани от акушерска или хирургична намеса и други процедури

O75.5 Закъсняло раждане след изкуствено пукване на околоплодния мехур

O75.6 Закъсняло раждане след спонтанно или неуточнено пукване на околоплодния мехур

O75.7 Вагинално раждане след предишно цезарово сечение

O75.8 Други уточнени усложнения на раждането и родоразрешаването

O75.9 Усложнение на раждането и родоразрешаването, неуточнено

 

O80 Спонтанно раждане при едноплодна бременност

O80 Спонтанно раждане при едноплодна бременност

O80.0 Спонтанно раждане при тилно предлежание

O80.1 Спонтанно раждане при седалищно предлежание

O80.8 Друго спонтанно раждане при едноплодна бременност

O80.9 Спонтанно раждане при едноплодна бременност, неуточнено

 

O81 Раждане с форцепс или вакуум- екстрактор при едноплодна бременност

O81 Раждане с форцепс или вакуум- екстрактор при едноплодна бременност

O81.0 Налагане на нисък [изходящ] форцепс

O81.1 Налагане на среден форцепс

O81.2 Налагане на среден форцепс с ротация

O81.3 Друго и неуточнено раждане с налагане на форцепс

O81.4 Вакуум-екстракция

O81.5 Раждане, комбинирано с налагане на форцепс и вакуум-екстракция

 

O82 Цезарово сечение при едноплодна бременност

O82 Цезарово сечение при едноплодна бременност

O82.0 Цезарово сечение по елективни показания

O82.1 Спешно цезарово сечение

O82.2 Цезарово сечение с хистеректомия

O82.8 Друго родоразрешаване чрез цезарово сечение при едноплодна бременност

O82.9 Родоразрешаване чрез цезарово сечение, неуточнено

 

O83 Родоразрешаване при едноплодна бременност чрез използване на друг акушерски способ

O83 Родоразрешаване при едноплодна бременност чрез използване на друг акушерски способ

O83.0 Седалищна екстракция

O83.1 Друго асистирано раждане при седалищно предлежание

O83.2 Родоразрешаване с друга акушерска манипулация [с мануални методи]

O83.3 Раждане на жив плод при абдоминална бременност

O83.4 Деструктивна операция при родоразрешаване

O83.8 Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност

O83.9 Асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност, неуточнено

 

O84 Родоразрешаване при многоплодна бременност

O84 Родоразрешаване при многоплодна бременност

O84.0 Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно

O84.1 Родоразрешаване при многоплодна бременност, завършило за всички близнаци с налагане на форцепс или вакуум-екстрактор

O84.2 Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение

O84.8 Друго родоразрешаване при многоплодна бременност

O84.9 Родоразрешаване при многоплодна бременност, неуточнено

 

O85 Послеродов сепсис

O85 Послеродов сепсис

 

O86 Други послеродови инфекции

O86 Други послеродови инфекции

O86.0 Инфекция на акушерска хирургична рана

O86.1 Други послеродови инфекции на гениталния тракт

O86.2 Инфекция на пикочните пътища след раждане

O86.3 Други инфекции на пикочо-половите пътища след раждане

O86.4 Пирексия от неизяснен произход след раждане

O86.8 Други уточнени послеродови инфекции

 

O87 Венозни усложнения в послеродовия период

O87 Венозни усложнения в послеродовия период

O87.0 Повърхностен тромбофлебит в послеродовия период

O87.1 Дълбока флеботромбоза в послеродовия период

O87.2 Хемороиди в послеродовия период

O87.3 Мозъчна венозна тромбоза в послеродовия период

O87.8 Други венозни усложнения в послеродовия период

O87.9 Венозни усложнения в послеродовия период, неуточнени

 

O88 Акушерска емболия

O88 Акушерска емболия

O88.0 Въздушна емболия, акушерска

O88.1 Емболия с амниотична течност

O88.2 Тромбемболия, акушерска

O88.3 Пиемична или септична емболия, акушерска

O88.8 Друга емболия, акушерска

 

O89 Усложнения от анестезия в послеродовия период

O89 Усложнения от анестезия в послеродовия период

O89.0 Белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период

O89.1 Кардиологични усложнения от анестезия в послеродовия период

O89.2 Усложнения на централната нервна система от анестезия в послеродовия период

O89.3 Токсична реакция към местна анестезия в послеродовия период

O89.4 Главоболие, причинено от спинална или епидурална анестезия в послеродовия период

O89.5 Други усложнения, причинени от спинална или епидурална анестезия в послеродовия период

O89.6 Неуспешна или трудна интубация в послеродовия период

O89.8 Други усложнения от анестезия в послеродовия период

O89.9 Усложнение от анестезия в послеродовия период, неуточнено

 

O90 Усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде

O90 Усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде

O90.0 Отпускане на шевове на оперативна рана след цезарово сечение

O90.1 Отпускане на шевове на оперативна рана на перинеума

O90.2 Хематом на акушерска хирургична рана

O90.3 Кардиомиопатия в послеродовия период

O90.4 Остра бъбречна недостатъчност след раждането

O90.5 Послеродов тиреоидит

O90.8 Други усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде

O90.9 Усложнение в послеродовия период, неуточнено

 

O91 Възпаления на гърдата, свързани с раждането

O91 Възпаления на гърдата, свързани с раждането

O91.0 Възпаление на мамилата, свързано с раждането

O91.1 Абсцес на гърдата, свързан с раждането

O91.2 Негноен мастит, свързан с раждането

 

O92 Други увреждания на гърдата и нарушения на лактацията, свързани с раждането

O92 Други увреждания на гърдата и нарушения на лактацията, свързани с раждането

O92.0 Хлътнала мамила

O92.1 Напукана мамила (рагади)

O92.2 Други и неуточнени увреждания на гърдата, свързани с раждането

O92.3 Агалактия

O92.4 Хипогалактия

O92.5 Потисната лактация

O92.6 Галакторея

O92.7 Други и неуточнени нарушения на лактацията

 

O95 Акушерска смърт с неуточнена причина

O95 Акушерска смърт с неуточнена причина

 

O96 Смърт на майката от всякаква акушерска причина, настъпваща повече от 42 дни, но по-малко от една година след раждането

O96 Смърт на майката от всякаква акушерска причина, настъпваща повече от 42 дни, но по-малко от една година след раждането

 

O97 Смърт на майката като последица на пряка акушерска причина

O97 Смърт на майката като последица на пряка акушерска причина

 

O98 Инфекциозни и паразитни болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O98 Инфекциозни и паразитни болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O98.0 Туберкулоза, усложняваща бременността, раждането или послеродовия период

O98.1 Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период

O98.2 Гонорея, усложняваща бременността, раждането или послеродовия период

O98.3 Други инфекции, предаващи се предимно по полов път, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период

O98.4 Вирусен хепатит, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период

O98.5 Други вирусни болести, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период

O98.6 Протозойни инфекции, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период

O98.8 Други инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период

O98.9 Инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период, неуточнени

 

O99 Други болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99 Други болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99.0 Анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

O99.1 Други болести на кръвта и кръвотворните органи, и отделни нарушения, включващи имунния механизъм, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99.2 Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99.3 Психични разстройства и болести на централната нервна система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99.4 Болести на сърдечно-съдовата система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99.5 Болести на дихателната система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99.6 Болести на храносмилателната система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99.7 Болести на кожата и подкожната тъкан, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99.8 Други уточнени болести и състояния, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

 

P00 Увреждания на плода и новороденото от състояния на майката, които могат да не са свързани с настоящата бременност

P00 Увреждания на плода и новороденото от състояния на майката, които могат да не са свързани с настоящата бременност

P00.0 Увреждания на плода и новороденото от хипертонични състояния на майката

P00.1 Увреждания на плода и новороденото от болести на бъбреците и пикочните пътища у майката

P00.2 Увреждания на плода и новороденото от инфекциозни и паразитни болести на майката

P00.3 Увреждания на плода и новороденото от други болести на дихателната и сърдечно-съдовата система на майката

P00.4 Увреждания на плода и новороденото от разстройства на храненето у майката

P00.5 Увреждания на плода и новороденото от травма на майката

P00.6 Увреждания на плода и новороденото от извършване на хирургични намеси при майката

P00.7 Увреждания на плода и новороденото от други медицински процедури при майката, некласифицирани другаде

P00.8 Увреждания на плода и новороденото от други състояния на майката

P00.9 Увреждания на плода и новороденото от неуточнени състояния на майката

 

P01 Увреждания на плода и новороденото от усложнения на бременността на майката

P01 Увреждания на плода и новороденото от усложнения на бременността на майката

P01.0 Увреждания на плода и новороденото от истмично-цервикална недостатъчност

P01.1 Увреждания на плода и новороденото от преждевременна руптура на околоплодните обвивки

P01.2 Увреждания на плода и новороденото от олигохидрамнион

P01.3 Увреждания на плода и новороденото от полихидрамнион

P01.4 Увреждания на плода и новороденото от извънматочна бременност

P01.5 Увреждания на плода и новороденото от многоплодна бременност

P01.6 Увреждания на плода и новороденото от смърт на майката

P01.7 Увреждания на плода и новороденото, причинени от неправилно предлежание преди раждането

P01.8 Увреждания на плода и новороденото от други болести на майката, усложняващи бременността

P01.9 Увреждания на плода и новороденото от неуточнени състояния на майката, усложняващи бременността

 

P02 Увреждания на плода и новороденото от усложнения, свързани с плацентата, пъпната връв и околоплодните обвивки

P02 Увреждания на плода и новороденото от усложнения, свързани с плацентата, пъпната връв и околоплодните обвивки

P02.0 Увреждания на плода и новороденото от предлежаща плацента

P02.1 Увреждания на плода и новороденото от други усложнения, свързани с отлепване на плацентата и кръвоизлив

P02.2 Увреждания на плода и новороденото от неуточнени и други морфологични и функционални аномалии на плацентата

P02.3 Увреждания на плода и новороденото от синдром на плацентарна трансфузия

P02.4 Увреждания на плода и новороденото от пролабирала пъпна връв

P02.5 Увреждания на плода и новороденото от друг вид компресия на пъпната връв

P02.6 Увреждания на плода и новороденото от други и неуточнени състояния на пъпната връв

P02.7 Увреждания на плода и новороденото от хорионамнионит

P02.8 Увреждания на плода и новороденото от други аномалии на хориона и амниона

P02.9 Увреждания на плода и новороденото от неуточнени аномалии на хориона и амниона

 

P03 Увреждания на плода и новороденото от други усложнения на раждането и родоразрешаването

P03 Увреждания на плода и новороденото от други усложнения на раждането и родоразрешаването

P03.0 Увреждания на плода и новороденото от родоразрешаване в седалищно предлежание и екстракция на плода

P03.1 Увреждания на плода и новороденото от други видове неправилно предлежание, положение и диспропорция по време на раждането и родоразрешаването

P03.2 Увреждания на плода и новороденото от родоразрешаване с наложен форцепс

P03.3 Увреждания на плода и новороденото от приложение на вакуум-екстрактор

P03.4 Увреждания на плода и новороденото от родоразрешаване с цезарово сечение

P03.5 Увреждания на плода и новороденото от преципитирано раждане

P03.6 Увреждания на плода и новороденото от нарушена контрактилност на матката

P03.8 Увреждания на плода и новороденото от други усложнения на раждането и родоразрешаването

P03.9 Увреждания на плода и новороденото от неуточнени усложнения на раждането и родоразрешаването

 

P04 Увреждания на плода и новороденото от въздействия на вредни вещества, преминали чрез плацентата или майчиното мляко

P04 Увреждания на плода и новороденото от въздействия на вредни вещества, преминали чрез плацентата или майчиното мляко

P04.0 Увреждания на плода и новороденото от използване на анестезия и аналгетици на майката по време на бременността, раждането и родоразрешаването

P04.1 Увреждания на плода и новороденото от други терапевтични въздействия, прилагани на майката

P04.2 Увреждания на плода и новороденото от употреба на никотин от майката

P04.3 Увреждания на плода и новороденото от употреба на алкохол от майката

P04.4 Увреждания на плода и новороденото от употреба на наркотични вещества от майката

P04.5 Увреждания на плода и новороденото от съдържащи се в храната на майката химични вещества

P04.6 Увреждания на плода и новороденото от химични вещества в околната среда, въздействащи върху майката

P04.8 Увреждания на плода и новороденото от други вредни въздействия върху майката

P04.9 Увреждания на плода и новороденото от неуточнени вредни въздействия върху майката

 

P05 Забавен фетален растеж и хипотрофия на плода

P05 Забавен фетален растеж и хипотрофия на плода

P05.0 Плод с ниско за гестационната възраст тегло

P05.1 Малък за гестационната възраст плод

P05.2 Хипотрофия на плода без уточняване дали е малък или с ниско за гестационната възраст тегло

P05.9 Забавен растеж на плода, неуточнен

 

P07 Разстройства, свързани със скъсяване срока на бременността и ниско тегло при раждането, некласифицирани другаде

P07 Разстройства, свързани със скъсяване срока на бременността и ниско тегло при раждането, некласифицирани другаде

 

P07.0 Изключително ниско тегло при раждането

P07.1 Ниско тегло при раждането

P07.2 Екстремна незрялост

P07.3 Други случаи на недоносеност

 

P08 Разстройства, свързани с удължаване срока на бременността и високо тегло при раждането

P08 Разстройства, свързани с удължаване срока на бременността и високо тегло при раждането

P08.0 Новородено с изключително високо тегло

P08.1 Други новородени с високо за гестационната възраст тегло

P08.2 Преносено новородено, чието тегло не е високо за гестационната възраст

 

P10 Вътречерепно разкъсване и кръвоизлив, причинени от родова травма

P10 Вътречерепно разкъсване и кръвоизлив, причинени от родова травма

P10.0 Субдурален кръвоизлив при родова травма

P10.1 Мозъчен кръвоизлив при родова травма

P10.2 Интравентрикуларен кръвоизлив при родова травма

P10.3 Субарахноидален кръвоизлив при родова травма

P10.4 Разкъсване на тенториума при родова травма

P10.8 Други вътречерепни разкъсвания и кръвоизливи при родова травма

P10.9 Вътречерепни разкъсвания и кръвоизливи при родова травма, неуточнени

 

P11 Други родови травми на централната нервна система

P11 Други родови травми на централната нервна система

P11.0 Мозъчен оток при родова травма

P11.1 Други уточнени мозъчни увреждания при родова травма

P11.2 Неуточнено мозъчно увреждане при родова травма

P11.3 Увреждане на лицевия нерв при родова травма

P11.4 Увреждане на други черепномозъчни нерви при родова травма

P11.5 Увреждане на гръбначния стълб и гръбначния мозък при родова травма

P11.9 Увреждане на централната нервна система при родова травма, неуточнено

 

P12 Родова травма на окосмената част на главата

P12 Родова травма на окосмената част на главата

P12.0 Кефалхематом при родова травма

P12.1 Увреждане на косата при родова травма

P12.2 Епикраниален субапоневротичен кръвоизлив при родова травма

P12.3 Хематом на окосмената част на главата от родова травма

P12.4 Увреждане на окосмената част на главата при манипулации за оценка състоянието на плода

P12.8 Други увреждания на окосмената част на главата при раждане

P12.9 Увреждане на окосмената част на главата при раждане, неуточнено

 

P13 Родова травма на скелета

P13 Родова травма на скелета

P13.0 Счупване на костите на черепа при родова травма

P13.1 Други увреждания на черепа при родова травма

P13.2 Счупване на бедрената кост при родова травма

P13.3 Счупване на други дълги кости при родова травма

P13.4 Счупване на ключицата при родова травма

P13.8 Увреждания на други части на скелета при родова травма

P13.9 Увреждане на скелета при родова травма, неуточнено

 

P14 Родова травма на периферната нервна система

P14 Родова травма на периферната нервна система

P14.0 Парализа на Erb при родова травма

P14.1 Парализа на Klumpke при родова травма

P14.2 Парализа на диафрагмалния нерв при родова травма

P14.3 Други родови травми на раменния сплит

P14.8 Родови травми на други отдели на периферната нервна система

P14.9 Родова травма на периферни нерви, неуточнени

 

P15 Други родови травми

P15 Други родови травми

P15.0 Увреждане на черния дроб при родова травма

P15.1 Увреждане на далака при родова травма

P15.2 Увреждане на стерноклеидомастоидния мускул при родова травма

P15.3 Родова травма на око

P15.4 Родова травма на лицето

P15.5 Увреждане на външните полови органи при родова травма

P15.6 Некроза на подкожната мастна тъкан при родова травма

P15.8 Други уточнени родови травми

P15.9 Родова травма, неуточнена

 

P20 Вътреутробна хипоксия

P20 Вътреутробна хипоксия

P20.0 Вътреутробна хипоксия, установена преди раждането

P20.1 Вътреутробна хипоксия, установена по време на раждането и родоразрешаването

P20.9 Вътреутробна хипоксия, неуточнена

 

P21 Асфиксия по време на раждане

P21 Асфиксия по време на раждане

P21.0 Тежка асфиксия при раждане

P21.1 Средна и умерена асфиксия при раждане

P21.9 Асфиксия при раждане, неуточнена

 

P22 Респираторен дистрес у новороденото

P22 Респираторен дистрес у новороденото

P22.0 Неонатален респираторен [дистрес] синдром

P22.1 Транзиторна тахипнея у новороденото

P22.8 Други форми на респираторен дистрес у новороденото

P22.9 Респираторен дистрес у новороденото, неуточнен

 

P23 Вродена пневмония

P23 Вродена пневмония

P23.0 Вродена вирусна пневмония

P23.1 Вродена хламидийна пневмония

P23.2 Вродена стафилококова пневмония

P23.3 Вродена пневмония, причинена от стрептококи група В

P23.4 Вродена пневмония, причинена от E. coli

P23.5 Вродена пневмония, причинена от Pseudomonas

P23.6 Вродена пневмония, причинена от други бактерии

P23.8 Вродена пневмония от други причинители

P23.9 Вродена пневмония, неуточнена

 

P24 Неонатални аспирационни синдроми

P24 Неонатални аспирационни синдроми

P24.0 Неонатална аспирация на мекониум

P24.1 Неонатална аспирация на амниотична течност и слуз

P24.2 Неонатална аспирация на кръв

P24.3 Неонатална аспирация на мляко и регургитирана храна

P24.8 Други неонатални аспирационни синдроми

P24.9 Неонатален аспирационен синдром, неуточнен

 

P25 Интерстициален емфизем и сродни състояния, възникващи в перинаталния период

P25 Интерстициален емфизем и сродни състояния, възникващи в перинаталния период

P25.0 Интерстициален емфизем, възникващ в перинаталния период

P25.1 Пневмоторакс, възникващ в перинаталния период

P25.2 Пневмомедиастинум, възникващ в перинаталния период

P25.3 Пневмоперикард, възникващ в перинаталния период

P25.8 Други състояния, свързани с интерстициален емфизем и възникващи в перинаталния период

 

P26 Белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

P26 Белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

P26.0 Трахеобронхиален кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

P26.1 Масивен белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

P26.8 Други белодробни кръвоизливи, възникващи в перинаталния период

P26.9 Белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период, неуточнен

 

P27 Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

P27 Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

P27.0 Синдром на Wilson-Mikity

P27.1 Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

P27.8 Други хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

P27.9 Хронична болест на дихателните органи, възникваща в перинаталния период, неуточнена

 

P28 Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период

P28 Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период

P28.0 Първична ателектаза на новороденото

P28.1 Друга и неуточнена ателектаза на новороденото

P28.2 Цианотични пристъпи при новороденото

P28.3 Първична неонатална апнея по време на сън

P28.4 Други видове неонатална апнея

P28.5 Дихателна недостатъчност на новороденото

P28.8 Други уточнени респираторни състояния на новороденото

P28.9 Респираторно нарушение при новороденото, неуточнено

 

