сряда, декември 6, 2023
HomeИнициативи и мероприятияДоклад по проект "ТЕЛК и инвалидни пенсии"

Доклад по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии“

Доклад по проект "ТЕЛК и инвалидни пенсии"На 1 декември 2015 година приключи работата по проект „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на органите на медицинската експертиза (териториалните експертни лекарски комисии – ТЕЛК) и инвалидните пенсии и предложения за мерки за превенция на корупцията“.

При разработването на проекта, ЦППКОП използва утвърдена методология, включваща съвкупност от различни видове анализи, при спазване на стандарт за качество. Методологията има за цел да гарантира пълнота и всеобхватност на изследването, като използваните видове инструменти обезпечават обективността и достоверността на установените дефицити /слаби места / в програмните и нормативни документи, регулиращи медицинската експертиза и инвалидните пенсии. По проекта са използвани следните инструменти: информационен анализ, преглед и анализ на нормативната уредба на ЕС в двете области, обзор на уредбата в европейски държави, преглед на стратегическите документи в България, правен и сравнително-правен анализ на действащата нормативна база, анализ на процедурите, използвани при освидетелстването на лица и тези, при отпускане на пенсии за инвалидност, организационен анализ в двете области, анализ на случаи, анализ на медийни публикации, анализ на съдебната практика. За извършването на анализ на въздействието бе изготвен Въпросник за проучване на становището на заинтересованите страни, в т. ч. и организации на хора с увреждания, който послужи за идентифициране на проблемите при действащата правна рамка.

Анализите очертаха съществени недостатъци в нормативната уредба и процедурите, регулиращи двете области. Всеки един от извършените анализи установи от различна гледна точка определени дефицити /проблеми, противоречия, неясноти и празноти/, които в голяма степен се повтарят и наслагват един върху друг.Въз основа на констатациите, ЦППКОП изготви цялостен модел на решение. Предлаганата от нас качествено нова уредба включва комплекс от стратегически, правни, организационни и технически мерки, насочени към оптимизиране на експертизата на работоспособността и към по справедливо реализиране на правото за получаване на инвалидните пенсии и други социални придобивки.

Краткият и пълен доклад по проекта може да намерите по – долу. С цел конкретност и яснота, в пълния доклад представяме само основните обобщени констатации от извършените видове анализи, като самите анализи са представени като приложения.

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular