сряда, декември 6, 2023
HomeАнализиМистерията “доплащане за лекарства “

Мистерията “доплащане за лекарства “

Асен ГеоргиевМистерията “доплащане за лекарства “ започва от прокламираният от здравния министър социален ефект / а то така си и изглежда/ от въвеждането на таван на доплащане от пациентите . Никой министър да не сети досега, хем за пациента да е по-евтино, хем това да не е за сметка на НЗОК или държавата??!

Впоследствие обаче пациентски организации започнаха да изразяват притеснения за проблеми при лечението и за изчезване на лекарства. Официални лица им обясниха че няма да изчезнат лекарства и стига с това лобиране. Притесненията не спряха.

Същевременно по някаква причина обаче, някой с някого се е разбрал правилото за максимум 60 % доплащане над най-евтиното лекарство от една и съща лекарствена група, да се прилага не от първи декември 2015 а някъде през февруари 2016.

Чува се обаче, и че по някакъв начин пациентът щом толкова иска, ще декларира съгласие за по-високо доплащане.Тоест, хем има такова правило, хем все едно го няма.

ТА КАКВО СТАНА И СТАВА

– С Постановление № 323/ 20.11. 2015г е направено и публикувано в ДВ. бр.92 от 27.11. 2015г , допълнение на “Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти” / НУПРРРЦЛП/, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013. Там с нова алинея 5 в чл. 5 Министерският съвет всъщност задължава фармацевтите да не остойностяват по реда на чл. 31 от Наредба № 4 , лекарствени продукти, чиято цена, определена по реда на на чл. 8 надвишава стойността по чл 45 от НУПРРРЦЛП /до която НЗОК заплаща / с повече от 60 %.Тази разпоредба няма друг пряк адресат освен аптеките.

– Така в случай, когато е издадено предписание /рецепта /именно за такъв лекарствен продукт, фармацевтът в аптеката следва да го остойности и то именно до определената цена по реда на новата ал.5 , независимо че му е доставен на много по-висока цена.Ако не направи това, НЗОК вероятно няма да си затвори очите и няма да му го заплати , като декларация от пациента не помага.Така възможностите му са:1. да извършва разпродажба на загуба;2. да приеме реално /скрито /доплащане в нарушение на ал. 5 и съответно понесе санкцията по чл. 294 от ЗЛПХМ от 1000 до 5000 лв; 3. Да обяви че не разполага с такова лекарство и да прекрати договора си с НЗОК по отношение такива лекарства, като прати пациента да смятат с лекаря си цените и да дойде с друга рецепта.

– За лекуващите лекари тази разпоредба не налага задължения, а само раздвоението между предписването на   лекарство което няма да бъде отпуснато и обосновката за смяна на лекарствената терапия.Така   на практика Министерския съвет ще определи терапевтично поведение / лечение /.

НО ДА РЕЧЕМ ТОВА СА ВРЕМЕННИ СЪТРЕСЕНИЯ А ПОСЛЕ ???

– За търговците на едро с лекарства тази разпоредба също не   налага задължения, но е ясно, че няма аптека, която да купи от тях лекарство за 100 лева , пък да го продава за 20.Дистрибуторите от своя страна явно също няма да купуват и продават така.Но пък цените в Позитивния списък се реферират по най-ниската цена на официален производител в ЕС, и няма откъде да се купи по-евтино, под цена на производител.

Търговецът на едро и търговецът на дребно от друга страна, следва да осигурят необходимите количества лекарства по сключените договори с НЗОК , включително и тези лекарства, които са с регистрирани цени над новия максимум. Или да си прекратят договора с НЗОК за тях.

– Притежателят на разрешение за употреба на такъв лекарствен продукт, за които е предопределено да бъде търгуван на невъзможни цени / ПРУ в много малко случаи е същевременно и производител / , има две възможности : като поиска изключването на лекарството от Позитивния лекарствен списък или да го оттегли въобще от пазара или да поиска от Съвета по цени и реимбурсиране, регистрация на пределна цена и пациентът да го заплаща изцяло.

Но дори притежателят на разрешение за употреба   да продължи да поддържа статуса в ПЛС , след изтичането на шестмесечния срок по също новите т. 12 и 13 на чл. 36 ал.1 от НУПРРРЦЛП, предстои от м. юни, изключването от Позитивния списък на всички такива лекарства които не са включени в определения нов режим и съответно не са заплащани от НЗОК до необходимия обем. Тоест:нямало е намаление на цените- нямало е отпускане на лекарства- няма и занапред заплащане от НЗОК.

Пациентът, ако иска и може да си позволи да си запази или започне лечението с такова лекарство, ще трябва да го заплати изцяло. Ограничението да се начислява доплащане всъщност е забрана за по-голямо доплащане от него.

А ЗАЩО ПРАВЯТ МИНИСТЪРА И ПРАВИТЕЛСТВОТО ТАКАВА МЕЧЕШКА УСЛУГА НА ПАЦИЕНТИТЕ ?

– Ясно е, че тази акция ще изглежда като добрина за много малко време.

– Тези нови допълнения в наредбата не са основани на специфична към момента на издаването им, законова делегация или законов регламент.Те са инициатива на министъра, подкрепена от МС и сама за себе си- никой не ги задължава .

– На пръв поглед тази акция не касае разходите на НЗОК, която ще продължи да заплаща най-ниската цена на лекарство в група / или както казваме до цената на най-евтиния генерик/. Като се замислим обаче, намаление на разходите на НЗОК би се постигнало само при нелечение или заплащане на досега реимбурсирани от НЗОК лекарства , изцяло от пациента.Независимо дали от пропускане курс на лечение поради лутането по смяна на предписания, рецепти и протоколи или от лечение с лекарства извън Приложение 1, все ще има спестяване на разходи.