P29 Сърдечно-съдови нарушения, възникващи в перинаталния период

P29 Сърдечно-съдови нарушения, възникващи в перинаталния период

P29.0 Сърдечна недостатъчност на новороденото

P29.1 Ритъмни сърдечни нарушения на новороденото

P29.2 Хипертония на новороденото

P29.3 Персистираща фетална циркулация у новороденото

P29.4 Преходна миокардна исхемия на новороденото

P29.8 Други сърдечно-съдови нарушения, възникващи в перинаталния период

P29.9 Сърдечно-съдово нарушение, възникващо в перинаталния период, неуточнено

 

P35 Вродени вирусни болести

P35 Вродени вирусни болести

P35.0 Синдром на вродена рубеола

P35.1 Вродена цитомегалвирусна инфекция

P35.2 Вродена херпес-вирусна инфекция [herpes simplex]

P35.3 Вроден вирусен хепатит

P35.8 Други вродени вирусни инфекции

P35.9 Вродена вирусна болест, неуточнена

 

P36 Неонатален бактериален сепсис

P36 Неонатален бактериален сепсис

P36.0 Неонатален сепсис, причинен от стрептококи група В

P36.1 Неонатален сепсис, причинен от друг и неуточнен вид стрептококи

P36.2 Неонатален сепсис, причинен от златист стафилокок [St. aureus]

P36.3 Неонатален сепсис, причинен от друг и неуточнен вид стафилококи

P36.4 Неонатален сепсис, причинен от Escherichia coli

P36.5 Неонатален сепсис, причинен от анаеробни микроорганизми

P36.8 Неонатален сепсис, причинен от други бактерии

P36.9 Неонатален бактериален сепсис, неуточнен

 

P37 Други вродени инфекциозни и паразитни болести

P37 Други вродени инфекциозни и паразитни болести

P37.0 Вродена туберкулоза

P37.1 Вродена токсоплазмоза

P37.2 Неонатална (дисеминирана) листериоза

P37.3 Вродена малария, причинена от Plasmodium falciparum

P37.4 Друга вродена малария

P37.5 Неонатална кандидоза

P37.8 Други уточнени вродени инфекциозни и паразитни болести

P37.9 Вродена инфекциозна или паразитна болест, неуточнена

 

P38 Неонатален омфалит с необилно или липсващо кървене

P38 Неонатален омфалит с необилно или липсващо кървене

 

P39 Други инфекциозни болести, характерни за перинаталния период

P39 Други инфекциозни болести, характерни за перинаталния период

P39.0 Неонатален инфекциозен мастит

P39.1 Неонатален конюнктивит и дакриоцистит

P39.2 Интраамниотична инфекция на плода, некласифицирана другаде

P39.3 Неонатална инфекция на пикочните пътища

P39.4 Неонатална кожна инфекция

P39.8 Друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период

P39.9 Инфекция, характерна за перинаталния период, неуточнена

 

P50 Фетална кръвозагуба

P50 Фетална кръвозагуба

P50.0 Фетална кръвозагуба от предлежащ съд

P50.1 Фетална кръвозагуба от разкъсване на пъпната връв

P50.2 Фетална кръвозагуба от плацентата

P50.3 Фето-фетална трансфузия-донор

P50.4 Фето-майчина трансфузия

P50.5 Фетална кръвозагуба от прерязване на пъпната връв при еднояйчни близнаци

P50.8 Друга фетална кръвозагуба

P50.9 Фетална кръвозагуба, неуточнена

 

P51 Кървене от пъпния остатък на новородено

P51 Кървене от пъпния остатък на новородено

P51.0 Масивно кървене от пъпния остатък на новородено

P51.8 Друго кървене от пъпния остатък на новородено

P51.9 Кървене от пъпния остатък на новородено, неуточнено

 

P52 Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив у плода и новороденото

P52 Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив у плода и новороденото

P52.0 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив I степен у плода и новороденото

P52.1 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив II степен у плода и новороденото

P52.2 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив III степен у плода и новороденото

P52.3 Неуточнен интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив у плода и новороденото

P52.4 Вътремозъчен кръвоизлив (нетравматичен) у плода и новороденото

P52.5 Субарахноидален (нетравматичен) кръвоизлив у плода и новороденото

P52.6 Кръвоизлив в малкия мозък и задната черепна ямка (нетравматичен) у плода и новороденото

P52.8 Други вътречерепни (нетравматични) кръвоизливи у плода и новороденото

P52.9 Вътречерепен (нетравматичен) кръвоизлив у плода и новороденото, неуточнен

 

P53 Хеморагична болест на плода и новороденото

P53 Хеморагична болест на плода и новороденото

 

P54 Други видове неонатално кървене

P54 Други видове неонатално кървене

P54.0 Хематемеза у новородено

P54.1 Мелена у новородено

P54.2 Ректално кървене у новородено

P54.3 Стомашночревно кървене у новородено

P54.4 Надбъбречен кръвоизлив у новородено

P54.5 Кожен кръвоизлив у новородено

P54.6 Кървене от влагалището на новородено

P54.8 Други уточнени видове кървене у новородено

P54.9 Неонатално кървене, неуточнено

 

P55 Хемолитична болест на плода и новороденото

P55 Хемолитична болест на плода и новороденото

P55.0 Резус-изоимунизация на плода и новороденото

P55.1 АВО-изоимунизация на плода и новороденото

P55.8 Други форми на хемолитична болест на плода и новороденото

P55.9 Хемолитична болест на плода и новороденото, неуточнена

 

P56 Фетален хидропс, причинен от хемолитична болест

P56 Фетален хидропс, причинен от хемолитична болест

P56.0 Фетален хидропс от изоимунизация

P56.9 Фетален хидропс от друга и неуточнена хемолитична болест

 

P57 Ядрена жълтеница

P57 Ядрена жълтеница

P57.0 Ядрена жълтеница от изоимунизация

P57.8 Други уточнени форми на ядрена жълтеница

P57.9 Ядрена жълтеница, неуточнена

 

P58 Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза

P58 Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза

P58.0 Неонатална жълтеница от кръвонасядания

P58.1 Неонатална жълтеница от кървене

P58.2 Неонатална жълтеница от инфекция

P58.3 Неонатална жълтеница от полицитемия

P58.4 Неонатална жълтеница, причинена от лекарствени средства или токсини, преминали от майката или приложени на новороденото

P58.5 Неонатална жълтеница от поглъщане на майчина кръв

P58.8 Неонатална жълтеница от други уточнени форми на масивна хемолиза

P58.9 Неонатална жълтеница от масивна хемолиза, неуточнена

 

P59 Неонатална жълтеница от други и неуточнени причини

P59 Неонатална жълтеница от други и неуточнени причини

P59.0 Неонатална жълтеница, свързана с преждевременно раждане

P59.1 Синдром на сгъстена жлъчка

P59.2 Неонатална жълтеница от други и неуточнени чернодробноклетъчни увреждания

P59.3 Неонатална жълтеница от употреба на средства, инхибиращи лактацията

P59.8 Неонатална жълтеница от други уточнени причини

P59.9 Неонатална жълтеница, неуточнена

 

P60 Дисеминирана интравазална коагулация у плода и новороденото

P60 Дисеминирана интравазална коагулация у плода и новороденото

 

P61 Други перинатални хематологични нарушения

P61 Други перинатални хематологични нарушения

P61.0 Преходна неонатална тромбоцитопения

P61.1 Неонатална полицитемия

P61.2 Анемия на недоносеността

P61.3 Вродена анемия от фетална кръвозагуба

P61.4 Други вродени анемии, некласифицирани другаде

P61.5 Преходна неонатална неутропения

P61.6 Други преходни неонатални коагулационни нарушения

P61.8 Други уточнени перинатални хематологични нарушения

P61.9 Перинатално хематологично нарушение, неуточнено

 

P70 Преходни нарушения на въглехидратната обмяна, характерни за плода и новороденото

P70 Преходни нарушения на въглехидратната обмяна, характерни за плода и новороденото

P70.0 Неонатален синдром при майка с гестационен диабет

P70.1 Неонатален синдром при майка, болна от диабет

P70.2 Неонатален захарен диабет

P70.3 Ятрогенна неонатална хипогликемия

P70.4 Други неонатални хипогликемии

P70.8 Други преходни нарушения на въглехидратната обмяна у плода и новороденото

P70.9 Преходно нарушение на въглехидратната обмяна у плода и новороденото, неуточнено

 

P71 Преходни неонатални нарушения на калциевата и магнезиевата обмяна

P71 Преходни неонатални нарушения на калциевата и магнезиевата обмяна

P71.0 Хипокалциемия у новородено, хранено с краве мляко

P71.1 Други форми на неонатална хипокалциемия

P71.2 Неонатална хипомагнезиемия

P71.3 Неонатална тетания без дефицит на калций и магнезий

P71.4 Преходен неонатален хипопаратиреоидизъм

P71.8 Други преходни неонатални нарушения на калциевата и магнезиевата обмяна

P71.9 Преходно неонатално нарушение на калциевата и магнезиевата обмяна, неуточнено

 

P72 Други преходни неонатални ендокринни нарушения

P72 Други преходни неонатални ендокринни нарушения

P72.0 Неонатална гуша, некласифицирана другаде

P72.1 Преходен неонатален хипертиреоидизъм

P72.2 Други преходни неонатални нарушения на тиреоидната функция, некласифицирани другаде

P72.8 Други уточнени преходни неонатални ендокринни нарушения

P72.9 Преходно неонатално ендокринно нарушение, неуточнено

 

P74 Други преходни неонатални метаболитни и електролитни нарушения

P74 Други преходни неонатални метаболитни и електролитни нарушения

P74.0 Късна метаболитна ацидоза на новородено

P74.1 Дехидратация на новородено

P74.2 Натриев дисбаланс у новородено

P74.3 Калиев дисбаланс у новородено

P74.4 Други преходни електролитни нарушения у новородено

P74.5 Преходна тирозинемия у новородено

P74.8 Други преходни нарушения на обмяната на веществата у новородено

P74.9 Преходно нарушение на обмяната на веществата у новородено, неуточнено

 

P75* Мекониум илеус (E84.1ї)

P75* Мекониум илеус (E84.1ї)

 

P76 Други видове чревна непроходимост у новородено

P76 Други видове чревна непроходимост у новородено

P76.0 Синдром на мекониална запушалка

P76.1 Преходен неонатален илеус

P76.2 Чревна непроходимост, причинена от сгъстено мляко

P76.8 Друга уточнена чревна непроходимост у новородено

P76.9 Чревна непроходимост у новородено, неуточнена

 

P77 Некротизиращ ентероколит у плода и новороденото

P77 Некротизиращ ентероколит у плода и новороденото

 

P78 Други разстройства на храносмилателната система в перинаталния период

P78 Други разстройства на храносмилателната система в перинаталния период

P78.0 Чревна перфорация в перинаталния период

P78.1 Други форми на неонатален перитонит

P78.2 Хематемеза и мелена от поглъщане на майчина кръв

P78.3 Неинфекциозна диария у новородено

P78.8 Други уточнени разстройства на храносмилателната система в перинаталния период

P78.9 Разстройство на храносмилателната система в перинаталния период, неуточнено

 

P80 Хипотермия на новородено

P80 Хипотермия на новородено

P80.0 Синдром на студова травма

P80.8 Друг вид хипотермия на новородено

P80.9 Хипотермия на новородено, неуточнена

 

P81 Други нарушения на терморегулацията у новородено

P81 Други нарушения на терморегулацията у новородено

P81.0 Хипертермия на новородено, предизвикана от фактори на външната среда

P81.8 Други уточнени нарушения на терморегулацията у новородено

P81.9 Нарушение на терморегулацията у новородено, неуточнена

 

P83 Други изменения на кожата и кожните придатъци, характерни за плода и новороденото

P83 Други изменения на кожата и кожните придатъци, характерни за плода и новороденото

P83.0 Склерем на новородено

P83.1 Неонатален токсичен еритем

P83.2 Фетален хидропс, несвързан с хемолитична болест

P83.3 Други и неуточнени отоци, характерни за плода и новороденото

P83.4 Подуване на млечните жлези у новородено

P83.5 Вродено хидроцеле

P83.6 Пъпен полип у новородено

P83.8 Други уточнени изменения на кожата и кожните придатъци, характерни за плода и новороденото

P83.9 Изменение на кожата и кожните придатъци, характерно за плода и новороденото, неуточнено

 

P90 Неонатални гърчове

P90 Неонатални гърчове

 

P91 Други нарушения на церебралния статус у новородено

P91 Други нарушения на церебралния статус у новородено

P91.0 Неонатална церебрална исхемия

P91.1 Перивентрикуларни кисти (придобити) у новородено

P91.2 Церебрална левкомалация у новородено

P91.3 Церебрална възбудимост на новородено

P91.4 Церебрална депресия у новородено

P91.5 Неонатална кома

P91.8 Други уточнени церебрални нарушения у новородено

P91.9 Церебрално нарушение у новородено, неуточнено

 

P92 Проблеми, свързани с храненето на новородено

P92 Проблеми, свързани с храненето на новородено

P92.0 Повръщане на новородено

P92.1 Регургитация и руминация на новородено

P92.2 Вяло сукане на новородено

P92.3 Недохранване на новородено

P92.4 Прехранване на новородено

P92.5 Трудности при кърменето на новородено

P92.8 Други проблеми при храненето на новородено

P92.9 Проблем с храненето на новородено, неуточнен

 

P93 Реакции и интоксикации, предизвикани от лекарствени средства, прилагани на плода и новороденото

P93 Реакции и интоксикации, предизвикани от лекарствени средства, прилагани на плода и новороденото

 

P94 Нарушения на мускулния тонус у новородено

P94 Нарушения на мускулния тонус у новородено

P94.0 Тежка преходна неонатална миастения

P94.1 Вроден хипертонус

P94.2 Вроден хипотонус

P94.8 Други нарушения на мускулния тонус на новородено

P94.9 Нарушение на мускулния тонус на новородено, неуточнен

 

P95 Смърт на плода от неуточнена причина

P95 Смърт на плода от неуточнена причина

 

P96 Други нарушения, възникващи в перинаталния период

P96 Други нарушения, възникващи в перинаталния период

P96.0 Вродена бъбречна недостатъчност

P96.1 Симптоми на лекарствена абстиненция у новородено, причинени от наркомания на майката

P96.2 Симптоми на абстиненция от лекарствени средства, приложени на новородено

P96.3 Широки черепни шевове

P96.4 Прекъсване на бременност, плод и новородено

P96.5 Усложнения, предизвикани от вътреутробни интервенции, некласифицирани другаде

P96.8 Други уточнени нарушения, възникващи в перинаталния период

P96.9 Нарушение, възникващо в перинаталния период, неуточнено

 

Q00 Аненцефалия и подобни пороци на развитието

Q00 Аненцефалия и подобни пороци на развитието

Q00.0 Аненцефалия

Q00.1 Краниорахисхизис

Q00.2 Иниенцефалия

 

Q01 Енцефалоцеле

Q01 Енцефалоцеле

Q01.0 Фронтално енцефалоцеле

Q01.1 Назофронтално енцефалоцеле

Q01.2 Окципитално енцефалоцеле

Q01.8 Енцефалоцеле с друга локализация

Q01.9 Енцефалоцеле, неуточнено

 

Q02 Микроцефалия

Q02 Микроцефалия

 

Q03 Вродена хидроцефалия

Q03 Вродена хидроцефалия

Q03.0 Аномалии на Силвиевия проток

Q03.1 Атрезия на отворите на Magendie и Luschka

Q03.8 Други форми на вродена хидроцефалия

Q03.9 Вродена хидроцефалия, неуточнена

 

Q04 Други вродени аномалии на мозъка

Q04 Други вродени аномалии на мозъка

Q04.0 Вродени аномалии на corpus callosum

Q04.1 Ариненцефалия

Q04.2 Холопрозенцефалия

Q04.3 Други редукционни деформации на мозъка

Q04.4 Септо-оптична дисплазия

Q04.5 Мегаленцефалия

Q04.6 Вродени мозъчни кисти

Q04.8 Други уточнени вродени аномалии на мозъка

Q04.9 Вродена аномалия на мозъка, неуточнена

 

Q05 Spina bifida

Q05 Spina bifida

Q05.0 Цервикална spina bifida с хидроцефалия

Q05.1 Торакална spina bifida с хидроцефалия

Q05.2 Лумбална spina bifida с хидроцефалия

Q05.3 Сакрална spina bifida с хидроцефалия

Q05.4 Spina bifida с хидроцефалия, неуточнена

Q05.5 Цервикална spina bifida без хидроцефалия

Q05.6 Торакална spina bifida без хидроцефалия

Q05.7 Лумбална spina bifida без хидроцефалия

Q05.8 Сакрална spina bifida без хидроцефалия

Q05.9 Spina bifida, неуточнена

 

Q06 Други вродени аномалии на гръбначния мозък

Q06 Други вродени аномалии на гръбначния мозък

Q06.0 Амиелия

Q06.1 Хипоплазия и дисплазия на гръбначния мозък

Q06.2 Диастематомиелия

Q06.3 Други вродени аномалии на cauda equina

Q06.4 Хидромиелия

Q06.8 Други уточнени вродени аномалии на гръбначния мозък

Q06.9 Вродена аномалия на гръбначния мозък, неуточнена

 

Q07 Други вродени аномалии на нервната система

Q07 Други вродени аномалии на нервната система

Q07.0 Синдром на Arnold-Chiari

Q07.8 Други уточнени вродени аномалии на нервната система

Q07.9 Вродена аномалия на нервната система, неуточнена

 

Q10 Вродени аномалии на клепача, слъзния апарат и орбитата

Q10 Вродени аномалии на клепача, слъзния апарат и орбитата

Q10.0 Вродена птоза

Q10.1 Вроден ектропион

Q10.2 Вроден ентропион

Q10.3 Други вродени аномалии на клепача

Q10.4 Липса и агенезия на слъзния апарат

Q10.5 Вродена стеноза и стриктура на слъзния канал

Q10.6 Други вродени аномалии на слъзния апарат

Q10.7 Вродена аномалия на орбитата

 

Q11 Анофталм, микрофталм и макрофталм

Q11 Анофталм, микрофталм и макрофталм

Q11.0 Киста на очната ябълка

Q11.1 Други форми на анофталм

Q11.2 Микрофталм

Q11.3 Макрофталм

 

Q12 Вродени аномалии на лещата

Q12 Вродени аномалии на лещата

Q12.0 Вродена катаракта

Q12.1 Вродено изместване на лещата

Q12.2 Колобома на лещата

Q12.3 Вродена афакия

Q12.4 Сферофакия

Q12.8 Други вродени аномалии на лещата

Q12.9 Вродена аномалия на лещата, неуточнена

 

Q13 Вродени аномалии на предния сегмент на окото

Q13 Вродени аномалии на предния сегмент на окото

Q13.0 Колобома на ириса

Q13.1 Липса на ирис

Q13.2 Други вродени аномалии на ириса

Q13.3 Вродено помътняване на роговицата

Q13.4 Други вродени аномалии на роговицата

Q13.5 Синя склера

Q13.8 Други вродени аномалии на предния сегмент на окото

Q13.9 Вродена аномалия на предния сегмент на окото, неуточнена

 

Q14 Вродени аномалии на задния сегмент на окото

Q14 Вродени аномалии на задния сегмент на окото

Q14.0 Вродена аномалия на стъкловидното тяло

Q14.1 Вродена аномалия на ретината

Q14.2 Вродена аномалия на диска на зрителния нерв

Q14.3 Вродена аномалия на хориоидеята

Q14.8 Други вродени аномалии на задния сегмент на окото

Q14.9 Вродена аномалия на задния сегмент на окото, неуточнена

 

Q15 Други вродени аномалии на окото

Q15 Други вродени аномалии на окото

Q15.0 Вродена глаукома

Q15.8 Други уточнени вродени аномалии на окото

Q15.9 Вродена аномалия на окото, неуточнена

 

Q16 Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха

Q16 Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха

Q16.0 Вродена липса на ушна мида

Q16.1 Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал (външен)

Q16.2 Липса на Евстахиева тръба

Q16.3 Вродена аномалия на слуховите костици

Q16.4 Други вродени аномалии на средното ухо

Q16.5 Вродена аномалия на вътрешното ухо

Q16.9 Вродена аномалия на ухото, която причинява увреждане на слуха, неуточнена

 

Q17 Други вродени аномалии на ухото

Q17 Други вродени аномалии на ухото

Q17.0 Добавъчна ушна мида

Q17.1 Макротия

Q17.2 Микротия

Q17.3 Друга аномалия на ухото

Q17.4 Аномално разположено ухо

Q17.5 Проминиращо ухо

Q17.8 Други уточнени вродени аномалии на ухото

Q17.9 Вродена аномалия на ухото, неуточнена

 

Q18 Други вродени аномалии на лицето и шията

Q18 Други вродени аномалии на лицето и шията

Q18.0 Джоб (синус), фистула и киста на хрилната цепка

Q18.1 Преаурикуларен синус и киста

Q18.2 Други аномалии на хрилната цепка

Q18.3 Криловидна шия

Q18.4 Макростомия

Q18.5 Микростомия

Q18.6 Макрохейлия

Q18.7 Микрохейлия

Q18.8 Други уточнени вродени аномалии на лицето и шията

Q18.9 Вродена аномалия на лицето и шията, неуточнена

 

Q20 Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Q20 Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Q20.0 Общ артериален трункус

Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера

Q20.2 Удвоен изходен отвор на лявата камера

Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите

Q20.4 Удвоен камерен входен отвор

Q20.5 Дискордантно предсърднокамерно свързване

Q20.6 Изомерия на предсърдните уши

Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Q20.9 Вродена аномалия на сърдечните камери и съобщителните отвори, неуточнена

 

Q21 Вродени аномалии на сърдечната преграда

Q21 Вродени аномалии на сърдечната преграда

Q21.0 Междукамерен септален дефект

Q21.1 Междупредсърден септален дефект

Q21.2 Предсърднокамерен септален дефект

Q21.3 Тетралогия на Fallot

Q21.4 Аортопулмонален септален дефект

Q21.8 Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Q21.9 Вродена аномалия на сърдечната преграда, неуточнена

 

Q22 Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната калапа

Q22 Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната калапа

Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия

Q22.1 Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия

Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия

Q22.3 Други вродени аномалии на клапата на белодробната артерия

Q22.4 Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Q22.5 Аномалия на Ebstein

Q22.6 Синдром на хипопластичното дясно сърце

Q22.8 Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа

Q22.9 Вродена аномалия на трикуспидалната клапа, неуточнена

 

Q23 Вродени аномалии на аортната и митралната клапа

Q23 Вродени аномалии на аортната и митралната клапа

Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа

Q23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Q23.2 Вродена митрална стеноза

Q23.3 Вродена митрална инсуфициенция

Q23.4 Синдром на хипопластичното ляво сърце

Q23.8 Други вродени аномалии на митралната и аортната клапа

Q23.9 Вродена аномалия на аортната и митралната клапа, неуточнена

 

Q24 Други вродени аномалии на сърцето

Q24 Други вродени аномалии на сърцето

Q24.0 Dextrocardia

Q24.1 Laevocardia

Q24.2 Трипредсърдно сърце

Q24.3 Белодробна инфундибуларна стеноза

Q24.4 Вродена субаортна стеноза

Q24.5 Аномалия на коронарните съдове

Q24.6 Вроден сърдечен блок

Q24.8 Други уточнени вродени аномалии на сърцето

Q24.9 Вродена аномалия на сърцето, неуточнена

 

Q25 Вродени аномалии на големите артерии

Q25 Вродени аномалии на големите артерии

Q25.0 Отворен ductus arteriosus

Q25.1 Коарктация на аортата

Q25.2 Атрезия на аортата

Q25.3 Стеноза на аортата

Q25.4 Други вродени аномалии на аортата

Q25.5 Атрезия на белодробната артерия

Q25.6 Стеноза на белодробната артерия

Q25.7 Други вродени аномалии на белодробната артерия

Q25.8 Други вродени аномалии на големите артерии

Q25.9 Вродена аномалия на големите артерии, неуточнена

 

Q26 Вродени аномалии на големите вени

Q26 Вродени аномалии на големите вени

Q26.0 Вродена стеноза на vena cava

Q26.1 Персистираща лява горна куха вена

Q26.2 Тотално аномално вливане на белодробните вени

Q26.3 Частично аномално вливане на белодробните вени

Q26.4 Аномално вливане на белодробните вени, неуточнено

Q26.5 Аномално вливане на порталната вена

Q26.6 Фистула между порталната вена и чернодробната артерия

Q26.8 Други вродени аномалии на големите вени

Q26.9 Вродена аномалия на голяма вена, неуточнена

 

Q27 Други вродени аномалии на периферната съдова система

Q27 Други вродени аномалии на периферната съдова система

Q27.0 Вродена липса и хипоплазия на пъпна артерия

Q27.1 Вродена стеноза на бъбречна артерия

Q27.2 Други вродени аномалии на бъбречна артерия

Q27.3 Периферна артериовенозна аномалия

Q27.4 Вродена флебектазия

Q27.8 Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система

Q27.9 Вродена аномалия на периферната съдова система, неуточнена

 

Q28 Други вродени аномалии на системата на кръвообращението

Q28 Други вродени аномалии на системата на кръвообращението

Q28.0 Артериовенозна аномалия на прецеребрални съдове

Q28.1 Други аномалии на прецеребрални съдове

Q28.2 Артериовенозна аномалия на церебрални съдове

Q28.3 Други вродени аномалии на церебрални съдове

Q28.8 Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращението

Q28.9 Вродена аномалия на системата на кръвообращението, неуточнена

 

Q30 Вродени аномалии на носа

Q30 Вродени аномалии на носа

Q30.0 Атрезия на хоаните

Q30.1 Агенезия и недоразвитие на носа

Q30.2 Фисура, инцизура и разцепване на носа

Q30.3 Вродена перфорация на носната преграда

Q30.8 Други вродени аномалии на носа

Q30.9 Вродена аномалия на носа, неуточнена

 

Q31 Вродени аномалии на ларинкса

Q31 Вродени аномалии на ларинкса

Q31.0 Ципеста преграда на ларинкса

Q31.1 Вродена стеноза на субглотиса

Q31.2 Хипоплазия на ларинкса

Q31.3 Ларингоцеле

Q31.4 Вроден ларингеален стридор

Q31.8 Други вродени аномалии на ларинкса

Q31.9 Вродена аномалия на ларинкса, неуточнена

 

Q32 Вродени аномалии на трахеята и бронхите

Q32 Вродени аномалии на трахеята и бронхите

Q32.0 Вродена трахеомалация

Q32.1 Други вродени аномалии на трахеята

Q32.2 Вродена бронхомалация

Q32.3 Вродена стеноза на бронха

Q32.4 Други вродени аномалии на бронхите

 

Q33 Вродени аномалии на белия дроб

Q33 Вродени аномалии на белия дроб

Q33.0 Вродена белодробна кистоза

Q33.1 Добавъчен лоб на белия дроб

Q33.2 Секвестрация на белия дроб

Q33.3 Агенезия на белия дроб

Q33.4 Вродена бронхиектазия

Q33.5 Ектопична тъкан в белия дроб

Q33.6 Хипоплазия и дисплазия на белия дроб

Q33.8 Други вродени аномалии на белия дроб

Q33.9 Вродена аномалия на белия дроб, неуточнена

 

Q34 Други вродени аномалии на дихателната система

Q34 Други вродени аномалии на дихателната система

Q34.0 Аномалия на плеврата

Q34.1 Вродена киста на медиастинума

Q34.8 Други уточнени вродени аномалии на дихателната система

Q34.9 Вродена аномалия на дихателната система, неуточнена

 

Q35 Цепка на небцето [вълча уста]

Q35 Цепка на небцето [вълча уста]

Q35.1 Цепка на твърдото небце

Q35.3 Цепка на мекото небце

Q35.5 Цепка на твърдото небце с цепка на мекото небце

Q35.6 Цепка на небцето, срединно

Q35.7 Цепка на мъжеца (увулата)

Q35.9 Цепка на небцето [вълча уста], неуточнена

 

Q36 Цепка на устната [заешка устна]

Q36 Цепка на устната [заешка устна]

Q36.0 Цепка на устната, двустранно

Q36.1 Цепка на устната, срединно

Q36.9 Цепка на устната, едностранно

 

Q37 Цепка на небцето с цепка на устната [вълча уста със заешка устна]

Q37 Цепка на небцето с цепка на устната [вълча уста със заешка устна]

Q37.0 Цепка на твърдото небце с двустранна цепка на устната

Q37.1 Цепка на твърдото небце с едностранна цепка на устната

Q37.2 Цепка на мекото небце с двустранна цепка на устната

Q37.3 Цепка на мекото небце с едностранна цепка на устната

Q37.4 Цепки на твърдото и мекото небце с двустранна цепка на устната

Q37.5 Цепки на твърдото и мекото небце с едностранна цепка на устната

Q37.8 Цепка на небцето с двустранна цепка на устната, неуточнена

Q37.9 Цепка на небцето с едностранна цепка на устната, неуточнена

 

Q38 Други вродени аномалии на езика, устната кухина и фаринкса

Q38 Други вродени аномалии на езика, устната кухина и фаринкса

Q38.0 Вродени аномалии на устните, некласифицирани другаде

Q38.1 Анкилоглосия

Q38.2 Макроглосия

Q38.3 Други вродени аномалии на езика

Q38.4 Вродени аномалии на слюнчените жлези и протоци

Q38.5 Вродени аномалии на небцето, некласифицирани другаде

Q38.6 Други вродени аномалии на устната кухина

Q38.7 Фарингеален джоб

Q38.8 Други вродени аномалии на фаринкса

 

Q39 Вродени аномалии на хранопровода

Q39 Вродени аномалии на хранопровода

Q39.0 Атрезия на хранопровода без фистула

Q39.1 Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула

Q39.2 Вродена трахеоезофагеална фистула без атрезия

Q39.3 Вродена стеноза и стриктура на хранопровода

Q39.4 Езофагеална ципеста преграда

Q39.5 Вродена дилатация на хранопровода

Q39.6 Дивертикул на хранопровода

Q39.8 Други вродени аномалии на хранопровода

Q39.9 Вродена аномалия на хранопровода, неуточнена

 

Q40 Други вродени аномалии на горната част на храносмилателния тракт

Q40 Други вродени аномалии на горната част на храносмилателния тракт

Q40.0 Вродена хипертрофична пилоростеноза

Q40.1 Вродена хиатусова херния

Q40.2 Други уточнени вродени аномалии на стомаха

Q40.3 Вродена аномалия на стомаха, неуточнена

Q40.8 Други уточнени вродени аномалии на горната част на храносмилателния тракт

Q40.9 Вродена аномалия на горната част на храносмилателния тракт, неуточнена

 

Q41 Вродена липса, атрезия и стеноза на тънкото черво

Q41 Вродена липса, атрезия и стеноза на тънкото черво

Q41.0 Вродена липса, атрезия и стеноза на дуоденума

Q41.1 Вродена липса, атрезия и стеноза на йеюнума

Q41.2 Вродена липса, атрезия и стеноза на илеума

Q41.8 Вродена липса, атрезия и стеноза на други уточнени части на тънкото черво

Q41.9 Вродена липса, атрезия и стеноза на тънкото черво, неуточнена част

 

Q42 Вродена липса, атрезия и стеноза на дебелото черво

Q42 Вродена липса, атрезия и стеноза на дебелото черво

Q42.0 Вродена липса, атрезия и стеноза на ректума с фистула

Q42.1 Вродена липса, атрезия и стеноза на ректума без фистула

Q42.2 Вродена липса, атрезия и стеноза на ануса с фистула

Q42.3 Вродена липса, атрезия и стеноза на ануса без фистула

Q42.8 Вродена липса, атрезия и стеноза на други части на дебелото черво

Q42.9 Вродена липса, атрезия и стеноза на дебелото черво, неуточнена част

 

Q43 Други вродени аномалии на червата

Q43 Други вродени аномалии на червата

Q43.0 Дивертикул на Meckel

Q43.1 Болест на Hirschsprung

Q43.2 Други вродени функционални нарушения на колона

Q43.3 Вродени аномалии на чревното закрепване

Q43.4 Удвоено черво

Q43.5 Ектопичен анус

Q43.6 Вродена фистула на ректума и ануса

Q43.7 Персистираща клоака

Q43.8 Други уточнени вродени аномалии на червата

Q43.9 Вродена аномалия на червата, неуточнена

 

Q44 Вродени аномалии на жлъчния мехур, жлъчните пътища и черния дроб

Q44 Вродени аномалии на жлъчния мехур, жлъчните пътища и черния дроб

Q44.0 Агенезия, аплазия и хипоплазия на жлъчния мехур

Q44.1 Други вродени аномалии на жлъчния мехур

Q44.2 Атрезия на жлъчните пътища

Q44.3 Вродена стеноза и стриктура на жлъчните пътища

Q44.4 Киста на жлъчните пътища

Q44.5 Други вродени аномалии на жлъчните пътища

Q44.6 Кистозна болест на черния дроб

Q44.7 Други вродени аномалии на черния дроб

 

Q45 Други вродени аномалии на храносмилателната система

Q45 Други вродени аномалии на храносмилателната система

Q45.0 Агенезия, аплазия и хипоплазия на панкреаса

Q45.1 Пръстеновиден панкреас

Q45.2 Вродена киста на панкреаса

Q45.3 Други вродени аномалии на панкреаса и ductus pancreaticus

Q45.8 Други уточнени вродени аномалии на храносмилателната система

Q45.9 Вродена аномалия на храносмилателната система, неуточнена

 

Q50 Вродени аномалии на яйчниците, фалопиевите тръби и широките връзки

Q50 Вродени аномалии на яйчниците, фалопиевите тръби и широките връзки

Q50.0 Вродена липса на яйчник

Q50.1 Аномалия на развитието с киста на яйчника

Q50.2 Вродена торзия на яйчник

Q50.3 Други вродени аномалии на яйчник

Q50.4 Ембрионална киста на фалопиевата тръба

Q50.5 Ембрионална киста на широката връзка

Q50.6 Други вродени аномалии на фалопиевата тръба и широката връзка

 

Q51 Вродени аномалии на матката и шийката на матката

Q51 Вродени аномалии на матката и шийката на матката

Q51.0 Агенезия и аплазия на матката

Q51.1 Двойна матка с удвояване на шийката на матката и влагалището

Q51.2 Други удвоявания на матката

Q51.3 Двурога матка

Q51.4 Еднорога матка

Q51.5 Агенезия и аплазия на шийката на матката

Q51.6 Ембрионална киста на шийката на матката

Q51.7 Вродена фистула между матката и храносмилателната и отделителната система

Q51.8 Други вродени аномалии на матката и шийката на матката

Q51.9 Вродена аномалия на матката и шийката на матката, неуточнена

 

Q52 Други вродени аномалии на женските полови органи

Q52 Други вродени аномалии на женските полови органи

Q52.0 Вродена липса на влагалище

Q52.1 Удвоено влагалище

Q52.2 Вродена ректовагинална фистула

Q52.3 Атрезия на химена

Q52.4 Други вродени аномалии на влагалището

Q52.5 Срастване на лабиите

Q52.6 Вродена аномалия на клитора

Q52.7 Други вродени аномалии на вулвата

Q52.8 Други уточнени вродени аномалии на женските полови органи

Q52.9 Вродена аномалия на женските полови органи, неуточнена

 

Q53 Недесцендирал тестис

Q53 Недесцендирал тестис

Q53.0 Ектопичен тестис

Q53.1 Недесцендиране на тестиса, едностранно

Q53.2 Недесцендиране на тестиса, двустранно

Q53.9 Недесцендиране на тестиса, неуточнено

 

Q54 Хипоспадия

Q54 Хипоспадия

Q54.0 Хипоспадия на главичката на половия член

Q54.1 Хипоспадия на половия член

Q54.2 Хипоспадия, пеноскротална

Q54.3 Хипоспадия, перинеална

Q54.4 Хипоспадия с вродени хорди

Q54.8 Други форми на хипоспадия

Q54.9 Хипоспадия, неуточнена

 

Q55 Други вродени аномалии на мъжките полови органи

Q55 Други вродени аномалии на мъжките полови органи

Q55.0 Липса и аплазия на тестиса

Q55.1 Хипоплазия на тестиса и скротума

Q55.2 Други вродени аномалии на тестисите и скротума

Q55.3 Атрезия на vas deferens

Q55.4 Други вродени аномалии на vas deferens, епидидима, семенните мехурчета и простатата

Q55.5 Вродена липса и аплазия на половия член

Q55.6 Други вродени аномалии на половия член

Q55.8 Други уточнени вродени аномалии на мъжките полови органи

Q55.9 Вродена аномалия на мъжките полови органи, неуточнена

 

Q56 Неопределен пол и псевдохермафродитизъм

Q56 Неопределен пол и псевдохермафродитизъм

Q56.0 Хермафродитизъм, некласифициран другаде

Q56.1 Мъжки псевдохермафродитизъм, некласифициран другаде

Q56.2 Женски псевдохермафродитизъм, некласифициран другаде

Q56.3 Псевдохермафродитизъм, неуточнен

Q56.4 Неопределен пол, неуточнен

 

Q60 Бъбречна агенезия и други редукционни дефекти на бъбрека

Q60 Бъбречна агенезия и други редукционни дефекти на бъбрека

Q60.0 Бъбречна агенезия, едностранна

Q60.1 Бъбречна агенезия, двустранна

Q60.2 Бъбречна агенезия, неуточнена

Q60.3 Бъбречна хипоплазия, едностранна

Q60.4 Бъбречна хипоплазия, двустранна

Q60.5 Бъбречна хипоплазия, неуточнена

Q60.6 Синдром на Potter

 

Q61 Кистозна болест на бъбрека

Q61 Кистозна болест на бъбрека

Q61.0 Вродена единична киста на бъбрека

Q61.1 Бъбречна поликистоза, инфантилен тип

Q61.2 Бъбречна поликистоза, адулторен тип

Q61.3 Бъбречна поликистоза, неуточнена

Q61.4 Бъбречна дисплазия

Q61.5 Медуларна бъбречна киста

Q61.8 Други форми на кистозна болест на бъбреците

Q61.9 Кистозна болест на бъбреците, неуточнена

 

Q62 Вродени нарушения в проходимостта на бъбречното легенче и вродени аномалии на уретера

Q62 Вродени нарушения в проходимостта на бъбречното легенче и вродени аномалии на уретера

Q62.0 Вродена хидронефроза

Q62.1 Атрезия и стеноза на уретера

Q62.2 Вроден мегауретер

Q62.3 Други вродени нарушения в проходимостта на бъбречното легенче и вродени аномалии на уретера

Q62.4 Агенезия на уретера

Q62.5 Удвоен уретер

Q62.6 Неправилно положение на уретера

Q62.7 Вроден везико-уретеро-ренален рефлукс

Q62.8 Други вродени аномалии на уретера

 

Q63 Други вродени аномалии на бъбрека

Q63 Други вродени аномалии на бъбрека

Q63.0 Добавъчен бъбрек

Q63.1 Лобулиран, сраснал и подковообразен бъбрек

Q63.2 Ектопичен бъбрек

Q63.3 Хиперпластичен и гигантски бъбрек

Q63.8 Други уточнени вродени аномалии на бъбрека

Q63.9 Вродена аномалия на бъбрека, неуточнена

 

Q64 Други вродени аномалии на отделителната система

Q64 Други вродени аномалии на отделителната система

Q64.0 Еписпадия

Q64.1 Екстрофия на пикочния мехур

Q64.2 Вродени задни уретрални клапи

Q64.3 Други форми на атрезия и стеноза на уретрата и шийката на пикочния мехур

Q64.4 Аномалия на пикочния канал [urachus]

Q64.5 Вродена липса на пикочен мехур и уретра

Q64.6 Вроден дивертикул на пикочния мехур

Q64.7 Други вродени аномалии на пикочния мехур и уретрата

Q64.8 Други уточнени вродени аномалии на отделителната система

Q64.9 Вродена аномалия на отделителната система, неуточнена

 

