Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, юни 4, 2020
Вие сте тук: Home » Новини » Болници съдят здравната каса, икономисаните пари отишли за лекарства
  • Последвайте ни:!

Болници съдят здравната каса, икономисаните пари отишли за лекарства 

Болници съдят здравната каса, икономисаните пари отишли за лекарства

Ñîôèÿ (13 äåêåìâðè 2016)  Íàöèîíàëíèÿ ïðåñêëóá íà ÁÒÀ ñå ñúñòîÿ ñúâìåñòíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà Áúëãàðñêàòà áîëíè÷íà àñîöèàöèÿ è Íàöèîíàëíîòî ñäðóæåíèå íà ÷àñòíèòå áîëíèöè íà òåìà: Íåèçïëàòåíà íàäëèìèòíà äåéíîñò íà áîëíèöèòå è ðåøåíèåòî íà Íàäçîðíèÿ ñúâåò íà ÍÇÎÊ çà èçïîëçâàíå íà ðåçåðâà â ãîäèøíèÿ áþäæåò çà çàïëàùàíå íà ëåêàðñòâà. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Ïåòúð Êðúñòåâ (ÂØ)

Болници, членове на Българската болнична асоциация ще подадат жалба в Административния съд до дни, а Националното сдружение на частните болници вече е подало. Те предприемат тези действия в резултат на решението на Надзорния съвет на касата от 21 ноември, от което следва финансово-осигурителната институция да плати със средства от надсъбрани здравноосигурителни вноски в размер на 50.5 млн.лв. лекарства, но не и извършена болнична дейност. Това съобщиха представители на ощетените лечебни заведения и уточниха, че на практика няма да бъде платена надлимитната дейност.

„Над 50% от надлимитната дейност е предимно от случаи, приети по спешност, в които не могат да чакат и бъдат отлагани, уточни председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев. През януари, когато приключи финансовата година, Българският лекарски съюз също ще внесе жалба в съда за неизплащането на тези пари”, допълни той.

Очаква се до дни това да направят и общинските болници, които също са ощетени от неплащането на надлимитна дейност.

„Официално болничната система генерира огромни икономии, което се дължи на годишната, сезонна флуктуация в заболеваемостта. За дейност юли и август в най-големите регионални здравни каси на територията на страната-Пловдив, Варна и София бяха реализирани от порядъка на милиони икономии. Така около 50 млн. за болнична помощ за цяла България бяха спестени. Ние останахме тогава с впечатлението, че макар да нямаме право като отделни болници да прехвърляме тези икономии за следващия месец, когато дойде тежкото време за болниците-октомври, ноември,когато заболеваемостта естествено се повишава, реализираните надлимитни дейности ще бъдат заплатени. Оказа се обаче, че местните регионални здравноосигурителни каси от тази реализирана икономия нямат нито лев. Всичко е иззето на централно ниво. Ние питаме-какво се заплаща с тях?“, коментира председателят на Българската болнична асоциация д-р Иван Маджаров и увери, че пациенти не са връщани.

Източник:http://www.monitor.bg/a/view/75141-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

Добавете коментар