2.1.3. Медицински стандарти

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ

ПО ЧЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Медицинските стандарти касаят дейността на всички лечебни заведения в РБ,независимо дали имат договор със НЗОК.

Голяма част от тях са нови,но по същата специалност са действували предходни стандарти ,отменени при приемането на новите.

 

СПИСЪК КЪМ 31.11.2015 г.- 54 стандарта .

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 31 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ„Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2014г.

НАРЕДБА № 2 ОТ 25 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КАРДИОЛОГИЯ„Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 10 Август 2012г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“Обн. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КАРДИОХИРУРГИЯ“ Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.66 от 24 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 3 ОТ 8 МАЙ 2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ Обн. ДВ. бр.43 от 14 Май 2013г

НАРЕДБА № 3 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ПЕДИАТРИЯ“Обн. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г

НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 72 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 25 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „МИКРОБИОЛОГИЯ„Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.66 от 24 Август 2010г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „УРОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 13 МАРТ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕФРОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

НАРЕДБА № 5 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ВИРУСОЛОГИЯ“Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

НАРЕДБА № 6 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА“ Обн. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 6 ОТ 5 МАРТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ Обн. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 2 Декември 2014г.

НАРЕДБА № 6 ОТ 29 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ“ Обн. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г.

НАРЕДБА № 6 ОТ 4 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КОЗМЕТИЧНА (ЕСТЕТИЧНА) ХИРУРГИЯ“Обн. ДВ. бр.41 от 22 Април 2008г., отм. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015 г.

НАРЕДБА № 6 ОТ 24 АВГУСТ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ“ Обн. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г. В сила от 01.01.2016 г.

НАРЕДБА № 8 ОТ 23 МАРТ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 9 ОТ 25 АПРИЛ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г

НАРЕДБА № 10 ОТ 4 МАРТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ Обн. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 11 ОТ 30 ЮНИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА“ Обн. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г

НАРЕДБА № 13 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕОНАТОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.

НАРЕДБА № 15 ОТ 13 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“ Обн. ДВ. бр.75 от 26 Август 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 15 ОТ 28 ЮЛИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „РЕВМАТОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

НАРЕДБА № 16 ОТ 4 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ Обн. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 17 ОТ 1 АВГУСТ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г.

НАРЕДБА № 18 ОТ 6 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., попр. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г., изм. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г.

НАРЕДБА № 18 ОТ 1 АВГУСТ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ИМУНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ“ Обн. ДВ. бр.70 от 22 Август 2014г.

НАРЕДБА № 19 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ„Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

НАРЕДБА № 21 ОТ 28 ЮНИ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.75 от 27 Август 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 21 ОТ 24 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“ Обн. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

НАРЕДБА № 23 ОТ 18 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ Обн. ДВ. бр.113 от 3 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 23 ОТ 25 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ“ Обн. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 24 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ПСИХИАТРИЯ“ Обн. ДВ. бр.78 от 7 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г

НАРЕДБА № 27 ОТ 30 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА“ Обн. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г

НАРЕДБА № 28 ОТ 20 ЮНИ 2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

НАРЕДБА № 28 ОТ 1 ЮЛИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“ Обн. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 30 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТ ПО „ЗЪБОТЕХНИКА“ Обн. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2004г.

НАРЕДБА № 30 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“ Обн. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г.

НАРЕДБА № 30 ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ СТАНДАРТ „МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.60 от 3 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 35 ОТ 8 ЮЛИ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“ Обн. ДВ. бр.59 от 28 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 36 ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОЧНИ БОЛЕСТИ Обн. ДВ. бр.66 от 24 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 37 ОТ 20 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕВРОХИРУРГИЯ“ Обн. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 38 ОТ 20 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА“ Обн. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г.

НАРЕДБА № 41 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА „МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА“ Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г.

НАРЕДБА № 41 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ“ Обн. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г.

НАРЕДБА № 41 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

НАРЕДБА № 42 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ“ Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010г.

НАРЕДБА № 44 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г

НАРЕДБА № 45 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „СПЕШНА МЕДИЦИНА“ Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г

НАРЕДБА № 46 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ“ Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

НАРЕДБА № 50 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОРАЛНА ХИРУРГИЯ“ Обн. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г.

НАРЕДБА № 51 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ Обн. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г.

НАРЕДБА № 52 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОРТОДОНТИЯ“ Обн. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––