Публикуваха новото фармакотерапевтично ръководство за гастроентерологични заболявания

Публикуваха новото фармакотерапевтично ръководство за гастроентерологични заболявания

Публикуваха новото фармакотерапевтично ръководство за гастроентерологични заболяванияГастроентерологичните заболявания, извън неоплазмите на ГИТ, са социално значими заболявания. Ангажират населението в работоспособна възраст, свързани са с намалено качество на живота, сериозна заболеваемост, усложнения и повишена смъртност.

По информация на Националния център по обществено здраве и анализи, гастроентерологичните заболявания заемат четвърто място като причина за смърт у нас за периода от 2000 г до 2014 г. като през 2014 г честотата на смъртните случаи се изравнява с тази на заболяванията на белия дроб. Голяма част от заболяванията на ГИТ водят до дисплазия и развитие на карцином.

Профилактиката и лечението им заема важно място в здравните системи на страните от Европа и всички останали страни по света

Фармакотерапевтичните ръководства за лечение включват някои от гастроентерологичните заболявания, предимно тези, изискващи предимно медикаментозно лечение. Изработени са въз основа на утвърдените Национални препоръки (консенсуси) за диагноза, лечение и проследяване на тези заболявания на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, Българсака асоциация за изучаване на черния дроб и Българската асоциация за възпалителни чревни заболявания (2010 – 2015 г.).

Както те, така и фармакотерапевтичните ръководства за лечение на гастроентерологичните заболявания се базират на Европейските препоръки (консенсуси) и ръководства в областта на гастроентерологията. Съвместими са с NICE, френските, холандските и германски ръководства. Утвърдените български препоръки (консенсуси) за диагностика и лечение на гастроентерологичните заболявания са основа на алгоритмите за диагностиката и лечението в болничната и доболничната помощ на НЗОК.

Прилагат се следните фармако-терапевтични ръководства, съдържащи информация относно общата характеристиката на заболяванията, общи критериите за поставяне на диагноза и лекарствена терапия

1. Гастроезофагеална рефлуксна болест

2. Язвена болест

3. Диагностика и лечение на инфекцията с Helicobacter pylori

4. Остри кръвоизливи от горния гастроинтестинален тракт 3

5. Хронични възпалителни заболявания на червото – Болест на Крон и улцерозен колит

6. Хроничен панкреат и екзокринна панкеасна недостатъчност

7. Хронични заболявания на черния дроб – обща характеристика

8. Хронични вирусни хепатити – Хроничен хепатити В – Хроничен хепатит Д – Хроничен хепатит С

9. Токсичeн хепатит – Медикаментозен хепатит – Алкохолна чернодробна болест

10. Неалкохолна стеатозна болест

11. Автоимунни заболявания – Автоимунен хепатит – Първична билиарна цироза (първичен билиарен холангит) – Първичен склерозиращ холангит – Вариантни синдроми на автоимунните чернодробни болести

12. Генетични болести на черния дроб – Болест на Уилсън – Идеопатична хемохроматоза

13. Чернодробна цироза – усложнения – Портална хипертония – варици на хранопровода и стомаха, хипертензивна гастропатия – Асцит, рефрактерен асцит, спонтанен бактериален перитонит – Хепаторенален синдром – Чернодробна / портална енцефалопатия

14. Порфирии

15. Муковисцидоза – гастроентерологични аспекти

Източник:http://medicalnews.bg/2016/02/19/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8/

Leave a Reply