Регламент в системата на здравеопазването

Регламент в системата на здравеопазванетоРЕГЛАМЕНТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Компетентност на органите

1.1.Вътрешно право

– Народното събрание е приело четирите главни закона в здравеопазването : Закон за здравето,Закон за здравното осигуряване,Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закон за лечебните заведения. Други закони,свързани със здравеопазването са Закон за медицинските изделия,Закон за трансплантациите и др.- приложение ЗАКОНИ

В законите са посочени : органът, на който се възлага изпълнението на съответния закон и органите,които следва да издадат подзаконови нормативни актове за прилагане и конкретизиране на законовите текстове         / Наредби /.

  • Министерския съвет с Постановления е приел една част от наредбите в здравеопазването- напр. тези,касаещи медицинската експертиза,Позитивния лекарствен списък, правото на достъп до лечение , правото на лечение в чужбина ,изискванията към медицинските изделия и към диетичните храни и др.-приложение МС наредби и правилници
  • Министърът на здравеопазването издава главната част от наредбите / в момента те са над 200 – приложение НАРЕДБИ.

Отклонения : Някои наредби се издават на основание различни законови основания; някои наредби са съвместни на две и повече министерства.

ВАЖНО : излизането от определената в законовия текст компетентност, означава нищожен подзаконов нормативен акт / или съответни текстове /. Прехвърляне на компетентност по издаване на подзаконов нормативен акт не се допуска.

Основания за отмяна на подзаконов   нормативен акт / или част от него /, са : Ако проектът не е публикуван на интернет страницата на МС или МЗ поне 2 седмици преди да се публикува в “Държавен вестник “ ;ако липсват мотиви към него;  ако противоречи на текст от закон или Конституцията или Регламент на ЕС, или на целите на съответните текстове,или създава ограничения,непредвидени в закон .

ВАЖНО : Не е нормативен акт ,този който не е публикуван в “Държавен вестник “. Ако все пак има такова действие,създава привидна правна действителност и се явява нищожен.

Съдебният контрол върху законите упражнява Конституционният съд, а по подзаконовите нормативни актове -Върховният административен съд.

Кое е нормативен акт ,е определено в Закона за нормативните актове.Така застава въпросът,какви са някои нетипични административни актове-с наименованията “ указания “, “ инструкции “ ,”изисквания “ , “методики “ и др.,издавани от Министерски съвет , Министерства и НЗОК. Квалификацията е необходима с оглед това кой може да ги подложи на съдебен контрол и пред кой съд. Повечето съществуващи такива актове,са нормативни- касаят неопределен кръг лица.По разграниченията виж “Съдебни решения “.

Нормативен акт е и ежегодния Национален рамков договор и приложенията към него.Медицинските стандарти също са нормативни актове,защото са утвърдени с Наредби на Министъра на здравеопазването . Приложение НРД и Приложение Медицински стандарти.

НЗОК не може самостоятелно да издава нормативни актове.

ВАЖНО : Когато се преглежда нормативен акт, изключително важни са разпоредбите в края му, наречени “Преходни и заключителни “. Те касаят нормативните дефиниции; действието /влизането в сила /; отговорникът по изпълнението ; изменения в други нормативни актове.

1.2. Право на ЕС

– Съветът на Европа е приел Договора за функционирането на Европейския съюз .

Нормативните актове на Европейския съюз с пряко приложение са Регламентите-на Парламента и Съвета ; на Комисията ; делегирани регламенти; регламенти по изпълнението .

Нормативните актове на Европейския съюз със задължително транспониране в националните законодателства са Директивите на Парламента и съвета и на Комисията . Свързаните със здравеопазването актове са в ПРИЛОЖЕНИЕ ПРАВО НА ЕС .

Задължителни за българските администрация и съдилища,са решенията на Европейската комисия, Европейския съд по правата на човека /Страсбург /.

  1. Състояние на регламента по здравеопазване,касаещ правата на гражданите .

2.1.Липсващ и непълен : примери

– Не е минал дори на първо четене,Закон за правата на пациента

– Липсват нормативни дефиниции на понятията “лекуващ лекар “ и “скъпоструващи лекарства “

– Няма Наредби на Министъра на здравеопазването за правото на гражданите при нужда от безплатни: кръвни продукти и на транспорт по медицински показания.

– Няма правила относно създаването и вида на медицинската документация относно лечението, а само такава за отчитане на дейност и заплащане от НЗОК.

2.2. Псевдорегламент

– Случаите,когато е отменен законов текст,но подзаконовия нормативен акт издаден въз основа на него не е отменен. Такъв пример е следният :

В Закона за здравното осигуряване до 14.04.2008 г в чл. 45 фигурираше ал. 4, съгласно която Министерски съвет има компетентност по определяне нивото на заплащане на лекарствените продукти за домашно лечение, заплащани от НЗОК. На това основание, с ПМС № 211/06.08.2004 г., Д.В. бр. 73/2004, изм. Д.в.бр.26/2005 и бр.92/13.11.2007 бе приета “Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК“/чл. 6 и пар. 2 и 3 от ПЗР / . Ал. 4 от чл. 45 ЗЗО е отменена /ДВ, бр. 31 от 2007г. в сила от 14.04.2008 г./, без да е отменена наредбата по издаденото ПМС № 211/06.08.2004. Към момента чл. 45 ал. 4 и ал. 8 от ЗЗО са с различни текстове, които не предвиждат такава компетентност на Министерския съвет.

–   В нормативен акт се съдържат текстове ,които противоречат на закон или регламент на ЕС,

Медицинска практика –задължения, съответствуващи на правата

3.1. По медицинското поведение при определено състояние – диагностика, лечение,проследяване в РБ не съществуват нормативни правила.   Кодекса за професионална етика на лекарите е всъщност само разширена Хипократова клетва.

3.2. Правила за конкретно медицинско поведение ,съществуват до известна степен в : някои медицински стандарти; в алгоритмите на клиничните пътеки ; консенсуси на медицински дружества ;ограниченията за предписване на лекарства ,съдържащи се в Кратка характеристика на лекарствения продукт.

3.3.При липса на адекватни:нормативен акт, на нормативно определени дефиниции и нормативноопределени задължения, липсват правата  –На информираност за състоянието и избор.

  • На правилно диагностициране и адекватно лечение.
  • На безплатни кръвни продукти и транспорт по медицински показания.
  • На палиативни грижи

– На нови,модерни и ефективни методи на лечение.

ВАЖНО : Ненужно приложено лечение не се санкционира ако не е довело непосредствено до увреждане на здравето.

ВАЖНО : Предоставеният карт бланш по лечението ,на лечебните заведения е с едно категорично ограничение при упражняването на лекарската професия-по чл. 123 и чл. 134 от Наказателния кодекс за немарливост и неполагане грижи.

  1. Възможности за въздействие върху регламента :

4.1. – Предложения за изменения и допълнения по наредби

4.2. – Становища по публикувани проекти на нови или изменение на закони , правилници и наредби

4.3.Чрез народните представители и омбудсмана : за промени в законите или за обявяване на противоконституционност на законови текстове.

4.4.Дела във Върховен административен съд за отмяна на текстове от подзаконови нормативни актове.- виж СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

 

4.4.По състоянието и приложението на регламента в практиката- констатации и информация в производства по :Закон за защита срещу дискриминация,Закон за защита на конкуренцията,Закон за защита на потребителите ,Закон за интеграция на хората с увреждания,Закон за достъп до обществена информация.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Правни знания са необходими не толкова по въпросите на лечението, а на тези касаещи заплащането на лечението.

НЗОК не заплаща диагностицирането,регистрирането,проследяването нито дори излекуването на пациент.:

Пациент по законова дефиниция не е болният човек, а този който е потърсил или на когото се оказва медицинска помощ.

Преди и извън това, той е само гражданин,независимо дали се нуждае от медицинска помощ.

И ЗАТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