Q65 Вродени деформации на бедрото

Q65 Вродени деформации на бедрото

Q65.0 Вродена луксация на бедрото, едностранна

Q65.1 Вродена луксация на бедрото, двустранна

Q65.2 Вродена луксация на бедрото, неуточнена

Q65.3 Вродена сублуксация на бедрото, едностранна

Q65.4 Вродена сублуксация на бедрото, двустранна

Q65.5 Вродена сублуксация на бедрото, неуточнена

Q65.6 Неустойчиво бедро

Q65.8 Други вродени деформации на бедрото

Q65.9 Вродена деформация на бедрото, неуточнена

 

Q66 Вродени деформации на стъпалото

Q66 Вродени деформации на стъпалото

Q66.0 Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus)

Q66.1 Варусно изкривяване на костта на петата (talipes calcaneovarus)

Q66.2 Варус на метатарзалните кости (metatarsus varus)

Q66.3 Други вродени варусни деформации на стъпалото

Q66.4 Валгусно изкривяване на костта на петата [talipes calcaneovalgus]

Q66.5 Вродено плоско стъпало [pes planus]

Q66.6 Други вродени валгусни деформации на стъпалото

Q66.7 Вдлъбнато стъпало [pes cavus]

Q66.8 Други вродени деформации на стъпалото

Q66.9 Вродена деформация на стъпалото, неуточнена

 

Q67 Вродени костно-мускулни деформации на черепа, лицето, гръбначния стълб и гръдния кош

Q67 Вродени костно-мускулни деформации на черепа, лицето, гръбначния стълб и гръдния кош

Q67.0 Лицева асиметрия

Q67.1 Смачкано (компресирано) лице

Q67.2 Долихоцефалия

Q67.3 Плагиоцефалия

Q67.4 Други вродени деформации на черепа, лицето и челюстта

Q67.5 Вродена деформация на гръбначния стълб

Q67.6 Pectus excavatum

Q67.7 Pectus carinatum

Q67.8 Други вродени деформации на гръдния кош

 

Q68 Други вродени костно-мускулни деформации

Q68 Други вродени костно-мускулни деформации

Q68.0 Вродена деформация на стерноклейдомастоидния мускул

Q68.1 Вродена деформация на китката

Q68.2 Вродена деформация на коляното

Q68.3 Вродено изкривяване на бедрената кост

Q68.4 Вродено изкривяване на тибията и фибулата

Q68.5 Вродено изкривяване на дългите кости на крака, неуточнено

Q68.8 Други уточнени вродени костно-мускулни деформации

 

Q69 Полидактилия

Q69 Полидактилия

Q69.0 Добавъчен пръст (пръсти) на ръка

Q69.1 Добавъчен палец (палци) на ръка

Q69.2 Добавъчен пръст (пръсти) на крак

Q69.9 Полидактилия, неуточнена

 

Q70 Синдактилия

Q70 Синдактилия

Q70.0 Срастване на пръстите на ръка

Q70.1 Плавателна ципа на пръстите на ръка

Q70.2 Срастване на пръстите на крак

Q70.3 Плавателна ципа на пръстите на крак

Q70.4 Полисиндактилия

Q70.9 Синдактилия, неуточнена

 

Q71 Редукционни дефекти на горен крайник

Q71 Редукционни дефекти на горен крайник

Q71.0 Вродена пълна липса на горен крайник (крайници)

Q71.1 Вродена липса на предмишница и предлакът при наличие на китка

Q71.2 Вродена липса на предмишница и китка

Q71.3 Вродена липса на китка и пръст(-и)

Q71.4 Дефект с намаляване на дължината на лъчевата кост

Q71.5 Дефект с намаляване на дължината на лакътната кост

Q71.6 Китка тип „щипка на рак“

Q71.8 Други редукционни дефекти на горен крайник (крайници)

Q71.9 Редукционен дефект на горен крайник, неуточнен

 

Q72 Редукционни дефекти на долен крайник

Q72 Редукционни дефекти на долен крайник

Q72.0 Вродена пълна липса на долен крайник (крайници)

Q72.1 Вродена липса на бедро и подбедрица при наличие на стъпало

Q72.2 Вродена липса на подбедрица и стъпало

Q72.3 Вродена липса на стъпало и пръст(-и) на стъпало

Q72.4 Дефект с намаляване на дължината на бедрената кост

Q72.5 Дефект с намаляване на дължината на тибията

Q72.6 Дефект с намаляване на дължината на фибулата

Q72.7 Вродено разцепване на стъпалото

Q72.8 Други редукционни дефекти на долен крайник (крайници)

Q72.9 Редукционен дефект на долен крайник, неуточнен

 

Q73 Редукционни дефекти на неуточнен крайник

Q73 Редукционни дефекти на неуточнен крайник

Q73.0 Вродена липса на неуточнен крайник (крайници)

Q73.1 Фокомелия на неуточнен крайник (крайници)

Q73.8 Други редукционни дефекти на неуточнен крайник (крайници)

 

Q74 Други вродени аномалии на крайник (крайници)

Q74 Други вродени аномалии на крайник (крайници)

Q74.0 Други вродени аномалии на горен крайник (крайници), включително и на раменния пояс

Q74.1 Вродена аномалия на коляното

Q74.2 Други вродени аномалии на долен крайник (крайници), включително и на тазовия пояс

Q74.3 Arthrogriposis multiplex congenita

Q74.8 Други уточнени вродени аномалии на крайник (крайници)

Q74.9 Вродена аномалия на крайник (крайници), неуточнена

 

Q75 Други вродени аномалии на костите на черепа и лицето

Q75 Други вродени аномалии на костите на черепа и лицето

Q75.0 Краниосиностоза

Q75.1 Краниофациална дизостоза

Q75.2 Хипертелоризъм

Q75.3 Макроцефалия

Q75.4 Мандибулофациална дизостоза

Q75.5 Окуломандибуларна дизостоза

Q75.8 Други уточнени вродени аномалии на костите на черепа и лицето

Q75.9 Вродена аномалия на костите на черепа и лицето, неуточнена

 

Q76 Вродени аномалии на гръбначния стълб и костите на гръдния кош

Q76 Вродени аномалии на гръбначния стълб и костите на гръдния кош

Q76.0 Spina bifida occulta

Q76.1 Синдром на Klippel-Feil

Q76.2 Вродена спондилолистеза

Q76.3 Вродена сколиоза, дължаща се на вродена костна аномалия

Q76.4 Други вродени аномалии на гръбначния стълб, несвързани със сколиоза

Q76.5 Шийно ребро

Q76.6 Други вродени аномалии на ребрата

Q76.7 Вродена аномалия на стернума

Q76.8 Други вродени аномалии на торакалните кости

Q76.9 Вродена аномалия на торокалните кости, неуточнена

 

Q77 Остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб

Q77 Остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб

Q77.0 Ахондрогенеза

Q77.1 Нисък ръст (джудже)

Q77.2 Синдром на късото ребро

Q77.3 Chondrodysplasia punctata

Q77.4 Ахондроплазия

Q77.5 Дистрофична дисплазия

Q77.6 Хондроектодермална дисплазия

Q77.7 Спондилоепифизарна дисплазия

Q77.8 Друга остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб

Q77.9 Остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб, неуточнена

 

Q78 Други остеохондродисплазии

Q78 Други остеохондродисплазии

Q78.0 Osteogenesis imperfecta

Q78.1 Полиостеозна фиброзна дисплазия

Q78.2 Остеопетроза

Q78.3 Прогресираща диафизарна дисплазия

Q78.4 Енхондроматоза

Q78.5 Метафизарна дисплазия

Q78.6 Множествени вродени екзостози

Q78.8 Други уточнени остеохондродисплазии

Q78.9 Остеохондродисплазия, неуточнена

 

Q79 Вродени аномалии на костно-мускулната система, некласифицирани другаде

Q79 Вродени аномалии на костно-мускулната система, некласифицирани другаде

Q79.0 Вродена диафрагмална херния

Q79.1 Други вродени аномалии на диафрагмата

Q79.2 Exomphalos

Q79.3 Гастросхизис

Q79.4 Prune belly syndrome (синдром с корем като сушена слива)

Q79.5 Други вродени аномалии на коремната стена

Q79.6 Синдром на Ehlers-Danlos

Q79.8 Други вродени аномалии на костно-мускулната система

Q79.9 Вродена аномалия на костно-мускулната система, неуточнена

 

Q80 Вродена ихтиоза

Q80 Вродена ихтиоза

Q80.0 Ихтиозис вулгарис

Q80.1 Х-свързана ихтиоза

Q80.2 Ламеларна ихтиоза

Q80.3 Вродена булозна ихтиозиформена еритродермия

Q80.4 Фетална ихтиоза (плод „Арлекин“)

Q80.8 Други форми на вродена ихтиоза

Q80.9 Вродена ихтиоза, неуточнена

 

Q81 Epidermolysis bullosa

Q81 Epidermolysis bullosa

Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex

Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis

Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8 Други форми на булозна епидермолиза

Q81.9 Epidermolysis bullosa, неуточнена

 

Q82 Други вродени аномалии на кожата

Q82 Други вродени аномалии на кожата

Q82.0 Наследствен лимфедем

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Мастоцитоза

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Ектодермална дисплазия (анхидротична)

Q82.5 Вроден нетуморен невус

Q82.8 Други уточнени вродени аномалии на кожата

Q82.9 Вродена аномалия на кожата, неуточнена

 

Q83 Вродени аномалии на гърдата

Q83 Вродени аномалии на гърдата

Q83.0 Вродена липса на гърда с гръдно зърно

Q83.1 Добавъчна гърда

Q83.2 Липсващо гръдно зърно

Q83.3 Добавъчно гръдно зърно

Q83.8 Други вродени аномалии на гърдата

Q83.9 Вродена аномалия на гърдата, неуточнена

 

Q84 Други вродени аномалии на кожните придатъци

Q84 Други вродени аномалии на кожните придатъци

Q84.0 Вродена алопеция

Q84.1 Вродени морфологични аномалии на космите, некласифицирани другаде

Q84.2 Други вродени аномалии на космите

Q84.3 Анонихия

Q84.4 Вродена левконихия

Q84.5 Удължени и хипертрофирали нокти

Q84.6 Други вродени аномалии на ноктите

Q84.8 Други уточнени вродени аномалии на кожните придатъци

Q84.9 Вродена аномалия на кожните придатъци, неуточнена

 

Q85 Факоматози, некласифицирани другаде

Q85 Факоматози, некласифицирани другаде

Q85.0 Неврофиброматоза (доброкачествена)

Q85.1 Туберозна склероза

Q85.8 Други факоматози, некласифицирани другаде

Q85.9 Факоматоза, неуточнена

 

Q86 Синдроми на вродени аномалии, дължащи се на познати екзогенни фактори, некласифицирани другаде

Q86 Синдроми на вродени аномалии, дължащи се на познати екзогенни фактори, некласифицирани другаде

Q86.0 Фетален алкохолен синдром (дисморфичен)

Q86.1 Фетален хидантоинов синдром

Q86.2 Дисморфизъм, дължащ се на варфарин

Q86.8 Други синдроми на вродени аномалии, дължащи се на познати екзогенни фактори

 

Q87 Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи

Q87 Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи

Q87.0 Синдроми на вродени аномалии с предимно засягане на лицевата област

Q87.1 Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст

Q87.2 Синдроми на вродени аномалии със засягане предимно на крайниците

Q87.3 Синдроми на вродени аномалии, които се характеризират предимно с развитие на висок ръст [гигантизъм]

Q87.4 Синдром на Marfan

Q87.5 Други синдроми на вродени аномалии с други скелетни аномалии

Q87.8 Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде

 

Q89 Други вродени аномалии, некласифицирани другаде

Q89 Други вродени аномалии, некласифицирани другаде

Q89.0 Вродени аномалии на слезката

Q89.1 Вродени аномалии на надбъбречната жлеза

Q89.2 Вродени аномалии на други ендокринни жлези

Q89.3 Situs inversus

Q89.4 Сраснали (сиамски) близнаци

Q89.7 Множествени вродени аномалии, некласифицирани другаде

Q89.8 Други уточнени вродени аномалии

Q89.9 Вродена аномалия, неуточнена

 

Q90 Синдром на Down

Q90 Синдром на Down

Q90.0 Тризомия 21, мейотично неразделяне

Q90.1 Тризомия 21, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q90.2 Тризомия 21, транслокационна форма

Q90.9 Синдром на Down, неуточнен

 

Q91 Синдром на Edward и синдром на Patau

Q91 Синдром на Edward и синдром на Patau

Q91.0 Тризомия 18, мейотично неразделяне

Q91.1 Тризомия 18, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q91.2 Тризомия 18, транслокационна форма

Q91.3 Синдром на Edward, неуточнен

Q91.4 Тризомия 13, мейотично неразделяне

Q91.5 Тризомия 13, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q91.6 Тризомия 13, транслокационна форма

Q91.7 Синдром на Patau, неуточнен

 

Q92 Други пълни и частични тризомии на автозоми, некласифицирани другаде

Q92 Други пълни и частични тризомии на автозоми, некласифицирани другаде

Q92.0 Пълна хромозомна тризомия, мейотично неразделяне

Q92.1 Пълна хромозомна тризомия, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q92.2 Частична тризомия на голям фрагмент

Q92.3 Частична тризомия на малък фрагмент

Q92.4 Дупликации, които могат да се визуализират само през прометафазата

Q92.5 Дупликации, съчетани с други хромозомни преустройства

Q92.6 Допълнителна маркерна хромозома

Q92.7 Триплоидия и полиплоидия

Q92.8 Други уточнени пълни и частични тризомии на автозомите

Q92.9 Пълна и частична тризомия на автозомите, неуточнена

 

Q93 Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

Q93 Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

Q93.0 Пълна хромозомна монозомия, мейотично неразделяне

Q93.1 Пълна хромозомна монозомия, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q93.2 Пръстеновидна или дицентрична хромозома

Q93.3 Делеция на късото рамо на хромозома 4

Q93.4 Делеция на късото рамо на хромозома 5

Q93.5 Други частични хромозомни делеции

Q93.6 Делеции, които могат да се визуализират само през прометафазата

Q93.7 Делеции, съчетани с други хромозомни преустройства

Q93.8 Други уточнени делеции на автозоми

Q93.9 Делеция на автозоми, неуточнена

 

Q95 Балансирани хромозомни преустройства и структурни маркери, некласифицирани другаде

Q95 Балансирани хромозомни преустройства и структурни маркери, некласифицирани другаде

Q95.0 Балансирана транслокация и инсерция при нормален индивид

Q95.1 Хромозомна инверсия при нормален индивид

Q95.2 Балансирани преустройства на автозомите при анормален индивид

Q95.3 Балансирано преустройство, включващо автозома и полова хромозома при анормален индивид

Q95.4 Индивиди с маркерен хетерохроматин

Q95.5 Индивиди с фражилно място на автозома

Q95.8 Други балансирани преустройства и структурни маркери

Q95.9 Балансирано преустройство и структурен маркер, неуточнени

 

Q96 Синдром на Turner

Q96 Синдром на Turner

Q96.0 Кариотип 45,Х

Q96.1 Кариотип 46,Х iso (Xq)

Q96.2 Кариотип 46,Х със структурно анормална полова хромозома, различна от iso (Xq)

Q96.3 Мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ

Q96.4 Мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с анормална полова хромозома

Q96.8 Други варианти на синдрома на Turner

Q96.9 Синдром на Turner, неуточнен

 

Q97 Други аберации на половите хромозоми с женски фенотип, некласифицирани другаде

Q97 Други аберации на половите хромозоми с женски фенотип, некласифицирани другаде

Q97.0 Кариотип 47,ХХХ

Q97.1 Жена с повече от три Х хромозоми

Q97.2 Мозаицизъм, клетъчни линии с различен брой на Х хромозомите

Q97.3 Жена с кариотип 46,ХУ

Q97.8 Други уточнени аберации на половите хромозоми с женски фенотип

Q97.9 Аберации на половите хромозоми с женски фенотип, неуточнена

 

Q98 Други аберации на половите хромозоми с мъжки фенотип, некласифицирани другаде

Q98 Други аберации на половите хромозоми с мъжки фенотип, некласифицирани другаде

Q98.0 Синдром на Klinefelter с кариотип 47,ХХУ

Q98.1 Синдром на Klinefelter, мъж с повече от две Х хромозоми

Q98.2 Синдром на Klinefelter, мъж с кариотип 46,ХХ

Q98.3 Други варианти на мъжки фенотип при кариотип 46,ХХ

Q98.4 Синдром на Klinefelter, неуточнен

Q98.5 Кариотип 47,ХУУ

Q98.6 Мъж със структурно анормални полови хромозоми

Q98.7 Мъж с мозаицизъм на полови хромозоми

Q98.8 Други уточнени аберации на половите хромозоми с мъжки фенотип

Q98.9 Аберация на половите хромозоми с мъжки фенотип, неуточнена

 

Q99 Други хромозомни аберации, некласифицирани другаде

Q99 Други хромозомни аберации, некласифицирани другаде

Q99.0 Химера 46,ХХ/46,ХУ

Q99.1 46,ХХ с истински хермафродитизъм

Q99.2 Чуплива Х хромозома

Q99.8 Други уточнени хромозомни аберации

Q99.9 Хромозомна аберация, неуточнена

 

R00 Отклонения на сърдечния ритъм от нормата

R00 Отклонения на сърдечния ритъм от нормата

R00.0 Тахикардия, неуточнена

R00.1 Брадикардия, неуточнена

R00.2 Сърцебиене

R00.8 Други и неуточнени аномалии на сърдечния ритъм

 

R01 Сърдечни шумове и други сърдечни звуци

R01 Сърдечни шумове и други сърдечни звуци

R01.0 „Доброкачествени“ и не причиняващи смущения сърдечни шумове

R01.1 Неуточнен сърдечен шум

R01.2 Други сърдечни звуци

 

R02 Гангрена, некласифицирана другаде

R02 Гангрена, некласифицирана другаде

 

R03 Анормални показатели на кръвното налягане при липса на диагноза

R03 Анормални показатели на кръвното налягане при липса на диагноза

R03.0 Повишено кръвно налягане при липса на диагноза хипертония

R03.1 Неспецифично ниско кръвно налягане

 

R04 Кръвотечение от дихателните пътища

R04 Кръвотечение от дихателните пътища

R04.0 Кръвотечение от носа

R04.1 Кръвотечение от гърлото

R04.2 Кръвохрачене

R04.8 Кръвотечение от други отдели на дихателните пътища

R04.9 Кръвотечение от дихателните пътища, неуточнено

 

R05 Кашлица

R05 Кашлица

 

R06 Анормално дишане

R06 Анормално дишане

R06.0 Задух

R06.1 Стридор

R06.2 Свирещо дишане

R06.3 Прекъсващо дишане

R06.4 Хипервентилация

R06.5 Дишане през устата

R06.6 Хълцане

R06.7 Кихане

R06.8 Друго и неуточнено анормално дишане

 

R07 Болка в гърлото и гърдите

R07 Болка в гърлото и гърдите

R07.0 Болка в гърлото

R07.1 Болка в гърдите при дишане

R07.2 Болка в областта на сърцето

R07.3 Други болки в гърдите

R07.4 Болка в гърдите, неуточнена

 

R09 Други симптоми и признаци, отнасящи се до сърдечно-съдовата и дихателната система

R09 Други симптоми и признаци, отнасящи се до сърдечно-съдовата и дихателната система

R09.0 Асфиксия

R09.1 Плеврит

R09.2 Задържане на дишането

R09.3 Храчка

R09.8 Други уточнени симптоми и признаци, отнасящи се до сърдечно-съдовата и дихателната система

 

R10 Болки в областта на корема и таза

R10 Болки в областта на корема и таза

R10.0 Остър корем

R10.1 Болки, локализирани в горната част на корема

R10.2 Болки в областта на таза и перинеума

R10.3 Болки, локализирани в други области на долната част на корема

R10.4 Други и неуточнени болки в областта на корема

 

R11 Гадене и повръщане

R11 Гадене и повръщане

 

R12 Киселини

R12 Киселини

 

R13 Дисфагия

R13 Дисфагия

 

R14 Метеоризъм и сродни състояния

R14 Метеоризъм и сродни състояния

 

R15 Незадържане на изпражнения

R15 Незадържане на изпражнения

 

R16 Хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде

R16 Хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде

R16.0 Хепатомегалия, некласифицирана другаде

R16.1 Спленомегалия, некласифицирана другаде

R16.2 Хепатомегалия със спленомегалия, некласифицирани другаде

 

R17 Неуточнена жълтеница

R17 Неуточнена жълтеница

 

R18 Асцит

R18 Асцит

 

R19 Други симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина

R19 Други симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина

R19.0 Вътрекоремно или вътретазово подуване, уплътнение и слаб оток

R19.1 Анормални шумове в червата

R19.2 Видима перисталтика

R19.3 Напрежение в корема

R19.4 Промени в дейността на червата

R19.5 Други изменения на изпражненията

R19.6 Неприятен мирис от устата [зловонен дъх]

R19.8 Други уточнени симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина

 

R20 Нарушение на кожната чувствителност

R20 Нарушение на кожната чувствителност

R20.0 Анестезия на кожата

R20.1 Хипестезия на кожата

R20.2 Парестезия на кожата

R20.3 Хиперестезия

R20.8 Други и неуточнени нарушения на кожната чувствителност

 

R21 Обрив и други неспецифични кожни ерупции

R21 Обрив и други неспецифични кожни ерупции

 

R22 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток на кожата и подкожната тъкан

R22 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток на кожата и подкожната тъкан

R22.0 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток в областта на главата

R22.1 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток в областта на шията

R22.2 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток в областта на трупа

R22.3 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток в областта на горния крайник

R22.4 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток в областта на долния крайник

R22.7 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток в много области от тялото

R22.9 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток, неуточнено

 

R23 Други кожни изменения

R23 Други кожни изменения

R23.0 Цианоза

R23.1 Бледност

R23.2 Хиперемия

R23.3 Спонтанни екхимози

R23.4 Промени на структурата на кожата

R23.8 Други и неуточнени кожни изменения

 

R25 Анормални непроизволни движения

R25 Анормални непроизволни движения

R25.0 Анормални движения на главата

R25.1 Тремор, неуточнен

R25.2 Гърч и спазъм

R25.3 Фасцикулация

R25.8 Други и неуточнени анормални непроизволни движения

 

R26 Нарушения на походката и подвижността

R26 Нарушения на походката и подвижността

R26.0 Атаксична походка

R26.1 Паралитична походка

R26.2 Затруднение при ходене, некласифицирано другаде

R26.8 Други и неуточнени нарушения на походката и подвижността

 

R27 Друго нарушение на координацията

R27 Друго нарушение на координацията

R27.0 Атаксия, неуточнена

R27.8 Друго и неуточнено нарушение на координацията

 

R29 Други симптоми и признаци, отнасящи се до нервната и костно-мускулната система

R29 Други симптоми и признаци, отнасящи се до нервната и костно-мускулната система

 

R29.0 Тетания

R29.1 Менингизъм

R29.2 Анормален рефлекс

R29.3 Анормално положение на тялото

R29.4 Щракащо бедро

R29.8 Други и неуточнени симптоми и признаци, отнасящи се до нервната и костно-мускулната система

 

R30 Болка, свързана с отделянето на урина

R30 Болка, свързана с отделянето на урина

R30.0 Дизурия

R30.1 Тенезми на пикочния мехур

R30.9 Болезнено отделяне на урина, неуточнено

 

R31 Неспецифична хематурия

R31 Неспецифична хематурия

 

R32 Незадържане на урина, неуточнено

R32 Незадържане на урина, неуточнено

 

R33 Ретенция на урина

R33 Ретенция на урина

 

R34 Анурия и олигурия

R34 Анурия и олигурия

 

R35 Полиурия

R35 Полиурия

 

R36 Секрети от уретрата

R36 Секрети от уретрата

 

R39 Други симптоми и признаци, отнасящи се до отделителната система

R39 Други симптоми и признаци, отнасящи се до отделителната система

R39.0 Екстравазация на урината

R39.1 Други трудности, свързани с отделянето на урина

R39.2 Екстраренална уремия

R39.8 Други и неуточнени симптоми и признаци, отнасящи се до отделителната система

 

R40 Сомнолентност, ступор и кома

R40 Сомнолентност, ступор и кома

R40.0 Сомнолентност [хиперсомния]

R40.1 Ступор

R40.2 Кома, неуточнена

 

R41 Други симптоми и признаци, отнасящи се до познавателната способност и осъзнаването

R41 Други симптоми и признаци, отнасящи се до познавателната способност и осъзнаването

R41.0 Нарушение в ориентирането, неуточнено

R41.1 Антероградна амнезия

R41.2 Ретроградна амнезия

R41.3 Други амнезии

R41.8 Други и неуточнени симптоми и признаци, отнасящи се до познавателната способност и осъзнаването

 

R42 Световъртеж и нарушение на устойчивостта

R42 Световъртеж и нарушение на устойчивостта

 

R43 Нарушения на обонянието и вкусовата чувствителност

R43 Нарушения на обонянието и вкусовата чувствителност

R43.0 Аносмия

R43.1 Паросмия

R43.2 Парагеузия

R43.8 Други и неуточнени нарушения на обонянието и вкусовата чувствителност

 

R44 Други симптоми и признаци, отнасящи се до общите усещания и възприятията

R44 Други симптоми и признаци, отнасящи се до общите усещания и възприятията

R44.0 Слухови халюцинации

R44.1 Зрителни халюцинации

R44.2 Други халюцинации

R44.3 Халюцинации, неуточнени

R44.8 Други неуточнени симптоми и признаци, отнасящи се до общите усещания и възприятията

 

R45 Симптоми и признаци, отнасящи се до емоционалното състояние

R45 Симптоми и признаци, отнасящи се до емоционалното състояние

R45.0 Нервност

R45.1 Безпокойство и възбуда

R45.2 Състояние на тревога във връзка с неуспехи и нещастия

R45.3 Деморализация и апатия

R45.4 Раздразнителност и озлобление

R45.5 Враждебност

R45.6 Физическа агресивност

R45.7 Състояние на емоционален шок и стрес, неуточнено

R45.8 Други симптоми и признаци, отнасящи се до емоционалното състояние

 

R46 Симптоми и признаци, отнасящи се до външния вид и поведението

R46 Симптоми и признаци, отнасящи се до външния вид и поведението

R46.0 Много ниско ниво на лична хигиена

R46.1 Причудлив външен вид

R46.2 Странно и необяснимо поведение

R46.3 Прекомерна активност

R46.4 Затормозеност и забавена реакция

R46.5 Подозрителност и явно хитруване

R46.6 Прекомерен интерес и повишено внимание към стресови събития

R46.7 Многословие и излишни подробности, правещи неясна причината за контакта

R46.8 Други симптоми и признаци, отнасящи се до външния вид и поведението

 

R47 Нарушения на речта, некласифицирани другаде

R47 Нарушения на речта, некласифицирани другаде

R47.0 Дисфазия и афазия

R47.1 Дизартрия и анартрия

R47.8 Други неуточнени нарушения на речта

 

R48 Дислексия и други нарушения на опознаването и разбирането на символи и знаци, некласифицирани другаде

R48 Дислексия и други нарушения на опознаването и разбирането на символи и знаци, некласифицирани другаде

R48.0 Дислексия и алексия

R48.1 Агнозия

R48.2 Апраксия

R48.8 Други и неуточнени нарушения на опознаването и разбирането на символи и знаци

 

R49 Нарушения на гласа

R49 Нарушения на гласа

R49.0 Дисфония

R49.1 Афония

R49.2 Открита и закрита гъгнивост

R49.8 Други и неуточнени нарушения на гласа

 

R50 Треска с неясен произход

R50 Треска с неясен произход

R50.0 Треска с треперене

R50.1 Устойчива треска

R50.9 Неустойчива треска

 

R51 Главоболие

R51 Главоболие

 

R52 Болка, некласифицирана другаде

R52 Болка, некласифицирана другаде

R52.0 Остра болка

R52.1 Постоянна болка, която не може да се купира

R52.2 Друга постоянна болка

R52.9 Болка, неуточнена

 

R53 Отпадналост и уморяемост

R53 Отпадналост и уморяемост

 

R54 Старост

R54 Старост

 

R55 Припадък [синкоп] и колапс

R55 Припадък [синкоп] и колапс

R56 Гърчове, некласифицирани другаде

 

R56.0 Гърчове при треска

R56.8 Други и неуточнени гърчове

R57 Шок, некласифициран другаде

R57.0 Кардиогенен шок

R57.1 Хиповолемичен шок

R57.8 Други видове шок

R57.9 Шок, неуточнен

 

R58 Кръвотечение, некласифицирано другаде

R58 Кръвотечение, некласифицирано другаде

 

R59 Увеличени лимфни възли

R59 Увеличени лимфни възли

R59.0 Локализирано увеличение на лимфните възли

R59.1 Генерализирано увеличение на лимфните възли

R59.9 Увеличение на лимфните възли, неуточнено

 

R60 Оток, некласифициран другаде

R60 Оток, некласифициран другаде

R60.0 Локализиран оток

R60.1 Генерализиран оток

R60.9 Оток, неуточнен

 

R61 Хиперхидроза

R61 Хиперхидроза

R61.0 Локализирана хиперхидроза

R61.1 Генерализирана хиперхидроза

R61.9 Хиперхидроза, неуточнена

 

R62 Липса на очакваното нормално физиологично развитие

R62 Липса на очакваното нормално физиологично развитие

R62.0 Задържане на етапите на развитие

R62.8 Други видове задържане на очакваното нормално физиологично развитие

R62.9 Липса на очакваното нормално физиологично развитие, неуточнена

 

R63 Симптоми и признаци, свързани с приемането на храна и течности

R63 Симптоми и признаци, свързани с приемането на храна и течности

R63.0 Анорексия

R63.1 Полидипсия

R63.2 Полифагия

R63.3 Трудности при кърменето и захранването

R63.4 Анормална загуба на телесно тегло

R63.5 Анормално прибавяне на телесно тегло

R63.8 Други симптоми и признаци, свързани с приемането на храна и течности

 

R64 Кахексия

R64 Кахексия

 

R68 Други общи симптоми и признаци

R68 Други общи симптоми и признаци

R68.0 Хипотермия, несвързана с ниска температура на околната среда

R68.1 Неспецифични симптоми, характерни за кърмачета

R68.2 Сухота в устата, неуточнена

R68.3 Барабанни пръсти

R68.8 Други уточнени общи симптоми и признаци

 

R69 Неизвестни и неуточнени причини за заболяване

R69 Неизвестни и неуточнени причини за заболяване

 

R70 Ускорено утаяване на еритроцитите и аномалии на вискозитета на плазмата [кръвта]

R70 Ускорено утаяване на еритроцитите и аномалии на вискозитета на плазмата [кръвта]

R70.0 Ускорено утаяване на еритроцитите

R70.1 Аномалия на вискозитета на плазмата [кръвта]

 

R71 Аномалия на еритроцитите

R71 Аномалия на еритроцитите

 

R72 Аномалия на левкоцитите, некласифицирана другаде

R72 Аномалия на левкоцитите, некласифицирана другаде

 

R73 Повишено съдържание на глюкоза в кръвта

R73 Повишено съдържание на глюкоза в кръвта

R73.0 Отклонения на резултатите от нормата при теста за толерантност при глюкозата

R73.9 Хипергликемия, неуточнена

 

R74 Отклонения от нормата за съдържание на ензими в серума

R74 Отклонения от нормата за съдържание на ензими в серума

R74.0 Неспецифично повишено съдържание на трансаминаза или хидрогеназа на млечната киселина

R74.8 Други неспецифични отклонения от нормата за съдържание на ензими в серума

R74.9 Анормално съдържание на неуточнени ензими в серума

 

R75 Лабораторно потвърждаване на вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

R75 Лабораторно потвърждаване на вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

 

R76 Други отклонения от нормата, открити при имунологично изследване на серума

R76 Други отклонения от нормата, открити при имунологично изследване на серума

R76.0 Висок титър на антитела

R76.1 Анормална реакция на туберкулинова проба

R76.2 Псевдоположителна серологична проба за сифилис

R76.8 Други уточнени отклонения от нормата, открити при имунологично изследване на серума

R76.9 Отклонение от нормата, открито при имунологично изследване на серума, неуточнено

 

R77 Други отклонения от нормата на белтъците в плазмата

R77 Други отклонения от нормата на белтъците в плазмата

R77.0 Отклонение на албумина от нормата

R77.1 Отклонение на глобулина от нормата

R77.2 Отклонение на алфа-фетопротеина от нормата

R77.8 Други уточнени отклонения от нормата на белтъците в плазмата

R77.9 Отклонение от нормата на белтъците в плазмата, неуточнено

 

R78 Откриване на лекарствени средства и други вещества, които нормално не се намират в кръвта

R78 Откриване на лекарствени средства и други вещества, които нормално не се намират в кръвта

R78.0 Откриване на алкохол в кръвта

R78.1 Откриване на опиати в кръвта

R78.2 Откриване на кокаин в кръвта

R78.3 Откриване на халюциноген в кръвта

R78.4 Откриване на други наркотични вещества в кръвта

R78.5 Откриване на психотропни вещества в кръвта

R78.6 Откриване на стероиден агент в кръвта

R78.7 Откриване на отклонения от нормата за съдържание на тежки метали в кръвта

R78.8 Откриване на други уточнени вещества, които нормално не се намират в кръвта

R78.9 Откриване на неуточнено вещество, което нормално не се намира в кръвта

 

R79 Други отклонения от нормата на химичния състав на кръвта

R79 Други отклонения от нормата на химичния състав на кръвта

R79.0 Отклонения от нормата за съдържание на минерали в кръвта

R79.8 Други уточнени отклонения от нормата за химичния състав на кръвта

R79.9 Отклонение от нормата за химичния състав на кръвта

 

R80 Изолирана протеинурия

R80 Изолирана протеинурия

 

R81 Гликозурия

R81 Гликозурия

 

R82 Други отклонения от нормата, открити при изследване на урината

R82 Други отклонения от нормата, открити при изследване на урината

R82.0 Хилурия

R82.1 Миоглобинурия

R82.2 Билиурия

R82.3 Хемоглобинурия

R82.4 Ацетонурия

R82.5 Повишено съдържание в урината на лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества

R82.6 Анормално съдържание в урината на вещества, постъпили в организма главно с немедицинска цел

R82.7 Отклонения от нормата, открити при микробиологично изследване на урината

R82.8 Отклонения от нормата, открити при цитологично и хистологично изследване на урината

R82.9 Други и неуточнени отклонения от нормата, открити при изследване на урината

 

R83 Отклонения от нормата, открити при изследване на ликвор

R83 Отклонения от нормата, открити при изследване на ликвор

 

R84 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от дихателните органи и гръдния кош

R84 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от дихателните органи и гръдния кош

 

R85 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от храносмилателните органи и коремната кухина

R85 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от храносмилателните органи и коремната кухина

 

R86 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от мъжките полови органи

R86 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от мъжките полови органи

 

R87 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от женските полови органи

R87 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от женските полови органи

 

R89 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от други органи, системи и тъкани

R89 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от други органи, системи и тъкани

 

R90 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на централната нервна система

R90 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на централната нервна система

R90.0 Вътречерепно обемно поражение

R90.8 Други отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на централната нерва система

 

R91 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на белите дробове

R91 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на белите дробове

 

R92 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на млечната жлеза

R92 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на млечната жлеза

 

R93 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на други органи и части на тялото

R93 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на други органи и части на тялото

R93.0 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на черепа и главата, некласифицирани другаде

R93.1 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на сърцето и коронарното кръвообращение

R93.2 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на черния дроб и жлъчните пътища

R93.3 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на други отдели на храносмилателния тракт

R93.4 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на отделителните органи

R93.5 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследването на други части от корема, включително и ретроперитонеума

R93.6 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на крайниците

R93.7 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на други отдели на костно-мускулната система

R93.8 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на други уточнени структури на тялото

 

R94 Отклонения от нормата, открити при провеждане на функционални изследвания

R94 Отклонения от нормата, открити при провеждане на функционални изследвания

R94.0 Отклонения от нормата, открити при провеждане на функционални изследвания на централната нервна система

R94.1 Отклонения от нормата, открити при провеждане на функционални изследвания на периферната нервна система и сетивните органи

R94.2 Отклонения от нормата, открити при провеждане на функционални изследвания на белите дробове

R94.3 Отклонения от нормата, открити при провеждане на функционални изследвания на сърдечно-съдовата система

R94.4 Отклонения от нормата, открити при изследване на функциите на бъбреците

R94.5 Отклонения от нормата, открити при изследване на функцията на черния дроб

R94.6 Отклонения от нормата, открити при изследване функцията на щитовидната жлеза

R94.7 Отклонения от нормата, открити при изследване функцията на други ендокринни жлези

R94.8 Отклонения от нормата, открити при функционални изследвания на други органи и системи

 

R95 Внезапна смърт на кърмаче

R95 Внезапна смърт на кърмаче

 

R96 Други видове внезапна смърт от неизвестна причина

R96 Други видове внезапна смърт от неизвестна причина

R96.0 Моментална смърт

R96.1 Смърт, настъпила по-малко от 24 часа от момента на появяване на симптоми, нямащи друго обяснение

 

R98 Смърт без свидетели

R98 Смърт без свидетели

 

R99 Други недобре определени и неуточнени причини за смърт

R99 Други недобре определени и неуточнени причини за смърт

 

S00 Повърхностна травма на главата

S00 Повърхностна травма на главата

S00.0 Повърхностна травма на окосмената част на главата

S00.1 Контузия на клепача и околоочната област

S00.2 Други повърхностни травми на клепача и околоочната област

S00.3 Повърхностна травма на носа

S00.4 Повърхностна травма на ухото

S00.5 Повърхностна травма на устните и устната кухина

S00.7 Множествени повърхностни травми на главата

S00.8 Повърхностна травма на други части от главата

S00.9 Повърхностна травми на главата с неуточнена локализация

 

S01 Открита рана на главата

S01 Открита рана на главата

S01.0 Открита рана по окосмената част от главата

S01.1 Открита рана на клепача и околоочната област

S01.2 Открита рана на носа

S01.3 Открита рана на ухото

S01.4 Открита рана на бузата и темпоромандибуларната област

S01.5 Открита рана на устните и устната кухина

S01.7 Mножествени открити рани на главата

S01.8 Открита рана на други области на главата

S01.9 Открита рана на главата с неуточнена локализация

 

S02 Счупване на черепа и лицевите кости

S02 Счупване на черепа и лицевите кости

S02.0 Счупване на свода на черепа

S02.1 Счупване на основата на черепа

S02.2 Счупване на костите на носа

S02.3 Счупване на орбиталното дъно

S02.4 Счупване на костите на скулите и горната челюст

S02.5 Счупване на зъб

S02.6 Счупване на долна челюст

S02.7 Множествени счупвания на костите на черепа и лицевите кости

S02.8 Счупвания на други лицеви кости и кости на черепа

S02.9 Счупване на неуточнена част от черепа и лицевите кости

 

S03 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на главата

S03 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на главата

S03.0 Изкълчване на челюстите

S03.1 Изкълчване на хрущялната част на носната преграда

S03.2 Разклатен зъб

S03.3 Изкълчване на други и неуточнени области на главата

S03.4 Навяхване и разтягане на става (връзка) на челюстите

S03.5 Навяхване и разтягане на стави и връзки на други и неуточнени области на главата

 

S04 Травма на черепномозъчните нерви

S04 Травма на черепномозъчните нерви

S04.0 Травма на зрителния нерв и зрителните пътища

S04.1 Травма на околомоторния нерв

S04.2 Травма на нервус трохлеарис

S04.3 Травма на нервус тригеминус

S04.4 Травма на нервус абдуценс

S04.5 Травма на лицевия нерв

S04.6 Травма на слуховия нерв

S04.7 Травма на нервус акцесориус

S04.8 Травма на други черепномозъчни нерви

S04.9 Травма на черепномозъчен нерв, неуточнен

 

S05 Травма на окото и очната орбита

S05 Травма на окото и очната орбита

S05.0 Травми на конюнктивата и контузия на роговицата без споменаване на чуждо тяло