–   Ако някой си мисли, че това е провеждане на генерична политика, може да направи съпоставки. Ще дам за пример хормоналните препарати за домашно лечение за онкологични заболявания, включени в Приложение № 1 на ПЛС. В групата с ИНН наименование Анастрозол и АТС код L02BG02 са включени 8 лекарства , най-ниската цена е 15, 25 лв, а най-високата 67, 14 и три от тях ще отпаднат. В групата Летрозол L02BG04 също са включени 8 лекарства , най-ниската цена е 33, 98 лв., а най-високата- 94, 61 и четири от тях ще отпаднат. В групата Екземестан L02BG06-най-ниската цена е 35, 24лв, а най-високата 102 лв. и две от тях ще отпаднат. Поначало иновативното лекарство е само едно а останалите са генерични .

– Остава надеждата,  дали като резултат фармацевтичните фирми , независимо че им наложиха договаряне на задължителни отстъпки , няма да се принудят да си направят и това наложено им намаление.Отговорът е в досегашната практика, изписана на сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Отворете Приложение № 1 на ПЛС /лекарствата за домашно лечение, заплащани от НЗОК /и в списъка измежду над 5 000 лекарства ще видите над 300 с червен цвят, които са били там но са заличени.После пак на този сайт отворете списъка на лекарствени продукти с пределни цени, и ще ги видите същите тези лекарства.Накрая сравнете цените на едно и също лекарство в двата списъка и ще видите че са еднакви. И си задайте въпроса,  след като едно лекарство е било в Приложение № 1 и се заплаща от НЗОК, кой ще го премести в режим “свободна продажба “, пък и кой ще го купи, след като то се заплаща макар и частично от НЗОК.

ОТГОВОРЪТ Е : този, който е бил под непреодолим бюджетен натиск и е решил че не иска договор с НЗОК и обществени средства.Новият вид бюджетен натиск-задължителните отстъпки , ще постигне подобен резултат. Най-новия вид натиск / максималното доплащане /, макар и с трудноопределим характер е със същата предвидима икономическа последица.

А ще го закупи изцяло не само здравнонеосигурения, но и този за който това лекарство е било единствено в група, както и този който не иска и не трябва да сменя лекарството.

А като погледнем министър Москов-той изглежда като на бял кон.

КАКВО ПРЕДСТОИ И МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ

– Немалка част такива лекарства фигурират в ПЛС както в Приложение № 1/ за домашно лечение / , така и в Приложение № 2 / лекарствата прилагани при болничното лечение /. За вторите поначало   този нов режим не важи. Така който държи на такова лекарство, трябва да си намери някакъв начин за прием в болница.

– По-голямата част обаче са само за домашно лечение и за тях остава възможността НЗОК и контролиращите да се правят че тази разпоредба я няма-никакъв шанс.

– Възможността, реформаторския подход:проба-грешка и ход назад, да се приложи и в тази ситуация , на която не може обаче да се разчита.

Въпросът е не само за лошите последици, но и за това кой може да си позволи и по какъв начин да ги регламентира. Преценка по такива въпроси прави Върховния административен съд , а те са :

– Тази “Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти” се утвърждава с Постановление на Министерския съвет, по предложение на Министъра на здравеопазването. В този случай / и той не е единствен /, нито единия нито другите са се съобразили , че ЗЛПХМ, ЗЗО и другите закони, изобщо не определят, че те могат да установяват такива ограничения, а само да регулират цените на лекарствата в съответствие с най ниските цени в ЕС.

– С тази разпоредба се регулират не цени на референтен принцип а други обществени отношения- тези по доплащане и тя налага ограничения, непредвидени в закон.

– Прокламираният в публикуваните мотиви “социален ефект “, не би могъл не само да не се осигури, но дори да се получи като резултат от такава мярка .Те описват единствено желан резултат, но не и обосновка на постигането му.

– От гледна точка опазване здравето на нацията, действието на тази разпоредба е необосновано, тъй като предопределя режим на лечение, несъобразен нито с конкретните медицински състояние, странични ефекти и противопоказания , нито с правото на избор на лекар и пациент.

Проектът за това допълнение качен на сайта на МЗ , е придружен с доклад /мотиви/ на Министъра на здравеопазването който гласи следното :

“Предложението за новата ал.5 на чл. 5 е изцяло със социален ефект и ще има отражение върху населението. В ПЛС, във всяка група по международно непатентно наименование и лекарствена форма има по един лекарствен продукт, който е напълно безплатен или с най-малко доплащане от пациента, но често лекуващият лекар предписва друг лекарствен продукт и пациентите доплащат различни по-размер суми. С новите разпоредби се цели да се ограничи ценовия диапазон в доплащането от пациента като се обвърже да не е повече от 50% от стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за Дефинирана дневна доза (ДДД), съответно за терапевтичен курс на лечение.

По този начин ще се гарантира, че дори на пациента да бъде предписан най-скъпият продукт в групата, то той няма да доплаща повече от 50 % отколкото би доплатил за най-евтиния продукт (референтния продукт). Същевременно тази промяна няма да се отрази върху цените на лекарствените продукти, които се използват при външното ценово рефериране и следователно няма да предизвика оттегляне от пазара на продукти.”

 

НЕВЕРНИТЕ НЕЩА СА ПОДЧЕРТАНИ

 

05.01.2016 Г                               Асен Георгиев

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

Leave a Reply

Most Popular