1.2. Органи с контролни функции

Регламент в системата на здравеопазванетоСТРУКТУРИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

 1. ОРГАНИ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ,СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 Разбираме контролът като нормативно определена система от : мониторинг ; задължителен контрол ; импровизиран /тематичен /контрол; контрол по сигнали /проверка /; задължителни предписания ; налагане на санкции; достъп до обществена информация по контрола.

 1. Общ контрол :

Народното събрание провежда т.н. “парламентарен контрол”,в пленарна зала по инициатива и запитвания от страна на народни представители.Повод за такава инициатива може да бъде доклад,сигнал, медийно отразено събитие, или наблюдения на народния представител,като няма ограничения.

Парламентарният контрол обикновено е в петъчния ден и отговорите и дебатите се изнасят на сайта на Народно събрание.

Народното събрание упражнява контрол и чрез народните представители в Комисия по здравеопазване, която дава становище ,гласува или отхвърля законопроекти. Комисията няма други правомощия.

Министерският съвет може да контролира дейността на държавните и смесените лечебни заведения,чрез правилниците по дейността им,доколкото не е прехвърлил тези функции на Министъра на здравеопазването. Министерският съвет може да упражнява контрол само чрез своите органи-Министър и зам.министри на здравеопазването ;Националния съвет на хората с увреждания; Комисията по прозрачност и др.

Министърът на здравеопазването има контролни функции по отношение четирите основни направления :

– По опазване здравето на нацията – изпълнението на програмите , финансирани от държавния бюджет,чрез държавния здравен инспектор и Регионалните здравни инспекции.

– По издаваните от него,подзаконови нормативни актове ,съответствието им със законите,и по задължението за проследяване приложението и ефектът им.

– По ръководството ,регламентът и дейността на лечебните заведения с държавно участие.

– По изпълнението на финансираните от държавния бюджет, здравни дейности .

Контролът е чрез : структури в минстерството / звената за вътрешен одит, дирекциите “Управление на лечебните заведения “ , “Лекарствена политика и др / ; структури на подчинение на Министъра- ИАМО, РЗИ , НСЦРЛП,

2.Контрол по лечението.

– Етични комисии на Българския лекарски съюз –по спазването на Хипократовата клетва.Комисиите са регионални.

 • Изпълнителна агенция “Медицински одит “към МЗ                             – по спазване медицински правила и качеството на лечението.
 • По предоставянето на здравни услуги,финансирани от НЗОК
 • По изпълнението на договорите за здравно застраховане Агенцията няма регионални структури .

– Регионална здравна инспекция към МЗ – по спазване изискванията за осъществяване дейността на лечебните заведения и на медицинските стандарти . Инспекциите /РЗИ/са само регионални структури ,които обединиха от 2011 г ,функциите на дотогавашните РЦЗ и РИОКОЗ които вече не съществуват.РЗИ контролират и за спазване изискванията по здравословна среда ,въздействия здравна закрила.

– Регионална здравноосигурителна каса към НЗОК – по спазване изискванията за хоспитализация и дехоспитализация и за алгоритмичните минимуми по   отчетена дейност. Независимо,че НЗОК и РЗОК са дефинирани като финансови структури, по изискваните от тях условия на лечение и медицинска документация може да се упражнява и медицински контрол.

 • Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ
 • по наличието, сроковете на годност,качеството, и режима на продажба на лекарствените продукти
 • по отклоненията при лекарствения отговор- лекарствена ефикасност и лекарствена безопасност.
 • По провеждането и резултатите от клинични проучвания
 • По съответствието и отклоненията при медицинските изделия

ИАЛ извършва проверки и контрол и по подадена от граждани информация

Изпълнителната агенция по трансплантация- върху всички дейности,свързани с трансплантациите на тъкани,органи и клетки,включитено и дейностите по асистирана репродукция.

3.Контрол по заплащането:

-РЗОК

 • за неизвършена но отчетена медицинска дейност по клинични пътеки /КП/.
 • За недопускане на плащания и доплащания от пациенти за дейности,финансирани от НЗОК-

– Национален съвет по цени и реимбурсиране към МС – за текущо съответствие цените на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, с най-ниската цена на производител в страните от ЕС.                                                                                                               – Изпълнителна агенция по лекарствата по продажните цени на лекарствата извън Позитивния лекарствен списък.

 • Национална агенция за приходите- по задълженията на работодател, за заплащане вноските за осигуряване .

Контрол по дейностите за хората с увреждания:

Агенция за хората с увреждания , Главна инспекция по труда Дирекция за национален строителен контрол,Изпълнителни агенции автомобилна и железопътна администрация, Агенция за социално подпомагане, Агенция за държавна финансова инспекция.

 

03.12.2015