S05.1 Контузия на очната ябълка и околоочната област

S05.2 Разкъсана рана на окото с пролабиране или загуба на вътреочни тъкани

S05.3 Разкъсана рана на окото без пролабиране или загуба на вътреочни тъкани

S05.4 Проникваща рана на орбитата, със или без наличие на чуждо тяло

S05.5 Проникваща рана в очната ябълка с чуждо тяло

S05.6 Проникваща рана в очната ябълка без чуждо тяло

S05.7 Откъсване (изтръгване) на очната ябълка

S05.8 Други травми на окото и орбитата

S05.9 Травма на неуточнена част на окото и орбитата

 

S06 Вътречерепна травма

S06 Вътречерепна травма

S06.0 Мозъчно сътресение

S06.1 Травматичен церебрален едем

S06.2 Дифузна травма на главния мозък

S06.3 Огнищна травма на главния мозък

S06.4 Епидурален кръвоизлив

S06.5 Травматичен субдурален кръвоизлив

S06.6 Травматичен субарахноидален кръвоизлив

S06.7 Вътречерепна травма с продължително коматозно състояние

S06.8 Други вътречерепни травми

S06.9 Вътречерепна травма, неуточнена

 

S07 Смазване на главата

S07 Смазване на главата

S07.0 Смазване на лицето

S07.1 Смазване на черепа

S07.8 Смазване на други части на главата

S07.9 Смазване на неуточнена част на главата

 

S08 Травматична ампутация на част от главата

S08 Травматична ампутация на част от главата

S08.0 Откъсване на окосмената част на главата

S08.1 Травматична ампутация на ухо

S08.8 Травматична ампутация на други части от главата

S08.9 Травматична ампутация на неуточнена част от главата

 

S09 Други и неуточнени травми на главата

S09 Други и неуточнени травми на главата

S09.0 Травма на кръвоносните съдове на главата, некласифицирана другаде

S09.1 Травма на мускулите и сухожилията на главата

S09.2 Травматично разкъсване на тъпанчето

S09.7 Множествени травми на главата

S09.8 Други уточнени травми на главата

S09.9 Травма на главата, неуточнена

 

S10 Повърхностна травма на шията

S10 Повърхностна травма на шията

S10.0 Контузия на шията

S10.1 Други и неуточнени повърхностни травми на шията

S10.7 Множествени повърхностни травми на шията

S10.8 Повърхностна травма на други части на шията

S10.9 Повърхностна травма на неуточнена част на шията

 

S11 Открита рана на шията

S11 Открита рана на шията

S11.0 Открита рана, обхващаща ларинкса и трахеята

S11.1 Открита рана, обхващаща щитовидната жлеза

S11.2 Открита рана, обхващаща фаринкса и шийната част на хранопровода

S11.7 Множествени открити рани на шията

S11.8 Открита рана на други части на шията

S11.9 Открита рана на неуточнена част на шията

 

S12 Счупване на шийния отдел на гръбначния стълб

S12 Счупване на шийния отдел на гръбначния стълб

S12.0 Счупване на първи шиен прешлен

S12.1 Счупване на втори шиен прешлен

S12.2 Счупване на други уточнени шийни прешлени

S12.7 Множествени счупвания на шийни прешлени

S12.8 Счупване на други части на шията

S12.9 Счупване на шията с неуточнена локализация

 

S13 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво шия

S13 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво шия

S13.0 Травматично разкъсване на междупрешленен диск на ниво шия

S13.1 Изкълчване на шиен прешлен

S13.2 Изкълчване на друга и неуточнена част на шията

S13.3 Множествени изкълчвания на ниво шия

S13.4 Навяхване и разтягане на свързващия апарат на шийния отдел на гръбначния стълб

S13.5 Навяхване и разтягане на свързващия апарат в областта на щитовидната жлеза

S13.6 Навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на други и неуточнени части на шията

 

S14 Травма на нервите и гръбначния мозък на ниво шия

S14 Травма на нервите и гръбначния мозък на ниво шия

S14.0 Контузия и оток на шийния отдел на гръбначния мозък

S14.1 Други и неуточнени увреждания на шийния отдел на гръбначния мозък

S14.2 Травми на нервните коренчета в шийната област на гръбначния мозък

S14.3 Травма в областта на plexus brachialis

S14.4 Травма на периферните нерви на шията

S14.5 Травма на нервус симпатикус в областта на шията

S14.6 Травма на други и неуточнени нерви на шията

 

S15 Травма на кръвоносните съдове на ниво шия

S15 Травма на кръвоносните съдове на ниво шия

S15.0 Травма на сънната артерия

S15.1 Травма на вертебралната артерия

S15.2 Травма на външна югуларна вена

S15.3 Травма на вътрешна югуларна вена

S15.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво шия

S15.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво шия

S15.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво шия

 

S16 Травма на мускули и сухожилия на ниво шия

S16 Травма на мускули и сухожилия на ниво шия

 

S17 Смазване на шията

S17 Смазване на шията

S17.0 Смазване на ларинкса и трахеята

S17.8 Смазване на други части на шията

S17.9 Смазване на неуточнена част на шията

 

S18 Травматична ампутация на ниво шия

S18 Травматична ампутация на ниво шия

 

S19 Други и неуточнени травми на шията

S19 Други и неуточнени травми на шията

S19.7 Множествени травми на шията

S19.8 Други уточнени травми на шията

S19.9 Травма на шията, неуточнена

 

S20 Повърхностна травма на гръдния кош

S20 Повърхностна травма на гръдния кош

S20.0 Контузия на млечна жлеза

S20.1 Други и неуточнени повърхностни травми на млечната жлеза

S20.2 Контузия на гръдния кош

S20.3 Други повърхностни травми на предната стена на гръдния кош

S20.4 Други повърхностни травми на задната стена на гръдния кош

S20.7 Множествени повърхностни травми на гръдния кош

S20.8 Повърхностни травми на друга и неуточнена част на гръдния кош

 

S21 Открита рана на гръдния кош

S21 Открита рана на гръдния кош

S21.0 Открита рана на млечната жлеза

S21.1 Открита рана на предната стена на гръдния кош

S21.2 Открита рана на задната стена на гръдния кош

S21.7 Множествени открити рани на стената на гръдния кош

S21.8 Открита рана на други части на гръдния кош

S21.9 Открита рана на неуточнена част на гръдния кош

 

S22 Счупване на ребро (ребра), стернум и гръдната част от гръбначния стълб

S22 Счупване на ребро (ребра), стернум и гръдната част от гръбначния стълб

S22.0 Счупване на гръбначен прешлен

S22.1 Множествени счупвания на гръдната част на гръбначния стълб

S22.2 Счупване на гръдна кост

S22.3 Счупване на ребро

S22.4 Множествени счупвания на ребра

S22.5 Хлътване на стената на гръдния кош

S22.8 Счупване на други части от костите на гръдния кош

S22.9 Счупване на неуточнена част от костите на гръдния кош

 

S23 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на гръдния кош

S23 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на гръдния кош

S23.0 Травматично разкъсване на междупрешленен диск в гръдната част на гръбначния стълб

S23.1 Изкълчване на гръден прешлен

S23.2 Изкълчване на друга и неуточнена част от гръдния кош

S23.3 Навяхване и разтягане на ставния апарат на гръдната част на гръбначния стълб

S23.4 Навяхване и разтягане на ставния апарат на ребрата и стернума

S23.5 Навяхване и разтягане на ставния апарат в друга и неуточнена част на гръдния кош

 

S24 Травма на нервите и гръбначния мозък на ниво гръден кош

S24 Травма на нервите и гръбначния мозък на ниво гръден кош

S24.0 Контузия и оток на гръдната част от гръбначния мозък

S24.1 Други и неуточнени травми на гръдната част на гръбначния мозък

S24.2 Травма на нервните коренчета на гръдната част на гръбначния стълб

S24.3 Травма на периферните нерви на гръдния кош

S24.4 Травма на нервус симпатикус в гръдния кош

S24.5 Травма на други нерви на гръдния кош

S24.6 Травма на неуточнени нерви от гръдния кош

 

S25 Травма на кръвоносните съдове на гръдния кош

S25 Травма на кръвоносните съдове на гръдния кош

S25.0 Травма на торакалната част на аортата

S25.1 Травма на безименната или подключичната артерия

S25.2 Травма на горната vena cava

S25.3 Травма на безименната или подключичната вена

S25.4 Травма на белодробни кръвоносни съдове

S25.5 Травма на междуребрени кръвоносни съдове

S25.7 Травма на няколко кръвоносни съда на гръдния кош

S25.8 Травма на други кръвоносни съдове на гръдния кош

S25.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на гръдния кош

 

S26 Травма на сърцето

S26 Травма на сърцето

S26.0 Травма на сърцето с кръвоизлив в перикарда [хемоперикард]

S26.8 Други травми на сърцето

S26.9 Травма на сърцето, неуточнена

 

S27 Травма на други и неуточнени органи на гръдната кухина

S27 Травма на други и неуточнени органи на гръдната кухина

S27.0 Травматичен пневмоторакс

S27.1 Травматичен хемоторакс

S27.2 Травматичен хемопневмоторакс

S27.3 Други травми на белия дроб

S27.4 Травма на бронхите

S27.5 Травма на гръдната част на трахеята

S27.6 Травма на плеврата

S27.7 Множествени травми на вътрегръдните органи

S27.8 Травми на други уточнени органи на гръдната кухина

S27.9 Травма на неуточнен орган в гръдната кухина

 

S28 Смазване на гръдния кош и травматична ампутация на част от гръдния кош

S28 Смазване на гръдния кош и травматична ампутация на част от гръдния кош

S28.0 Смазване на гръдния кош

S28.1 Травматична ампутация на част от гръдния кош

 

S29 Други и неуточнени травми на гръдния кош

S29 Други и неуточнени травми на гръдния кош

S29.0 Травма на мускулите и сухожилията на ниво гръден кош

S29.7 Множествени травми на гръдния кош

S29.8 Други уточнени травми на гръдния кош

S29.9 Травма на гръдния кош, неуточнена

 

S30 Повърхностна травма на корема, долната част на гърба и таза

S30 Повърхностна травма на корема, долната част на гърба и таза

S30.0 Контузия на долната част на гърба и таза

S30.1 Контузия на коремната стена

S30.2 Контузия на външните полови органи

S30.7 Множествени повърхностни травми на корема, долната част на гърба и таза

S30.8 Други повърхностни травми на корема, долната част на гърба и таза

S30.9 Повърхностна травма на корема, долната част на гърба и таза с неуточнена локализация

 

S31 Открита рана на корема, долната част на гърба и таза

S31 Открита рана на корема, долната част на гърба и таза

S31.0 Открита рана на долната част на гърба и таза

S31.1 Открита рана на коремната стена

S31.2 Открита рана на половия член

S31.3 Открита рана на скротума и тестиса

S31.4 Открита рана на влагалището и вулвата

S31.5 Открита рана на други и неуточнени външни полови органи

S31.7 Множествени открити рани на корема, долната част на гърба и таза

S31.8 Открита рана на друга и неуточнена част на корема

 

S32 Счупване на лумбосакралната част на гръбначния стълб и таза

S32 Счупване на лумбосакралната част на гръбначния стълб и таза

S32.0 Счупване на гръбначния стълб в поясната област

S32.1 Счупване на сакрума

S32.2 Счупване на опашната кост

S32.3 Счупване на илиачната кост

S32.4 Счупване на ацетабулума

S32.5 Счупване на пубиса (срамна кост)

S32.7 Множествени счупвания на лумбосакралната част на гръбначния стълб и таза

S32.8 Счупване на други и неуточнени части на лумбосакралната част на гръбначния стълб и таза

 

S33 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки в лумбосакралната област на гръбначния стълб и таза

S33 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки в лумбосакралната област на гръбначния стълб и таза

S33.0 Травматично скъсване на междупрешленен диск в лумбосакралната част на гръбначния стълб

S33.1 Изкълчване в лумбосакралната област на гръбначния стълб

S33.2 Изкълчване в областта на сакроилиачната и сакрококцигиалната става

S33.3 Изкълчване на друга и неуточнена част в лумбосакралната област на гръбначния стълб и таза

S33.4 Травматично скъсване на симфизата на пубиса

S33.5 Навяхване и разтягане на ставния апарат в лумбосакралната област на гръбначния стълб

S33.6 Навяхване и разтягане на сакроилиачната става

S33.7 Навяхване и разтягане на ставите на други и неуточнени части на лумбосакралната област на гръбначния стълб и таза

 

S34 Травма на нервите и лумбосакралния отдел на гръбначния мозък на ниво корем, седалище и таз

S34 Травма на нервите и лумбосакралния отдел на гръбначния мозък на ниво корем, седалище и таз

S34.0 Сътресение и едем на поясния отдел на гръбначния мозък

S34.1 Друга травма на поясния отдел на гръбначния мозък

S34.2 Травма на нервните коренчета на лумбосакралния отдел на гръбначния стълб

S34.3 Tравма на опашната кост

S34.4 Травма на лумбосакралните плексуси

S34.5 Травми на лумбални, сакрални и тазови симпатикусови нерви

S34.6 Травма на периферен(-ни) нерв(-и) на корема, седалището и таза

S34.8 Травма на други и неуточнени нерви на корема, седалището и таза

 

S35 Травма на кръвоносните съдове на ниво корем, седалище и таз

S35 Травма на кръвоносните съдове на ниво корем, седалище и таз

S35.0 Травма на абдоминалната аорта

S35.1 Травма на долната vena cava

S35.2 Травма на truncus coeliacus или мезентериалната артерия

S35.3 Травма на порталната вена или на вена лиеналис

S35.4 Травма на бъбречните кръвоносни съдове

S35.5 Травма на кръвоносните съдове в долната част на корема и таза

S35.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво корем, седалище и таз

S35.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво корем, седалище и таз

S35.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво корем, седалище и таз

 

S36 Травма на органите на корема

S36 Травма на органите на корема

S36.0 Травма на далака

S36.1 Травма на черния дроб или на жлъчния мехур

S36.2 Травма на панкреаса

S36.3 Травма на стомаха

S36.4 Травма на тънко черво

S36.5 Травма на дебело черво

S36.6 Травма на право черво

S36.7 Травма на няколко интраабдоминални органа

S36.8 Травма на други интраабдоминални органи

S36.9 Травма на неуточнен интраабдоминален орган

 

S37 Травма на пикочните и тазовите органи

S37 Травма на пикочните и тазовите органи

S37.0 Травма на бъбрек

S37.1 Травма на уретер

S37.2 Травма на пикочен мехур

S37.3 Травма на уретра

S37.4 Травма на яйчник

S37.5 Травма на фалопиева тръба

S37.6 Травма на матката

S37.7 Травма на няколко тазови органа

S37.8 Травма на други тазови органи

S37.9 Травма на неуточнен тазов орган

 

S38 Смазване и травматична ампутация на част от корема, седалището и таза

S38 Смазване и травматична ампутация на част от корема, седалището и таза

S38.0 Смазване на външни полови органи

S38.1 Смазване на други и неуточнени части от корема, седалището и таза

S38.2 Травматична ампутация на външни полови органи

S38.3 Травматична ампутация на друга и неуточнена част от корема, седалището и таза

 

S39 Други и неуточнени травми на корема, седалището и таза

S39 Други и неуточнени травми на корема, седалището и таза

S39.0 Травма на мускулите и сухожилията на корема, седалището и таза

S39.6 Съчетана травма на коремен(-ни) и тазов(-и) орган(-и)

S39.7 Други множествени травми на корема, седалището и таза

S39.8 Други уточнени травми на корема, седалището и таза

S39.9 Травма на корема, седалището и таза, неуточнена

 

S40 Повърхностна травма на раменния пояс и мишницата

S40 Повърхностна травма на раменния пояс и мишницата

S40.0 Контузия на раменния пояс и мишницата

S40.7 Множествени повърхностни травми на раменния пояс и мишницата

S40.8 Други повърхностни травми на раменния пояс и мишницата

S40.9 Повърхностна травма на раменния пояс и мишницата, неуточнена

 

S41 Открита рана на раменния пояс и мишницата

S41 Открита рана на раменния пояс и мишницата

S41.0 Открита рана на раменния пояс

S41.1 Открита рана на мишницата

S41.7 Множествени открити рани на раменния пояс и мишницата

S41.8 Открита рана на друга и неуточнена част на раменния пояс

 

S42 Счупване на ниво раменен пояс и мишница

S42 Счупване на ниво раменен пояс и мишница

S42.0 Счупване на ключицата

S42.1 Счупване на лопатката

S42.2 Счупване на горния край на раменната кост (хумерус)

S42.3 Счупване на тялото [диафиза] на раменната кост

S42.4 Счупване на долния край на хумеруса

S42.7 Множествени счупвания на ключицата, лопатката и раменната кост

S42.8 Счупване на други части на раменния пояс и мишницата

S42.9 Счупване на неуточнена част на раменния пояс

 

S43 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на раменния пояс

S43 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на раменния пояс

S43.0 Изкълчване на раменна става

S43.1 Изкълчване на акромиоклавикуларна става

S43.2 Изкълчване на стерноклавикуларна става

S43.3 Изкълчване на друга и неуточнена част на раменния пояс

S43.4 Навяхване и разтягане на раменна става

S43.5 Навяхване и разтягане на акромиоклавикуларната става

S43.6 Навяхване и разтягане на стерноклавикуларната става

S43.7 Навяхване и разтягане на други и неуточнени части от раменния пояс

 

S44 Травма на нервите на ниво раменен пояс и мишница

S44 Травма на нервите на ниво раменен пояс и мишница

S44.0 Травма на нервус улнарис на ниво мишница

S44.1 Травма на нервус медианус на ниво мишница

S44.2 Травма на лъчевия нерв на ниво мишница

S44.3 Травма на нервус аксиларис

S44.4 Травма на кожно-мускулен нерв

S44.5 Травма на кожнен сензорен нерв на ниво раменен пояс и мишница

S44.7 Травми на няколко нерва на ниво раменен пояс и мишница

S44.8 Травма на други нерви на ниво раменен пояс и мишница

S44.9 Травма на неуточнен нерв на ниво раменен пояс и мишница

 

S45 Травма на кръвоносните съдове на ниво раменен пояс и мишница

S45 Травма на кръвоносните съдове на ниво раменен пояс и мишница

S45.0 Травма на аксиларната артерия

S45.1 Травма на брахиалната артерия

S45.2 Травма на аксиларната или брахиалната вена

S45.3 Травма на повърхностните вени на ниво раменен пояс и мишница

S45.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво раменен пояс и мишница

S45.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво раменен пояс и мишница

S45.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво раменен пояс и мишница

 

S46 Травма на мускулите и сухожилията на ниво раменен пояс и мишница

S46 Травма на мускулите и сухожилията на ниво раменен пояс и мишница

S46.0 Травма на сухожилията на ротаторните мускули на мишницата

S46.1 Травма на мускулите и сухожилията на дългата главичка на двуглавия мускул

S46.2 Травма на мускулите и сухожилията на други части от двуглавия мускул

S46.3 Травма на мускулите и сухожилията на триглавия мускул

S46.7 Травма на няколко мускула и сухожилия на ниво раменен пояс и мишница

S46.8 Травма на други мускули и сухожилия на ниво раменен пояс и мишница

S46.9 Травма на неуточнени мускули и сухожилия на ниво раменен пояс и мишница

 

S47 Смазване на раменния пояс и мишницата

S47 Смазване на раменния пояс и мишницата

 

S48 Травматична ампутация на раменния пояс и мишницата

S48 Травматична ампутация на раменния пояс и мишницата

S48.0 Травматична ампутация на ниво раменна става

S48.1 Травматична ампутация на ниво между раменната и лакътната става

S48.9 Травматична ампутация на раменния пояс и мишницата на неуточнено ниво

 

S49 Други и неуточнени травми на раменния пояс и мишницата

S49 Други и неуточнени травми на раменния пояс и мишницата

S49.7 Множествени травми на раменния пояс и мишницата

S49.8 Други уточнени травми на раменния пояс и мишницата

S49.9 Травма на раменния пояс и мишницата, неуточнена

 

S50 Повърхностна травма на предмишницата

S50 Повърхностна травма на предмишницата

S50.0 Контузия на лакътя

S50.1 Контузия на друга и неуточнена част на предмишницата

S50.7 Множествени повърхностни травми на предмишницата

S50.8 Други повърхностни травми на предмишницата

S50.9 Повърхностна травма на предмишницата, неуточнена

 

S51 Открита рана на предмишницата

S51 Открита рана на предмишницата

S51.0 Открита рана на лакътя

S51.7 Множествени открити рани на предмишницата

S51.8 Открита рана на други части на предмишницата

S51.9 Открита рана на неуточнена част на предмишницата

 

S52 Счупване на костите на предмишницата

S52 Счупване на костите на предмишницата

S52.0 Счупване на горния край на лакътната кост

S52.1 Счупване на горния край на лъчевата кост

S52.2 Счупване на тялото [диафиза] на лакътната кост

S52.3 Счупване на тялото [диафиза] на лъчевата кост

S52.4 Съчетано счупване на диафизите на лакътната и лъчевата кост

S52.5 Счупване на долния край на лъчевата кост

S52.6 Съчетано счупване на долните краища на лакътната и лъчевата кост

S52.7 Множествени счупвания на костите на предмишницата

S52.8 Счупване на други части на костите на предмишницата

S52.9 Счупване на неуточнена част на костите на предмишницата

 

S53 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на лакътната става

S53 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на лакътната става

S53.0 Изкълчване на главичката на лъчевата кост

S53.1 Изкълчване на лакътната става, неуточнено

S53.2 Травматично скъсване на колатералните връзки на радиуса

S53.3 Травматично скъсване на колатералните връзки на улната

S53.4 Навяхване и разтягане на ставния апарат на лакътната става

 

S54 Травма на нервите на ниво предмишница

S54 Травма на нервите на ниво предмишница

S54.0 Травма на лакътния нерв на ниво предмишница

S54.1 Травма на нервус медианус на ниво предмишница

S54.2 Травма на нервус радиалис на ниво предмишница

S54.3 Травма на кожно-сензорния нерв на ниво предмишница

S54.7 Травма на няколко нерва на ниво предмишница

S54.8 Травма на други нерви на ниво предмишница

S54.9 Травма на неуточнен нерв на ниво предмишница

 

S55 Травма на кръвоносните съдове на ниво предмишница

S55 Травма на кръвоносните съдове на ниво предмишница

S55.0 Травма на улнарната артерия на ниво предмишница

S55.1 Травма на радиалната артерия на ниво предмишница

S55.2 Травма на вените на ниво предмишница

S55.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво предмишница

S55.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво предмишница

S55.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво предмишница

 

S56 Травма на мускулите и сухожилията на ниво предмишница

S56 Травма на мускулите и сухожилията на ниво предмишница

S56.0 Травма на флексорните мускули и сухожилия на палеца на ниво предмишница

S56.1 Травма на флексорните мускули и сухожилия на друг(-и) пръст(-и) на ниво предмишница

S56.2 Травма на друг флексорен мускул и сухожилие на ниво предмишница

S56.3 Травма на екстензорните или абдукторните мускули и сухожилия на палеца на ниво предмишница

S56.4 Травма на екстензорните мускули и сухожилия на друг(-и) пръст(-и) на ниво предмишница

S56.5 Травма на друг екстензорен мускул и сухожилие на ниво предмишница

S56.7 Травма на няколко мускула и сухожилия на ниво предмишница

S56.8 Травма на други и неуточнени мускули и сухожилия на ниво предмишница

 

S57 Смазване на предмишницата

S57 Смазване на предмишницата

S57.0 Смазване на лакътя

S57.8 Смазване на други части на предмишницата

S57.9 Смазване на неуточнена част на предмишницата

 

S58 Травматична ампутация на предмишницата

S58 Травматична ампутация на предмишницата

S58.0 Травматична ампутация на ниво лакът

S58.1 Травматична ампутация на ниво между лакътя и китката

S58.9 Травматична ампутация на предмишницата на неуточнено ниво

 

S59 Други и неуточнени травми на предмишницата

S59 Други и неуточнени травми на предмишницата

S59.7 Множествени травми на предмишницата

S59.8 Други уточнени травми на предмишницата

S59.9 Травма на предмишницата, неуточнена

 

S60 Повърхностна травма на китката и дланта

S60 Повърхностна травма на китката и дланта

S60.0 Контузия на пръст(-и) на ръката без увреждане на ноктите

S60.1 Контузия на пръст(-и) на ръката с увреждане на ноктите

S60.2 Контузия на други части на китката и дланта

S60.7 Множествени повърхностни травми на китката и дланта

S60.8 Други повърхностни травми на китката и дланта

S60.9 Повърхностна травма на китката и дланта, неуточнена

 

S61 Открита рана на китката и дланта

S61 Открита рана на китката и дланта

S61.0 Открита рана на пръст(-и) на ръката без увреждане на ноктите

S61.1 Открита рана на пръст(-и) на ръката с увреждане на ноктите

S61.7 Множествени открити рани на китката и дланта

S61.8 Открита рана на други части на китката и дланта

S61.9 Открита рана на неуточнена част на китката и дланта

 

S62 Счупване на ниво китка и длан

S62 Счупване на ниво китка и длан

S62.0 Счупване на ладиевидната кост на китката

S62.1 Счупване на друга(-и) кост(-и) на дланта

S62.2 Счупване на първа метакарпална кост

S62.3 Счупване на друга метакарпална кост

S62.4 Множествени счупвания на метакарпални кости

S62.5 Счупване на палеца на ръката

S62.6 Счупване на друг пръст на ръката

S62.7 Множествени счупвания на пръсти

S62.8 Счупване на друга и неуточнена част на китката и дланта

 

S63 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво китка и длан

S63 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво китка и длан

S63.0 Изкълчване на китката

S63.1 Изкълчване на пръсти на ръката

S63.2 Множествени изкълчвания на пръстите на ръката

S63.3 Травматично скъсване на връзките на китката и дланта

S63.4 Травматично скъсване на връзките на пръст на нивото на метакарпофалангеалната и интерфалангеалната става(-и)

S63.5 Навяхване и разтягане на ставите на ниво китка

S63.6 Навяхване и разтягане на ставите на ниво пръст(-и)

S63.7 Навяхване и разтягане на ставния апарат на други и неуточнени части на ръката

 

S64 Травма на нервите на ниво китка и длан

S64 Травма на нервите на ниво китка и длан

S64.0 Травма на лакътния нерв на ниво китка и длан

S64.1 Травма на нервус медианус на ниво китка и длан

S64.2 Травма на нервус радиалис на ниво китка и длан

S64.3 Травма на дигитален нерв на палеца

S64.4 Травма на дигитален нерв на друг пръст

S64.7 Травма на няколко нерва на ниво китка и длан

S64.8 Травма на други нерви на ниво китка и длан

S64.9 Травма на неуточнен нерв на ниво китка и длан

 

S65 Травма на кръвоносните съдове на ниво китка и длан

S65 Травма на кръвоносните съдове на ниво китка и длан

S65.0 Травма на лакътната артерия на ниво китка и длан

S65.1 Травма на лъчевата артерия на ниво китка и длан

S65.2 Травма на повърхностната палмарна дъга на дланта

S65.3 Травма на дълбоката палмарна дъга на дланта

S65.4 Травма на кръвоносен(-ни) съд(-ове) на палеца

S65.5 Травма на кръвоносен(-ни) съд(-ове) на друг пръст

S65.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво китка и длан

S65.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво китка и длан

S65.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво китка и длан

 

S66 Травма на мускулите и сухожилията на ниво китка и длан

S66 Травма на мускулите и сухожилията на ниво китка и длан

S66.0 Травма на дългия флексорен мускул и сухожилие на палеца на ниво китка и длан

S66.1 Травма на флексорен мускул и сухожилие на друг пръст на ниво китка и длан

S66.2 Травма на екстензорен мускул и сухожилие на палеца на ниво китка и длан

S66.3 Травма на екстензорен мускул и сухожилие на друг пръст на ниво китка и длан

S66.4 Травма на вътрешен мускул и сухожилие на палеца на ниво китка и длан

S66.5 Травма на вътрешен мускул и сухожилие на друг пръст на ниво китка и длан

S66.6 Травма на няколко флексорни мускула и сухожилия на ниво китка и длан

S66.7 Травма на няколко екстензорни мускула и сухожилия на ниво китка и длан

S66.8 Травма на други мускули и сухожилия на ниво китка и длан

S66.9 Травма на неуточнени мускули и сухожилия на ниво китка и длан

 

S67 Смазване на китката и дланта

S67 Смазване на китката и дланта

S67.0 Смазване на палеца и друг(-и) пръст(-и) на ръката

S67.8 Смазване на друга и неуточнена част на китката и дланта

 

S68 Травматична ампутация на китката и дланта

S68 Травматична ампутация на китката и дланта

S68.0 Травматична ампутация на палеца на ръката (пълна)(частична)

S68.1 Травматична ампутация на друг пръст на ръката (пълна)(частична)

S68.2 Травматична ампутация на два и повече пръста на ръката (пълна)(частична)

S68.3 Съчетана травматична ампутация на (част от) пръст(-и) и други части на китката и дланта

S68.4 Травматична ампутация на ръката на ниво китка

S68.8 Травматична ампутация на други части на китката и дланта

S68.9 Травматична ампутация на китката и дланта на неуточнено ниво

 

S69 Други и неуточнени травми на китката и дланта

S69 Други и неуточнени травми на китката и дланта

S69.7 Множествени травми на китката и дланта

S69.8 Други уточнени травми на китката и дланта

S69.9 Травма на китката и дланта, неуточнена

 

S70 Повърхностна травма в областта на тазобедрената става и бедрото

S70 Повърхностна травма в областта на тазобедрената става и бедрото

S70.0 Контузия в областта на тазобедрената става

S70.1 Контузия на бедрото

S70.7 Множествени повърхностни травми в областта на тазобедрената става и бедрото

S70.8 Други повърхностни травми в областта на тазобедрената става и бедрото

S70.9 Повърхностна травма в областта на тазобедрената става и бедрото, неуточнена

 

S71 Открита рана в областта на тазобедрената става и бедрото

S71 Открита рана в областта на тазобедрената става и бедрото

S71.0 Открита рана в областта на тазобедрената става

S71.1 Открита рана на бедрото

S71.7 Множествени открити рани в областта на тазобедрената става и бедрото

S71.8 Открита рана на други и неуточнени части на тазовия пояс

 

S72 Счупване на бедрената кост

S72 Счупване на бедрената кост

S72.0 Счупване на бедрената шийка

S72.1 Пертрохантерно счупване

S72.2 Субтрохантерна фрактура

S72.3 Счупване на тялото [диафиза] на бедрената кост

S72.4 Счупване на долния край на бедрената кост

S72.7 Множествени счупвания на бедрената кост

S72.8 Счупвания на други части на бедрената кост

S72.9 Счупване на неуточнена част на бедрената кост

 

S73 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на тазобедрената става и тазовия пояс

S73 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на тазобедрената става и тазовия пояс

S73.0 Изкълчване на бедрото

S73.1 Навяхване и разтягане на ставния апарат на тазобедрената става

 

S74 Травма на нервите на ниво тазобедрена става и бедро

S74 Травма на нервите на ниво тазобедрена става и бедро

S74.0 Травма на седалищния нерв на ниво тазобедрена става и бедро

S74.1 Травма на нервус феморалис на ниво тазобедрена става и бедро

S74.2 Травма на кожно-сензорния нерв на ниво тазобедрена става и бедро

S74.7 Травма на няколко нерва на ниво тазобедрена става и бедро

S74.8 Травма на други нерви на ниво тазобедрена става и бедро

S74.9 Травма на неуточнен нерв на ниво тазобедрена става и бедро

 

S75 Травма на кръвоносните съдове на ниво тазобедрена става и бедро

S75 Травма на кръвоносните съдове на ниво тазобедрена става и бедро

S75.0 Травма на бедрената артерия

S75.1 Травма на бедрената вена

S75.2 Травма на vena saphena magna на ниво тазобедрена става и бедро

S75.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво тазобедрена става и бедро

S75.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво тазобедрена става и бедро

S75.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво тазобедрена става и бедро

 

S76 Травма на мускулите и сухожилията в областта на тазобедрената става и бедрото

S76 Травма на мускулите и сухожилията в областта на тазобедрената става и бедрото

S76.0 Травма на мускулите и сухожилията в областта на тазобедрената става

S76.1 Травма на четириглавия мускул и сухожилията му

S76.2 Травма на аддукторния мускул и сухожилията му

S76.3 Травма на мускулите и сухожилията от задната мускулна група на ниво бедро

S76.4 Травма на други и неуточнени мускули и сухожилия на ниво бедро

S76.7 Травма на няколко мускула и сухожилия на ниво тазобедрена става и бедро

 

S77 Смазване в областта на тазобедрената става и бедрото

S77 Смазване в областта на тазобедрената става и бедрото

S77.0 Смазване в областта на тазобедрената става

S77.1 Смазване на бедрото

S77.2 Смазване в областта на тазобедрената става и бедрото

 

S78 Травматична ампутация в областта на тазобедрената става и бедрото

S78 Травматична ампутация в областта на тазобедрената става и бедрото

S78.0 Травматична ампутация на ниво тазобедрена става

S78.1 Травматична ампутация на ниво между тазобедрената и коленната става

S78.9 Травматична ампутация в областта между тазобедрената става и бедрото на неуточнено ниво

 

S79 Други и неуточнени травми в областта на тазобедрената става и бедрото

S79 Други и неуточнени травми в областта на тазобедрената става и бедрото

S79.7 Множествени травми в областта на тазобедрената става и бедрото

S79.8 Други уточнени травми в областта на тазобедрената става и бедрото

S79.9 Травма в областта на тазобедрената става и бедрото, неуточнена

 

S80 Повърхностна травма на подбедрицата

S80 Повърхностна травма на подбедрицата

S80.0 Контузия на коляното

S80.1 Контузия на други и неуточнени части на подбедрицата

S80.7 Множествени повърхностни травми на подбедрицата

S80.8 Други повърхностни травми на подбедрицата

S80.9 Повърхностна травма на подбедрицата, неуточнена

 

S81 Открита рана на подбедрицата

S81 Открита рана на подбедрицата

S81.0 Открита рана на коляното

S81.7 Множествени открити рани на подбедрицата

S81.8 Открита рана на други части на подбедрицата

S81.9 Открита рана на подбедрицата с неуточнена локализация

 

S82 Счупване на костите на подбедрицата, включително и на глезена

S82 Счупване на костите на подбедрицата, включително и на глезена

S82.0 Счупване на пателата

S82.1 Счупване на горния край на тибията (голям пищял)

S82.2 Счупване на тялото [диафиза] на тибията

S82.3 Счупване на дисталната част на тибията

S82.4 Счупване само на фибулата

S82.5 Счупване на вътрешния [медиален] малеолус

S82.6 Счупване на външен [латерален] малеолус

S82.7 Множествени счупвания на подбедрицата

S82.8 Счупвания на други части на подбедрицата

S82.9 Счупване на неуточнена част на подбедрицата

 

S83 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на коляното

S83 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на коляното

S83.0 Изкълчване на пателата

S83.1 Изкълчване на коляното

S83.2 Прясно скъсване на мениска

S83.3 Прясно скъсване на ставния хрущял на коляното

S83.4 Изкълчване, навяхване и разтягане на (външна) (вътрешна) колатерална ставна връзка на коляното

S83.5 Изкълчване, навяхване и разтягане на (предна) (задна) кръстовидна ставна връзка на коляното

S83.6 Изкълчване, навяхване и разтягане на други и неуточнени елементи на коленната става

S83.7 Травма на няколко структури на коляното

 

S84 Травма на нервите на ниво подбедрица

S84 Травма на нервите на ниво подбедрица

S84.0 Травма на тибиалния нерв на ниво подбедрица

S84.1 Травма на нервус перунеус на ниво подбедрица

S84.2 Травма на кожния сензорен нерв на ниво подбедрица

S84.7 Травма на няколко нерва на ниво подбедрица

S84.8 Травма на други нерви на ниво подбедрица

S84.9 Травма на неуточнен нерв на ниво подбедрица

 

S85 Травма на кръвоносните съдове на ниво подбедрица

S85 Травма на кръвоносните съдове на ниво подбедрица

S85.0 Травма на подколенната артерия

S85.1 Травма на A.Tibialis (предна)(задна)

S85.2 Травма на A.Peronealis

S85.3 Травма на vena saphena magna на ниво подбедрица

S85.4 Травма на малката vena saphena на ниво подбедрица

S85.5 Травма на vena poplitea

S85.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво подбедрица

S85.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво подбедрица

S85.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво подбедрица

 

S86 Травма на мускулите и сухожилията на ниво подбедрица

S86 Травма на мускулите и сухожилията на ниво подбедрица

S86.0 Tравма на Ахилесовото сухожилие

S86.1 Травма на друг(-и) мускул(-и) и сухожилие(-я) от задната мускулна група на ниво подбедрица

S86.2 Травма на мускул(-и) и сухожилие(-я) от предната мускулна група на ниво подбедрица

S86.3 Tравма на мускул(-и) и сухожилие(-я) от групата на перонеуса на ниво подбедрица

S86.7 Tравма на няколко мускула и сухожилия на ниво подбедрица

S86.8 Tравма на други мускули и сухожилия на ниво подбедрица

S86.9 Tравма на неуточнени мускули и сухожилия на ниво подбедрица

 

S87 Смазване на подбедрицата

S87 Смазване на подбедрицата

S87.0 Смазване на коленната става

S87.8 Смазване на друга и неуточнена част на подбедрицата

 

S88 Травматична ампутация на подбедрицата

S88 Травматична ампутация на подбедрицата

S88.0 Травматична ампутация на ниво коляно

S88.1 Травматична ампутация на ниво между коляното и глезена

S88.9 Травматична ампутация на подбедрицата на неуточнено ниво

 

S89 Други и неуточнени травми на подбедрицата

S89 Други и неуточнени травми на подбедрицата

S89.7 Множествени травми на подбедрицата

S89.8 Други уточнени травми на подбедрицата

S89.9 Травма на подбедрицата, неуточнена

 

S90 Повърхностна травма в областта на глезена и стъпалото

S90 Повърхностна травма в областта на глезена и стъпалото

S90.0 Контузия на глезена

S90.1 Контузия на пръст(-и) на стъпалото без увреждане на ноктите

S90.2 Контузия на пръст(-и) на стъпалото с увреждане на ноктите

S90.3 Контузия на други и неуточнени части на стъпалото

S90.7 Множествени повърхностни травми на глезена и стъпалото

S90.8 Други повърхностни травми на глезена и стъпалото

S90.9 Повърхностна травма на глезена и стъпалото, неуточнена

 

S91 Открита рана в областта на глезена и стъпалото

S91 Открита рана в областта на глезена и стъпалото

S91.0 Открита рана в областта на глезена

S91.1 Открита рана на пръст(-и) на стъпалото без увреждане на ноктите

S91.2 Открита рана на пръст(-и) на стъпалото с увреждане на ноктите

S91.3 Открита рана на други части на стъпалото

S91.7 Mножествени открити рани на глезена и стъпалото

 

S92 Счупване на стъпалото без счупване на глезена

S92 Счупване на стъпалото без счупване на глезена

S92.0 Счупване на петната кост

S92.1 Счупване на талуса

S92.2 Счупване на други тарзални кости

S92.3 Счупване на метатарзална кост

S92.4 Счупване на палеца на стъпалото

S92.5 Счупване на друг пръст на стъпалото

S92.7 Множествени счупвания на стъпалото

S92.9 Счупване на стъпалото, неуточнено

 

S93 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво глезен и стъпало

S93 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво глезен и стъпало

S93.0 Изкълчване на глезенната става

S93.1 Изкълчване на пръст(-и) на стъпалото

S93.2 Скъсване на ставните връзки на ниво глезен и стъпало

S93.3 Изкълчване на други и неуточнени части на стъпалото

S93.4 Навяхване и разтягане на ставните връзки на глезена

S93.5 Навяхване и разтягане на ставния апарат на пръст (-и) на стъпалото

S93.6 Навяхване и разтягане на други и неуточнени части от стъпалото

 

