Рецептурна книжка на хронично болния

Надзорът на НЗОК все още не е решил как да се плаща на болниците до 1 април 2016Рецептурна книжка на хронично болния

Рецептурната книжка на хронично болния се издава на задължително здравноосигурени лица, определени като хронично болни от заболявания по “Списък на заболяванията, за които се издава рецептурна книжка на хронично болния”, според Приложение в действащия Национален рамков договор.

  1. На здравноосигурено лице може да бъде издадена и заверена само една рецептурна книжка на хронично болния.

 

  1. Книжката се попълва от общопрактикуващия лекар, при когото здравноосигуреното лице е осъществило постоянен избор. Лекарят, при когото е осъществен временен избор от страна на здравноосигурения, няма право да издава “Рецептурна книжка на хронично болния”.

 

  1. Право да вписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в рецептурната книжка имат само: общопрактикуващият лекар, при когото здравноосигуреното лице е осъществило постоянен или временен избор, вписани в книжката, както и специалистът по профила на заболяванията, работещ в изпълнение на договор с НЗОК в извънболничната помощ.

 

  1. В документа могат да се вписват повече от 4 заболявания от “Списък на заболяванията, за които се издава рецептурна книжка на хронично болния”.

  2. Задължително здравноосигуреното лице е длъжно:

Да закупи и съхранява рецептурната книжка.

6.1 Да представи рецептурната книжка за попълване на общопрактикуващия лекар, при когото е направило постоянен избор.

6.2.Да завери в съответната РЗОК издадената и попълнена от общопрактикуващия лекар рецептурна книжка.

6.3. Да представя на общопрактикуващия лекар или на специалиста рецептурната книжка при предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

6.4. При получаване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, да представя в аптека, сключила договор с РЗОК: рецептурната книжка, два екземпляра от рецептурна бланка и документ за самоличност (за малолетните и поставените под пълно или ограничено запрещение се представя документ за самоличност на родител, настойник или попечител). В случай, че предписаният продукт се отпуска по протокол, трябва да се представи оригинал на заверения протокол, въз основа на който се издава рецептурната бланка, както и ксерокс копие от него.

6.5.  Да представи рецептурната книжка за вписване на личните данни на общопрактикуващия лекар, в случай на нов постоянен или временен (за над 1 месец) избор на личен лекар на територията на същата РЗОК. В този случай рецептурната книжка не се презаверява от РЗОК.

6.6.  В случай на нов постоянен избор на общопрактикуващ лекар на територията на друга РЗОК, да представи рецептурната книжка за нова заверка в поделенията на РЗОК или в РЗОК, където е направен изборът на общопрактикуващ лекар.

6.7.  Да уведоми незабавно поделенията на РЗОК или в РЗОК, където е направен избор на общопрактикуващ лекар, при загубване, кражба или унищожаване на рецептурната книжка, за да бъде заличен номерът й от регистъра на хронично болните. В тези случаи, както и при запълване на рецептурната книжка, се издава нова по описания ред.


  1. Общопрактикуващият лекар, при когото здравноосигуреното лице е осъществило постоянен избор е длъжен:

7.1.  Да попълни в рецептурната книжка при първоначално представяне: данните на хронично болния, практиката, личните си данни, заболяванията, за които се издава книжката.

При издаване на рецептурна книжка на чужденец, общопрактикуващият лекар задължително попълва и полетата, отнасящи се до:

  • Идентификационен номер на чужденеца – вписва се персоналният идентификационен номер на чужденеца.
  • Код на държавата – вписва се кодът на държавата.

7.2.  Да вписва в книжката на отделен ред всеки лекарствен продукт, медицинско изделие и диетична храна за специални медицински цели, изписани на рецептурна бланка “МЗ-НЗОК № 5”.

7.2.1. В случаите на издадена рецептурна бланка „МЗ-НЗОК № 5А” в рецептурната книжка се вписват предписаните продукти за всеки един отрязък поотделно. На отделен ред се записва всеки лекарствен продукт, медицинско изделие и диетична храна за специални медицински цели.

