Права и задължения на пациента

Права и отговорности на задължително здравноосигурените лица /ЗЗОЛ/Права и задължения на пациента

· Права и задължения на задължително здравноосигурените лица
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР създава условия за гарантиране и упражняване на правата на здравноосигурените лица в съответствие с действащото законодателство в Република България.
Всички здравноосигурени граждани имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

· Нарушаване правата на здравноосигурените лица
При нарушаване на правата на задължително здравноосигурените лица, свързани с оказаната медицинска и дентална помощ от лекари, лекари по дентална медицина или лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, гражданите имат право да подават писмени жалби до директора на съответната районна здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) или до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – София 1407, ул. „Кричим” № 1. За изясняване на фактите, изложени в жалбата, се назначава проверка по документи на изпълнителя на медицинска помощ или на лечебното заведение, като жалбоподателят задължително се уведомява за резултатите.
За консултации и сигнали здравноосигурените граждани могат:
– да посетят приемните на РЗОК по местоживеене или да се обадят на телефоните за информация в отделите за работа с граждани;
– да посетят приемната на НЗОК (София 1407, ул. “Кричим” № 1) или да се обадят в
Здравноинформационния център на НЗОК на тел. 0800 14 800.

Вижте информационна брошура, издадена от НЗОК

КАК ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЗАПЛАТЕНА ОТ ЗДРАВНАТА КАСА