S94 Травма на нервите на ниво глезен и стъпало

S94 Травма на нервите на ниво глезен и стъпало

S94.0 Травма на плантарния [латерален] нерв

S94.1 Травма на плантарния [медиален] нерв

S94.2 Травма на дълбокия нервус перонеус на ниво глезен и стъпало

S94.3 Травма на кожния сензорен нерв на ниво глезен и стъпало

S94.7 Травма на няколко нерва на ниво глезен и стъпало

S94.8 Травма на други нерви на ниво глезен и стъпало

S94.9 Травма на неуточнен нерв на ниво глезен и стъпало

 

S95 Травма на кръвоносните съдове на ниво глезен и стъпало

S95 Травма на кръвоносните съдове на ниво глезен и стъпало

S95.0 Травма на артерия дорзалис педис

S95.1 Травма на артерия плантарис педис

S95.2 Травма на дорзалната вена на стъпалото

S95.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво глезен и стъпало

S95.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво глезен и стъпало

S95.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво глезен и стъпало

 

S96 Травма на мускулите и сухожилията на ниво глезен и стъпало

S96 Травма на мускулите и сухожилията на ниво глезен и стъпало

S96.0 Травма на дългия флексорен мускул на пръст и сухожилията му на ниво глезен и стъпало

S96.1 Травма на дългия екстензорен мускул на пръст и сухожилията му на ниво глезен и стъпало

S96.2 Травма на вътрешния мускул и сухожилието му на ниво глезен и стъпало

S96.7 Травма на няколко мускула и сухожилия на ниво глезен и стъпало

S96.8 Травма на други мускули и сухожилия на ниво глезен и стъпало

S96.9 Травма на неуточнен мускул и сухожилие на ниво глезен и стъпало

 

S97 Смазване в областта на глезена и стъпалото

S97 Смазване в областта на глезена и стъпалото

S97.0 Смазване на глезена

S97.1 Смазване на пръст(-и) на стъпалото

S97.8 Смазване на други части на глезена и стъпалото

 

S98 Травматична ампутация на ниво глезен и стъпало

S98 Травматична ампутация на ниво глезен и стъпало

S98.0 Травматична ампутация на стъпалото на ниво глезен

S98.1 Травматична ампутация на един пръст от стъпалото

S98.2 Травматична ампутация на два или повече пръста от стъпалото

S98.3 Травматична ампутация на други части от стъпалото

S98.4 Травматична ампутация на стъпалото на неуточнено ниво

 

S99 Други и неуточнени травми на глезена и стъпалото

S99 Други и неуточнени травми на глезена и стъпалото

S99.7 Множествени травми на глезена и стъпалото

S99.8 Други уточнени травми на глезена и стъпалото

S99.9 Травма на глезена и стъпалото, неуточнена

 

T00 Повърхностни травми, обхващащи няколко области от тялото

T00 Повърхностни травми, обхващащи няколко области от тялото

T00.0 Повърхностни травми на шията

T00.1 Повърхностни травми на гръдния кош, корема, седалището и таза

T00.2 Повърхностни травми на няколко области от горен крайник(-ци)

T00.3 Повърхностни травми на няколко области на долен(-ни) крайник(-ци)

T00.6 Повърхностни травми на няколко области от горен(-ни) и долен(-ни) крайник(-ци)

T00.8 Други съчетани повърхностни травми, обхващащи няколко области от тялото

T00.9 Множествени повърхностни травми, неуточнени

 

T01 Открити рани, обхващащи няколко области от тялото

T01 Открити рани, обхващащи няколко области от тялото

T01.0 Открити рани на главата и шията

T01.1 Открити рани на гръдния кош, корема, седалището и таза

T01.2 Открити рани на няколко области от горен(-ни) крайник(-ци)

T01.3 Открити рани на няколко области на долен(-ни) крайник(-ци)

T01.6 Открити рани на няколко области от горен(-ни) и долен(-ни) крайник(-ци)

T01.8 Други съчетани открити рани, обхващащи няколко области от тялото

T01.9 Множествени открити рани, неуточнени

 

T02 Счупвания, обхващащи няколко области от тялото

T02 Счупвания, обхващащи няколко области от тялото

T02.0 Счупвания в областта на главата и шията

T02.1 Счупвания в областта на гръдния кош, корема, седалището и таза

T02.2 Счупвания, обхващащи няколко области на единия горен крайник

T02.3 Счупвания, обхващащи няколко области на единия долен крайник

T02.4 Счупвания, обхващащи няколко области на двата горни крайника

T02.5 Счупвания, обхващащи няколко области от двата долни крайника

T02.6 Счупвания, обхващащи няколко области от горен(-ни) и долен(-ни) крайник(-ци)

T02.7 Счупвания, обхващащи гръдния кош, седалището, таза и крайник(-ци)

T02.8 Други съчетани счупвания, обхващащи няколко области от тялото

T02.9 Множествени счупвания, неуточнени

 

T03 Изкълчвания, навяхвания и разтягания, обхващащи няколко области от тялото

T03 Изкълчвания, навяхвания и разтягания, обхващащи няколко области от тялото

T03.0 Изкълчвания, навяхвания и разтягания, обхващащи областта на главата и шията

T03.1 Изкълчвания, навяхвания и разтягания на гръдния кош, седалището и таза

T03.2 Изкълчвания, навяхвания и разтягания на няколко области от горен(-ни) крайник(-ци)

T03.3 Изкълчвания, навяхвания и разтягания на няколко области от долен(-ни) крайник(-ци)

T03.4 Изкълчвания, навяхвания и разтягания на няколко области на горен(-ни) и долен(-ни) крайник(-ци)

T03.8 Други съчетания на изкълчвания, навяхвания и разтягания на няколко области от тялото

T03.9 Множествени изкълчвания, навяхвания и разтягания, неуточнени

 

T04 Смазвания, обхващащи няколко области от тялото

T04 Смазвания, обхващащи няколко области от тялото

T04.0 Смазвания на главата и шията

T04.1 Смазвания на гръдния кош, областта на корема, седалището и таза

T04.2 Смазвания на няколко области от горен(-ни) крайник(-ци)

T04.3 Смазвания на няколко области от долен(-ни) крайник(-ци)

T04.4 Смазвания на няколко области от горен(-ни) и долен(-ни) крайник(-ци)

T04.7 Смазвания на гръден кош, корем, седалище, таз и крайник(-ци)

T04.8 Други съчетания на смазвания на няколко области от тялото

T04.9 Множествени смазвания, неуточнени

 

T05 Травматични ампутации, обхващащи няколко области от тялото

T05 Травматични ампутации, обхващащи няколко области от тялото

T05.0 Травматична ампутация на двете китки

T05.1 Травматична ампутация на китката на едната ръка в съчетание с aмпутация на другата ръка на всяко ниво, освен на китката

T05.2 Травматична ампутация на двете ръце на всяко ниво

T05.3 Травматична ампутация на двете стъпала

T05.4 Травматична ампутация на едното стъпало в съчетание с ампутация на другия крак на всяко ниво, освен на стъпалото

T05.5 Травматична ампутация на двата долни крайника на всяко ниво

T05.6 Травматична ампутация на горен и долен крайник, всякаква комбинация [на всяко ниво]

T05.8 Травматични ампутации, обхващащи други области от тялото в различни комбинации

T05.9 Множествени травматични ампутации, неуточнени

 

T06 Други травми, обхващащи няколко области от тялото, некласифицирани другаде

T06 Други травми, обхващащи няколко области от тялото, некласифицирани другаде

T06.0 Травми на главния мозък и черепните нерви в съчетание с травми на гръбначния мозък и други нерви на ниво шия

T06.1 Травми на нервите и на гръбначния мозък с включване на няколко други области от тялото

T06.2 Травми на нервите с включване на няколко области от тялото

T06.3 Травми на кръвоносните съдове с включване на няколко области от тялото

T06.4 Травми на мускулите и сухожилията с включване на няколко области от тялото

T06.5 Травми на органите на гръдния кош в съчетание с травми на органите на коремната кухина и таза

T06.8 Други уточнени травми с включване на няколко области от тялото

 

T07 Множествени травми, неуточнени

T07 Множествени травми, неуточнени

 

T08 Счупване на гръбначния стълб на неуточнено ниво

T08 Счупване на гръбначния стълб на неуточнено ниво

 

T09 Други травми на гръбначния стълб и тялото на неуточнено ниво

T09 Други травми на гръбначния стълб и тялото на неуточнено ниво

T09.0 Повърхностни травми на тялото на неуточнено ниво

T09.1 Открита рана на тялото на неуточнено ниво

T09.2 Изкълчване, навяхване и разтягане на стави и ставни връзки на неуточнено ниво на тялото

T09.3 Травма на гръбначния мозък на неуточнено ниво

T09.4 Травма на неуточнени нерви, коренчета на гръбначния мозък и нервните сплитове на тялото

T09.5 Травма на неуточнени мускули и сухожилия на тялото

T09.6 Травматична ампутация на тялото на неуточнено ниво

T09.8 Други уточнени травми на тялото на неуточнено ниво

T09.9 Неуточнена травма на тялото на неуточнено ниво

 

T10 Счупване на горен крайник на неуточнено ниво

T10 Счупване на горен крайник на неуточнено ниво

 

T11 Други травми на горен крайник на неуточнено ниво

T11 Други травми на горен крайник на неуточнено ниво

T11.0 Повърхностна травма на горен крайник на неуточнено ниво

T11.1 Открита рана на горен крайник на неуточнено ниво

T11.2 Изкълчване, навяхване и разтягане на неуточнена става и ставна връзка на горен крайник на неуточнено ниво

T11.3 Травма на неуточнен нерв на горен крайник на неуточнено ниво

T11.4 Травма на неуточнен кръвоносен съд на горен крайник на неуточнено ниво

T11.5 Травма на неуточнени мускули и сухожилия на горен крайник на неуточнено ниво

T11.6 Травматична ампутация на горен крайник на неуточнено ниво

T11.8 Други уточнени травми на горен крайник на неуточнено ниво

T11.9 Неуточнена травма на горен крайник на неуточнено ниво

 

T12 Счупване на долен крайник на неуточнено ниво

T12 Счупване на долен крайник на неуточнено ниво

 

T13 Други травми на долен крайник на неуточнено ниво

T13 Други травми на долен крайник на неуточнено ниво

T13.0 Повърхностна травма на долен крайник на неуточнено ниво

T13.1 Открита рана на долен крайник на неуточнено ниво

T13.2 Изкълчване, навяхване и разтягане на неуточнена става и ставна връзка на долен крайник на неуточнено ниво

T13.3 Травма на неуточнен нерв на долен крайник на неуточнено ниво

T13.4 Травма на неуточнен кръвоносен съд на долен крайник на неуточнено ниво

T13.5 Травма на неуточнени мускули и сухожилия на долен крайник на неуточнено ниво

T13.6 Травматична ампутация на долен крайник на неуточнено ниво

T13.8 Други уточнени травми на долен крайник на неуточнено ниво

T13.9 Неуточнена травма на долен крайник на неуточнено ниво

 

T14 Травма с неуточнена локализация

T14 Травма с неуточнена локализация

T14.0 Повърхностна травма на неуточнена област от тялото

T14.1 Открита рана на неуточнена област от тялото

T14.2 Счупване в неуточнена област от тялото

T14.3 Изкълчване, навяхване и разтягане на неуточнена област от тялото

T14.4 Травма на нерв (нерви) в неуточнена област от тялото

T14.5 Травма на кръвоносен(-ни) съд(-ове) в неуточнена област от тялото

T14.6 Травма на мускули и сухожилия в неуточнена област от тялото

T14.7 Смазване и травматична ампутация на неуточнена област от тялото

T14.8 Други травми на неуточнена област от тялото

T14.9 Травма, неуточнена

 

T15 Чуждо тяло във външното око

T15 Чуждо тяло във външното око

T15.0 Чуждо тяло в роговицата

T15.1 Чуждо тяло в конюнктивалния сак

T15.8 Чуждо тяло в друга или в няколко части на външното око

T15.9 Чуждо тяло в неуточнена част на външното око

 

T16 Чуждо тяло в ухото

T16 Чуждо тяло в ухото

 

T17 Чуждо тяло в дихателните пътища

T17 Чуждо тяло в дихателните пътища

T17.0 Чуждо тяло в назалния синус

T17.1 Чуждо тяло в ноздрите

T17.2 Чуждо тяло във фаринкса

T17.3 Чуждо тяло в ларинкса

T17.4 Чуждо тяло в трахеята

T17.5 Чуждо тяло в бронхите

T17.8 Чуждо тяло в друга или в няколко части на дихателните пътища

T17.9 Чуждо тяло в неуточнена част на дихателните пътища

 

T18 Чуждо тяло в храносмилателния тракт

T18 Чуждо тяло в храносмилателния тракт

T18.0 Чуждо тяло в устата

T18.1 Чуждо тяло в хранопровода

T18.2 Чуждо тяло в стомаха

T18.3 Чуждо тяло в тънкото черво

T18.4 Чуждо тяло в колона

T18.5 Чуждо тяло в ануса и ректума

T18.8 Чуждо тяло в друга или няколко части на храносмилателния тракт

T18.9 Чуждо тяло в неуточнена част на храносмилателния тракт

 

T19 Чуждо тяло в пикочо-половите пътища

T19 Чуждо тяло в пикочо-половите пътища

T19.0 Чуждо тяло в уретрата

T19.1 Чуждо тяло в пикочния мехур

T19.2 Чуждо тяло във вулвата и влагалището

T19.3 Чуждо тяло в уретера (всяка част)

T19.8 Чуждо тяло в друга или няколко части на пикочо-половите пътища

T19.9 Чуждо тяло в неуточнена част от пикочо-половите пътища

 

T20 Термични и химични изгаряния на главата и шията

T20 Термични и химични изгаряния на главата и шията

T20.0 Термично изгаряне на главата и шията, неуточнена степен

T20.1 Термично изгаряне на главата и шията, първа степен

T20.2 Термично изгаряне на главата и шията, втора степен

T20.3 Термично изгаряне на главата и шията, трета степен

T20.4 Химично изгаряне на главата и шията, неуточнена степен

T20.5 Химично изгаряне на главата и шията, първа степен

T20.6 Химично изгаряне на главата и шията, втора степен

T20.7 Химично изгаряне на главата и шията, трета степен

 

T21 Термични и химични изгаряния на тялото

T21 Термични и химични изгаряния на тялото

T21.0 Термично изгаряне на тялото, неуточнена степен

T21.1 Термично изгаряне на тялото, първа степен

T21.2 Термично изгаряне на тялото, втора степен

T21.3 Термично изгаряне на тялото, трета степен

T21.4 Химично изгаряне на тялото, неуточнена степен

T21.5 Химично изгаряне на тялото, първа степен

T21.6 Химично изгаряне на тялото, втора степен

T21.7 Химично изгаряне на тялото, трета степен

 

T22 Термични и химични изгаряния в областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

T22 Термични и химични изгаряния в областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

T22.0 Термично изгаряне от неуточнена степен в областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

T22.1 Термично изгаряне от първа степен в областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

T22.2 Термично изгаряне от втора степен в областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

T22.3 Термично изгаряне от трета степен в областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

T22.4 Химично изгаряне от неуточнена степен на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

T22.5 Химично изгаряне от първа степен в областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

T22.6 Химично изгаряне от втора степен в областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

T22.7 Химично изгаряне от трета степен в областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта

 

T23 Термични и химични изгаряния на китката и дланта

T23 Термични и химични изгаряния на китката и дланта

T23.0 Термично изгаряне от неуточнена степен на китката и дланта

T23.1 Термично изгаряне от първа степен на китката и дланта

T23.2 Термично изгаряне от втора степен на китката и дланта

T23.3 Термично изгаряне от трета степен на китката и дланта

T23.4 Химично изгаряне от неуточнена степен на китката и дланта

T23.5 Химично изгаряне от първа степен на китката и дланта

T23.6 Химично изгаряне от втора степен на китката и дланта

T23.7 Химично изгаряне от трета степен на китката и дланта

 

T24 Термични и химични изгаряния в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

T24 Термични и химични изгаряния в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

T24.0 Термично изгаряне от неуточнена степен в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

T24.1 Термично изгаряне от първа степен в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

T24.2 Термично изгаряне от втора степен в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

T24.3 Термично изгаряне от трета степен в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

T24.4 Химично изгаряне от неуточнена степен в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

T24.5 Химично изгаряне от първа степен в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

T24.6 Химично изгаряне от втора степен в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

T24.7 Химично изгаряне от трета степен в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

 

T25 Термични и химични изгаряния в областта на глезена и стъпалото

T25 Термични и химични изгаряния в областта на глезена и стъпалото

T25.0 Термично изгаряне от неуточнена степен в областта на глезена и стъпалото

T25.1 Термично изгаряне от първа степен в областта на глезена и стъпалото

T25.2 Термично изгаряне от втора степен в областта на глезена и стъпалото

T25.3 Термично изгаряне от трета степен в областта на глезена и стъпалото

T25.4 Химично изгаряне от неуточнена степен в областта на глезена и стъпалото

T25.5 Химично изгаряне от първа степен в областта на глезена и стъпалото

T25.6 Химично изгаряне от втора степен в областта на глезена и стъпалото

T25.7 Химично изгаряне от трета степен в областта на глезена и стъпалото

 

T26 Термични и химични изгаряния, ограничени в областта на окото и придатъците му

T26 Термични и химични изгаряния, ограничени в областта на окото и придатъците му

T26.0 Термично изгаряне на клепача и периокуларната област

T26.1 Термично изгаряне на корнеята и конюнктивалния сак

T26.2 Термично изгаряне, водещо до разкъсване и разрушаване на очната ябълка

T26.3 Термично изгаряне на други части на окото и придатъците му

T26.4 Термично изгаряне на окото и придатъците му с неуточнена локализация

T26.5 Химично изгаряне на клепача и околоочната област

T26.6 Химично изгаряне на корнеята и конюнктивалния сак

T26.7 Химично изгаряне, водещо до разкъсване и разрушаване на очната ябълка

T26.8 Химично изгаряне на други части на окото и придатъците му

T26.9 Химично изгаряне на окото и придатъците му с неуточнена локализация

 

T27 Термични и химични изгаряния на дихателните пътища

T27 Термични и химични изгаряния на дихателните пътища

T27.0 Термично изгаряне на ларинкса и трахеята

T27.1 Термично изгаряне, включващо ларинкса, трахеята и белия дроб

T27.2 Термично изгаряне на други части от дихателния тракт

T27.3 Термично изгаряне на дихателните пътища с неуточнена локализация

T27.4 Химично изгаряне на ларинкса и трахеята

T27.5 Химично изгаряне на ларинкса, трахеята и белия дроб

T27.6 Химично изгаряне на други части от дихателните пътища

T27.7 Химично изгаряне на дихателните пътища с неуточнена локализация

 

T28 Термични и химични изгаряния на други вътрешни органи

T28 Термични и химични изгаряния на други вътрешни органи

T28.0 Термично изгаряне на устата и фаринкса

T28.1 Термично изгаряне на хранопровода

T28.2 Термично изгаряне на други части от храносмилателния тракт

T28.3 Термично изгаряне на вътрешни пикочо-полови органи

T28.4 Термично изгаряне на други и неуточнени вътрешни органи

T28.5 Химично изгаряне на устата и ларинкса

T28.6 Химично изгаряне на хранопровода

T28.7 Химично изгаряне на други части от храносмилателния тракт

T28.8 Химично изгаряне на вътрешни пикочо-полови органи

T28.9 Химично изгаряне на други и неуточнени вътрешни органи

 

T29 Термични и химични изгаряния на няколко области от тялото

T29 Термични и химични изгаряния на няколко области от тялото

T29.0 Термични изгаряния от неуточнена степен на няколко области от тялото

T29.1 Термични изгаряния, не повече от първа степен, на няколко области от тялото

T29.2 Термични изгаряния, не повече от втора степен, на няколко области от тялото

T29.3 Термични изгаряния, с посочване макар и само на едно изгаряне от трета степен, на няколко области от тялото

T29.4 Химични изгаряния от н