2.2. Нормативни актове на ЕС

1МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ И РЕГЛАМЕНТ НА ЕС

  1. КОНВЕНЦИИ

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И БИОМЕДИЦИНАТА (Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 26 февруари 2003 г. – ДВ, бр. 21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г.)Обн. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005 г

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ(Ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г. – ДВ, бр. 66 от 1992 г. В сила за Република България от 7 септември 1992 г.)

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 26 януари 2012 г. – ДВ, бр. 12 от 2012 г. В сила за Република България от 21 април 2012 г.)Обн. ДВ. бр.37 от 15 Май 2012г.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И БИОМЕДИЦИНАТА ОТНОСНО ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ОРГАНИ И ТЪКАНИ ОТ ЧОВЕШКИ ПРОИЗХОД(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 16 август 2006 г. – ДВ, бр. 70 от 2006 г. В сила за Република България от 1 февруари 2007 г.)Обн. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г.Допълнена с Протокол № 2 от 06.05.1963 г., изменена с Протокол № 3 от 06.05.1963 г., Протокол № 5 от 20.01.1966 г., Протокол № 8 от 19.03.1985 г.Обн. ДВ. бр.80 от 2 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г., попр. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.

  1. РЕГЛАМЕНТИ ЕС

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1062/2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 4 АВГУСТ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМНО ПРОУЧВАНЕ НА ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В БИОЦИДИ, ПОСОЧЕНИ В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 528/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1252/2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 28 МАЙ 2014 ГОДИНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НАСОКИТЕ ЗА ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ЗА АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 357/2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ ЗА ЕФИКАСНОСТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 492/2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 7 МАРТ 2014 ГОДИНА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 528/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА БИОЦИДИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 622/2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИЯ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1290/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В „ХОРИЗОНТ 2020 — РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (2014—2020 Г.)“ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1568/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 ЮЛИ 2003 ГОДИНА ОТНОСНО ПОДПОМАГАНЕТО НА БОРБАТА СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА (HIV/СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ), ДЪЛЖАЩИ СЕ НА БЕДНОСТТА В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3677/90 НА СЪВЕТА ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ С ЦЕЛ ДА СЕ ОГРАНИЧИ ОТКЛОНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ВЕЩЕСТВА ЗА НЕЗАКОННО ПРОИЗВОДСТВО НА НАРКОТИЧНИ И ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1176/2008 НА СЪВЕТА ОТ 27 НОЕМВРИ 2008 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 713/2005 НА СЪВЕТА ЗА НАЛАГАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНО ИЗРАВНИТЕЛНО МИТО ВЪРХУ ВНОСА НА НЯКОИ АНТИБИОТИЦИ С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗХОД ОТ ИНДИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2008 НА КОМИСИЯТА ОТ 24 НОЕМВРИ 2008 ГОДИНА ОТНОСНО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА И ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1394/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 13 НОЕМВРИ 2007 ГОДИНА ОТНОСНО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА МОДЕРНА ТЕРАПИЯ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО И НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1920/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ (ПРЕРАБОТЕН)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1924/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА ОТНОСНО ХРАНИТЕЛНИ И ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ХРАНИТЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2049/2005 НА КОМИСИЯТА ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 ГОДИНА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО ПО СИЛАТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ПРАВИЛА ОТНОСНО ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИ И ПОЛУЧАВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ОТ СТРАНА НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 297/95 НА СЪВЕТА ОТ 10 ФЕВРУАРИ 1995 ГОДИНА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 469/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 МАЙ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО СЕРТИФИКАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКРИЛА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 470/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 МАЙ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ НА ОБЩНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ СТОЙНОСТИ НА ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ ФАРМАКОЛОГИЧНОАКТИВНИ СУБСТАНЦИИ В ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2377/90 НА СЪВЕТА И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2001/82/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА – (ТЕКСТ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 507/2006 НА КОМИСИЯТА ОТ 29 МАРТ 2006 Г. ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА УПОТРЕБА В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, КОИТО ВЛИЗАТ В ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 658/2007 НА КОМИСИЯТА ОТ 14 ЮНИ 2007 ГОДИНА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ САНКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА НЯКОИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА, ИЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 668/2009 НА КОМИСИЯТА ОТ 24 ЮЛИ 2009 ГОДИНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1394/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА И СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО И НЕКЛИНИЧНИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА МОДЕРНА ТЕРАПИЯ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 31 МАРТ 2004 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ НА ОБЩНОСТТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА И ВЕТЕРИНАРНА УПОТРЕБА И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 73/2008 НА СЪВЕТА ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ТЕХНОЛОГИЧНА ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 816/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17 МАЙ 2006 Г. ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИ ПО ПАТЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗНОС КЪМ ДЪРЖАВИТЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 851/2004 ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТ 21 АПРИЛ 2004 ГОДИНА ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1228/2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 17 НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ И ОТКАЗ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА НЯКОИ ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ХРАНИТЕ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1238/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2658/87 ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОБЛАГАНЕТО С МИТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ АКТИВНИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ СЪСТАВКИ, НОСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНО НЕПАТЕНТНО НАИМЕНОВАНИЕ (INN) НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, И ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГОТОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 207/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 9 МАРТ 2012 ГОДИНА ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 231/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 9 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОБАВКИТЕ В ХРАНИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ II И III КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 282/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 11 МАРТ 2014 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕТА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА СЪЮЗА В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО (2014—2020 Г.) И ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ № 1350/2007/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 379/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 3 МАЙ 2012 ГОДИНА ОТНОСНО ОТКАЗ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА НЯКОИ ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ХРАНИТЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕТЕНЦИИТЕ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ И ДО РАЗВИТИЕТО И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 420/2011 НА КОМИСИЯТА ОТ 29 АПРИЛ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1881/2006 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА НЯКОИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИТЕ – (ТЕКСТ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 536/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО КЛИНИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА, И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 2001/20/ЕО (ТЕКСТ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 609/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 12 ЮНИ 2013 ГОДИНА ОТНОСНО ХРАНИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА, ХРАНИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ И ЗАМЕСТИТЕЛИТЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИЯ ХРАНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 658/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАЙ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ТАКСИТЕ, ДЪЛЖИМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ФАРМАКОЛОГИЧНА БДИТЕЛНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 686/2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 20 ЮНИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 983/2009 И (ЕС) № 384/2010 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЯКОИ ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАСТИТЕЛНИТЕ СТЕРОЛИ И РАСТИТЕЛНИТЕ СТАНОЛИ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА НИВОТО НА LDL-ХОЛЕСТЕРОЛА В КРЪВТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 712/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 3 АВГУСТ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2008 ОТНОСНО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА И ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 722/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 АВГУСТ 2012 ГОДИНА ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ДИРЕКТИВА 90/385/ЕИО НА СЪВЕТА И ДИРЕКТИВА 93/42/ЕИО НА СЪВЕТА, СВЪРЗАНИ С АКТИВНИТЕ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И С МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВЕДЕНИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪКАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 520/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 19 ЮНИ 2012 ГОДИНА ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ФАРМАКОЛОГИЧНАТА БДИТЕЛНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ В РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И В ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

 

  1. ДИРЕКТИВИ ЕС

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/105/ЕИО ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА ОТНОСНО ПРОЗРАЧНОСТТА НА МЕРКИТЕ, РЕГУЛИРАЩИ ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА УПОТРЕБА ОТ ЧОВЕКА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ОБХВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДИРЕКТИВА 2001/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 4 АПРИЛ 2001 Г ОТНОСНО СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОВИТЕ,ПОДЗАКОНОВИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДОБРАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА

ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 НОЕМВРИ 2001 ГОДИНА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА ОТНОСНО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА.

ДИРЕКТИВА 2003/94/ЕО НА КОМИСИЯТА ОТ 8 ОКТОМВРИ 2003 ГОДИНА ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИНЦИПИ И НАСОКИ ЗА ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА И ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ

ДИРЕКТИВА 2004/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 31 МАРТ 2004 ГОДИНА ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕТО НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДАРЯВАНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО, КОНТРОЛА, ПРЕРАБОТВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЧОВЕШКИ ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

ДИРЕКТИВА 2005/36/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2005 ГОДИНА ОТНОСНО ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 7 ЮЛИ 2010 ГОДИНА ОТНОСНО СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИТЕ ОРГАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ДИРЕКТИВА 2011/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 9 МАРТ 2011 ГОДИНА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ДИРЕКТИВА 2011/62/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 8 ЮНИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА ОТНОСНО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННА УПОТРЕБА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА НАВЛИЗАНЕТО НА ФАЛШИФИЦИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В ЗАКОННАТА ВЕРИГА НА ДОСТАВКА

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/25/ЕС НА КОМИСИЯТА ОТ 9 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБМЕН МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЧОВЕШКИ ОРГАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/52/ЕС НА КОМИСИЯТА ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРИЗНАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ПРЕДПИСАНИЯ, ИЗДАДЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

 

01.12.2015