Потребителска такса

Потребителска таксаСъгласно чл. 37 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурените граждани заплащат за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната. За всеки ден болнично лечение потребителската такса е 2% от минималната работна заплата. Ако се налага пациентът да остане в болнично заведение повече от 10 дни в рамките на една година, той не заплаща потребителска такса за престоя си след 10-тия ден.

Когато на здравноосигурени лица(ЗЗОЛ) се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар, лекаря специалист или от лекаря по дентална медицина, и в лабораторията се взема биологичен материал, се заплаща цена за вземане на биологичен материал (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията). За тези медико-диагностични дейности съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от здравноосигуреното лице.
В случай че ЗЗОЛ заплаща цена за вземане на биологичен материал, лабораторията не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл.37 от ЗЗО. В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща цена за вземане на биологичен материал, ЗЗОЛ заплащат таксата по чл.37 от ЗЗО.
От заплащане на цена за вземане на биологичен материал се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

• Лица със заболявания, определени по списък към НРД;
• Малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;
• Неработещи членове на семейството, регистрирани в Бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение;
• Пострадали при/или по повод на отбраната на страната;
• Ветерани от войните, военноинвалиди;
• Задържани под стража или лишени от свобода;
• Социално слаби, получаващи помощи според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
• Лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия Правилник;
• Медицински специалисти (завършили медицински училища);
• Пациенти със злокачествени новообразувания;
• Бременни и родилки до 45 дни след раждането;
• Здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с тежка степен на намалена работоспособност, съгласно “Наредба за медицинска експертиза на работоспособността” / обн. ДВ, бр. 47 от 7.06.05 г./;

Съгласно промяна в Закона за здравното осигуряване, от 1 юли 2008 г., потребителска такса в размер на 1 лев за оказана извънболнична медицинска и дентална помощ заплащат лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете.

 

http://www.nhif.bg/web/guest/25