7.2.2. При желание от страна на общопрактикуващия лекар и при технологична възможност, вписване на предписаните продукти може да се извърши и чрез разпечатка от софуера на общопрактикуващия лекар. Разпечатаните страници следва да бъдат във формат и брой (до 16 бр.), идентичен с оригиналните страници на фабрично изработената рецептурна книжка, и надлежно прикрепени към съответната оригинална страница.

7.3. При издаване на рецепта за лица с издадени рецептурни книжки, в рецептурната бланка лекарят записва регистрационния номер на книжката. Рецептурни бланки, съдържащи предписания за заболявания, за които е задължително издаване на рецептурна книжка, не се приемат без записан регистрационен номер.

7.4.  Да предписва на рецептурна бланка лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели само за диагнози (МКБ-код), за които рецептурната книжка на хронично болния е заверена в съответната РЗОК (дата, подпис, печат).


  1.  Специалистът със специалност по профила на заболяванията, вписани в книжката е длъжен:

8.1. Да вписва в книжката на отделен ред всеки лекарствен продукт, медицинско изделие и диетична храна за специални медицински цели, изписани на рецептурна бланка “МЗ-НЗОК № 5”.

8.1.1. В случаите на издадена рецептурна бланка „МЗ-НЗОК № 5А” в рецептурната книжка се вписват предписаните продукти за всеки един отрязък поотделно. На отделен ред се записва всеки лекарствен продукт, медицинско изделие и диетична храна за специални медицински цели.

8.1.2. При желание от страна на специалиста по профила на заболяването и при технологична възможност, вписване на предписаните продукти може да се извърши и чрез разпечатка от софуера на специалиста. Разпечатаните страници следва да бъдат във формат и брой (до 16 бр.), идентичен с оригиналните страници на фабрично изработената рецептурна книжка, и надлежно прикрепени към съответната оригинална страница.

8.2. При издаване на рецепта за лица с издадени рецептурни книжки, в рецептурната бланка специалистът записва регистрационния номер на книжката. Рецептурни бланки, съдържащи предписания за заболяванията, за които е задължително издаване на рецептурна книжка, не се приемат без записан регистрационен номер.

8.3. Да предписва на рецептурна бланка лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели само за диагнози (МКБ-код), за които рецептурната книжка на хронично болния е заверена в съответната РЗОК (дата, подпис, печат).


  1. Лицето, отпускащо лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, вписани в рецептурната книжка, е длъжно:

9.1. Да свери данните от рецептурната книжка, рецептурните бланки – образци “МЗ-НЗОК” и документа за самоличност. При установено несъответствие рецептата не се изпълнява.

9.2.  Да отпуска лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели само за диагнози (МКБ-код), за които рецептурната книжка на хронично болния е заверена в съответната РЗОК (дата, подпис, печат).

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Забранени са всякакви поправки в рецептурната книжка.

Вписванията в нея се извършват само от лицата, посочени по-горе.

За неспазване на изброените по-горе задължения се носи имуществена, административна или наказателна отговорност.

При смърт на задължително здравноосигуреното лице, рецептурната книжка се предава в поделенията на РЗОК или в РЗОК в 30-дневен срок от близките на починалия или от общопрактикуващия лекар с цел заличаване в регистъра на хронично болните, получили рецептурна книжка.

При промяна на МКБ-кода, вписан в рецептурната книжка (добавяне на нов или заличаване на вече съществуващ), общопрактикуващият лекар нанася промяната, подписва се, поставя печат на лечебното заведение и уведомява РЗОК за отразяване на промяната в регистъра на хронично болните, получили рецептурна книжка. Книжката е валидна след заверяване от поделенията на РЗОК, след отразяване на промяната в регистъра на хронично болните, получили рецептурна книжка.

Длъжностните лица в РЗОК, извършващи заверка на рецептурни книжки, вписват ясно и четливо в празното поле между “дата на заверка” и “подпис на длъжностното лице” МКБ-кода на диагнозата/диагнозите, за която/които е извършена заверката на рецептурната книжка. РЗОК задължително поставя печат в съответното поле.

Рецептурна книжка се заверява само на здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права.

 

http://www.nhif.bg/web/guest/26?p_p_id=101_INSTANCE_m6BT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_m6BT_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_m6BT_urlTitle=%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_101_INSTANCE_m6BT_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2F26