Как се възстановяват разходи за медицински услуги в чужбина? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |неделя, декември 15, 2019
Вие сте тук: Home » Моите права » Как се възстановяват разходи за медицински услуги в чужбина?
  • Последвайте ни:!

Как се възстановяват разходи за медицински услуги в чужбина? 

Пациентски организации, педиатри, родители и общественост се обединяват за създаването на Национална университетска детска болницаС двете ми деца бяхме в Италия за 10 дни. Детето ми падна и є се отвори голяма рана под брадичката. Ходихме при детски лекар, залепиха раната и платихме манипулацията. Издадоха ми документ, като ми обясниха, че с него ще ни се възстанови сумата за манипулацията в България. Да уточня, че нямахме здравн-осигурителна карта. Има ли начин да ми се възстанови сумата?

Галя Русева, гр. Пловдив

В случая имате право да подадете до управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заявление за възстановяване на извършени разходи за медицински услуги на територията на друга държава-членка на ЕС. Заявлението, заедно с приложената към него изискуема документация, може да подадете лично в Централното управление (ЦУ) на НЗОК (адрес: гр. София 1407, ул. “Кричим” №1), чрез РЗОК или по пощата (предвид характера на съдържащата се в заявлението информация, съветваме при изпращане по пощата да бъде използвано препоръчано писмо с обратна разписка).

Необходимите документи, които трябва да подадете за разглеждане от Комисията, са:

1. Писмено заявление по образец, утвърдено от управителя на НЗОК, от родител/настойник/ попечител, наричан по-нататък “титуляр по заявлението”, след предоставяне на документи, удостоверяващи представителността на лицето, ползвало медицинска помощ.

2. Копие от документ за самоличност на лицето, ползвало помощта, и/ или титуляра по заявлението и копие от задграничен паспорт за малолетни лица, саморъчно заверено с гриф “Вярно с оригинала” и гриф “Съгласен/а съм с направеното копие”.

3.Оригинал/и на фактура/и с превод на български език от лицензиран преводач и съответните платежни документи към тях, доказващи заплатената услуга (касов бон, извлечение от банкова сметка, платежно нареждане и др.), срещу които е заплатена получената медицинска помощ.

4. Копие на медицинска документация с превод на български език от лицензиран преводач, описваща заплатената медицинска помощ и периода на извършването й.

5. Копие от документ, издаден от банката в потвърждение на данните за личния IBAN номер на банкова сметка в български лева, на името на титуляра по заявлението, копието следва да е саморъчно заверено с гриф “Вярно с оригинала” и гриф “Съгласен/а съм с направеното копие”.

6. Нотариално заверено пълномощно от лицето, ползвало медицинската помощ, упълномощаващо лицето, което подава заявлението (в случаите, когато са различни).

На сайта на НЗОК – рубрика “Международни въпроси” – меню “Европейска интеграция” – линк “Възстановяване на разходи, заплатени от здравноосигурени граждани за оказана спешна и неотложно необходима медицинска помощ при престой в друга държава в ЕС”, са описани условията за възстановяване на такива разходи и документите, които трябва да представите. Там е публикувано и “Заявление за възстановяване на заплатени разходи за лечение в ЕС”, утвърдено от управителя на НЗОК, с възможност да се изтегли и попълни.

Трябва да имате предвид, че процедурата по възстановяване на разходите отнема време, тъй като компетентният здравен фонд (в случая НЗОК) изпраща документите до здравния фонд в държавата по получаване на помощта за уточняване на размера на сумата, която подлежи на възстановяване. Дали ще бъдат възстановени разходите или не, както и в какъв размер/процент, е изцяло в компетенцията на чуждата осигурителна институция.

За сметка на пациента остават всички потребителски такси и законово регламентирани доплащания, които се заплащат и от осигурените граждани в държавата по временния престой.

За допълнителни въпроси може да се обърнете към Дирекция “Европейски въпроси и координация на системите за социална сигурност” в ЦУ на НЗОК.

Източник: https://zdrave.to/

Добавете коментар