2.1 Списък национални нормативни актове

Нормативни актове в здравеопазванетоПодзаконови нормативни актове, издавани от Министерския съвет

Поначало това са Наредби, приети с Постановления,като съдържанието е в наредбата а не в постановлението.

ВАЖНО : В практиката може да се констатират случаи,когато е издадено постановление въз основа делегация от законов текст,а той впоследствие е отменен или изменен. В такива случаи в законовите изменения не се предвижда отмяна на подзаконовия нормативен акт, а в много случаи Министерския съвет не осъществява отмяна на съответната Наредба. Тя се води действуваща,макар и вече да е при условията на липсваща компетнтност. Такива примери даваме в приложението т.н. “черен списък “

СПИСЪЦИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОМПЛЕКСНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДИАЛИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ Приета с ПМС № 195 от 29.10.1999 г. Обн. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ.Приета с ПМС № 283 от 03.12.2010 г. Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ“ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ „БАКАЛАВЪР“ И „МАГИСТЪР“ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

В сила от учебната 2014/2015 г.Приета с ПМС № 143 от 05.06.2014 г.                                   Обн. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г.

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ „МАГИСТЪР“ И „БАКАЛАВЪР“ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“В сила от учебната 2006 – 2007 г.

Приета с ПМС № 215 от 18.08.2006 г.               Обн. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.87 от 7 Октомври 2008г.

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ФАРМАЦИЯ“ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“   

В сила от учебната 2005 – 2006 г.Приета с ПМС № 61 от 05.04.2005 г.

Обн. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.87 от 7 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г.

НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“

Приета с ПМС № 24 от 06.02.2006 г. Обн. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДИЕТИЧНИТЕ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ .

Приета с ПМС № 248 от 06.11.2002 г. Обн. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г.Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.41 от31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Приложение № 1 към ПМС № 267 от 12.12.2005 г.Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 25 ЯНУАРИ 1996 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 22 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 14 ЮЛИ 1995 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 31 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ИН ВИТРО ДИАГНОСТИЧНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 31 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА АКТИВНИ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 31 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 30А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО ТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ

Приета с ПМС № 364 от 23.12.2011 г.                         Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.74 от 23 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 4 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 18 МАЙ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

ЧЕРЕН СПИСЪК

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ЛЕКАРСТВАТА, МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИТЕ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, СТОЙНОСТТА НА КОИТО СЕ ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА    Приета с ПМС № 211 от 06.08.2004 г. Обн. ДВ. бр.73 от 20 Август 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 26 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г.                                                                                                          § 3. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2005 г.) Наредбата се приема на основание чл. 45, ал. 4 и 8 от Закона за здравното осигуряване                                                                   ЗЗО чл. 45 (8) отм. – ДВ, бр. 48 от 2015 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 13 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕДЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА УПОТРЕБА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРИ ПРОДАЖБАТА ИМ НА ДРЕБНО

НАРЕДБА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ И НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2007 г.Приета с ПМС № 254 от 30.11.2005 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето.

Раздел III.
Признаване на професионална квалификация по медицинска професия (Загл. изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.)

ЗЗ Чл. 194. (отм. – ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.)
Чл. 195. отм. – ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.)

…………………………………………………..

 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ДРУЖЕСТВАТА, НА КОИТО Е ИЗДАДЕНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Приета с ПМС № 193 от 22.10.1999 г. Обн. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 1999г.

ЗЗО Чл. 99. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

………………………………………………

 НАРЕДБА ЗА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ГРАНИЦАТА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА .

Приета с ПМС № 13 от 24.01.2003 г. Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2003г.

3. Наредбата се приема на основание чл. 49 от Закона за застраховането и чл. 90а от Закона за здравното осигуряване

ЗЗО Чл. 90а. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., отм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.