Права и отговорности на задължително здравноосигурените лица /ЗЗОЛ/

 1. Права и отговорности на задължително здравноосигурените лица /ЗЗОЛ/ ЗЗОЛ не заплаща в аптеката такса за обработка на рецептата.
 2. ЗЗОЛ има правото да изисква от изпълнителя на медицинска помощ информация относно всички лекарства, които получава, по отношение на тяхното действие, странични ефекти, възможна алтернатива при частично платени лекарства.
 3. ЗЗОЛ има право да подава жалби, молби, сигнали, предложения в РЗОК по местоживеене и/или в техните местни поделения.
 4. ЗЗОЛ следва да следи 30-дневния срок на валидност на рецептата.
 5. ЗЗОЛ няма право да изисква подмяна на предписаните лекарства в аптеката.
 6. ЗЗОЛ носи солидарна отговорност с лекуващия лекар за провежданото лечение.
 7. При установено неспазване на предписаната терапевтична схема, по заверен протокол /ІА и ІВ/, комисиите имат право да откажат разглеждането на постъпили молби за следващ курс лечение.
 8. При установено неспазване на предписаната терапевтична схема по заверен протокол ІС, РЗОК има право да откаже заверка на протокол за следващ курс лечение.
 9. ЗЗОЛ е задължено да внася здравноосигурителните си вноски по ред и в срокове, определени в Закона за здравното осигуряване, в противен случай губи здравноосигурителните си права, които се възстановяват след внасяне на дължимите суми.
 10. ЗЗОЛ е длъжно да показва необходимите документи при получаване на лекарствата в аптеката, съгласно т.14.
 11. Препоръчва се на ЗЗОЛ да провери правилността на изписаните в рецептурната бланка и/или протокола лични данни, за да се предотврати повторното им издаване.
 12. Препоръчително е ЗЗОЛ, които имат хронични заболявания да се запишат в най-удобната за тях аптека, с което ще се гарантира своевременното осигуряване на необходимите им за месеца лекарства.
 13. ЗЗОЛ е длъжно:

– да закупи рецептурна книжка, в случаите когато това е необходимо и да я съхранява;

– да представи за попълване рецептурната книжка на ОПЛ, при който е осъществил постоянен избор;

– да представи за заверка рецептурната книжка в съответното поделение на РЗОК по местоживеене;

– да представя на ОПЛ или специалист книжката при предписване на лекарства;

– за получаване на предписаните лекарствени продукти да представя рецептурната книжка, рецептурна бланка – “МЗ-НЗОК-№5” и документ за самоличност /за малолетните и поставените под пълно или ограничено запрещение се представя документ за самоличност на родител, настойник или попечител/. В случаите, когато вписаните лекарства са изписани по протокол, се представя и протокола, заверен в РЗОК, както и копие от него, който остава в аптеката;

– да представя рецептурната книжка за нанасяне на данните на новоизбрания ОПЛ в случай на нов постоянен или временен /над 1 месец/ избор на ОПЛ на територията на същата РЗОК. В този случай рецептурната книжка не се презаверява от РЗОК;

– в случай на нов постоянен или временен избор на ОПЛ на територията на друга РЗОК, да представи рецептурната книжка за нова заверка в поделенията на РЗОК по местоживеене или в РЗОК;

– при промяна или добавяне на нов МКБ-код в рецептурната книжка, да я представи за нова заверка в поделенията на РЗОК по местоживеене или в РЗОК;

– при загубване, кражба или унищожаване на книжката да уведоми незабавно поделението на РЗОК по местоживеене или РЗОК за заличаването й от регистъра на хронично болните;

– при запълване на книжката, се издава нова по уточнения по-горе ред.

 1. Забранени са всякакви поправки и корекции от страна на ЗЗОЛ върху издаваните документи.

 

http://www.nhif.bg/web/guest/26?p_p_id=101_INSTANCE_m6BT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_m6BT_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_m6BT_urlTitle=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B7%D0%BE%D0%BB&_101_INSTANCE_m6BT_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2F26%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m6BT%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal